Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 1973)

Bài 29
CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
(1965-1973)
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở miền Nam đánh bại chiến lược “Chiến tranh
cục bộ” của Mỹ
- Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968
- Miền Bắc phải chiến đấu để chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ
vừa phải làm nhiệm vụ của 1 hậu phương đối với tiền tuyến lớn; những hoạt động
lao động của miền Bắc trong điều kiện chống chiến tranh phá hoại.
- Thấy được những thắng lợi trong việc chiến đấu chống “Việt Nam hoá chiến
tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mỹ 1969-1973
- Miền Bắc đã khôi phục phát triển văn hoá, chiến đấu chống chiến tranh phá
hoại lần 2 của Mỹ ntn?
- Nội dung của Hiệp định Pa-ri 1973, ý nghĩa của Hiệp định
- Miền Bắc đã khắc phục hậu quả của chiến tranh khôi phục và phát triển kinh
tế-văn hoá, ra sức chi viện cho miền Nam.
2/ Tư tưởng:
- Bồi dưỡng HS lòng yêu nước gắn với CNXH, tin vào sự lãnh đạo của Đảng
- Cảm phục sự hy sinh dũng cảm, cần cù của nhân dân miền Bắc, giáo dục các

em lòng tự hào dân tộc.
- Giáo dục lòng yêu nước gắn với CNXH tình cảm ruột thịt giữa hai miền Nam
Bắc, tình đoàn kết 3 nước Đông Dương
3/ Kĩ năng: HS biết phân tích nhận định, đánh giá âm mưu thủ đoạn của địch
trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông
Dương hoá chiến tranh” của Mỹ.
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Tranh hình sgk; bản đồ treo tường “Chiến dịch Vạn Tường” 8-1965;
cuộc tập kịch chiến lược đường không bằng B52 của Mỹ tháng 12-1972; quan cảnh
Hội nghị Pa-ri, tranh ảnh về miền Bắc trong quá trình khôi phục và phát triển kinh
tế, sưu tầm tranh ảnh tài liệu có liên quan.
III/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.
V/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định:
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Dạy bài mới:
* Hoạt động 1
I/ Chiến đấu chống chiến lược


? Mỹ đề ra chiến lược “chiến tranh cục “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ 1965bộ” trong hoàn cảnh nào? Nội dung của 1968
chiến lược?
1/ Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”
GV: Gọi HS đọc phần chữ in nhỏ sgk.
của Mỹ ở miền Nam
? Chiến lược “ chiến tranh cục bộ” và
- Hoàn cảnh: sau thất bại chiến
“chiến tranh đặc biệt” có điểm gì giống lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ đề ra
và khác nhau?
chiến lược “Chiến tranh cục bộ”
GV: Phân tích
- Nội dung: Quân Mỹ + quân
* Hoạt động 2
ngụy + quân đồng minh + vũ khí Mỹ
? Quân dân miền Nam đã chiến đấu
chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” 2/ Chiến đấu chống chiến lược
của Mỹ ntn?
“Chiến tranh cục bộ” của Mỹ
HS: trình bày trên lược đồ trận Vạn
- Quân ta với tinh thần: “quyết
Tường
chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”
GV Câu hỏi thảo luận: Vì sao sau chiến
- Thắng lợi:
thắng Vạn Tường cả miền Nam dấy lên
+ Vạn Tường 18-8-1965  Chiến
phong trào “tìm Mỹ mà đánh?
thắng đã mở đầu cho phong trào “tìm
HS: Thảo luận tại chỗ 3’. Sau 3’ cử đại Mỹ mà đánh”
diện trả lời  gọi HS khác bổ sung. GV:
Hoàn thiện ý của HS
GV: Trình bày những thắng lợi của quân
+ Thắng lợi ở 2 mùa khô (1965dân ta trong 2 mùa khô (1965-1966) 1966) (1966-1967)
(1966-1967)?
GV: Giải thích tranh hình 66,67 sgk
GV: Sơ kết ý khẳng định: Vùng giải
phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận
DTGPMNVN được nâng cao trên trường
quốc tế
3/ Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy
* Hoạt động 3
Tết Mậu Thân (1968)
? Ta phát động Tổng tiến công và nổi dậy
trong hoàn cảnh nào?
- Xuân 1968, Đảng ta chủ trương
? Diễn biến của Tổng tiến công và nổi dậy Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn
Tết Mậu Thân 1968?
miền Nam
GV: Phân tích thêm
GV: Bên cạnh những thắng lợi thu được,
- Đêm 30 rạng 31-1-1968 ta nhất
lúc bây giờ còn có những tổn thất do thiếu tề nổi dậy, tấn công vào các vị trí đầu
sót trong đường lối chỉ đạo song đã kịp não của địch
thời khắc phục
- Ý nghĩa: (học sgk)
? Ý nghĩa của Tổng tiến công và nổi dậy
tết Mậu Thân 1968?


