Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

BÀI 33 : VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ
HỘI TỪ 1986 ĐẾN NĂM 2000
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Kiến thức :
- Cung cấp cho học sinh những hiểu biết về sự tất yếu phải đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội
- Quá trình 15 năm đất nước thực hiện đường lối đổi mới .
2/ Tư tưởng :
- Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với chủ nghĩa , tinh thần đổi mới trong lao động, công tác ,
học tập
- Có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào đường lối đổi mới
3/ Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá,con đường tất yếu phải đổi mới đi lên CNXH và
quá trình 15 năm đất nước thực hiện đổi mới
B/ ĐỒ DÙNG – PHƯƠNG TIỆN :
- Tranh ảnh, văn kiện ĐH 6 , 7, 8,9 của Đảng
- Tài liệu tham khảo
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
I/ Kiểm tra bài cũ :
1/ Tóm tắt những thành tựu chính mà kế hoạch 5 năm 76- 80 và kế hoạch 82 – 85 đạt được ?
2/ Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tổ Quốc đạt thành quả gì ?
II/ Giới thiệu bài mới :

Từ năm 1986 sau ĐH 6 của Đảng đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới bằng 3 kế hoạch 5 năm
nhằm xây dựng đất nước theo con đường đổi mới đi lên CNXH đạt những thành tựu và cũng có
những hạn chế . Vậy quá trình đổi mới đó như thế nào? Thành tựu hạn chế ra sao ?
III/ Dạy và học bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI BÀI
- Học sinh đọc từ đầu đến …phải đổi mới I/ Đường lối đổi mới của Đảng :
* Hoàn cảnh :
1) Vì sao ta phải thực hiện đường lối đổi mới - Sau kế hoạch 5 năm 76 – 85 kinh tế bị khủng
khoảng
? Thuận lợi và khó khăn khi ta bắt đầu thực
- Cuộc cách mạng KHKT có nhiều tác động
hiện đường lối đổi mới ?
đến VN
2) Nội dung chính của đường lối đổi mới mà - Liên Xô và Đông âu khủng khoảng => ta cần
phải đổi mới
Đảng ta đã đề ra là gì ?
* Nội dung :
- Đổi mới taòn diện và đồng bộ từ kinh tế,
3) Nội dung đổi mới đó được Đảng ta thông chính trị đến tổ chức, tư tưởng,văn hóa. Đổi
mới kinh tế gắn vớu chính trị nhưng trọng tâm
qua , hoàn chỉnh vào những ĐH nào ?
là đổi mới kinh tế.
4) Theo em phải hiểu đổi mới đất nước đi
( Nội dung được đề ra trong ĐH lần VI,được
lên CNXH là như thế nào cho đúng ?
điều chỉnh bổ sung và phát triển tai ĐH
- Học sinh đọc “ Đổi mới ….thích hợp )
VII( 6/91) VIII (6/96) IX(4/2004). )
- Giáo viên giảng thêm cho học sinh hiểu
II/ Việt nam trong 15 năm thực hiện đường
lối đổi mới ( 1986 – 2000)
5) Chương trình đổi mới của Đảng từ 1986


đến 2000 thực hiện qua những kế hoạch
nào ?
6) Nêu mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả của
các kế hoạch 5 năm đó ?
- Học sinh đọc toàn bộ 3 kê hoạch và trả lời,
giáo viên tóm tắt không cần cho ghi

1/ Mục tiêu đổi mới của Đảng : ( Đọc SGK)
- Kế hoạch 5 năm 86- 90
- Kế hoacgh 5năm 91- 95
- Kế hoạch 5 năm 96 – 2000

2/ Thành tựu và hạn chế
7) Sau 15 năm đổi mới nhân dân ta đã đạt
* Thành tựu :
được những thành tựu gì ?
- Đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay
8) Những tồn tại về kinh tế- văn hóa sau 15
đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân
năm đổi mới cần phải sữa là gì ?
dân.
- Đọc SGK trả lời
- Củng cố vững chắc nề độc lập dân tộc và chế
9) Thảo luận : Ý nghĩa của những thành tựu về độ XHCN, nâm\ng cao vị thế và uy tín của
kinh tế văn hóa trong 15 năm đổi mới 86 -2000 nước ta trên trường quốc tế .
đối với trong sự nghiệp XD CNXH trong
* Hạn chế : ( SƯGK )
những năm tiếp theo?
IV/ Sơ kết củng cố :
Sau những khủng khoảng kinh tế những năm 76-85 , sau những tác động của Liên Xô và Đông
âu Đảng ta đã quyết định đổi mới đường lối xây dựng CNXH. Trong 15 năm đổi mới đất nước ta
đã đạt được những thành tựu ta lớn, đưa đất nước thoát khỏi khủng khoảng lâu dài , tạo điều kiện
để nước ta tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.
V/ Câu hỏi và bài tập :
1/ Ý nghĩa của những thành tựu mà nhân dân ta đạt được trong 15 năm đổi mới ?
2/ Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế, văn hóasau 15 năm thực hiện đổi mới ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×