Tải bản đầy đủ

Nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở thành phố hà nội từ năm 1986 đến nay tt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

Hoàng Minh Của

NGHỆ THUẬT TRANH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ 1986 ĐẾN NAY

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
Mã số: 9210101

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHỆ THUẬT

Hà Nội - 2019


Công trình được hoàn thành tại:
VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Lê Bá Dũng

Phản biện 1:.........................................................................................
Phản biện 2:.........................................................................................
Phản biện 3:.........................................................................................

Luận án đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp
tại: VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
Số 32, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Vào lúc: .... ngày ..... tháng .... năm 2019

Có thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Quốc gia Việt Nam
- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam


1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Quảng cáo là một hoạt động kinh tế có vai trò quan trọng trong
thương mại lưu thông hàng hóa và nghệ thuật, Quảng cáo nói chung,
đặc biệt là nghệ thuật quảng cáo ngoài trời nói riêng, không chỉ là
tiếp thị thông thường mà nó tích hợp giữa kinh tế, nghệ thuật, công
nghệ, với bản sắc mang văn hóa mang giá trị nhân văn cùng với sự
phát triển kinh tế, xã hội. Nghệ thuật, tranh quảng cáo ngoài trời
ngày càng tác động ảnh hưởng lên đời sống xã hội tiêu dùng. Nghệ
thuật quảng cáo luôn phát triển song hành với nền kinh tế hàng hóa,
nó luôn là cầu nối giữa nhà sản suất và người tiêu dùng.
Hà Nội trung tâm chính trị kinh tế của cả nước, đã trở thành nơi
sáng tạo, nơi giới thiệu hiệu quả nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài
trời. Đây là điểm đến hấp dẫn cho các hình thức quảng cáo trong
nước và quốc tế đến quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình, đây trở
thành cầu nối khuyến khích tranh quảng cáo ngoài trời phát triển.
Chính vì vậy, Nghiên cứu sinh đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu
đề tài Nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở thành phố Hà Nội
từ năm 1986 đến nay nhằm nghiên cứu giá trị nghệ thuật với những
tác động trong quá trình phát triển về kinh tế và hiệu quả của nó
trong xã hội.
Nghệ thuật tranh quảng cáo ngày càng thể hiện được vai trò thúc
đẩy sự phát triển hàng hóa trong đời sống xã hội. Quảng cáo ngoài
trời không chỉ là tiếp thị mà nó tích hợp giữa kinh tế, nghệ thuật,
công nghệ, mang bản sắc các giá trị văn hóa, nhân văn. Nghệ thuật
quảng cáo ngoài trời song hành với sự phát triển kinh tế, xã hội và
biểu hiện phong phú về sự đa dạng về mẫu mã, hàng hóa và đó là
một hướng nghiên cứu cần thiết.


2
Đề tài đặt ra trong bối cảnh đất nước có sự chuyển đổi kinh tế từ
bao cấp sang kinh tế thị trường đã tác động nhiều mặt đến nghệ thuật
tranh quảng cáo; Và Hà Nội là điểm hấp dẫn cho các hoạt động nghệ
thuật quảng cáo trong nước, quốc tế đến quảng bá sản phẩm của mình.
2. Tính mới của đề tài
Đề tài, Nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở thành phố Hà
Nội từ 1986 đến nay được xác định có tính mới:
-Một, chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách hệ thống về nghệ
thuật tranh quảng cáo ở Hà Nội từ năm 1986 đến nay
-Hai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trên cơ sở mối quan hệ
Nhà sản xuất - Hàng hóa sản phẩm - Họa sĩ- Tranh nghệ thuật quảng
cáo - Người tiêu dùng
-Ba, đề tài tiếp cận nghiên cứu giá trị nghệ thuật trong kinh tế kinh tế trong nghệ thuật, mối quan hệ biện chứng này đến nay chưa
có tác giả nào nghiên cứu khai thác.
3. Mục đích của đề tài
3.1. Mục đích tổng quát
Nghiên cứu tranh quảng cáo ngoài trời nhằm xác định vai trò vị
thế của thiết kế sáng tạo tranh quảng cáo ngoài trời đối với người
tiêu dùng, cùng mối quan hệ mật thiết giữa nghệ thuật và marketing
trên thị trường ở Hà Nội.
3.2. Mục đích cụ thể
Luận án nghiên cứu về quá trình phát triển tranh quảng cáo
ngoài trời Hà Nội từ năm 1986 đến 2016 được chia làm 2 giai
đoạn: Giai đoạn đầu từ năm 1986 đến năm 2006: Là sự tiếp nối
uyển chuyển của kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa; Giai đoạn từ năm 2007 đến 2016: Kinh tế thành
phố Hà Nội bắt đầu ổn định đi vào phát triển. Ngoài ra còn nghiên


3
cứu khoản đầu tư của doanh nghiệp giành cho tranh quảng cáo
ngoài trời, từ đó làm cơ sở bàn luận tầm ảnh hưởng tranh quảng cáo
về những tác động của kinh tế và ngược lại. Mục đích xác định giá
trị nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở thành phố Hà Nội, qua
đó bàn luận tìm ra các yếu tố hay và sự khác biệt trong sáng tạo, từ
đó đề xuất lý giải khuyến khích thị trường tranh quảng cáo ngoài
trời Hà Nội phát triển.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu Nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở
Hà Nội. Đề tài giới hạn ở nghệ thuật tranh quảng cáo thương mại với
nội dung liên quan đến sản phẩm hàng hóa, bằng hình thức sáng tạo,
hình ảnh nghệ thuật. Đối tượng không phải toàn lĩnh vực quảng cáo
hay trong toàn bộ, bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm, mà nghiên
cứu sinh chỉ lựa chọn nội dung hình ảnh sản phẩm cụ thể của nghệ
thuật tranh quảng cáo ngoài trời. Bên cạnh đó, còn nghiên cứu những
tác động liên quan đến tác phẩm khi quảng cáo mang tính ngoại vi
như: bối cảnh, không gian quảng cáo, thời gian quảng cáo, ảnh
hưởng từ trào lưu nghệ thuật, bên đặt hàng quảng cáo, thời điểm sáng
tạo tác phẩm quảng cáo, công nghệ hỗ trợ.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Không gian nghiên cứu: Nghệ thuật quảng cáo trong nội thành
và một số quảng cáo ở quận, huyện ngoại thành Hà Nội. Tập trung
vào quảng cáo sản phẩm hàng hóa.
Thời gian nghiên cứu từ năm 1986 đến năm 2016: Giai đoạn Việt
Nam mở cửa thị trường hội nhập phát triển kinh tế, được chia làm hai
giai đoạn chính: Giai đoạn 1, từ năm 1986 đến 2007, Giai đoạn 2, từ
năm 2007 đến năm 2016.


