Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Bài 34
TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
Học sinh nắm được quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ năm 1919 đến
nay(2000), các giai đoạn chính và những điẻm lớn của mỗi giai đoạn 1919-1930;
1930-1945;1945-1954;1954-1975;1975-1986;1986-2000, Nguyên nhân cơ bản
quyết định quá trình phát triển của lịch sử dân tộc bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ
quá trình đó
2.Tư tưởng:Trên cơ sở hiểu rõ quá trình phát triển đi lên của lịch sử dân tộc củng
cố cho các em lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta và sự tất
thắng của sự nghiệp CM
3.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích hệ thống và lựa chọn các sự
kiện điển hình đặc điểm lớn nhất của từng giai đoạn
II.Chuẩn bị
1.Thầy: Một số tranh ảnh tài liệu về thời kì 1919 đến nay chủ yếu là những thành
tựu của những điểm mấu chốt lịch sử
2.Trò: Đọc SGK
III/Tiến hành lên lớp
* Sĩ số

9C /32
9D
/28
A,Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần chuẩn bị của học sinh
B.Dạy bài mới
Chúng ta đã học xong lịch sử VN từ năm 1919 đến nay để giúp các em hệ thống
hoá những kiến thức đã học của các giai đoạn lịch sử đã qua và những nguyên
nhân thắng lợi bài học kinh nghiệm rút ra được trong thời kì này.
I.Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử (29ph)
1.Giai đoạn 1919-1930
Gọi học sinh đọc ý 1
?HS(TB): Em hãy nêu những nội dung cơ bản nhất và đặc điểm của lịch sử VN
giai đoạn 1919-1930
(Chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp đối với nước ta có quy mô
lớn tốc độ nhanh có hệ thống đã đưa xã hội VN từ xã hội phong kiến nông nghiệp
trở thành xã hội thuộc địa
- Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ hai, đã đưa xã
hội VN từ phong kiến nông nghiệp trở thành xã hội thuộc địa
GV: Đảng cộng sản VN ra đời 3-2-1930 là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa ba yếu tố Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào
yêu nước , từ đó chấm dứt sự khủng hoảng về đường hướng và vai trò lãnh đạo
CMVN,CMVN bước vào giai đoạn phát triển mới


- Đảng cộng sản VN ra đời 3-2-1930, từ đó CM VN chấm dứt sự khủng
hoảng về đường lối lãnh đạo CM
2.Giai đoạn 1930-1945
?HS(KG): Em hãy nêu nội dung chủ yếu nhất về đặc điểm của CMVN giai đoạn
1930-1945
(Ngay từ khi mới ra đời đảng đã lãnh đạo cao trào CM 1930-1931,với 2 khẩu hiệu
“ dân tộc độc lập” và “Người cày có ruộng”Đảng đã tập hợp được giai cấp công
nhân nông dân đội quân chủ lực của cách mạng giải phóng dân tộc. Kẻ thù đã dìm
trong biển máu đến năm 1935 mới khôi phục
- Ngay từ khi mới ra đời đảng đã lãnh đạo cao trào CM 1930-1931,Kẻ thù đã
dìm trong biển máu đến năm 1935 mới khôi phục
- Cao trào dân chủ 1936-1939 chống bọn phản động thuộc địa đòi “ tự do
dân chủ cơm áo hoà bình”
Ý nghĩa: qua 2 Cao trào đã tôi luyện được đội quân chính trị hàng triệu
người đó thực sự là cuộc diễn tập lần thứ hai của CM tháng Tám năm 1945
- 9-3-1939, Nhật hất cảng Pháp ở Đông Dương
- 14-8-1945, Đảng phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa dành chính
quyền trong cả nước
3.Giai đoạn 1945-1954
GV: Sau cách mạng tháng Tám thành công chính quyền non trẻ của ta lại phải
đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách để giữ vững chính quyền
?HS(TB): Sau cách mạng tháng Tám chúng ta phải đối mặt với những khó khăn
thử thách gì?
(thử thách cực kì nghiêm trọng thù trong giặc ngoài vào hùa với nhau để tấn công
chính quyền non trẻ của ta, Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng
đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc đây là cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện,
trường kì, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi chiến thắng ĐBP ngày 7/5/1954
kết thúc 9 năm chống Pháp )
- Sau cách mạng tháng Tám thành công chính quyền non trẻ của ta phải
đương đầu với muôn vàn khó khăn thử thách để giữ vững chính quyền
- Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng
chiến toàn quốc -> ngày 7/5/1954, chiến thắng ĐBP kết thúc 9 năm kháng chiến
- Hiệp định Giơ–ne-vơ kí chính thức ngày 21-7-1954
4.Giai đoạn 1954-1975
GV: Sau thắng lợi các cuộc kháng chiến chống Pháp CM đứng trước tình hình mới
đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền
- Đảng lãnh đạo nhấn dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ
khác nhau
+MB: XDCNXH và chống chiến tranh phá hoại
+MN: Chống các chiến lược của đế quốc Mĩ


?HS(TB): Nguyên nhân nào Mĩ phải chấm dứt chiến tranh ở MN
(Do thất bại ở hai miền Nam bắc đặc biệt là sau khi thất bại cuộc tập kích B52 ở
Hà Nội và Hải Phòng từ 1829-12-1972 Mĩ tiến hành cuộc tập kích băng không
quân vào Hà Nội và Hải Phòng 12 ngày đêm và phải kí hiệp định Pa ri ngày
27/1/1973->
- Sau hơn 20 năm chiến đấu với Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975,
cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta đã thắng lợi
5.Giai đoạn 1975 cho đến nay
- Sau mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
II.Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm,
phương hướng đi lên(15ph)
1.Nguyên nhân:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nước kiên trì
con đường XHCN đã chọn
Nguyên nhân của sự thắng lợi đó
GV: Trong quá trình xây dựng CNXHchúng ta đạt được nhiều thành tựu to lớn
trong sự nghiệp xây dựng CNXHvà bảo vệ tổ quốc nhưng còn tồn tại nhiều không
ít thiếu sót
- Dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta phát huy truyền thống yêu nước kiên
trì con đường XHCN đã chọn
- Tháng 12-1986 Đại hội lần thứ VI của đảng đã đề xướng đổi mới đáp ứng yêu
cầu cấp bách của dân tộc được toàn dân hưởng ứng
2.bài học kinh nghiệm:
Dưới sự lãnh đạo của Đảng với đường lối giương cao ngọn cờ CM độc lập và
CNXH đó là cội nguồn của mọi thắng lợi
- Củng cố khối đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi thành công
của CM
- Tăng cường mối đoàn kết giữa Đảng và quần chúng đặc biệt là quan hệ giữa đảng
với nhà nước cùng các cơ quan dân cử
?HS(TB): Đảng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm gì?
- Dưới sự lãnh đạo của đảng với đường lối giương cao ngọn cờ CM độc lập và
CNXH đó là cội nguồn của mọi thắng lợi
- Củng cố khối đoàn kết dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi thành công
của CM
- Tăng cường mối đoàn kết giữa Đảng và quần chúng đặc biệt là quan hệ giữa
đảng với nhà nước cùng các cơ quan dân cử
C/ Củng cố luyện tập
Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên
D/Hướng dẫn học bài ở nhà(1ph)
- Em hãy nêu nội dung và đặc điểm của các giai đoạn lịch sử 1919nay


- Nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm lãnh đạo từ năm 1919 nay
- Ôn tập theo phần hướng dẫn chủ yếu chương trình kì II
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
- Thời gian:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Nội dung:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.
- Phương phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×