Tải bản đầy đủ

max min so phuc thay Tung penCC4_SP_01_DA

Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC GIẢI NHANH CÁC
BÀI TOÁN MIN - MAX
GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Giáo viên: NGUYỄN THANH TÙNG

ĐÁP ÁN
1B

2A

3D

4C

5C


6B

7D

8B

9D

10B

11C

12A

13C

14D

15D

16D

17A

18B

19A

20D

21D

22C

23C

24C

25A

26B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
(Để xem lời giải được dễ hiểu hãy chắc rằng bạn đã xem đầy đủ video bài giảng
của bài học này !)
Câu 1. Cho số phức z thỏa mãn z  1  i  z  2 . Tìm giá trị nhỏ nhất z
A. z

min1
.
4

B. z

min10
.
10

C. z

minmin

5
.
5

của z .
D. z

min1
.
3

Giải
Cách 1: (Dùng hình học)
Gọi z  x  yi (x, y  ) được biểu diễn bởi điểm M (x ; y ) .
Điều kiện bài toán tương đương:

x  1  (y  1)i  x  2  yi  (x  1)2  (y  1)2  (x  2)2  y 2  3x  y  1  0 () (*) .
Ta có z  x 2  y 2  MO với O(0;0) .
Từ (*) , suy ra M   : 3x  y  1  0 và bài toán thuộc Mô Hình 1 (xem trong bài giảng)

z

min

 MOmin  d(O, ) 

3.0  0  1
32  121
1010
 đáp án B.
10

Cách 2: (Dùng đại số)
Gọi z  a  bi (a,b  ) . Điều kiện bài toán tương đương:
a  1  (b  1)i  a  2  yi  (a  1)2  (b  1)2  (a  2)2  b 2  b  3a  1 (*) .
(*)

2


3
1
1
10


Suy ra: z  a  b  a  (3a  1)  10a  6a  1  10 a   
.
10 
10
10
10

2

Suy ra: z

min2

2

2

2

10
 đáp án B.
10

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 1-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

Câu 2. Cho số phức z thỏa mãn z  i  z  2  i và w  z  1  2i . Tìm giá trị nhỏ nhất w

min

của môđun số phức w .
A. w

min

 2.

B. w

min

 3.

C. w

min

 1.

D. w

min2
.
2

Giải
Cách 1: (Dùng hình học)
Gọi z  x  yi (x, y  ) được biểu diễn bởi điểm M (x ; y ) .
Điều kiện bài toán tương đương:

x  (y  1)i  x  2  (y  1)i  x 2  (y  1)2  (x  2)2  (y  1)2  x  y  1  0 () (*) .
Ta có w  z  1  2i  x  1  (y  2)i  (x  1)2  (y  2)2  MA với A(1; 2) .
Từ (*) , suy ra M   : x  y  1  0 và bài toán thuộc Mô Hình 1 (xem trong bài giảng)

w

min

 MAmin  d(A, ) 

1  (2)  1
12  12

 2  đáp án A.

Cách 2: (Dùng đại số)
Gọi z  a  bi (a,b  ) . Điều kiện bài toán tương đương:
a  (b  1)i  a  2  (b  1)i  a 2  (b  1)2  (a  2)2  (b  1)2  b  1  a

(*) .

Suy ra: w  z  1  2i  a  1  (b  2)i
(*)

 (a  1)2  (b  2)2  (a  1)2  (3  a )2  2a 2  8a  10  2 a  2  2  2 .
Suy ra: z

min

2

 2  đáp án A.

Câu 3. Cho số phức z thỏa mãn 2z  i  2z  3  2i . Tổng phần thực và ảo của z bằng bao
nhiêu để số phức z có môđun nhỏ nhất ?
A.

5
.
6

B.

2
.
3

C.

3
.
2

D.