4
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
1. Thực trạng quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội và những sáng tạo
của họa sĩ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?
2. Mối quan hệ nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời với
marketing, tác động đến tâm lý người tiêu dùng, trong phân phối sản
phẩm trên thị trường? và những tác động ngược lại của nó với sáng
tạo của người họa sĩ?.
3. Những giá trị gì về hình thức nghệ thuật tranh quảng cáo
ngoài trời ở thành phố Hà Nội?
4. Những tác động về công nghệ làm thay đổi hình thức quảng
cáo và giá trị sáng tạo nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà
Nội như thế nào?
6. Phương pháp nghiên cứu
Luận án áp dụng phương pháp định lượng, phương pháp định
tính, phương pháp khảo sát thực địa, thu thập tổng hợp tư liệu, phân
tích, so sánh và áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
7.1. Ý nghĩa khoa học
Xác định vai trò, tầm quan trọng của nghệ thuật hình ảnh, quảng
cáo trong đời sống xã hội, trên cơ sở đó nghiên cứu sinh mạnh dạn
đưa ra khái niệm về nghệ thuật tranh quảng cáo sản phẩm hàng hóa;
Nghiên cứu còn có ý nghĩa khoa học, trong việc phân tích đánh giá
một giai đoạn lịch sử sáng tạo nghệ thuật quảng cáo, cùng với những
tiếp nối giao thoa với quảng cáo trên thế giới. Nghiên cứu những tác
động của nghệ thuật tranh quảng cáo đối với người tiêu dùng và sự
thúc đẩy sản xuất hàng hóa và thực tiễn sản xuất hàng hóa tác động
tới sự phát triển của nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời Hà Nội.


5
7.2. Ý nghĩa thực tiễn
Nghiên cứu lĩnh vực thiết kế sáng tạo nghệ thuật tranh quảng
cáo trong mối quan hệ; Nghệ thuật quảng cáo - Khách hàng - Sản
phẩm hàng hóa mang ý nghĩa thực tiễn trong đời sống xã hội cũng
như trong sản xuất hàng hóa. Góp phần nâng cao nhận thức nghệ
thuật tranh quảng cáo ngoài trời đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực
hoạt động quảng cáo; Góp phần giúp các cơ quan quản lý xây dựng
khung tiêu chí về nghệ thuật quảng cáo. Nghiên cứu để tìm ra qui
luật chung về sự phát triển nghệ thuật sáng tạo, từ đó, luận bàn xu
hướng nghệ thuật, nhu cầu nghệ thuật, cùng với những đòi hỏi chất
lượng nghệ thuật trong mỗi giai đoạn kinh tế phát triển.
Ngoài ra còn có ý nghĩa góp phần bổ sung vào lý thuyết giảng
dạy môn học marketing quảng cáo, lịch sử mỹ thuật quảng cáo
đương đại,làm tài liệu tham khảo cho họa sĩ thiết kế đồ họa nghiên
cứu sử dụng, mặt khác bổ sung, góp phần làm phong phú nguồn tài
liệu đồ họa quảng cáo.
8. Cấu trúc luận án
Ngoài phần mở đầu (12 trang), kết luận (4 trang), tài liêu tham
khảo (8 trang), danh mục các công trình nghiên cứu (1trang), lời
cam đoan, mục lục, danh mục chữ viết tắt (3 trang), phụ lục (81
trang), luận án chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết và
tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài (38 trang); Chương 2: Đặc
điểm nghệ thuật nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở thành phố
Hà Nội từ 1986 đến nay (59 trang); Chương 3: Bàn luận và rút ra từ
kết quả nghiên cứu tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội từ 1986 đến
nay (32 trang).


6
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm cơ bản về tranh quảng cáo ngoài trời
Khái niệm Biển quảng cáo, Pano quảng cáo, Bảng hiệu quảng
cáo: Biển quảng cáo hay Bảng quảng cáo còn được gọi là quảng cáo
trên Pano, có tên gọi chung quảng cáo ngoài trời, để quảng bá sản
phẩm hàng hóa, dịch vụ, đạt được mong muốn của khách hàng trong
khi “Họ đang trên đường đi”. Khái niệm nội dung, bản chất tranh
nghệ thuật quảng cáo ngoài trời: Là một phương tiện truyền thông
hữu hiệu để truyền đạt thông tin đến “Đối tượng khách hàng có chủ
đích”, hướng khách hàng vào sản phẩm nội dung cần quảng cáo, giữ
thương hiệu cho một tổ chức như; quảng cáo thương hiệu, quảng cáo
sản phẩm, dịch vụ, cá nhân, nghề nghiệp...
Như vậy theo nghiên cứu sinh, nghệ thuật tranh quảng cáo sản
phẩm là sự sáng tạo của nhà thiết kế, đem đến cho công chúng, người
tiêu dùng một nhận thức thẩm mỹ nhằm tác động đến nhu cầu
thưởng thức, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở đó giúp cho nhà
sản xuất tăng năng suất lao động và cải tiến sản phẩm hàng hóa.
1.1.2. Cơ sở lý thuyết
NCS lựa chọn lý thuyết và áp dụng lý thuyết: Nghệ thuật học, lý
thuyết nguyên lý design thị giác, lý thuyết marketing quảng cáo, lý
thuyết tiếp biến văn hóa... Đó cơ sở lý luận để áp dụng vào phân tích,
chứng minh và biện luận các vấn đề trong nội dung nghiên cứu của
luận án. Luận án, tập trung phân tích, minh chứng và xác định nghệ
thuật tranh quảng cáo ngoài trời Hà Nội bằng áp dụng ba lý thuyết
vào nghiên cứu đề tài.


