Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975

BÀI 31 : VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG
MÙA XUÂN 1975
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Về kiến thức : Cung cấp cho học sinh những hiểu biết về
-Tình hình hai miền Nam – Bắc sau khji kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, về nhiệm vụ của hai
miền sau đại thắng mùa xuân 1975
- Những biện pháp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế , văn
hóa, thống nhất đất nước về mặt nhà nước .
2/ Về tư tưởng :
- Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt, tinh thần độc lập dân tộc, thống nhất
Tổ Quốc
- giáo dục niềm tin vào tiền đồ cách mạng.
3/ Về kỹ năng :
- Rèn kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giátình hình đất nước, nhiệm vụ của cách mạng những
năm đầu đất nước giàm độc lập, thống nhất.
B/ ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN:
- Kênh hình sách giáo khoa
- Tài liệu thạm khảo
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I/ Kiểm tra bài cũ :
1/ Cuộc khách chiến chống Mỹ thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nòa đối nvới đất nước và

thế giới?
2/ Nguyên nhân thắng lợi ?
II/ Giới thiệu bài mới :
Sau khi cuộc kháng chiến chống ĐQ Mĩ thắng lợi, hai miềm Nam Bắc bước vào công cuộc
khôi phục kinh tế,khắc phục hậu quả chiến tranh đạt những thành tựu to lớn , hoàn thành thống
nhất đất nước về mặt nhà nước .
III/ Dạy và học bài mới :
HỌAT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI BÀI
- Học sinh đọc phần 1
I/ Tình hình hai miền Nam- Bắc sau đại
1) Sau đại thắng mùa xuân năm 1975 ở 2
thắng mùa xuân 1975
miền Nam Bắc có những thuận lợi và khoa
a/ Miền Bắc :
khăn gì ?
* Thuận lợi : Đạt những thành tựu to lớn tron
g XD CNXH
- Học sinh trình bày theo 2 ý thuận lợi và khó
* Khó khăn : Chiến tranh phá hoại của Mĩ làm
khăn
cho quá trình tiến lên của đất nước chậm lại
- Giáo viên phân tích nhấn mạnh những khó
nhiều năm.
khăn ở Miền Nam
b/ Miền Nam :
* Thuận lợi : Hoàn toàn giải phóng
* Khó khăn : Kinh tế vẫn còn lạc hậu, sản xuất
2) Những khó khăn ở Miền Nam cần phải
nhỏ phân tán,lệ thuộc vào sựu viện trợ bên
được khắc phục ra sao ?
ngoài
II/ Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi
phục và phát triển kinh tế, văn hóa ở 2 miền


3) Để khắc phục hậu quả của chiến tranh
nhân dân Miền Bắc đã làm gì ? Kết quả đạt
được ?
- Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ
- Tóm tắt những thành tựu chính
4) Đảng và chính quyền ở Miền Nam đã có
những chủ trương và biện pháp gì để thực
hiệc các nhiệm vụ cấp bách trong những
năm đầu sau chiến tranh?
-Học sinh đọc từ “Ở Miền Nam đến giải
phóng ”
- Tóm tắt những chủ trương và biện pháp đã
thực hiện , kết quả
5) Ý nghĩa của những thành công mà nhân
dân Miền Nam đã đạt được sau chiến tranh
đối với công cuộc thống nhất đất nước ?
6) Vì sao ta cần thống nhất đất nước về mặt
nhà nước ?
7) Quốc hội khóa VI kỳ họp thứ nhất có
những quyết định gì quan trọng?

đất nước :
1/ Ở Miền Bắc :
Giữa 1976 căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc
phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế .
2/ Ở Miền Nam:
- Công việc tiếp quản các vùng giải phóng từ
đô thị đến nông thôn được tiến hành khẩn
trương và đạt kết quả tốt
- Chủ trương, biện pháp tiến hành ( SGK –
167)
III/ Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt
nhà nước 1975- 1976
- 9/1975 Hội nghị lần thứ 24 của BCHTƯ đề ra
nhiệm vụ hoàn thành đất nước về mặt nhà
nước.
- 15 -> 21 /11/75 Hội nghị hiệp thương họp tại
Sài Gòn
- 25/4/76Tổ chức tổng tuyển cử thống nhất
- 24/6->3/7/76 Qhội khóa 6 nước VN thống
nhất họp kỳ họp đầu tiên ở Hà Nội
+ 2/7/76/lấy tên nước là CHXH CN Việt Nam
+ Quyết định, Quốc Kỳ, Quốc Ca, Quốc Huy,
8) Thảo luận : Ý nghĩa của việc thống nhất đất Thủ đôHà Nội .Đổi tên TP SG- GĐ thành TP
nước về mặt nhà nước ?
Hồ Chí Minh
( tạo điều kiện để thống nhất các lĩnh vực khác, + Bầu các cơ qua, chức vụ lãnh đạo , bầu ban
Chủ nghĩa xã hội sẽ được tiến hành trong cả
dự thảo hiến pháp
nước )
=> Nước ta đã thống nhất về mặt tổ chức nhà
nước.
III/ Củng cố, sơ kết :
- Giáo viên tóm tắt nội dung bài , nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm
IV/ Câu hỏi bài tập :
1/ Nêu những việc làm của Miền Bắc – Miền Nam sau khi đất nước thống nhất ?
2/ Những thành quả đó có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta trong giai đoạn mới ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×