Tải bản đầy đủ

7-5-TOANVD.EDU.VN-CHUYÊN-ĐẠI-HỌC-VINH-L3-HOÀN-CHỈNH

NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

Họ và tên:.................................................................................................... SBD: ..................................................... .

Câu 1:

Cho khối nón có độ dài đường cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a . Thể tích của khối
nón đã cho bằng
2 a 3
A.
.
3

Câu 2:

4 a 3
B.

.
3

C.

 a3
3

.

D. 2 a 3 .

NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPT LẦN 3 QG NĂM 2019
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)
Mã Đề: 209
(Đề gồm 06 trang)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  a và SA vuông góc
với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng
A.

Câu 3:

a3
.
6

B.

2a 3
.
3

C. a 3 .

D.

Trong không gian Oxyz , một vectơ chỉ phương của đường thẳng  :

a3
.
3

x 1 y  3 z  3


1
2
5

có tọa độ là
A. 1; 2; 5  .
Câu 4:

Với a , b là các số thực dương bất kì, log 2

a
.
b

B.

1
a
log 2 .
2
b

C.  1;3; 3 .

D.  1; 2; 5 .

a
bằng
b2
C. log 2 a  2 log 2 b .

D. log 2 a  log 2  2b  .

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2; 1;3 và B  0;3;1 . Gọi   là mặt phẳng
trung trực của AB . Một vectơ pháp tuyến của   có tọa độ là
A.  2; 4; 1 .

Câu 6:

C.  1;1; 2  .

D. 1;0;1 .

Cho cấp số nhân  un  có u1  1, u2  2 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. u2019  22018 .

Câu 7:

B. 1; 2; 1 .

B. u2019  22019 .

C. u2019  22019 .

D. u2019  22018

Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 1

NHÓM TOÁN VD – VDC

A. 2 log 2
Câu 5:

B. 1;3;3 .


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

Câu 8:

C. y  x 4  x 2  2 .

B. y  x 4  x 2  2 .

A. y  x 2  2 .

D. y  x 2  x  2 .

Trong không gian Oxyz , cho điểm I 1; 2;5  và mặt phẳng

  : x  2 y  2 z  2  0 .

A.  x  1   y  2    z  5  3 .

B.  x  1   y  2    z  5  3 .

C.  x  1   y  2    z  5  9 .

D.  x  1   y  2    z  5  9 .

2

2

Câu 9:

2

2

2

2

2

2

2

NHÓM TOÁN VD – VDC

Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với   là
2

2

2

Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây

Trên đoạn  3;3 hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
A. 4 .

B. 5 .

C. 2 .

D. 3 .

Câu 10: Cho f  x  và g  x  là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn  a; b . Mệnh đề nào sau đây
đúng ?
A.

b

b

a

a

a

b

 f  x   g  x  dx   f  x  dx   g  x  dx .
b

b

b

a

a

a

B.

b

  f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx .
a

  f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx .

D.

b

a

a

b

b

b

a

a

a

  f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx

.
Câu 11: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
A.  0; 2  .

B.  2;0  .

Câu 12: Tất cả các nguyên hàm của hàm f  x  

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

C.  3; 1 .

D.  2;3 .

1

3x  2

Trang 2

NHÓM TOÁN VD – VDC

C.

b


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

A. 2 3x  2  C .

B.

2
3x  2  C .
3

C. 

2
3x  2  C .
3

D. 2 3x  2  C .

Câu 13: Khi đặt 3x  t thì phương trình 9 x 1  3x 1  30  0 trở thành
C. t 2  t  10  0 .

D. 2t 2  t  1  0 .

NHÓM TOÁN VD – VDC

B. 9t 2  3t  10  0 .

A. 3t 2  t  10  0 .

Câu 14: Từ các chữ số 1, 2,3,...,9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau
A. 39 .

C. 93 .

B. A93 .

D. C93 .

Câu 15: Cho số phức z  2  i . Trong hình bên điểm biểu diễn số phức z là

A. M .
Câu 16: Trong

B. Q .
không

gian

Oxyz ,

C. P.
cho

hai

đường

D. N.
thẳng

1 :2 :

D. 1350 .

Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn z  2 z  6  2i. Điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là
B.  2; 2  .

A.  2; 2  .

Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :

 P  : x  2 y  z  5  0 . Tọa độ giao điểm của
A.  2;1; 1 .
B.  3; 1; 2  .

D.  2; 2  .

C.  2; 2  .

x  2 y 1 z


và mặt phẳng
1
2
2

d và  P  là
C. 1;3; 2  .

D. 1;3; 2 

Câu 19: Bất phương trình log 4  x 2  3x   log 2  9  x  có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. vô số.

B. 1 .Câu 20: Hàm số y  x3  3x
A. 2 .e

C. 4 .

D. 3

có bao nhiêu điểm cực trị?
B. 0 .