7
1.1.3. Một số văn bản pháp quy nhà nước liên quan đến tranh
quảng cáo ngoài trời
Các quy chuẩn tiêu, chuẩn về quảng cáo ngoài trời được các cơ
quan thẩm quyền ban hành.
1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
Trên cơ sở tiến hành thu thập tài liệu, hệ thống hóa sơ đồ, lý
thuyết, cập nhật nội dung tiến hành phân chia danh mục theo nhóm
thứ tự để thuận lợi cho việc tra cứu.
- Nguồn tài liệu trong nước
- Nguồn tài liệu dịch nước ngoài
1.3. Tổng quan về Hà Nội và tranh quảng cáo
1.3.1. Tổng quan về Hà Nội
Thành phố Hà Nội: Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam. Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội là trung tâm chính trị
văn hóa của hầu hết các vương triều phong kiến, gắn liền với lịch sử
hào hùng của dân tộc, của đất nước qua các triều đại.
1.3.2. Tổng quan về tranh quảng cáo ở Hà Nội
1.3.2.1. Khái quát về nội dung chủ đề tranh quảng cáo ngoài
Đề tài tranh quảng cáo ngoài trời được chia theo hình thức sản
phẩm, nhóm sản phẩm, để xác định hướng sáng tác gồm: sản phẩm
tiêu dùng như, công nghiệp ô tô, xe máy, máy móc, thiết bị công
nghiệp... Nội dung tranh quảng cáo ngoài trời phải thể hiện được tính
chất của quảng cáo; Tiêu đề trong tranh quảng cáo, để chỉ đối tượng
truyền tải thông tin đến khách hàng; Phụ đề: Là ngôn ngữ một đoạn
văn, để hỗ trợ cho hình ảnh được rõ ràng hơn, tạo nên điểm nhấn cho
toàn bộ nội dung bức tranh


8
1.3.2.2. Vai trò và mục tiêu của tranh quảng cáo ngoài trời
Truyền tải lượng thông tin quảng cáo nhiều và đa dạng tạo cho
quảng cáo ngoài trời có sức sống mạnh hơn, giúp hình ảnh, ngôn ngữ
nghệ thuật đến người tiêu dùng nhận thức hiểu về đặc tính sản phẩm,
thương hiệu của doanh nghiệp, mang thông điệp, thông tin kinh
doanh và hình thức thẩm mỹ. Mục tiêu đưa ra những hình ảnh hấp
dẫn, trung thực với chất lượng sản phẩm để tác động tới khách hàng
cảm thụ thẩm mỹ.
1.3.2.3. Địa điểm, dạng thức tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội
- Địa điểm quảng cáo
Ở các trung tâm công cộng, buôn bán, nhà ga, san bay, đường
phố Hà Nội….
- Dạng thức tranh quảng cáo, phương tiện quảng cáo
Tiểu kết
Tranh nghệ thuật quảng cáo ngoài trời là một phương tiện
truyền thông hữu hiệu để truyền đạt thông tin đến “Đối tượng khách
hàng có chủ đích”, hướng khách hàng vào sản phẩm nội dung cần
quảng cáo, giữ thương hiệu cho một tổ chức được hiểu như, quảng
cáo thương hiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, cá nhân, nghề nghiệp.
Lý thuyết lịch sử design Luận thuyết thị giác nghệ thuật tranh
quảng cáo ngoài trời biểu hiện qua giá trị nghệ thuật được xác định
trên nguyên lý chung. Lý thuyết tiếp biến văn hóa là phương pháp
định vị văn hóa dựa trên lý thuyết các trung tâm và sự lan tỏa văn
hóa hay còn gọi là thuyết khuếch tán văn hóa. NCS tiếp thu thuyết
giao lưu - tiếp biến văn hóa để tìm hiểu những diễn biến hình thành
và phát triển nghệ thuật quảng cáo ở Hà Nội.
Đề tài tranh quảng cáo ngoài trời được chia theo hình thức sản
phẩm, nhóm sản phẩm, để xác định hướng sáng tác. Nghệ thuật tranh


9
quảng cáo ở Hà Nội phát triển trên cơ sở từ nền kinh tế nông nghiệp,
tiểu thủ công sang nền kinh tế sản xuất hàng hóa công nghiệp, do vậy
từ thiết kế sáng tạo nghệ thuật tranh quảng cáo ban đầu bằng tay sang
áp dụng công nghệ đồ họa vi tính đã dần hình thành và phát triển
phong phú, đa dạng.
Như vậy, nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời có vai trò quan
trọng trong đời sống xã hội, đó là lợi ích của nhà sản xuất và là nhu
cầu của người tiêu dùng.
Chương 2
ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TRANH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ 1986 ĐẾN 2016
2.1. Đặc điểm nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà
Nội giai đoạn 1986 đến 2007
2.1.1. Hình ảnh trong nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời
ở Hà Nội từ năm 1986 - 2007
Sau năm 1987 thành phố Hà Nội thực hiện chủ trương cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước, mục đích để thúc đẩy kinh tế tư nhân
phát triển. Thời điểm này tranh quảng cáo ngoài trời không đầu tư
theo đúng nghĩa của kinh tế thương mại “quảng cáo để bán hàng
phục vụ phát triển doanh nghiệp”, phải chăng đây là sự tiếp nối của
hai xu hướng kinh tế đan xen lẫn nhau, hình ảnh quảng thể hiện một
cách trung thực hàng hóa vốn có của thời kỳ này.
Sau năm 1990 kinh tế có nhiều chuyển biến, hồi sinh phát triển,
đã kích cầu cho các doanh nghiệp Hà Nội đầu tư quảng cáo ngoài
trời, hình ảnh sản phẩm hàng hóa đã tạo nên động lực mới hình thành
nên thị trường quảng cáo ở Hà Nội.
Đặc biệt sau năm 2000 xuất hiện rất nhiều các công ty quảng
cáo mới nổi, bắt đầu làm ăn và dần đã có uy tín với chất lượng sản