GV: Khẳng định và tổng kết ý
4/ Củng cố:
- Vì sao ta khẳng định Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc
lần 1?
- Nhân dân cả nước đã thu được những thắng lợi nào trong thời gian “19691973”?
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn phần tiếp theo
***********************************
Bài 29
CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973)
I/ MỤC TIÊU: (Như tiết 42)
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: (Như tiết 42)
III/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.
V/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định:
2/ Kiểm tra bài cũ:
3/ Dạy bài mới:
* Hoạt động 1
II/ MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU
CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI
LẦN THỨ NHẤT CỦA MỸ, VỪA SẢN
XUẤT (1965-1968)
? Mỹ đã tiến hành đưa chiến tranh ra miền 1/ Mỹ tiến hành không quân và hải
Bắc vào thời gian nào?
quân phá hoại miền Bắc
? Em biết gì về sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”?
- 5-8-1964, Mỹ dựng lên “sự kiện
? Để “Trã đũa” Mỹ đã làm gì?
Vịnh Bắc Bộ” rồi đưa chiến tranh ra miền
? Đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc ntn?
Bắc
GV: Chốt ý ghi bảng
GV: Cho HS xem tranh hình 68 sgk
- 7-2-1965, Mỹ chính thức gây ra
chiến tranh bằng không quân và hải quân
phá hoại miền Bắc lần thứ nhất
* Hoạt động 2
2/ Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến
? Nhân dân miền Bắc đã chiến đấu chống tranh phá hoại của Mỹ
chiến tranh phá hoại vừa sản xuất ntn?
- Miền Bắc kịp thời chuyển mọi hoạt
Ta tiến hành thảo luận, lớp chia 2 nhóm động sang thời chiến với tinh thần “vừa


N1: Nhân dân miền Bắc đã chống chiến
tranh phá hoại ntn?
N2: Nhân dân miền Bắc vừa sản xuất ra
sao?
Sau 3’ thảo luận GV gọi đại diện từng
nhóm lên trả lời
GV: Gọi nhóm khác nhận xét bổ sung
GV: Giải thích tranh hình 69 sgk  giải thích
 Chốt ý ghi bảng
* Chuyển ý
* Hoạt động 3
? Miền Bắc đã làm gì để hướng về miền
Nam ruột thịt?
GV: Khẳng định, nhấn mạnh
? Bên cạnh đó tuyến đường giao thông Bắc
Nam được xây dựng ntn?
GV: Trong khói lửa mịt mù những đoàn xe
vẫn thẳng hướng băng qua lửa đạn để đi đến
miền Nam
? Vậy hậu phương đó đã cung cấp được
những gì cho miền Nam?
? Kết quả đó gợi cho em suy nghĩ gì?
GV: Phân tích, nhấn mạnh  kết luận miền
Bắc đánh bại được cuộc chiến tranh phá
hoại lần thứ nhất của Mỹ
* Hoạt động 4
? Hai chiến lược trên được đề ra khi nào?
? Công thức của chiến lược “Việt Nam hoá
chiến tranh”
GV: Phân tích để thấy được âm mưu của Mỹ
trong chiến lược này còn thâm độc hơn 2
chiến lược trước ntn? Có gì khác và điểm
yếu của chiến lược đó?
? Chiến tranh đã mở rộng sang Lào và Campu-chia ntn?
GV: Những sự kiện lịch sử lớn xảy ra lúc
bây giờ?
HS: Dựa vào sgk trả lời
GV: Phân tích và nhấn mạnh việc chủ tịch

chiến đấu vừa sản xuất”
- Thành tích:
+ Chiến đấu: Dấy lên phong trào thi đua
chống Mỹ cứu nước  1-11-1968 Mỹ tuyên
bố ngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc
+ Sản xuất: đạt nhiều thành tích trong các
lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, giao
thông vận tải

3/ Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu
phương lớn:
- Miền Bắc luôn hướng về miền Nam ruột
thịt sẵn sàng đáp ứng lợi kêu gọi của miền
Nam
- Tuyến đường mang tên Hồ Chí Minh
được khai thông nối liền hậu phương với
tiền tuyến
- Sự chi viện tăng gấp 10 lần so với trước

III/ Chiến đấu chống chiến lược “Việt
Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương
hoá chiến tranh” của Mỹ (1969-1973)
1/ Chiến lược “Việt Nam hoá chiến
tranh” và “Đông Dương hoá chiến
tranh” của Mỹ
- 1969 Ních-xơn đề ra chiến lược “Việt
Nam hoá chiến tranh” ở miền nam & “Đông
Dương hoá chiến tranh” ở Đông Dương
- Công thức: Quân ngụy là chủ yếu + cố
vấn Mỹ + hoả lực và không quân Mỹ ; mở
rộng chiến tranh sang Lào và Cam-pu-chia
với âm mưu “Dùng người Đông Dương


Hồ Chí Minh qua đời là tổn thất lớn đ/v
dân tộc ta. Song cả nước đã biến đau
thương thành sức mạnh để thực hiện di
chúc lịch sử của người
? Nhân dân 3 nước đã phối hợp chống Mỹ
ra sao?
HS: Trình bày sgk
GV: Bổ sung khẳng định bây giờ ở thành
thị, nông thôn, rừng núi đều có phong trào
quần chúng “bình định” và phá “ấp chiến
lược” của địch

