Tải bản đầy đủ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ( câu hỏi ôn tập)

NỘI DUNG ÔN TẬP
Học phần: Kỹ năng giao tiếp (2TC)
A. Phần lý thuyết
1.

Trình bày và phân tích khái niệm giao tiếp? Vẽ sơ đồ quá trình giao tiếp (với sự tham gia của các thành phần cơ bản

trong giao tiếp). Cho VD.
2.

Trình bày và phân tích khái niệm kỹ năng giao tiếp? Cho VD. Chỉ ra các nhóm kỹ năng giao tiếp dựa theo các giai

đoạn của quá trình giao tiếp.
3.

Trình bày chức năng và vai trò của giao tiếp? Cho VD.

4.

Phân tích các nguyên tắc trong giao tiếp? Trong các nguyên tắc giao tiếp, nguyên tắc nào có vai trò quan trọng nhất?


Tại sao?
5.

Phân tích nguyên tắc “tôn trọng đối tượng giao tiếp”? Trong giao tiếp tôn trọng đối tượng giao tiếp được thể hiện

như thế nào? Cho VD?
6.

Trình bày các phương tiện giao tiếp? Những chú ý khi lựa chọn phương tiện giao tiếp? Em có suy nghĩ gì về kết quả

nghiên cứu cho rằng: sức mạnh của thông điệp được tạo nên bởi 7% ngôn từ + 38% giọng nói + 55% hình ảnh?
7.

Chức năng của phương tiện phi ngôn ngữ trong giao tiếp? Hãy phân tích cách sử dụng các tín hiệu phi ngôn ngữ

trong giao tiếp? Phân tích việc sử dụng các yếu tố phi ngôn trong khi thuyết trình?
8.

Thế nào là lắng nghe trong giao tiếp? Có quan điểm cho rằng “Lắng nghe và nghe thấy là hai khái niệm “đồng nhất”

đúng hay sai? Tại sao?
1


9.

Vai trò của kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp? Cho VD. Đối với người làm công tác văn phòng lắng nghe tốt có

những lợi ích gì ? Tại sao?
10. Thế nào là nghe thấu cảm? Để nghe thấu cảm cần rèn luyện những kỹ năng gì? Cho VD
11. Phân tích những rào cản ảnh hưởng tới việc lắng nghe hiệu quả và cho biết cách khắc phục những rào cản đó.
12. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nói trong giao tiếp. Cho VD. Theo em “Nói thẳng, nói thật có phải là
bắt buộc trong giao tiếp không”. Tại sao?
13. Trình bày khái niệm Thuyết phục? Phân tích các bước thuyết phục hiệu quả. Theo em, bước nào quan trọng nhất?
Tại sao?
14. Trình bày khái niệm Thuyết trình? Phân tích các bước thuyết trình hiệu quả? Khi thuyêt trình người thuyết trình
thường gặp những khó khăn gì? Tại sao?
15. Vai trò của việc đọc? Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng đọc? Trong công tác văn phòng việc đọc có
vai trò như thế nào?
16. Phân tích một số kỹ năng đọc hiệu quả. Cho biết khả năng đọc hiểu của bạn thông qua việc học?
17. Phân tích các giai đoạn thực hiện bài viết. Cho ví dụ từng giai đoạn.
18. Phân tích các nguyên tắc khi giao tiếp qua điện thoại. Thế mạnh của yếu tố phi ngôn từ trong giao tiếp điện thoại là
gì? Tại sao?
19. Phân tích một số nghi thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động văn phòng. Cho ví dụ minh họa
20. Bạn sẽ làm gì để thể hiện sự chú ý của mình đến người nói. Để rèn luyện kỹ năng nói hiệu quả bạn ghi lại sự chú ý
đó. Cho VD.
B. Bài tập tình huống
2


Sinh viên chú ý các dạng bài tập tình huống vận dụng lý thuyết về kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng thuyết phục
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng trả lời phỏng vấn
- Vận dụng các lối nói thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp cụ thể: nói hiển ngôn/hàm ngôn, tình thái/cơ
giới, nói lịch sự/mỉa mai, châm chọc, nói quá, nói dối, nói giảm, nói tránh, nói triết lý…
- Vận dụng một số nghi thức lời nói thông dụng trong các tình huống giao tiếp: xưng hô, chào hỏi, khen, phê bình, từ
chối, cảm ơn, xin lỗi…
- Kỹ năng giới thiệu về bản thân, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại (thời gian gọi, cách xưng hô, nói năng, biểu hiện phi
ngôn ngữ…)
- Nhận xét về những biểu hiện phi ngôn ngữ khi giao tiếp: phù hợp hay không phù hợp…
- Các tình huống giao tiếp trong văn phòng, trong mối quan hệ giữa nhân viên – nhân viên, sếp – nhân viên, nhân viên –
đối tác, khách hàng…

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×