6
.
5

Giải
Cách 1: (Dùng hình học)
Gọi z  x  yi (x, y  ) được biểu diễn bởi điểm M (x ; y ) .
Điều kiện bài toán tương đương: 2x  (2y  1)i  2x  3  2(y  1)i

 4x 2  (2y  1)2  (2x  3)2  4(y  1)2  3x  y  3  0 () (*) .
Ta có z  x 2  y 2  MO với O(0;0) .
Từ (*) , suy ra M   : 3x  y  3  0 và bài toán thuộc Mô Hình 1 (xem trong bài giảng).
Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên   z  OM  OH  d(O, ) 
Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

3
10
- Trang | 2-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

Suy ra z

min3
10

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

M H.

Đường thẳng OM đi qua O(0; 0) và vuông góc với  : 3x  y  3  0  OM : x  3y  0 .


9

x3
x

y

3

0
10  x  y  6  đáp án D.
Suy ra tọa độ điểm M là nghiệm của hệ: 

5
x  3y  0
y  310


Cách 2: (Dùng đại số)

Gọi z  a  bi (a,b  ) . Điều kiện bài toán tương đương:
2a  (2b  1)i  2a  3  2(b  1)i  4a 2  (2b  1)2  (2a  3)2  4(b  1)2  b  3  3a (*)
(*)

2


9
9
3
Khi đó: z  a  b  a  (3  3a )  10a  18a  9  10 a   

10 
10

10
2

Suy ra: z

min3
10

2

2

2

2

a 

9
3
6
b 
 a  b   đáp án D.
10
10
5

Câu 4. Cho số phức z thỏa mãn z  1  2i  z  3  i và w  2z  1  i . Tìm giá trị nhỏ nhất

w

min

của w .

A. w

min5
.
12

B. w

min5
.
3

C. w

min12
.
5

D. w

min3
.
5

Giải
Cách 1: (Dùng hình học)
Gọi z  x  yi (x, y  ) được biểu diễn bởi điểm M (x ; y ) .
Điều kiện bài toán tương đương: x  1  (y  2)i  x  3  (y  1)i

 (x  1)2  (y  2)2  (x  3)2  (y  1)2  8x  6y  5  0 ()
2

(*) .
2


1 1
1 
1
w  (2x  1)  (2y  1)i  (2x  1)  (2y  1)  2 x    y    2MA với A  ;   .
2  
2 

 2 2 
2

2

Từ (*) , suy ra M   : 8x  6y  5  0 và bài toán thuộc Mô Hình 1.

w

min

 2MAmin  2d(A, )  2.

 1
1
8.  6.    5
 2 
2
82  (6)212
 đáp án C.
5

Cách 2: (Dùng đại số)
Gọi z  a  bi (a,b  ) . Điều kiện bài toán tương đương:
a  1  (b  2)i  a  3  (b  1)i  (a  1)2  (b  2)2  (a  3)2  (b  1)2

 8a  6b  5  0  b 

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

8a  5
6

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

(1) .

- Trang | 3-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

Ta có: w  (2a  1)  (2b  1)i  (2a  1)2  (2b  1)2

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

(2)

Thay (1) vào (2) , ta được:
2

2

 8a  8 
100a 2  92a  73
 
w  (2a  1)2  

3
 3 

Suy ra: w

min

10a  23   1296

5 
253

1296
25  12 .
3
5

12
 đáp án C.
5

Chú ý: Có thể dùng Casio để tìm giá trị nhỏ nhất của f (a)  100a 2  92a  73 .
Trong phần giải phương trình bậc 2 với tổ hợp phím Mod 5 3
(sau khi nhập các hệ số ta ấn “=” 4 lần).

Câu 5. Cho số phức z thỏa mãn z  1  i  z  2  3i  5 và w  z  i . Gọi T là giá trị lớn
nhất của w . Tìm T .
A. T  5 .