10
phẩm tốt, thái độ phục vụ nhiệt tình được các công ty đối tác đánh
giá cao. Nhiều tranh quảng cáo được họa sĩ sáng tạo thiết kế vẽ tay
công phu với hình ảnh đẹp mắt được khách hàng chấp nhận.
2.1.2. Bố cục, nét và không gian trong nghệ thuật tranh
quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội
Bố cục trong nghệ thuật quảng cáo thường có lối cân đối hướng
tâm, chẳng hạn như trong bức tranh quảng cáo xe Honda của họa sĩ
Đặng Công Ngoãn với các mảng vòng elip tạo nên lực hút chủ đích
gây sự chú ý cho toàn bộ bức tranh, với sắp đặt hệ màu chuyển động
linh hoạt trong hình thức trang trí biến thiên, từ màu cam sang vàng
đã tạo nên tín hiệu màu sắc dẫn dắt hình ảnh tạo nên sóng thông tin
động. Nét nhấn sáng óng mượt hiệu quả của chất sơn trên kim loại,
làm cho hình khối trở nên căng đầy quyến rũ, cùng với các đường
gân khối được nhấn sắc nét làm cho chất thể thao trở nên trắc khỏe
cá tính của hình khối điêu khắc nghệ thuật.
Thời kỳ này các họa sĩ chủ yếu thể hiện bằng vẽ tay để tạo ra một
tác phẩm tranh quảng cáo, mong muốn với mục đích cuối cùng làm
hài lòng khách hàng. Như tranh quảng cáo coca cola do họa sĩ
Nguyễn Trà Vinh thể hiện với hình ảnh chai nước coca cola bố cục
theo trục nghiêng, không cầu kỳ trong lớp nền hậu cảnh, nhưng vẫn
tạo nên chiều sâu không gian khối nước sôi đẩy ga tạo sóng làm nên
chất vị tươi ngon mát dịu, trên màu sắc chất nhựa thủy tinh của chai.
Hình ảnh bia San Miguel trong bố cục mảng miếng đậm phong cách
đồ họa kết hợp hội họa mảng màu đã tạo cho bức tranh giàu chất
trang trí chiều sâu. Bố cục không cắt hình một cách trọn vẹn, hoàn
chỉnh, mà được lựa chọn phân đoạn theo từng bộ phận riêng biệt theo
ý đồ của hình ảnh chính để lắp ghép tạo nên sự khác biệt có chủ đích,
tạo ý nghĩa nội dung tổng thể mà người xem cần quan quan tâm về


11
nội dung sản phẩm. Họa sĩ Nguyễn Trà vinh tác giả của nhiều bức
tranh vẽ cho sản phẩm quảng cáo từ năm 2000 đến năm 2004 cho sản
phẩm như Lesley, Coca Cola, Pesi, LG; Với lối bố cục có chủ đích,
nêu bật được hình thức vẻ đẹp của sản phẩm, cùng với chất lượng
bày bán trên thị trường, đã tạo nên sức hấp dẫn cho người thưởng
thức, khuyến khích người dân quan tâm đến sử dụng sản phẩm.
Một số ít họa sĩ sáng tạo theo hình thức biểu hiện không gian khối tả
thực xa gần và ánh sáng, một hình thức thường được thấy trong
quảng cáo cho phim chiếu rạp, quảng cáo biểu diễn nghệ thuật, vẽ
phục vụ ở các cửa hàng thương nghiệp, cửa hàng ăn uống trước năm
1986, đây là khoảng thời gian tiếp lối của hình thức trang trí xã hội
chủ nghĩa... Trong thiết kế nghệ thuật quảng cáo: “Hình thức biểu
hiện kỹ thuật mảng màu vờn khối trong hội họa cho hình ảnh quảng
cáo cũng được thể hiện trong giai đoạn này” được khách yêu thích
đặt hàng cho các yêu cầu về nội dung hình thức sản phẩm, “Cách vẽ
tả thực được nhiều công ty đón nhận do tính chân thực gần sản phẩm
quảng cáo” như quảng cáo cho Pepsi, Coca Cola
Họa sĩ Đặng Công Ngoãn với lối bố cục cân đối hướng tâm, họa
sĩ Nguyễn Trà Vinh thể hiện với bố cục theo trục nghiêng, họa sĩ
Nguyễn Hữu Lương Với bố cục mảng miếng đậm phong cách đồ họa
kết hợp hội họa giàu chất trang trí tạo chiều sâu hình ảnh. Tranh
quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội, giai đoạn đầu ra thị trường đa phần là
của các công ty nước ngoài sở hữu, những tranh quảng cáo họ đưa ra
thường được chú trọng thiết kế nội dung bắt mắt phù hợp với tâm lý
người tiêu dùng Việt đã nhanh chóng gây được chú ý, thu hút sự
quan tâm của khách hàng. Giai đoạn đầu hình thức sáng tạo vẽ tay
trên pano khổ lớn được các họa sĩ Hà Nội thực hiện hiệu quả, hình


12
thức này tiếp diễn tới năm 2007 và nhường chỗ cho quảng cáo in ấn
hiện đại.
2.1.3. Nghệ thuật chữ tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội
Trong giai đoạn này, chữ trong tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà
Nội được kẻ bằng tay, chữ trong tranh nghệ thuật quảng cáo ngoài trời ở
Hà Nội có mức độ đơn giản nhưng vẫn thể hiện được bản chất của sản
phẩm hàng hóa, phần nào đáp ứng nhu cầu về thông tin về quảng cáo
sản phẩm cần thiết cho đời sống của con người, của xã hội.
Chữ trong tranh quảng cáo luôn luôn được duy trì và làm mới,
nhưng ở mức độ tối thiểu và đơn giản, nhưng nó vẫn nói lên sức sống
âm thầm của quảng cáo trong nền kinh tế đang dần phục hồi và phát
triển để lại một dấu ấn, một giá trị thẩm mỹ.
Chữ trong tranh quảng cáo ở những năm 1986 đến năm 2007 đã
phản ảnh những nét cơ bản trong cuộc sống và trào lưu nghệ thuật.
Trong giai đoạn này tuy sử dụng kỹ thuật vẽ tay những vẫn tạo nên
những phản ứng tốt đẹp của cảm xúc khách hàng
Nhìn chung, chữ trong nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời
giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong tranh quảng cáo ngoài
trời, bởi đa số vẽ, viết bằng tay, về sau dần dần tiếp cận với công
nghệ máy tính và đã tạo nên một trào lưu nghệ thuật quảng cáo mới.
2.1.4. Màu sắc trong nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở
Hà Nội
Thời gian từ năm 1986 đến năm 2007, màu sắc, nguyên vật liệu
khó khăn và khan hiếm, nhưng các họa sĩ đã sáng tạo, sử dụng các
màu đơn giản để pha chế và phối màu tinh tế, chủ yếu được các họa
sĩ vẽ bằng tay với đặc trưng của hình ảnh nghệ thuật quảng cáo băng
màu sắc phong phú đa dạng hơn… và đã bắt đầu sử dụng công nghệ
để thiết kế tranh quảng cáo với kỹ thuật phối màu trên máy tính.