C. 3 .

D. 1 .

Câu 21: Gọi  D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường y  2 x , y  0, x  0 và x  2 . Thể tích V
của khối tròn xoay tạo thành khi quay  D  quanh trục Ox được định bởi công thức

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 3

NHÓM TOÁN VD – VDC

x  3 y 1 z  2


. Góc giữa hai đường thẳng 1 ,  2 bằng
1
1
4
A. 30 0 .
B. 450 .
C. 60 0 .

x 1 y  2 z  3


2
1
2


NHÓM TOÁN VD – VDC
2

A. V    2 x 1 dx .
0

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019
2

2

C. V   4 x dx .

B. V   2 x 1 dx .

0

0

2

D. V    4 x dx .
0

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 22: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình bên.

Hàm số y  2 f  x  đồng biến trên khoảng
B.  2;3 .

A. 1; 2  .
Câu 23: Đồ thị hàm số y 
A. 4 .

C.  1;0  .

D.  1;1 .

x  x2  1
có bao nhiêu đường tiệm cận
x 1
B. 3 .
C. 1 .

D. 2 .

Câu 24: Hàm số y  log a x và y  logb x có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

giá trị của

A.

a
bằng
b

1
.
3

B.

3.

C. 2 .

D.

3

2.

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. ABCD có AB  a, AD  2a, AC  6a . Thể tích khối
hộp chữ nhật ABCD. ABCD bằng
A.

3a 3
.
3

B.

2a 3
.
3

C. 2a 3 .

D. 2 3a 3 .

Câu 26: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x 2  x   x  2   2 x  4  , x  . Số điểm cực trị
2

của f  x  là
A. 2 .

B. 4 .

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

C. 3 .

D. 1 .

Trang 4

NHÓM TOÁN VD – VDC

Đường thẳng y  3 cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ x1 , x2 . Biết rằng x2  2 x1 ,


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

Câu 27: Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình
trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và ABCD
A.

2 a2 .

B. 2 a 2 .

2
C.  a .

D. 2 2 a 2 .

A. 81 .

B. 16 .

C. 27 3 .

D. 8 2 .

Câu 29: Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f  x   2 x  cos

x
2

trên đoạn  2; 2 . Giá trị của m  M bằng
B. 2 .

A. 2 .

C. 0 .

D. 4 .

Câu 30: Cho hình chóp đều S.ABCD có AB  2a , SA  a 5 . Góc giữa hai mặt phẳng  SAB  và

 ABCD 

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 28: Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  3  0. Mô đun của z13.z24 bằng

bằng

A. 30 .

B. 45 .

C. 60 .

D. 75 .

Câu 31: Hai bạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên ra một số tự nhiên gồm 2 chữ số phân
biệt. Xác suất để hai số được viết ra có ít nhất một chữ số chung bằng
154
145
448
281
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
729
729
729
729
Câu 32: Biết rằng x e x là một nguyên hàm của f   x  trên khoảng  ;   . Gọi F  x  là một
nguyên hàm của f   x  e x thỏa mãn F  0   1 , giá trị của F  1 bằng
A.

B.

5e
.
2

C.

7e
.
2

D.

5
.
2

Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, biết AB  2a, AD  a, SA  3a và SA
vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh CD . Khoảng cách giữa hai
đường thẳng SC và BM bằng
A.

3 3a
.
4

B.

2 3a
.
3

C.

3a
.
3

D.

3a
.
2

Câu 34: Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới

Hàm số y  f 1  2 x  đồng biến trên khoảng
3
A.  0;  .
 2

 1 
B.   ;1 .
 2 

1

C.  2;   .
2


3 
D.  ;3  .
2 

Câu 35: Xét các số phức z , w thỏa mãn w  i  2, z  2  iw. Gọi z1 , z2 lần lượt là các số phức mà
tại đó z đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất. Mô đun z1  z2 bằng
A. 3 2 .

B. 3 .

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

C. 6 .

D. 6 2 .

Trang 5

NHÓM TOÁN VD – VDC

7
.
2


NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 36: Cho f x
A. y

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

x 1

f x 1

3

3x

1.

3 . Đồ thị hình bên là của hàm số có công thức

B. y

f x 1

1 . C. y

f x 1

1 . D. y

f x 1

1.

quả cầu đều tiếp xúc với hai đáy, đồng thời hai quả cầu tiếp xúc với nhau và mỗi quả
cầu đề tiếp xúc với đường sinh của hình trụ ( tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối trụ
là 120 cm 3 , thể tích của mỗi khối cầu bằng

A. 10 cm3 .

C. 30 cm 3 .

B. 20 cm 3 .

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 37: Người ta xếp hai quả cầu có cùng bán kính r vào một chiếc hộp hình trụ sao cho các

D. 40 cm 3 .cos 2 x  sin x cos x  1
dx  a  b ln 2  c ln 1  3 , với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị
3
 4
 cos x  sin x cos x3

Câu 38: Biết4

của abc bằng
C. 4 .

