Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 1985)

Bài 32
XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC
(1976-1985)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:
- Con đường tất yếu của cách mạng nước ta đi lên CNXH và tình hình đất nước
10 năm đầu.
- Cuộc chiến bảo vệ biên giới của Tổ quốc
2. Thái độ: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước yêu CNXH tinh thần lao động xây
dựng đất nước, đất tranh bảo vệ Tổ quốc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con
đường đi lên CNXH.
3. Kĩ năng: Phân tích, so sánh, nhận định tình hình đất nước
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Tranh ảnh sgk; tài liệu tham khảo có liên
quan.
III/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới:
3. Dạy và học bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
* Hoạt động 1
? Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ
thắng lợi và hoàn thành thống nhất đất nước về
mặt nhà nước cách mạng nước ta bước sang giai
đoạn nào?
? Trước tình hình đó Đảng ta đã làm gì?
? Kế hoạch Nhà nước 5 năm đề ra nhằm mục

NỘI DUNG BÀI HỌC
I/ Việt Nam trong 10 năm đi lên
CNXH (1976 - 1985)
1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5
năm (1975-1980)
- 12-1976 Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ IV của Đảng họp ở Hà


đích gì?
? Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế
hoạch?
? Kết quả thực hiện kế hoạch?
GV: Giải thích tranh hình 81/171 sgk
GV: Kết luận: nền kinh tế nước ta vẫn còn
những hạn chế nhất định  đời sống nhân dân
gặp nhiều khó khăn
* Hoạt động 2
?Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng vào thời
gian nào? Khẳng định điều gì?
GV: Cho lớp thảo luận theo 2 nhóm
N1: Nội dung điều chỉnh của Đại hội V?
N2: Những điều chỉnh và kết quả của nó?
Sau thời gian thảo luận 3’ GV gọi đại diện
từng nhóm trả lời, GV giới thiệu tranh hình
82/172
GV: Chốt ý, ghi bảng
* Hoạt động 3:
?Sau thắng lợi của cuộc k/c chống Mỹ cứu nước
bọn pôn pốt Cam-pu-chia đã làm gì?
? Sự kiện cụ thể? Ta phản công chống lại chúng
ntn?
GV: Chốt ý, chuyển ý
* Hoạt động 4:
? Giới thiệu bản đồ nước Trung Quốc. Ta vào
Trung Quốc đã từng có những quan hệ gì?
GV: Những việc làm chứng tỏ quan hệ đó xấu đi
? Ta đã đánh trả ntn?
HS: Trả lời theo sgk
GV: Tổng kết ý

Nội, quyết định:
+ Đề ra đường lối xây dựng
CNXH trong phạm vi cả nước
+ Phương hướng nhiệm vụ,
mục tiêu của kế hoạch 5 năm (19761980)
- Kết quả:(SGK)
2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5
năm (1981-1985)
- 3-1982 Đại Hội đại biểu toàn quốc
lần thứ V để điểu chỉnh bổ sung cụ thể
hóa những quyết định đã đề ra trong
Đại hội IV
- Kết quả: (SGK)
3. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây
-Nam
- 22-12-1978 tập đoàn Pôn Pốt xâm lấn
biên giới Tây_Nam nước ta
- Nhân dân ta tổ chức phản công đánh
đuổi quân Pôn Pốt
4. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía
Bắc
- 1978 quan hệ giữa ta và Trung
Quốc xấu đi
- 17-2-1979, 32 sư đoàn Trung Quốc
mở cuộc tiến công nước ta
+ Nhân dân ta chống trả quyết
liệt và giành thắng lợi

3. Củng cố:
Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1985), nước ta đã đạt được
những thành tựu và tồn tại khó khăn, yếu kém gì?
4. Hướng dẫn tự học:
a. Bài vừa học: Như đã củng cố


b. Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc và soạn trước bài 33
**************************************Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×