13
Với ngôn ngữ nghệ thuật qua máy tính biểu hiện sự sáng tạo của
người họa sĩ qua điều phối hợp lý màu sắc, hình ảnh, bố cục, cùng
với sự tương tác trong quan hệ đa chiều các yếu tố, làm cho bức
tranh quảng cáo trở nên sinh động cá tính. .
2.2. Đặc điểm nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời từ năm
2007 đến 2016
Sau gần 20 năm đổi mới đến nay, quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội
đã có hướng đi mới cho sự phát triển về hình thức, ngôn ngữ nghệ
thuật, từng bước được thay đổi theo thời gian đi lên của kinh tế, cùng
với những thiết kế sáng tạo của họa sĩ giành cho quảng cáo ngoài
trời. Ngôn ngữ nghệ thuật qua máy tính biểu hiện sự sáng tạo của
người họa sĩ qua điều phối hợp lý màu sắc, hình ảnh, bố cục, cùng
với sự tương tác trong quan hệ đa chiều các yếu tố, làm cho bức
tranh quảng cáo trở nên sinh động cá tính.
2.2.1. Hình ảnh trong nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời
ở Hà Nội
Thời kỳ này, hình ảnh quảng cáo thường được chụp ảnh từ
sản phẩm hàng hóa. Ảnh được họa sĩ sử dụng nhiều cho thiết kế
tranh quảng cáo sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, sản phẩm dịch vụ, sản
phẩm du lịch, đồ ăn uống... từ ảnh chụp họa sĩ đưa vào phần mềm
photoshop, adobe illustrator để điều chỉnh cho hợp lý, lắp ghép sáng
tạo cho ra bức tranh quảng cáo có ý nghĩa nghệ thuật đẹp mắt, như
sản phẩm sơn Dulux Việt Nam, Trà xanh thiên nhiên, sữa Vinamilk,
rượu của nhà máy rượu Hà Nội...
Trong nghệ thuật, ảnh, hình ảnh được hiểu là ảnh được chụp
từ phim hay công nghệ kỹ thuật số để cho ra bức ảnh theo ý muốn
của người chụp, ảnh quảng cáo phải là ảnh có chất lượng tốt, mang


14
đầy đủ ý nghĩa yêu cầu về nội dung hình thức quảng cáo mới đảm
bảo mục tiêu quảng bá sản phẩm.
Ở Hà Nội hiện nay, nhiều tác phầm tranh quảng cáo ngoài trời
xuất hiện phong phú, đa dạng trong phong cách sáng tạo, được họa sĩ
làm mới với phá cách cấu trúc hình thể trên cơ sở cấu trúc hình ảnh
được thay đổi bóp méo, cường điệu tạo sự khác biệt, hài hước tạo ra
sự vui vẻ, lập thể tạo ra trên cơ sở hình khối, pop art tạo tính năng
động, trang trí tạo vẻ đẹp cân đối, tất cả không theo qui luật thông
thường để tạo nên chất riêng cho cảm hứng.
2.2.2. Bố cục, không gian và nét trong nghệ thuật tranh quảng cáo
Trong nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời hình ảnh bao giờ
cũng được thể hiện ưu tiên bằng hình thức bố cục, để diễn đạt hình,
nội dung ngôn ngữ đường, nét cách với bút pháp sáng tạo của người
họa sĩ, với cách sử dụng chất liệu cũng làm nên tinh thần sản phẩm
thương hiệu khi quảng cáo, đây là đặc điểm của giá trị design sáng
tạo, nguồn cảm hứng bất tận cho họa sĩ thiết kế khai thác. Nhìn
chung, nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội với ngôn ngữ
tạo hình: Bố cục, không gian, màu sắc...đã thể hiện được giá trị tiêu
biểu của sản phẩm hàng hóa cung cấp thông tin đến người tiêu dùng
một cách nhanh nhạy.
Nét cho tranh quảng cáo ngoài trời được họa sĩ khai thác từ vẻ
đẹp tỉ lệ to nhỏ của yếu tố đường nét, nét đẹp của đường viền để tạo
nên hình ảnh của vật thể. Nét thường được các họa sĩ vận dụng qua
không gian thực, không gian ước lệ, không gian viễn cận, những
khác biệt, lạ mắt, không bình thường, vẫn tạo nên được cái hay cảm
thụ nghệ thuật của nét khi phá cách.


15
2.2.3. Nghệ thuật chữ trong tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội
Trong sáng tạo nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời, chữ đóng
một vai trò quan trọng, chữ không chỉ là đọc cho để hiểu, hay trao
đổi thông tin mà “Chữ cũng là hình ảnh”,.
Quảng cáo phát triển, nhu cầu sử dụng nghệ thuật chữ ngày
càng được đòi hỏi cao trong các hình thức biểu hiện riêng của chữ,
cũng như đáp ứng nhu cầu làm mới sản phẩm cho bộ nhận diện
thương hiệu về thông tin hình ảnh chữ đến khách hàng.
Chữ được sử dụng cho các tiêu đề, phụ đề một bức tranh, tạo
nên nét đặc trưng riêng cho đặc điểm của hình thức về nhận biết sản
phẩm khi quảng cáo.
Tranh quảng cáo ngoài trời được tạo nên phong phú với nhiều
cảm xúc cung bậc khác nhau của chữ. Vừa là chủ quan của nhà thiết
kế, vừa là khách quan do tác động của các yếu tố nghệ thuật, hay bên
đặt hàng quảng cáo và trào lưu xã hội.
2.2.4. Màu sắc trong nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội.
Màu sắc là hình thức dễ nhận diện nhất trong các sản phẩm
quảng cáo truyền thông.
Trong giai đoạn này các họa sĩ đã kết hợp công nghệ trong sử
dụng màu sắc trong tranh quảng cáo. Độ sáng tối của màu được sử
dụng ít màu nhưng vẫn đạt được hiệu quả quảng cáo.
Các họa sĩ sử dụng màu sắc qua máy tính, với phần mềm
photoshop, Adobe ilustrator, rất thuận lợi cho họa sĩ có công cụ tốt để
thể hiện thiết kế ý tưởng hình ảnh, màu sắc, đây là công cụ hữu hiệu
để hỗ trợ họa sĩ thiết kế tạo nên những bức tranh nhanh và hiệu quả.
Hiện nay phần mềm vi tính là khâu quan trọng cho những thiết kế
sáng tạo, nó nhanh chóng hỗ trợ làm thay đổi hình thức, màu sắc, diện