B. 2 .

A. 0 .

D. 6 .

phẳng  P  : x  y  z  2  0. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng  P  và cắt cả hai
đường thẳng d , d  có phương trình là

x3

1
x2

C.
1
A.

y 1

1
y 1

1

x 1 y 1 z 1


.
1
1
4
x 1 y 1 z  4


D.
.
2
2
2

z2
.
1
z 1
.
1

B.

x
Câu 40: Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình x  3  me có 2 nghiệm phân biệt?

A. 7 .

B. 6 .

C. 5 .

D. Vô số.

Câu 41: Cho f  x  mà đồ thị hàm số y  f   x  như hình bên. Hàm số y  f  x  1  x 2  2 x
đồng biến trên khoảng

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 6

NHÓM TOÁN VD – VDC

 x  1  2t
 x  2  t


; d  :  y  1  2t  và mặt
Câu 39: Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳng d :  y  t
 z  1  3t
 z  2t 
NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

D.  2; 1 .

C.  0;1 .

Câu 42: Có bao nhiêu số nguyên a   2019; 2019  để phương trình

1
1
 x
 x  a có
ln  x  5 3  1

NHÓM TOÁN VD – VDC

B.  1;0  .

A. 1; 2  .

hai nghiệm phân biệt?
A. 0 .
Câu 43: Cho hàm số

B. 2022 .

C. 2014 .

f ( x ) có đạo hàm liên tục trên

D. 2015 .
và thỏa mãn

f (0)  3 và

2

f ( x)  f (2  x)  x 2  2 x  2, x 

. Tích phân

 xf ( x)dx bằng
0

4
.
3

A.

Câu 44: Hàm số f  x  

B.

2
.
3

C.

5
.
3

D.

10
.
3

x
 m (với m là tham số thực) có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực
x 1
2

trị?
B. 3 .

C. 5 .

D. 4 .

Câu 45: Cho hình hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' có thể tích bằng V . Gọi M , N , P, Q, E , F lần lượt là tâm
các hình bình hành ABCD, A ' B ' C ' D ', ABB ' A ', BCC ' B ', CDD ' C ', DAA ' D '. Thể tích khối
đa diện có các đỉnh M , P, Q, E , F , N bằng
A.

V
.
4

B.

V
.
2

C.

V
.
6

D.

V
.
3

Câu 46: Sàn của một viện bảo tàng mỹ thuật được lát bằng những viên gạch hình vuông cạnh

40  cm  như hình bên. Biết rằng người thiết kế đã sử dụng các đường cong có phương
trình 4x 2  y 2 và 4( x  1)3  y 2 để tạo hoa văn cho viên gạch. Diện tích phần được tô
đạm gần nhất với giá trị nào dưới đây?

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 7

NHÓM TOÁN VD – VDC

A. 2 .


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

B. 747  cm2  .

C. 507  cm2  .

D. 746  cm2  .

Câu 47: Xét các số phức z , w thỏa mãn z  2 , iw  2  5i  1 . Giá trị nhỏ nhất của z 2  wz  4
bằng
A. 4 .

B. 2

29  3 .

C. 8 .

D. 2NHÓM TOÁN VD – VDC

A. 506  cm2  .29  5 .

Câu 48: Cho f ( x ) mà đồ thị hàm số y  f '( x ) như hình vẽ bên

x
2

 m nghiệm đúng với mọi x   1;3 khi và chỉ khi

B. m  f (1)  1 .

A. m  f (0) .

C. m  f (1)  1 .

Câu 49: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :

D. m  f (2) .

x 3 y 4 z 2


và 2 điểm A  6;3; 2  ,
2
1
1

B 1;0; 1 . Gọi  là đường thẳng đi qua B , vuông góc với d và thỏa mãn khoảng cách
từ A đến  là nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của  có tọa độ
B. 1; 1; 1 .

A. 1;1; 3 .

C. 1; 2; 4  .

Câu 50: Trong không gian Oxyz , cho điểm A  2; ;3; 4  , đường thẳng d :

D.  2; 1; 3 .

x 1 y  2 z

 và mặt
2
1
2

cầu  S  :  x  3   y  2    z  1  20 . Mặt phẳng  P  chứa đường thẳng d thỏa mãn
2

2

2

khoảng cách từ điểm A đến  P  lớn nhất. Mặt cầu  S  cắt  P  theo đường tròn có
bán kính bằng
A.

5.