B. T  2 5 .

D. T 

C. T  2 2 .

2
.
5

Giải
Gọi z  x  yi được biểu diễn bởi điểm M (x ; y ) .
Khi đó z  1  i  z  2  3i  5  (x  1)2  (y  1)2  (x  2)2  (y  3)2  5 (*) .
(*)

Gọi A(1; 1), B(2;3) 
 MA  MB  AB  M thuộc đoạn AB
Ta có phương trình đoạn thẳng AB : 4x  3y  1  0 (1) với x  2;1
Ta có: w  z  i  x  (y  1)i  x 2  (y  1)2 (2)
(2)

 w  MC .
Cách 1: Gọi C (0;1) 
Ta có T  MC max  max CA,CB  M

AB

5;2 2  2 2
T

 đáp án C.

C

Cách 2: Thay (1) vào (2) , ta được:
2

1  4x

25x 2  16x  4


w  x  (y  1)  x  
 1 

3
 3

2

2

2

f (x )
3

8
Xét f (x )  25x 2  16x  4 với x  2;1 . Ta có: f '(x )  50x  16; f '(x )  0  x   .
25

 8  36
 f (x )max  72
Ta có f (2)  72 ; f (1)  45 ; f   
 25  25

T  w

maxf (x )max
372
 2 2  đáp án C.
3

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 4-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

Câu 6. (Đề Tham Khảo – L3 – 2017) Xét các số phức z thỏa mãn z  2  i  z  4  7i  6 2 .
Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của z  1  i . Tính P  m  M .
A. P  13  73 .

B. P 

5 2  2 73
.
2

C. P  5 2  73 .

D. P 

5 2  73
.
2

Giải
Gọi z  x  yi được biểu diễn bởi điểm T (x ; y ) .
Khi đó z  2  i  z  4  7i  6 2  (x  2)2  (y  1)2  (x  4)2  (y  7)2  6 2 (*) .
(*)

Gọi A(2;1), B(4;7) 
TA  TB  AB  T thuộc đoạn AB
Ta có phương trình đoạn thẳng AB : x  y  3  0 với x  2;4 (1)
Ta có: z  1  i  (x  1)2  (y  1)2 (2)
(2)

 z  1  i  TC .
Cách 1: Gọi C (1; 1) 
Ta có m  TC min  d(C , AB ) 
M  TC max  max CA,CB  

11 32

 13; 73 

A

5
2

T

B

m
M


C

73  P  m  M 

5
2

 73 

5 2  2 73
2

 đáp án B.

Cách 2: Thay (1) vào (2) , ta được: z  1  i  (x  1)2  (x  4)2  2x 2  6x  17  f (x )

3
Xét f (x )  2x 2  6x  17 với x  2;4 . Ta có: f '(x )  4x  6; f '(x )  0  x   .
2

 3  25
Ta có f (2)  13 ; f (4)  73 ; f   
 2 
2
 P  m  M  f (x )min  f (x )max 

25
5 2  2 73
 đáp án B.
 73 
2
2

Câu 7. Cho số phức z thỏa mãn z  2 . Gọi a, b lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của
z  2  3i . Tính T  a  2b .

A. T  2 13 .

B. T  4 .

C. T  3  2 13 .

D. T  2  3 13 .

Giải
Gọi M (z ) , khi đó z  2  M thuộc đường tròn tâm O(0; 0) , bán kính R  2 .
Ta có z  2  3i  MA trong đó A(2; 3) .


a  MAmin  OA  R  13  2
Theo Mô hình 3, suy ra: 
 T  a  2b  2  3 13  đáp án D.


b  MAmax  OA  R  13  2Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 5-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

Câu 8. Trong các số phức z thỏa mãn (1  2i)z  4  3i  5 . Tìm giá trị nhỏ nhất của z .
3  1.

A.

B.

5 1.

C.

5 1.

D.

3 1.

Giải


4  3i 
  1  2i . z  2  i  5. z  2  i .
Gọi M (z ) , biến đổi: (1  2i)z  4  3i  (1  2i)z 

1  2i 
Khi đó:

5. z  2  i  5  z  2  i  1

 M thuộc đường tròn tâm I (2; 1) , bán kính R  1 .
Theo Mô hình 3, suy ra: z

min

 MOmin  OI  R  5  1  đáp án B.