đánh người Đông Dương”
2/ Chiến đấu chống chiến lược “Việt
Nam hoá chiến tranh” & “Đông Dương
hoá chiến tranh” của Mỹ
- 6-6-1969, Chính phủ Cách mạng lâm
thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời
- 30-4-1970  23-3-1971 nhân dân 3 nước
đã phối hợp chống Mỹ cứu nước: cuộc
hành quân xâm lược Cam-pu-chia, hành
quân “Lam Sơn-719”…

4/ Củng cố:
- Nhân dân cả nước đã thu được những thắng lợi nào trong thời gian “19691973”?
- Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri 1973
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn phần tiếp theo
***********************************
Bài 29
CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1973)
I/ MỤC TIÊU: (Như tiết 42)
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: (Như tiết 42)
III/ PHƯƠNG PHÁP:
Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận
định.
V/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định:
2/ Kiểm tra bài cũ:
? Trình bày hoàn cảnh, âm mưu, thực hiện của Mỹ trong chiến tranh đặc
biệt.
? Chủ trương của ta đối với chiến tranh đặc biệt như thế nào?
3/ Dạy bài mới:
III/ Chiến đấu chống chiến lược “Việt
Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương
hoá chiến tranh” của Mỹ (1969-1973)
1/ Chiến lược “Việt Nam hoá chiến


tranh” và “Đông Dương hoá chiến
tranh” của Mỹ
2/ Chiến đấu chống chiến lược “Việt
Nam hoá chiến tranh” & “Đông Dương
hoá chiến tranh” của Mỹ
* Hoạt động 1
? Quân ta đã tiến công chiến lược ntn?
GV: Khẳng định: Giúp 1 đòn nặng nề vào
chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”
 Mỹ thừa nhận sự thất bại của chiến lược
chiến tranh này
Chuyển ý
* Hoạt động 2
? Miền Bắc đã lầm gì để khôi phục phát triển
kinh tế?
? Những thành tích đạt được trong các lĩnh
vựa?
HS: Trả lời theo số liệu sgk
GV: Kết luận  ghi bảng
* Củng cố ý
* Hoạt động 3
? Chia lớp làm 2 nhóm thảo luận
N1: Quân dân miền Bắc đã giành được
những thắng lợi gì trong cuộc chiến đấu
chống cuộc tập kích không quân bằng B52
của Mỹ cuối 1972
N2: Những thắng lợi đó đã có ý nghĩa
ntn đối với cuộc kháng chiến. Tại sao gọi là
trận “Điện Biên Phủ trên không”
Sau khi hết thời gian gọi đại diện 2
nhóm trả lời
GV: Bổ sung, tổng kết ý
* Hoạt động 4
? Cuộc thương lượng trong hội nghị đã diễn
ra như thế nào?
HS: Dựa vào sgk trả lời
GV: Phân tích thêm
Lập trường của 4 bên (2 phía) khác
nhau ntn?

3/ Cuộc tiến công chiến lược năm 1972
- Từ 30-3-1972 trở đi ta đánh vào
Quãng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ 
Giải phóng nhiều đất đại
- Mỹ chấp nhận sự thất bại của “Việt
Nam hoá chiến tranh”
IV/ Miền Bắc khôi phục và phát triển
kinh tế- văn hoá, chiến đấu chống chiến
tranh phá hoại của Mỹ lần thứ hai của
Mỹ (1969-1973)
1/ Miền Bắc khôi phục và phát triển
kinh tế- văn hoá
- Khắp miền Bắc dấy lên phong trào
thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất
- Thành tích: Đạt được nhiều thành
tích trong: nông nghiệp, công nghiệp, giao
thông vận tải, văn hoá, giáo dục, y tế…
2/ Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến
tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm
nghĩa vụ hậu phương
- 16-4-1972 Ních- xơn tuyên bố chính
thức chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ
2
- Miền Bắc lại phải “vừa chiến đấu vừa
sản xuất”
- Nhân dân miền Bắc lập nên trận
“Điện Biên phủ trên không”
 Mỹ trở lại bàn hội nghị và ký Hiệp
định Pa-ri
V/ Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm
dứt chiến tranh ở Việt Nam
- Từ 13-5-1968  25-1-1969 cuộc


HS: Dựa vào sgk trả lời
GV: Phân tích sự khác nhau đó  sự đòi
hỏi của Mỹ là quá đáng nhằm xoay chuyển
tình thế trên bàn ngoại giao
? Kết quả ntn?
HS: Trả lời theo sgk
GV: Sự thất bại ê chề buộc Mỹ phải ngồi
vào bàn để ký Hiệp định Pa-ri. Nội dung của
Hiệp định
HS: Đọc phần chữ in nhỏ (sgk/ 153)
GV: Ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri?
HS: Trả lời theo sgk
GV: Nhấn mạnh và tổng kết ý

thương lượng chính trị diễn ra tại Pa-ri
- Lập trường của hai phía khác hẳn nhau
nên cuộc thương lượng kéo dài
- Mỹ thất bại trong cuộc tập kích bằng
B52 vào Hà Nội nên phải ký Hiệp định Pari
- Nội dung: (học sgk)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×