B. 1 .

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

C. 4 .

D. 2 .

Trang 8

NHÓM TOÁN VD – VDC

Bất phương trình f ( x)  sin


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

NHÓM TOÁN VD – VDC
NHÓM TOÁN VD – VDC

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 9


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

BẢNG ĐÁP ÁN

Câu 1:

2D
12B
22A
32A
42D

3A
13A
23B
33C
43D

4C
14B
24D
34A
44D

5B
15D
25C
35C
45C

6D
16B
26C
36B
46B

7B
17A
27A
37B
47C

8C
18D
28C
38C
48B

9D
19D
29B
39A
49A

10B
20D
30C
40A
50D

Cho khối nón có độ dài đường cao bằng 2a và bán kính đáy bằng a . Thể tích của khối
nón đã cho bằng
 a3
2 a 3
4 a 3
A.
.
B.
.
C.
.
D. 2 a 3 .
3
3
3
Lời giải

NHÓM TOÁN VD – VDC

1A
11D
21D
31C
41A

Chọn A

2a

a

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA  a và SA vuông góc
với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng
2a 3
a3
a3
3
a
A.
.
B.
.
C. .
D.
.
6
3
3
Lời giải
Chọn D
S

A

B

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

D

C

Trang 10

NHÓM TOÁN VD – VDC

1
2 a 3
Thể tích khối nón: V   2a   a 2 
.
3
3


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

1
a3
Thể tích khối chóp VS . ABCD  S ABCD .SA 
3
3

Trong không gian Oxyz , một vectơ chỉ phương của đường thẳng  :
có tọa độ là
A. 1; 2; 5  .

D.  1; 2; 5 .

C.  1;3; 3 .

B. 1;3;3 .

x 1 y  3 z  3


1
2
5

Lời giải
Chọn A
Câu 4:

Với a , b là các số thực dương bất kì, log 2
A. 2 log 2

a
.
b

B.

1
a
log 2 .
2
b

a
bằng
b2
D. log 2 a  log 2  2b  .

C. log 2 a  2 log 2 b .

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 3:

Lời giải
Chọn C
Ta có: log 2
Câu 5:

a
 log 2 a  log 2 b 2  log 2 a  2 log 2 b .
b2

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A  2; 1;3 và B  0;3;1 . Gọi   là mặt phẳng
trung trực của AB . Một vectơ pháp tuyến của   có tọa độ là
A.  2; 4; 1 .

D. 1;0;1 .

C.  1;1; 2  .

B. 1; 2; 1 .

Chọn B
Vì   là mặt phẳng trung trực của AB nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng   là :
n  AB   2; 4; 2   2 1; 2; 1 , từ đây ta suy ra n1  1; 2; 1 là một vectơ pháp tuyến

của  
Câu 6:

Cho cấp số nhân  un  có u1  1, u2  2 . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. u2019  22018 .

C. u2019  22019 .

B. u2019  22019 .

D. u2019  22018

Lời giải
Chọn D
Cấp số nhân có u1  1, u2  2  q  2 . Vậy: u2019  u1q 2018   2 
Câu 7:

2018

 22018

Hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 11

NHÓM TOÁN VD – VDC

Lời giải


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

D. y  x 2  x  2 .

Lời giải
Chọn B

NHÓM TOÁN VD – VDC

C. y  x 4  x 2  2 .

B. y  x 4  x 2  2 .

A. y  x 2  2 .

Dựa vào đồ thị đã cho ta nhận thấy hàm số cần tìm chỉ có một cực trị nên đáp án C bị
loại.
Mặt khác đồ thị hàm số đã cho có tính đối xứng qua trục tung nên đáp án D bị loại.
Đồ thị hàm số đã cho đi qua hai điểm  1;0  và 1;0  nên đáp án A bị loại.
Vậy hàm số cần tìm là hàm số ở đáp án B.
Câu 8:

Trong không gian Oxyz , cho điểm I 1; 2;5  và mặt phẳng

  : x  2 y  2 z  2  0 .

Phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với   là
A.  x  1   y  2    z  5  3 .

B.  x  1   y  2    z  5  3 .

C.  x  1   y  2    z  5  9 .

D.  x  1   y  2    z  5  9 .

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NHÓM TOÁN VD – VDC

Lời giải
Chọn C

I

R

d
H

( α)

Từ tọa độ tâm I 1; 2;5  ta loại được hai đáp án B, D.
Mặt khác theo bài ta có R  d  I ,    

1  2.2  2.5  2
12   2   22
2

 3 nên đáp án A loại.

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm có phương trình  x  1   y  2    z  5  9 .
2

2

2

Vậy chọn C

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 12


NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 9:

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ dưới đây

A. 4 .

B. 5 .

C. 2 .

D. 3 .

Lời giải
Chọn D
Quan sát đồ thị đã cho ta nhận thấy trên đoạn  3;3 hàm số y  f  x  có ba điểm cực

NHÓM TOÁN VD – VDC

Trên đoạn  3;3 hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?

trị.
Câu 10: Cho f  x  và g  x  là các hàm số liên tục bất kì trên đoạn  a; b . Mệnh đề nào sau đây
đúng ?
b

A.

b

b


b

b

b

a

a

a

a

C.

b

f  x   g  x  dx   f  x  dx   g  x  dx .
a

B.

a

a

  f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx .

b

b

  f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx .

D.

a

a

b

b

b

a

a

a

  f  x   g  x   dx   f  x  dx   g  x  dx

.