Câu 9. Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện (1  i)z  1  7i  2 . Tìm max z
A. max z  4 .

B. max z  3 .

D. max z  6 .

C. max z  7 .
Giải


1  7i 
  1  i z  3  4i  2 z  3  4i .
Gọi M (z ) , biến đổi: (1  i)z  1  7i  (1  i) z 
1  i 

Khi đó:

2. z  3  4i  2  z  3  4i  1

 M thuộc đường tròn tâm I (3; 4) , bán kính R  1 .
Theo Mô hình 3, suy ra: z

max

 MOmax  OI  R  5  1  6  đáp án D.

Câu 10. Tìm giá trị lớn nhất của z biết rằng z thỏa mãn điều kiện
A. max z  1 .

2  3i
z  1  1.
3  2i

C. max z  2 .

B. max z  2 .

D. max z  3 .

Giải
Ta có

2  3i
z  1  1  iz  1  1  (i)z  i   1  i z  i  1  z  i  1 (*)
3  2i

Gọi M (z ) , khi đó (*)  M thuộc đường tròn tâm I (0; 1) và bán kính R  1 .
Suy ra: max z  OM max  OI  R  1  1  2  đáp án B.
Câu 11. Cho số phức z thỏa mãn z  4 . Khi z  4  3i đạt giá trị lớn nhất, tính z 

A.

3 97
.
5

B. 5 .

C.

13
.
5

D.

11
.
5

9 7
.
5

Giải
Gọi M (z ) với z  x  yi khi đó z  4  x 2  y 2  16 .
Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 6-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

Suy ra M thuộc đường tròn tâm O(0; 0) , bán kính R  4 .
Ta có z  4  3i  MA trong đó A(4; 3) . Suy ra phương trình OA : 3x  4y  0 .
 16 12 

16
12
M  ;  

3x  4y  0
x  ;y  
M A  1
 1  5

5  

 1
5
5

Xét hệ  2


2

16
12
x

y

16
16
12
M 2A  9
M  ;  


x   ; y 

2
  5 5 
5
5



Theo Mô hình 3, suy ra: z  4  3i
Suy ra: z  

max

 16 12 
 MAmax  OA  R  5  4  9 khi M  M 2  ;  .
 5 5 

16 12
11
12
13
 đáp án C.
 iz
 1  i 
5
5
5
5
5

Câu 12. (Đề Tham Khảo – 2018) Xét các số phức z  a  bi ( a,b   ) thỏa mãn z  4  3i  5
. Tính P  a  b khi z  1  3i  z  1  i đạt giá trị lớn nhất.
A. P  10 .

B. P  4 .

C. P  6 .

D. P  8 .

Giải
Gọi M (z ) , khi đó z  4  3i  5  M thuộc đường tròn (C ) tâm I (4; 3) , bán kính R  5 .
Ta có T  z  1  3i  z  1  i  MA  MB

A


A(1;3)
với 
và H (0;1) là trung điểm của AB .


B
(1;

1)


Khi đó bài toán thuộc Mô hình 4, nên ta có:
Tmax  2MA với

M

H

I

M   HI  (C ) (như hình vẽ). 1 
x M  4  2

x M  6  a .

Ta có IH  2 5  2R  2IM  IM  HI  2;1  
2
yM  3  1
yM  4  b


Suy ra: P  a  b  6  4  10  đáp án A.
Câu 13. (Chuyên Vinh – Lần 3 – 2018) Cho các số phức w, z thỏa mãn w  i 

B

3 5

5

5w  (2  i)(z  4) . Giá trị lớn nhất của biểu thức P  z  1  2i  z  5  2i bằng
A. 4 13 .