16
mạo trong một bức tranh, và làm cho bức tranh quảng cáo trở nên
quyến rũ và hiệu quả hơn.
2.3. Áp dụng công nghệ trong nghệ thuật tranh quảng cáo
ngoài trời ở Hà Nội.
Công nghệ máy tính hiện nay là một phần không thể tách rời
trong quy trình thiết kế sáng tạo nghệ thuật quảng cáo, là thành tố
quan trọng trong thiết kế quảng cáo.
Nhờ máy tính mà tranh quảng cáo ngoài trời thể hiện được nhiều
ý tưởng mới lạ, đã đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, cùng với
chất lượng dịch vụ sản phẩm ngày được nâng cao, nâng tầm, với thời
gian hoàn thành nhanh, chính xác, đạt chuẩn kỹ, mỹ thuật.
Công nghệ in ấn tạo ra gía trị thẩm mỹ một tác phẩm tranh
quảng cáo, một bức tranh quảng cáo đẹp phụ thuộc rất nhiều vào
công nghệ in ấn trước khi nó trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
Như vậy, nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội giai đoạn
2007 - 2016 đã thể hiện được sự phong phú của hiện thực sản phẩm
hàng hòa trong nền kinh tế thị trường. Các họa sĩ đã chuyển dần từ
vẽ bằng tay sang áp dụng công nghệ vào thiết kế tranh quảng cáo.
Tiểu kết
Tranh quảng cáo ngoài trời, từ năm 1986 đến năm 2016, thể
hiện về sự phát triển tiến bộ, từ hình thức sáng tạo vẽ tay đến áp
dụng công nghệ, vi tính trong sáng tạo nghệ thuật tranh quảng cáo.
Tranh quảng cáo từng bước thay đổi, tiến cùng ứng dụng công nghệ
cũng như sản xuất hàng hóa, đã tạo cho tranh quảng cáo ngoài trời có
sự dịch chuyển đột phá và phát triển nhanh chóng như ngày nay.
Giai đoạn đầu sáng tạo vẽ tranh quảng cáo thủ công, đã có một
số ảnh hưởng không nhỏ từ phong trào vẽ tranh cổ động chính trị
được họa sĩ đưa vào làm quảng cáo. Hình thức biểu hiện nghệ thuật


17
trong quá trình phát triển ở từng thời kỳ từ sáng tạo thủ công vẽ tay,
hình thức biểu hiện sáng tạo qua ảnh chụp, hình thức biểu hiện nghệ
thuật thiết kế hình ảnh trên máy tính, biểu hiện nghệ thuật chữ, biểu
hiện màu sắc… thể hiện nội dung đặc trưng sản phẩm, hàng hóa, là
những bước tiến của quá trình nghệ thuật quảng cáo. Với khoảng
thời gian không dài của nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà
Nội nhưng đã diễn ra những biến đổi nhanh chóng được biểu hiện
qua các hình thức nghệ thuật.
Họa sĩ thiết kế tranh quảng cáo đã sáng tạo những tác phẩm
chứa đựng nội dung sản phẩm bằng hình thức nghệ thuật một cách
phong phú, đa dạng các thủ pháp tạo hình từ bố cục, mảng, đường
nét và màu sắc... làm nên giá trị của nghệ thuật quảng cáo.
Phần mềm tạo ra thông minh đã đem đến nhiều tiện ích, tạo
thuận lợi cho họa sĩ thiết kế thỏa sức sáng tạo hình ảnh, để rồi cùng
với thông tin kỹ thuật số tạo liên kết các phương tiện hình thành nên
hệ thống chuỗi sản xuất từ thiết kế đến thành phẩm làm tăng giá trị
kinh doanh trong quá trình hội nhập thương mại toàn cầu.
Chương 3
BÀN LUẬN VÀ RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
TRANH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỪ 1986 ĐẾN NAY
3.1. Những khác biệt tranh quảng cáo ngoài trời với tranh đồ
họa khác
Tranh quảng cáo ngoài trời ở Hà Nội khác các tranh cổ động
chính trị xã hội…Đặc điểm của tranh quảng cáo ngoài trời thường sử
dụng hình ảnh sản phẩm hàng hóa một cách chân thực, hoặc cách
điệu; Tranh quảng cáo có thể vẽ thủ công hoặc thiết kế trên máy
tính với kỹ thuật phóng to thu nhỏ dễ dàng, chính vì thế có thể kết


18
hợp với những sáng tạo khác, tạo nên hiệu quả bất ngờ cho hình ảnh
quảng cáo.
3.2. Luận bàn về giá trị nghệ thuật của tranh quảng cáo
ngoài trời trong đời sống xã hội
Giá trị nghệ thuật chính là giá trị sáng tạo: trong sáng tạo tranh
quảng cáo ngoài trời ngoài ý nghĩa về vẻ đẹp nghệ thuật còn mục
đích phục vụ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa
Chính vì vậy, bản thân tranh quảng cáo ngoài trời phải tổng hòa
được các yêu cầu, mối quan hệ thị trường về sản phẩm hàng hóa,,
tính sáng tạo của họa sĩ, nhận thức của khách hàng về sản phẩm tạo
hiệu quả quảng cáo cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.
Hiện nay, sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo cùng công nghệ
sản xuất hiện đại đã tạo nên sợi dây kết nối để hình thành qui trình
khép kín trong sản xuất đưa sản phẩm quảng cáo ra thị trường đã
thúc đẩy làm cho tranh quảng cáo ngoài trời có một lối nhìn sáng tạo
mới trong kỹ thuật và tìm ý tưởng, tạo cho nghệ thuật tranh quảng
cáo ngoài trời trở nên ngày càng hoàn thiện hơn.
Về nội dung hình thức, tranh quảng cáo ngoài trời được phân
chia theo đề tài, ngành, nghề, sản phẩm, hình thức, đảm bảo đáp ứng
được nhu cầu của một tổ chức, nhu cầu quảng cáo sản phẩm, nhu cầu
quảng cáo văn hóa nghệ thuật, thể thao, nhu cầu tuyên truyền về môi
trường và cảnh báo, đáp ứng nhu cầu cá nhân họa sĩ sáng tạo.
Biểu hiện tinh thần sáng tạo của họa sĩ Hà Nội hiện nay được hòa
quyện với sáng tạo chung của doanh nghiệp cả nước và quốc tế tạo sự
phong phú và đa dạng của các hình thức nghệ thuật.
Ở Hà Nội những năm gần đây tranh quảng cáo ngoài trời đã
biểu hiện một cách trung thực sản phẩm hàng hóa và hàm chứa giá
trị thẩm mỹ; nhưng bên cạnh đó cũng có những quảng cáo chưa đạt