NHÓM TOÁN VD – VDC

Lời giải
Chọn B
Theo tính chất của tích phân ta có đáp án B là mệnh đề đúng.
Mặt khác, ta có nhận xét:
+ A sai khi f  x   g  x  với x   a; b  .
+ C sai khi

b

b

a

a

 f  x  dx   g  x  dx  0.
b

+ D sai khi

  f  x   g  x   dx  0 .
a

Câu 11: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên.

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 13


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

NHÓM TOÁN VD – VDC

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng
B.  2;0  .

A.  0; 2  .

C.  3; 1 .

D.  2;3 .

Lời giải
Chọn D
Dựa vào đồ thị ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng  1;1 và  2;3 .
Câu 12: Tất cả các nguyên hàm của hàm f  x  
A. 2 3x  2  C .

B.

2
3x  2  C .
3

1

3x  2
2
3x  2  C .
C. 
3

D. 2 3x  2  C .

Lời giải
Chọn B
1Câu 13: Khi đặt 3x  t thì phương trình 9 x 1  3x 1  30  0 trở thành
A. 3t 2  t  10  0 .
B. 9t 2  3t  10  0 .
C. t 2  t  10  0 .

D. 2t 2  t  1  0 .

Lời giải
Chọn A

 

Ta có 9x1  3x 1  30  0  9. 3x

2

 3.3x  30  0 .

Do đó khi đặt t  3 x ta có phương trình  9t 2  3t  30  0  3t 2  t  10  0 .
Câu 14: Từ các chữ số 1, 2,3,...,9 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau
A. 39 .

B. A93 .

C. 93 .

D. C93 .

Lời giải
Chọn B
Gọi số cần tìm có dạng là a1a2 a3  a1  0, a1  a2 , a2  a3 , a3  a1  .
Mỗi bộ ba số  a1 ; a2 ; a3  là một chỉnh hợp chập 3 của 9 phần tử.
Vậy số các số cần tìm là A93 số.
https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 14

NHÓM TOÁN VD – VDC

Ta có

1
1
1
1  3x  2  2
2

dx    3x  2  2 d  3 x  2   .
C 
3 x  2  C.
1
3
3
3
3x  2
2


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

Câu 15: Cho số phức z  2  i . Trong hình bên điểm biểu diễn số phức z là

NHÓM TOÁN VD – VDC

A. M .

B. Q .

C. P.

D. N.

Lời giải
Chọn D
Ta có z  2  i . Do đó điểm biểu diễn số phức z là N  2; 1 .
Câu 16: Trong

không

gian

Oxyz ,

cho

hai

đường

thẳng

1 :

x 1 y  2 z  3


2
1
2

x  3 y 1 z  2


. Góc giữa hai đường thẳng 1 ,  2 bằng
1
1
4
A. 30 0 .
B. 450 .
C. 60 0 .2 :

D. 1350 .

NHÓM TOÁN VD – VDC

Lời giải
Chọn B
Véc tơ chỉ phương của 1 là u1   2;1; 2 
Véc tơ chỉ phương của  2 là u2  1;1; 4 

cos  1 ,  2   cos u1 , u2 

u1.u2
u1 . u2 2  .1  1.1  2.  4 
2
2
 2   12  22 . 12  12   4 9
2

.
2
3.3 2

Do đó góc giữa hai đường thẳng 1 và  2 là 450 .
Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn z  2 z  6  2i. Điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là
A.  2; 2  .
B.  2; 2  .
C.  2; 2  .
D.  2; 2  .
Lời giải
Chọn A
Gọi số phức z  x  yi với x, y 

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

. Theo bài ra ta có

Trang 15


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

x  2
.
 y  2

 x  yi   2  x  yi   6  2i  3x  yi  6  2i  

Vậy điểm biểu diễn số phức z có tọa độ là  2; 2  .

A.  2;1; 1 .

C. 1;3; 2  .

B.  3; 1; 2  .

D. 1;3; 2 

Lời giải
Chọn D

x  2  t
 y  1  2t

 2  t  2 1  2t   2t  5  0  t  1  A 1;3; 2  là tọa độ giao
Xét hệ: 
z

2
t

 x  2 y  z  5  0

NHÓM TOÁN VD – VDC

x  2 y 1 z


và mặt phẳng
1
2
2
 P  : x  2 y  z  5  0 . Tọa độ giao điểm của d và  P  là

Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :

điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
Câu 19: Bất phương trình log 4  x 2  3x   log 2  9  x  có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. vô số.

B. 1 .

C. 4 .

D. 3

Lời giải
Chọn D

Ta có: log 4  x 2  3x   log 2  9  x   log 4  x 2  3x   log 4  9  x   x 2  3x   9  x 
2

 15 x  81  x 

2

27
.
5

So sánh điều kiện, ta có:

27
 x  9.
5

Vậy bất phương trình có 3 nghiệm nguyên.Câu 20: Hàm số y  x3  3xe

A. 2 .

có bao nhiêu điểm cực trị?
B. 0 .