B. 4  2 13 .

C. 2 53 .

D. 6 7 .

Giải

3 5
 5w  5i  3 5
5

5i 
  3 5  z  3  2i  3 (*)
 (2  i)(z  4)  5i  3 5  (2  i) z  4 
2  i 


Từ điều kiện 5w  (2  i)(z  4) , ta có: w  i 

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 7-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

Gọi M (z ) , khi đó (*)  M thuộc đường tròn tâm I (3; 2) , bán kính R  3 .
Ta có P  z  1  2i  z  5  2i  MA  MB

A


A(1;2)
với 
và H (3;2) là trung điểm của AB .


B(5;2)


Khi đó bài toán thuộc Mô hình 4, nên ta có:

M

H

I

Pmax  2MA  2 MH 2  AH 2 .

B

Trong đó MH  MI  IH  R  IH  3  4  7 và AH  2 .
Suy ra: Pmax  2 72  22  2 53  đáp án C.

Câu 14. (Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định – Lần 2 – năm 2018) Cho số phức z và w thỏa
mãn z  w  3  4i và z  w  9 . Tính giá trị lớn nhất của biểu thức T  z  w .
A. maxT  176 .

B. maxT  14 .

C. maxT  4 .

D. maxT  106 .

Giải
  
OM  ON  OA (*)

M (z ) z w 34i 

Gọi 
trong đó A(3; 4) .
z w 9


N
(
z
)
MN

9
(2*)

Từ (*) , suy ra: OMAN là hình bình hành.
3 
Khi đó I  ;2 vừa là trung điểm của OA vừa là trung điểm của MN (3*)
2 

Từ (2*) và (3*) , suy ra:

M , N thuộc đường tròn tâm

3 
MN
9
I  ;2 đường kính MN và bán kính R 
 .
2 
2
2

Ta có: T  z  w  OM  ON  2(OM 2  ON 2 )

2(OM 2 ON 2 )MN 2
OI 2 
44OI 2  MN 2  106 .

Dấu “=” xảy ra khi OM  ON hay OI  MN . Vậy max T  106  đáp án D.
Câu 15. (Chuyên Vinh – Lần 1 – 2018) Giả sử z1, z 2 là hai trong số các số phức z thỏa mãn

iz  2  i  1 và z1  z 2  2 . Giá trị lớn nhất của z1  z 2 bằng
A. 3 .

B. 2 3 .

D. 4 .

C. 3 2 .
Giải


2  i 

Biến đổi: iz  2  i  i z 
  i . z  1  2i  z  1  2i  z  1  2i  1 (*) .
i 

M (z )
1
Gọi 
, khi đó (*)  M , N thuộc đường tròn tâm I 1; 2 và bán kính R  1 (2*) .
N (z 2 )
Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 8-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

Ta có: z1  z 2  2  MN  2  2R (3*) .

Từ (2*) và (3*) , suy ra: M , N thuộc đường tròn tâm I 1; 2 đường kính MN  2 .

Ta có: z1  z 2  OM  ON  2(OM 2  ON 2 )

2(OM 2 ON 2 )MN 2
OI 2 
4

4OI 2  MN 2  4 .Dấu “=” xảy ra khi OM  ON hay OI  MN . Vậy max z1  z 2  4  đáp án D.
Câu 16. Cho số phức z thỏa mãn z  4  z  4  10 . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của z
lần lượt là
B. 5 và 4 .

A. 10 và 4 .

C. 4 và 3 .

D. 5 và 3 .

Giải
Gọi M (z ) , khi đó z  4  z  4  10  MF1  MF2  10 trong đó F1(4; 0), F2 (4; 0) .
y
2a  10 

a

5


3B


Suy ra M thuộc Elip có : 
.

2
2


c4
b  a c  3


O

max z  OM max  OA  a  5
 đáp án D.
Theo mô hình 6, suy ra: 

min z  OM min  OB  b  3
A
5

Câu 17. Cho số phức z thỏa mãn z  2  z  2  6 . Tổng trị lớn nhất và nhỏ nhất của z là
A. 3  5 .