19
được giá trị thẩm mỹ, chưa phản ánh một cách khách quan sản phẩm
hàng hóa khiến khách hàng vô cảm với quảng cáo. Vì vậy, chúng ta
cũng cần xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp lý về quảng
cáo sản phẩm hàng hóa trong quá trình phát triển của xã hội.
Sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo cùng công nghệ sản xuất hiện
đại đã tạo nên sợi dây kết nối để hình thành qui trình khép kín trong
sản xuất đưa sản phẩm quảng cáo ra thị trường đã thúc đẩy làm cho
tranh quảng cáo ngoài trời có một lối nhìn sáng tạo mới trong kỹ
thuật và tìm ý tưởng, tạo cho nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời
trở nên ngày càng hoàn thiện hơn.
3.3. Mối quan hệ doanh nghiệp, họa sĩ thiết kế, người tiêu
dùng trong sự phát triển quảng cáo Hà Nội
Xã hội công nghiệp, sự cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh bán
hàng, cạnh tranh quảng cáo là cuộc chạy đua, nếu hàng hóa không
tốt, không tạo ra được sản phẩm đẹp, thì không tạo nên lợi thế cạnh
tranh trên thị trường trong xã hội. Ngược lại, hàng hóa tốt, quảng cáo
không tốt sẽ đem lại hiệu quả không lường, làm mất đi cơ hội phát
triển doanh nghiệp, hàng hóa khó tiêu thụ, dẫn đến người tiêu dùng
không biết về sản phẩm.
“Doanh nghiệp, họa sĩ thiết kế, người tiêu dùng” đóng một vai
trò nòng cốt cho những sáng tạo quảng cáo và thúc đẩy tranh quảng
cáo phát triển.Thực tế để tranh quảng cáo ngoài trời phát triển, doanh
nghiệp, họa sĩ, người tiêu dùng luôn có mối liên hệ chặt chẽ với
nhau, khuyến khích nhau phát triển.
3.4. Những tác động tới nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời
Điểm quan trọng nhất của marketing nghệ thuật là tư vấn và giải
quyết những thách thức đặt ra, để đáp ứng tốt nhất cho khách hàng về
thương hiệu sản phẩm, và tìm ra cách cân bằng hợp lý giữa các công


20
cụ quảng cáo như, kế hoạch chương trình phân phối sản phẩm, dịch vụ
quảng cáo đến người tiêu dùng, Trên cơ sở phân tích thị trường chiến
lược để xác định những gì chưa và đã làm được, những lực lượng cạnh
tranh vốn có của thị trường trong kinh doanh như, khách hàng tiềm
năng, người tiêu dùng, để biết cách sáng tạo tiếp cận họ.
Tiêu thụ hàng hóa nhiều hay ít còn phụ thuộc vào phương thức
hoạt động quảng cáo của doanh nghiệp mà tranh quảng cáo là khâu
trung gian trực tiếp kết nối quảng cáo đến với khách hàng, góp phần
quyết định sự tồn tại của kinh doanh hay mở rộng sản xuất. Do đó
nhận thức của doanh nghiệp về chuyên môn nghệ thuật là hết sức cần
thiết cho quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo thông điệp cho nghệ
thuật quảng cáo.
Tiểu kết
Trong ba loại hình thức của tranh đồ họa, tranh quảng cáo ngoài
trời có tính chất khác với tranh giá vẽ, tranh cổ động chính trị trên
phương diện thưởng thức nghệ thuật, thể hiện nghệ thuật, thị trường
nghệ thuật, giáo dục nghệ thuật.
Tranh quảng cáo ngoài trời, thường không đứng độc lập mà
nằm trong chiến lược marketing thị trường.
Để đáp ứng nhu cầu thông tin quảng cáo sản phẩm giữ và
thương hiệu, với hình ảnh đa dạng được chắt lọc màu sắc tươi sáng
để đạt tính thẩm mỹ cao, với ngôn ngữ rõ ràng dễ hiểu, đảm bảo sáng
tạo phù hợp với đối tượng cần hướng tới là khách hàng.
Nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời chỉ phát huy hiệu quả khi
doanh nghiệp, họa sĩ, công nghệ, công chúng có mối quan hệ mật
thiết, hữu cơ thì thương hiệu quảng cáo sẽ trở thành sức mạnh của
từng doanh nghiệp.