C. 3 .

D. 1 .

Lời giải
Chọn DHàm số y  x3  3xe 

có TXĐ:  3;0 

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

3; 


Trang 16

NHÓM TOÁN VD – VDC

 x 2  3x  0
 x  03 x  9
Điều kiện: 
9  x  0


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

y  e  3x2  3 x3  3x 

e 1

x  1

Bảng xét dấu

Vậy hàm số có 1 điểm cực trị.
Câu 21: Gọi  D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường y  2 x , y  0, x  0 và x  2 . Thể tích V

NHÓM TOÁN VD – VDC

y  0  
 x  1

của khối tròn xoay tạo thành khi quay  D  quanh trục Ox được định bởi công thức
2

A. V    2 dx .
x 1

0

2

2

C. V   4 dx .

B. V   2 dx .
x 1

x

0

0

2

D. V    4 x dx .
0

Lời giải
Chọn D
Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay  D  quanh trục Ox được định bởi
2

2

0

0

công thức V    y 2dx    4 x dx

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 22: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình bên.

Hàm số y  2 f  x  đồng biến trên khoảng
A. 1; 2  .

B.  2;3 .

C.  1;0  .

D.  1;1 .

Lời giải
Chọn A
Ta có y   2 f  x    2. f   x  . Hàm số đồng biến  2. f   x   0  f   x   0.
Dựa vào đồ thị hàm số ta có f   x   0  0  x  2  chọn đáp án A.
Câu 23: Đồ thị hàm số y 

x  x2  1
có bao nhiêu đường tiệm cận
x 1

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 17


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

A. 4 .

B. 3 .

C. 1 .

D. 2 .

Lời giải
Chọn B

NHÓM TOÁN VD – VDC

Tập xác định D 

\ 1 .

x  x2  1
x  x2  1
  .
  ; lim y  lim
Ta có: lim y  lim
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
Do đó đồ thị hàm số nhận đường thẳng x  1 làm tiệm cận đứng.
Lại có:

1 
1
x 1  1  2 
1 1 2
x
x  x 1
x 2.
  lim
+ lim y  lim
 lim 
x 
x 
x

x

1
x 1
x 1
1
x
Vậy đồ thị hàm số nhận đường thẳng y  2 làm tiệm cận ngang.
2


1 
1
x
1

1


2 
1 1 2
x
x  x2  1
x  0.
  lim
+ lim y  lim
 lim 
x 
x 
x 
x 
1
x 1
x 1
1
x

Vậy đồ thị hàm số nhận đường thẳng y  0 làm tiệm cận ngang.
Do đó đồ thị hàm số đã có 3 đường tiệm cận.
Câu 24: Hàm số y  log a x và y  logb x có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

giá trị của

A.

1
.
3

a
bằng
b
B.

3.

C. 2 .

D.

3

2.

Lời giải
Chọn D
Từ đồ thị có x1 là nghiệm của phương trình log b x  3 nên logb x1  3  x1  b3 .
Từ đồ thị có x2 là nghiệm của phương trình log a x  3 nên loga x2  3  x2  a3 .

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 18

NHÓM TOÁN VD – VDC

Đường thẳng y  3 cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ x1 , x2 . Biết rằng x2  2 x1 ,


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019
3

a
a
a
Do x2  2 x1  a  2.b     2   3 2 . Vậy  3 2 .
b
b
b
3

3

hộp chữ nhật ABCD. ABCD bằng
2a 3
3a 3
A.
.
B.
.
3
3

C. 2a 3 .

D. 2 3a 3 .

Lời giải
Chọn C

Ta có AC  a 2  4a 2  a 5 , CC   
2

6a 

5a2

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật ABCD. ABCD có AB  a, AD  2a, AC  6a . Thể tích khối

a.

Thể tích khối hộp chữ nhật là V  AB. AD.CC   a.2a.a  2a 3 .

Câu 26: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x 2  x   x  2   2 x  4  , x  . Số điểm cực trị
2

của f  x  là
B. 4 .

C. 3 .

D. 1 .

Lời giải
Chọn C

 x2  x  0
x  0

2
2
2
x
Ta có f   x   0   x  x   x  2  .  2  4   0   x  2   0   x  1 .

 x
 x  2
 2  4  0
Nhận thấy x  2 là nghiệm bội ba nên f   x  vẫn đổi dấu khi qua x  2. Vậy hàm số
đã cho có 3 điểm cực trị.
Câu 27: Cho hình lập phương ABCD.ABCD có cạnh bằng a . Diện tích xung quanh của hình
trụ có đáy là hai hình tròn ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và ABCD
A.

2 a2 .

B. 2 a 2 .

2
C.  a .

D. 2 2 a 2 .

Lời giải
Chọn A

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 19

NHÓM TOÁN VD – VDC

A. 2 .


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

NHÓM TOÁN VD – VDC

Hình trụ có l  a , bán kính đáy bằng R 

AC a 2
.