C. 2  5 .

B. 5 .

D. 8 .

Giải
Gọi M (z ) , khi đó z  2  z  2  6  MF1  MF2  6 trong đó F1(2; 0), F2 (2; 0) .2a  6 
a  3


Suy ra M thuộc Elip có : 
.


2
2


c

2
b

a

c

5 z max  OM max  a  3
z
z
 3  5  đáp án A.
Theo mô hình 6, suy ra: 

max
min

z

OM

b

5

min

 min
Câu 18. Biết số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện z  3  4i  5 và biểu thức
2

2

M  z  2  z  i đạt giá trị lớn nhất. Tính môđun của số phức z  i .
A. z  i  41 .

B. z  i  61 .

C. z  i  2 41 .

D. z  i  4 5 .

Giải
Gọi M (z ) với z  x  yi ( x, y   ).
Khi đó: z  3  4i  5  M thuộc đường tròn (C ) có tâm I (3; 4) và bán kính R  5 .
Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 9-

y


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)
2

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

2

Ta có T  x  2  yi  x  (y  1)i  (x  2)2  y 2  x 2  (y  1)2   4x  2y  3


  : 4x  2y  3 T  0 .
Để tồn tại điểm M hay tồn tại z thì đường tròn (C ) và đường thẳng  phải có điểm chung

 d(I ; )  R 

12  8  3  T
42  22

 5  23  T  10  13  T  33 .(x  3)2  (y  4)2  5
x  5
Suy ra Tmax  33 khi 

 z  5  5i  z  i  5  6i  61
4x  2y  30  0
y  5 đáp án B.

Câu 19. Cho số phức z1, z 2 lần lượt thỏa mãn z1  1  2i  1 và z 2  2  6i  10 . Gọi a, b lần
lượt là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của T  z1  z 2 . Tính giá trị của a  2b .
A. 16  10 .

B. 10 .

C. 14  10 .

D. 2  2 10 .

Giải
Gọi M (z1 ) , khi đó z1  1  2i  1  M  (C1 )
với (C 1 ) là đường tròn tâm I 1(1; 2) và R1  1 .
Gọi N (z 2 ) , khi đó z 2  2  6i  10  N  (C 2 )

M

I1

M

N

với (C 2 ) là đường tròn tâm I 2 (2; 6) và R2  10 .

N

I2

Do I 1I 2  5  1  10  R1  R2 nên (C 1 ) và (C 2 ) ngoài nhau (hình vẽ).
Ta có: T  z1  z 2  MN .
Ta luôn có I 1I 2  R1  R2  MN  I 1I 2  R1  R2  4  10  MN  6  10 .


a  4  10
Suy ra 
 a  2b  16  10  đáp án A.


b  6  10
Câu 20. (Lương Thế Vinh – Hà Nội – Lần 3 – 2018) Cho số phức z thỏa mãn z  1  2i  5 .

Phép tịnh tiến theo vectơ v  (1;2) biến tập hợp biểu diễn số phức z thành tập hợp biểu diễn số
phức z ' . Tìm P  max z  z ' .
A. P  15 .

B. P  12 .

C. P  20  5 .

D. P  10  5 .

Giải
Gọi M (z ) , khi đó z  1  2i  5  M  (C ) , với (C ) là đường tròn tâm I (1; 2) và R  5 .
Ta có Tv (M )  N (z ')  (C ') trong đó (C ') có tâm I ' , bán kính R '  R  5 là ảnh của (C ) qua

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 10-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC


x I '  x I  x   1  1  2
v
phép tịnh tiến Tv (I )  I '  
 I '(2; 0) .

  2  2  0

y

y

y
I
'
I

v

Ta có: T  z1  z 2  MN  II ' R  R '  5  10 .
Suy ra: P  max z  z '  MN max  10  5  đáp án D.
Câu 21. (Chuyên Thái Bình – Lần 6 – 2018) Cho các số phức z, w thỏa mãn z  5  3i  3 ;

iw  4  2i  2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức T  3iz  2w .
A.