21
Mối quan hệ “Doanh nghiệp, họa sĩ thiết kế, người tiêu dùng”
đóng một vai trò nòng cốt cho những sáng tạo quảng cáo và thúc đẩy
tranh quảng cáo phát triển.
KẾT LUẬN
Thành phố Hà Nội trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, của cả
nước là địa điểm, điều kiện để cho quảng cáo ngoài trời phát triển.
Với dân số đông, hạ tầng đô thị phát triển nhanh, kết nối giao thông
tốt, rất thuận lợi cho nhà đầu tư vào chiến lược quảng cáo bền vững.
Cùng với lịch sử quảng cáo, những năm gần đây quảng cáo ngoài
trời Hà Nội đã có bước phát triển vượt bậc từ hình thức đến nội dung
nghệ thuật, được họa sĩ và doanh nghiệp quảng cáo đồng hành cùng
nhau phát triển.
Nghệ thuật tranh quảng cáo ngoài trời ở thành phố Hà Nội từ
năm 1986 đến 2016 đã dần phát triển và xác định vai trò vị thế của
nghệ thuật trong đời sống xã hội ở Hà Nội. Với khoảng thời gian
chặng đường 30 năm phát triển tuy không dài so với lịch sử quảng
cáo trước đó ở nước ta nhưng đã đạt được những thành tựu đáng kể.
Cùng với tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhiều doanh nghiệp, người
sáng tạo nghệ thuật, không khỏi bối rối do phải thay đổi phương thức
làm việc. Từ nền kinh tế bao cấp chuyển nền kinh tế thị trường, sang
hạch toán tự chủ là thách thức lớn không chỉ tư nhân còn cả nhà
nước trong xây dựng chính sách phù hợp, nhiều thông tư nghị định
về pháp luật quảng cáo được đưa ra điều chỉnh, đến nay nước ta đã
có bộ luật quảng cáo hoàn chỉnh được thực hiện trong toàn quốc và
luật hóa ở các địa phương trong đó có thành phố Hà Nội.
Giai đoạn từ 1986 đến nay, sáng tạo vẽ tranh quảng cáo thủ
công và từ phong trào vẽ tranh cổ động chính trị, xã hội; Họa sĩ lại
vào làm quảng cáo, sau đó tự điều chỉnh và từng bước tiếp thu trào


22
lưu, công nghệ quảng cáo hiện đại đã phát triển mạnh đáp ứng nhu
cầu trong xã hội. Đây là khoảng thời gian quan trọng để tranh quảng
cáo ngoài trời Hà Nội sáng tạo, kế thừa, phát huy, những thế mạnh
của nghệ thuật quảng cáo hiện đại vào thực tiễn nhưng vẫn mang bản
sắc Việt.
Hình thức biểu hiện nghệ thuật trong quá trình phát triển ở từng
thời kỳ từ sáng tạo thủ công vẽ tay, hình thức biểu hiện sáng tạo qua
ảnh chụp, hình thức biểu hiện nghệ thuật thiết kế hình ảnh trên máy
tính, biểu hiện nghệ thuật chữ, biểu hiện màu sắc, nội dung đề tài, là
những bước tiến của quá trình nghệ thuật quảng cáo có tính lịch sử.
Với khoảng thời gian không dài của nghệ thuật tranh quảng cáo
ngoài trời ở Hà Nội nhưng đã diễn ra những biến đổi nhanh chóng
được biểu hiện qua các hình thức nghệ thuật.
Đặc điểm nghệ thuật quảng cáo thể hiện qua các hình thức nghệ
thuật: Hình ảnh, bố cục, đường nét, mảng, màu sắc, phong cách và
công nghệ đã phản ánh rõ nét sự phát triển của sản xuất hàng hóa, sự
đa dạng chủng loại, phong phú về mẫu mã… Nghệ thuật quảng cáo
ngoài trời Hà Nội đã song hành cùng với sự phát triển kinh tế, phát
triển khoa học công nghệ.
Nghệ thuật quảng cáo ngày nay không chỉ cạnh tranh với đối
thủ trong nước, hội nhập cũng là thách thức cạnh tranh với quảng cáo
nước ngoài là những công ty có kinh nghiệm thị trường quốc tế để
phát triển. Hội nhập là cơ hội để họa sĩ học hỏi có kinh nghiệm thị
trường cùng với công nghệ máy móc, sáng tạo tập thể đột phá cho
chiến lược truyền thông marketing quảng cáo chuyên nghiệp, phá vỡ
thế độc tôn của quảng cáo nước ngoài.
Công nghệ máy tính và máy in ngày càng trở nên mạnh mẽ
trong ứng dụng đã thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật và công nghệ được


23
đồng bộ tạo thuận lợi cho các ý tưởng sáng tạo. Quá trình này được
nghiên cứu trên cơ sở thực trạng cùng các yếu tố nghệ thuật để thấy
được những bước tiến về sự biến đổi của nghệ thuật tranh quảng cáo
ngoài trời Hà Nội qua nghệ thuật vẽ tay sử dụng hình ảnh chụp, thiết
kế trên máy vi tính, in ấn phụ trợ cho quảng cáo ngoài trời. Công
nghệ quảng cáo in ấn cũng được cập nhật thông qua các hội chợ triển
lãm trong nước, nhờ đó mà các máy móc sản xuất hiện đại đã có mặt
sớm tại Việt Nam. Sự hợp tác đầu tư chuyển giao công nghệ hình
thành, tạo nên những giá trị chất lượng cao cho quảng cáo. Tranh
quảng cáo ngoài trời Hà Nội đã thay đổi nhiều về mặt ý tưởng sáng tạo
qua máy tính, đã trợ giúp cho mọi công đoạn thiết kế thi công được trở
nên dễ dàng, nhanh chóng và thuận lợi, nhiều ý tưởng vẽ tay khó thực
hiện được đã trở nên đơn giản khi sử dụng công nghệ máy. Máy in,
máy tính đã tạo nên chuỗi giá trị của một sản phẩm hoàn thiện đây là
công đoạn cơ bản của nghệ thuật quảng cáo ngoài trời.
Trong quá trình phát triển nghệ thuật của tranh quảng cáo ngoài
trời Hà Nội không chỉ là thuần túy phụ thuộc vào một cá nhân họa sĩ,
mà còn chịu nhiều tác động khác làm cho tranh quảng cáo có nhiều
sự thay đổi khách quan và chủ quan, làm cho nghệ thuật quảng cáo
có những diễn biến phức tạp trong suốt quá trình quảng cáo.
Trên thực tế, tranh quảng cáo chỉ phát triển sau khi nhà nước có
chính sách chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, thì sáng tạo nghệ thuật mới phát huy
hết vai trò của mình và phát triển phong phú, đa dạng từ chủ đề, nội
dung đến hình thức nghệ thuật. Đặc biệt, hình ảnh được khai thác rất
đa dạng, đường nét, chấm, màu sắc, ảnh chụp, được bố cục thay đổi
qua việc thiết kế xử lý hình ảnh, đã tạo nên cuộc chạy đua trong sáng
tạo nghệ thuật ở thành phố Hà Nội. Mặt khác, các công ty quảng cáo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×