2
2

Vậy diện tích xung quanh hình trụ bằng S xq  2 Rl  2

a 2
a  2 a 2 .
2

Câu 28: Gọi z1 , z2 là các nghiệm phức của phương trình z 2  2 z  3  0. Mô đun của z13.z24 bằng
A. 81 .

B. 16 .

C. 27 3 .

D. 8 2 .

Lời giải
Chọn C

Do đó z13 .z24  z1 . z2 
3

4

 3  . 3 
3

4

 27 3 .

Câu 29: Gọi m , M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số f  x   2 x  cos
trên đoạn  2; 2 . Giá trị của m  M bằng
B. 2 .

A. 2 .

C. 0 .

x
2

D. 4 .

Lời giải
Chọn B

f  x  2 x

;
2


x 


x

  0  2   2  sin
 2   f   x   0 , x   2; 2 .
Vì    sin
2
2
2
2
2
2
2
2

2

sin

 f  2   f  x   f  2  .
Hay ta có m  min f  x   f  2   5 ; M  max f  x   f  2   3 .
2;2

2;2

Vậy M  m  3  5  2 .

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 20

NHÓM TOÁN VD – VDC

Ta có : z 2  2 z  3  0  z1,2  1  2i  z1  z2  3 .


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

Câu 30: Cho hình chóp đều S.ABCD có AB  2a , SA  a 5 . Góc giữa hai mặt phẳng  SAB  và

 ABCD 
A. 30 .

bằng
B. 45 .

C. 60 .

D. 75 .

NHÓM TOÁN VD – VDC

Lời giải
Chọn C
S

D
A
M

O
C

B

Theo tính chất hình chóp đều SM  AB , MO  AB ,  SAB    ABCD   AB . Góc giữa
hai mặt phẳng  SAB  và  ABCD  là góc giữa hai đường thẳng SM và MO .
Vì ABCD là hình vuông cạnh 2a nên AC  2 2a  AO  a 2  SO  a 3

SO
 3  SMO  60 .
OM

Câu 31: Hai bạn Công và Thành cùng viết ngẫu nhiên ra một số tự nhiên gồm 2 chữ số phân
biệt. Xác suất để hai số được viết ra có ít nhất một chữ số chung bằng
154
145
448
281
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
729
729
729
729
Lời giải
Chọn C
Cách 1: Số các số tự nhiên có hai chữ số phân biệt là 9.9  81 số.
Số phần tử của không gian mẫu là n     812 .
Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán.
+ Khả năng 1: Hai bạn chọn số giống nhau nên có 81 cách.
+ Khả năng 2: Hai bạn chọn số đảo ngược của nhau nên có 9.8  72 cách.
+ Khả năng 3: Hai bạn chọn số chỉ có một chữ số trùng nhau

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 21

NHÓM TOÁN VD – VDC

Xét tam giác vuông SMO có tan SMO 


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

- TH1: Trùng chữ số 0 : Công có 9 cách chọn số và Thành đều có 8 cách chọn số
nên có 9.8  72 cách.

cùng chữ số 1 . Nếu Công chọn số khác 10 , khi đó Công có 16 cách chọn số và Thành
có 15 cách chọn số có cùng chữ số 1 với Công nên có 16 16.15  16.16  256 cách.
- Các trường hợp chọn trùng chữ số 2,3, 4,...9 tương tự.
Vậy n  A  81  72  72  9.256  2529 .
Xác suất cần tính là P  A 

n  A 2529 281
.


n    812
729

NHÓM TOÁN VD – VDC

- TH 2: Trùng chữ số 1 : Nếu Công chọn số 10 thì Thành có 16 cách chọn số có

Cách 2: Số các số tự nhiên có hai chữ số phân biệt là 9.9  81 số.
Số phần tử của không gian mẫu là n     812 .
Gọi A là biến cố thỏa mãn bài toán. Xét biến cố A .
- TH 1: Công chọn số có dạng a0 nên có 9 cách. Khi đó có 25 số có ít nhất một chữ số
trùng với số a0 nên Thành có 81  25  56 cách chọn số không có chữ số trùng với
Công. Vậy có 9.56  504 cách.
- TH 2: Công chọn số không có dạng a0 : Có 72 cách, khi đó 32 số có ít nhất một chữ
nào trùng với Thành. Vậy có 72.49  3528 cách.
 n  A   3528  504  4032  P  A   1  P  A   1 

4032 281

.
812
729

Câu 32: Biết rằng x e x là một nguyên hàm của f   x  trên khoảng  ;   . Gọi F  x  là một
nguyên hàm của f   x  e x thỏa mãn F  0   1 , giá trị của F  1 bằng
A.

7
.
2

B.

5e
.
2

7e
.
2
Lời giải
C.

D.