554  5 .

B.

578  13 .

C.

578  5 .

D. 554  13 .

Giải
Ta có z  5  3i  3  3i . z  5  3i  3i .3  3iz  9  15i  9 (*) .
(*)

Gọi M (3iz ) 
 M thuộc đường tròn tâm I 1(9;15) , bán kính R1  9 .
Ta có iw  4  2i  2  2i . iw  4  2i  2i .2  2w  4  8i  4 (2*) .
(2*)

Gọi N (2w)  N thuộc đường tròn tâm I 2 (4; 8) , bán kính R2  4 .
Khi đó T  3iz  2w  T  3iz  (2w)  MN  I 1I 2  R1  R2  554  13 .
Suy ra Tmax  554  13  đáp án D.
Câu 22. (NTT) Giả sử z1, z 2 là hai số phức thỏa mãn z1  2  3i  1 và z 2  2  5i  2 và số
phức z thỏa mãn z  3  i  z  1  i . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức T  z  z1  z  z 2 .
A. 4 5 .

C. 4 5  3 .

B. 2 5 .

D. 2 5  1 .

Giải
Gọi M (z1 ) , khi đó z1  2  3i  1  M  (C1 )
với (C 1 ) là đường tròn tâm I 1(2; 3) và R1  1 .

I1

Gọi N (z 2 ) , khi đó z 2  2  5i  1  N  (C 2 )
với (C 2 ) là đường tròn tâm I 2 (2; 5) và R2  2 .

I2

M

Gọi A(z ) và z  x  yi , khi đó:

N
A
2
z  3  i  z  1  i  (x  3)  (y  1)  (x  1)  (y  1)  x  y  2  0 .
2

2

2

Suy ra A   : x  y  2  0 .
Ta có: T  AM  AN  (AM  MI 1 )  (AN  NI 2 )  3  AI 1  AI 2  3  I 1I 2  3  4 5  3 .
Dấu "  " xảy ra khi A  I 1I 2   . Vậy Tmin  4 5  3  đáp án C.
Chú ý: Ở bài toán này do I 1, I 2 khác phía so với  nên dấu "  " xảy ra, nếu trường hợp cùng phía ta
phải lấy thêm điểm đối xứng để chuyển về khác phía.
Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 11-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

Câu 23. (Chuyên Lào Cai) Xét số phức z và z có điểm biểu diễn lần lượt là M và M ' . Số phức
w  (4  3i)z và w có điểm biểu diễn lần lượt là N và N ' . Biết rằng MNN ' M ' là hình chữ

nhật và M , N cùng phía so với trục Ox . Tìm giá trị nhỏ nhất của z  4i  5 .
A.

1
.
2

B.

2
5

.

C.

1
2

.

D.

Giải

4
13

.

y

Gọi M (x ; y ) biểu diễn số phức z  x  yi với x, y   và x 2  y 2  0 .

N

M

 w  (4  3i)(x  yi)  4x  3y  (3x  4y)i  N (4x  3y;3x  4y) .

Vì M , M ' và N , N ' đều là các cặp điểm đối xứng nhau qua trục hoành Ox .
Do đó để MNN ' M ' là hình chữ nhật thì MN //Ox


M'
 MN  (3x  3y; 3x  3y) cùng phương với i  (1;0)  3x  3y  0  y  x

O

x
N'

Khi đó z  x  xi  z  4i  5  (x  5)  (x  4)i  (x  5)2  (x  4)2  2x 2  18x  41
2


9
1
1
1
1
 đáp án C.
 2 x    

 z  4i  5

min

2
2
2

2
2
Câu 24. (Toán Học & Tuổi Trẻ - Lần 8) Xét số phức z thỏa mãn 2 z  1  3 z  i  2 2 . Mệnh
đề nào dưới đây đúng ?
A.

3
 z  2.
2

B. z  2 .

C.