5
.
2

Chọn A
Ta có f   x    x e x   e x  x e x , x   ;   .
Do đó f   x   e   x     x  e   x  , x   ;   .
Suy ra f  x   e x 1  x  , x   ;   .
Nên f   x   e x 1  x    e x  x  2   f   x  e x  e x  x  2  .e x  x  2 .
Bởi vậy F  x     x  2  d x 

1
2
 x  2  C .
2

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 22

NHÓM TOÁN VD – VDC

số trùng với số của Công chọn nên Thành có 81  32  49 cách chọn số không có chữ số


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

1
2
 0  2   C  C  2 ; F  0   1  C  1 .
2
1
1
7
2
2
Vậy F  x    x  2   1  F  1   1  2   1  .
2
2
2
Từ đó F  0  

vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh CD . Khoảng cách giữa hai
đường thẳng SC và BM bằng
A.

3 3a
.
4

B.

2 3a
.
3

3a
.
3

C.

D.

3a
.
2

Lời giải
Chọn C

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, biết AB  2a, AD  a, SA  3a và SA

S

N

3a

H

a

A
2a

D

O
K

NHÓM TOÁN VD – VDC

M
I

B

C

Gọi O là tâm hình chữ nhật, I  BM  AC .
Dựng IN // SC  N  SA , AK  BM , AH  NK

 K  BM , H  NK  .

Dễ dàng chứng minh được AH   BMN  . Khi đó:

d  SC,BM   d  SC, BMN    d  C, BMN   .

Ta lại có:

d  C, BMN  
d  A, BMN  

2
CO
CI
1
1
1

 3
  d  C, BMN    d  A, BMN    AH .
1
AI CO  CO 2
2
2
3

Xét tam giác vuông ANK :
* AK 

2S ABM AB.d  M , AB 
2a.a


a 2 .
BM
BM
a2  a2

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 23


NHÓM TOÁN VD – VDC

*

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

AN AI 2
2
2

  AN  AS  .3a  2a
AS AC 3
3
3
AN.AK
AN  AK
2

Vậy: d  SC,BM  

22a.a 2

 2a 

2 a 2

2

2 3a
.
3

NHÓM TOÁN VD – VDC

Suy ra: AH 

1
a 3
.
AH 
2
3

Cách 2:

z
S

A

Dy
M

B

C

x

Chọn hệ tọa độ Oxyz sao cho A

D Oy nên D 0 ; a ; 0 , S Oz nên S 0 ; 0 ; 3a
Ta có SC
SC , BM

2a ; a ; 3a ; BM

Vậy d Sc ,BM

SC , BM

C 2a ; a ; 0 và M a ; a ; 0 .

a;a;0

3a 2 ; 3a 2 ; 3a 2 và SB

SC , BM .SB

NHÓM TOÁN VD – VDC

O ; B Ox nên B 2a ; 0 ; 0 ,

2a ; 0 ; 3a .

a 3
.
3

Câu 34: Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới

Hàm số y  f 1  2 x  đồng biến trên khoảng
3
A.  0;  .
 2

 1 
B.   ;1 .
 2 

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

1

C.  2;   .
2


3 
D.  ;3  .
2 
Trang 24


NHÓM TOÁN VD – VDC

ĐỀ THI THỬ THPTQG – 2018-2019

Lời giải
Chọn A
x  2
1  2 x  3

3


f
1

2
x

0
Từ bảng xét dấu ta có 
  2  1  2 x  1  0  x 
2

1  2 x  3
 x  1

3
Từ đây ta suy ra hàm số đổng biến trên khoảng  0; 
 2

Câu 35: Xét các số phức z , w thỏa mãn w  i  2, z  2  iw. Gọi z1 , z2 lần lượt là các số phức mà
tại đó z đạt giá trị nhỏ nhất và đạt giá trị lớn nhất. Mô đun z1  z2 bằng
A. 3 2 .

B. 3 .

C. 6 .

NHÓM TOÁN VD – VDC

Ta có: y  2 f  1  2 x   0  f  1  2 x   0

D. 6 2 .

Lời giải
Chọn C
Ta có: z  2  iw  w 

1
1
 z  2   w  i  2   z  2  i  2 
i
i

1
 z  2   1  2
i

 z  3  2 . Do đó z1 , z2 có các điểm biểu diễn trên mặt phẳng Oxy thuộc đường tròn
tâm I  3; 0  ; bán kính R  2 . Vậy z1  1, z2  5  z1  z2  6  z1  z2  6.

A. y

x 1

3

f x 1

1.

3x

3 . Đồ thị hình bên là của hàm số có công thức

B. y

f x 1

1 . C. y

f x 1

1 . D. y

f x 1

1.

Lời giải
Chọn B
Cách 1: Ta có f x

x 1

3

3 x 1

Thử điểm đối với từng đáp án

https://www.facebook.com/groups/toanvd.vdc

Trang 25

NHÓM TOÁN VD – VDC

Câu 36: Cho f x


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×