1
3
z  .
2
2

D. z 

1
.
2

Giải

A(1; 0)
Gọi M (z ) , khi đó: 2 z  1  3 z  i  2MA  3MB với 
.
B(0;1)

Khi đó, điều kiện bài toán trở thành: 2MA  3MB  2 2  2AB (1) .
Mặt khác, ta luôn có: 2MA  3MB  2(MA  MB)  MB  2AB  MB (2) .
Từ (1) và (2) , suy ra:

2AB  MB  2MA  3MB  2AB  2AB  MB  2AB  MB  0  MB  0
1 3
 M  B(0;1)  z  1   ;   đáp án C.
 2 2 
Chú ý: Các bạn có thể tham khảo thêm cách dùng thuần bất đằng thức ở Bài giảng số 2.
Câu 25. (Chuyên Ngoại Ngữ – Hà Nội) Cho số phức z thỏa mãn z  1 . Tìm giá trị lớn nhất
của biểu thức T  z  1  2 z  1 .
A. maxT  2 5 .

B. maxT  2 10 .

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

C. maxT  3 5 .

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

D. maxT  3 2 .

- Trang | 12-


Hocmai.vn – Website học trực tuyến số 1 tại Việt Nam
Khóa học: Pen M – Toán trắc nghiệm(Thầy Nguyễn Thanh Tùng)

CHUYÊN ĐỀ : SỐ PHỨC

y

Giải

M

Gọi M (z ) , khi đó z  1  x 2  y 2  1 (C )  M  (C ) .
Ta có: T  z  1  2 z  1  MA  2MB với A(1;0), B(1;0)
 A, B  (C ) và AB  2 là đường kính của (C ) .

A

B

O

x

Áp dụng bất đẳng thức Bunha ta có:

T  MA  2MB  (12  22 )(MA2  MB2 )  5AB2  5.4  2 5  maxT  2 5
 đáp án A.

Chú ý: Các bạn có thể tham khảo thêm cách dùng thuần bất đằng thức ở Bài giảng số 2.
Câu 26. Cho số phức z thỏa mãn z  1  2i  z  1  6i  10 . Tổng trị lớn nhất và giá trị nhỏ
nhất của z  4i là
A. 10  5 .

B. 5  2 5 .

C. 5  5 .

D. 10  2 5 .

Giải
Gọi M (z ) , khi đó z  1  2i  z  1  6i  10  MF1  MF2  10 trong đó F1(1;2), F2 (1;6) .


2a  10a 5Suy ra M thuộc Elip có : 
.


F
F
2
2
1 2


b

a

c

2
5
c


5

2Ta có z  4i  MI với I (0;4) là trung điểm của F1, F2 .
Lúc này ta có thể quan niệm I là gốc tọa độ (trong mô hình 6) nên


 z  4i max  IM max  a  5
 z  4i
 z  4i
 52 5
Theo Mô hình 6, suy ra: 

max
min

z  4i
 IM min  b  2 5

min


 đáp án B.
Chú ý:
+) Nếu đề bài thay 10 bởi 2 5 nghĩa là z  1  2i  z  1  6i  2 5 thì điều kiện trở thành
MF1  MF2  F1F2 , hay điểm M thuộc đoạn thẳng F1F2 và quay về Mô hình 2.

+) Trên thực tế, phương trình Elip trong câu hỏi này không phải là phương trình dạng chính tắc (nằm
ngoài chương trình THPT). Do đó, xác suất xuất hiện trong đề thi gần như bằng 0. Song chúng ta thấy
rằng bài toán thực ra vẫn thuộc Mô hình 6 ( bản chất chỉ là phép tính tiến đồ thị), nên cũng không khó
khăn trong việc giải quyết bài toán.
Giáo viên
Nguồn

: Nguyễn Thanh Tùng
: Hocmai.vn

Fb: facebook.com/ThayTungToan

Hocmai – Ngôi trường chung của học trò Việt !!

Tổng đài tư vấn: 1900 69-33

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui

- Trang | 13-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×