Tải bản đầy đủ

F và v sounds

Phát âm f và v

1. Introduction

Five /faɪv/
Half /hæf/
Fan /fæn/
Phone /fəʊn/
Cough /kɔːf/

Coffee /ˈkɔːfi/
Photo /ˈfəʊtəʊ/
Funny /ˈfʌni/
Orphan /ˈɔːrfn/
Factory /ˈfæktri/

This is my family photo.
/ðɪs ɪz maɪ ˈfæməli ˈfəʊtəʊ/
Ralph’s life is tough, but he laughs.
/rɑːfs laɪf ɪz tʌf bʌt hi læfs/
Freddy found fresh flowers for his friend.

/fredi faʊnd freʃ ˈflaʊərz fər hɪz frend/
Frankie lifted her finger to show her sapphire.
/fræŋki lɪftɪd hər ˈfɪŋɡər tə ʃəʊ hər ˈsæfaɪər/
He ate the fish and half a loaf of bread, then he left.
/hi eɪt ðə fɪʃ ən hæf ə ləʊf əv bred ðen hi left/

2. Examples
Examples

fan

Transcription

/fæn/

Meaning

cái quạt


phone

/fəʊn/

điện thoại

laugh

/læf/

cười lớn

fat

/fæt/

béo

coffee

/ˈkɒfi/

cà phê

rough

/rʌf/

xù xì, ghồ ghề

photo

/ˈfəʊtəʊ/

bức ảnh

fin

/fɪn/

vây cá

feel

/fiːl/

cảm thấy

fail

/feɪl/

thất bại

fine

/faɪn/

tốt

sniff

/snɪf/

ngửi, hít vào

half

/hæf/

một nửa

feet

/fiːt/

bàn chân

fill

/fɪl/

đổ, lấp đầy

foal

/fəʊl/

ngựa con, lừa con

3. Identify the letters which are pronounced /f/ (Nhận biết các chữ
được phát âm là /f/)
a. "f" thường được phát âm là /f/
Examples

fan

Transcription

/fæn/

Meaning

cái quạt


fat

/fæt/

béo

coffee

/ˈkɒfi/

cà phê

fin

/fɪn/

vây cá

feel

/fiːl/

cảm thấy

fail

/feɪl/

thất bại

fine

/faɪn/

tốt

sniff

/snɪf/

ngửi, hít vào

half

/hɑːf/

một nửa

feet

/fiːt/

bàn chân

fill

/fɪl/

đổ, lấp đầy

foal

/fəʊl/

ngựa con, lừa con

b. "ph" và "gh" được phát âm là /f/ trong mọi trường hợp
Examples

Transcription

Meaning

phonetic

/fəˈnetɪk/

thuộc ngữ âm học

photo

/ˈfəʊtəʊ/

bức ảnh

phrase

/freɪz/

cụm từ

laugh

/læf/

cười lớn

cough

/kɒf/

ho

orphan

/ˈɔːfən/

trẻ mồ côi

rough

/rʌf/

xù xì, ghồ ghề


1. Introduction

/v/ is the voiced consonant sound.
To make this sound, practise this sound /f/ first, then use your voice to say /v/......./v/.
Let's see some examples
Few /fjuː/ - View /vjuː/
Leaf /liːf/ - Leave /liːv/
Ferry /ˈferi/ - Very /ˈveri/

Vest /vest/
Van /væn/
Vote /vəʊt/
Live /lɪv/
Have /hæv/

Very /ˈveri/
Invite /ɪnˈvaɪt/
Travel /ˈtrævl/
Every /ˈevri/
Various /ˈveriəs/

Steven lives in a village.
/stivn lɪvz ɪn əˈvɪlɪdʒ/
Val survived the five hour drive.
/væl sərˈvaɪvd ðə faiv ˈaʊər draɪv/
We’re leaving at five past seven.
/wɪr liːvɪŋ ət faiv paːst 'sevən/
They’ve never voted in Virginia before.
/ðeɪv 'nevər vəʊtɪd ɪn vɜːrdʒɪnɪə bɪˈfɔːr/
She is obviously envious, and I love it.
/ʃi ɪz ˈɑːbviəsli ˈenviəs ən aɪ lʌv ɪt/

2. Examples
Examples

favour

Transcription

/ˈfeɪvə(r)/

Listen

Meaning

thiện ý, sự quý mến


oven

/ˈʌvən/

lò (để hấp bánh)

view

/vjuː/

nhìn, quan sát

heavy

/ˈhevi/

nặng

move

/muːv/

chuyển động

veal

/viːl/

thịt bê

vine

/vaɪn/

cây nho

veil

/veɪl/

mạng che mặt

leave

/liːv/

dời đi

halve

/hɑ:v/

chia đôi

vest

/vest/

áo gi lê

van

/væn/

tiền đội, quân tiên phong

vote

/vəʊt/

bỏ phiếu (bầu cử)

vole

/vəʊl/

chuột đồng

visit

/ˈvɪzɪt/

sự thăm hỏi, thăm quan

invite

/ɪnˈvaɪt/

mời

victory

/ˈvɪktəri/

chiến thắng

available

/əˈveɪləbļ/

sẵn có

various

/ˈveəriəs/

đa dạng

3. Identify: Chỉ có "v" được phát âm là /v/


Bài tập phân biệt
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

a. thank

2.

a. the

3.

a. that

4.

a. thing

5.

a. their

6.

a.
therefore

7.

a. heathen

8.

a. mother

9.

a. further

a. the

a.bathroom

θð

b. three

c. the

d. think

b. through

c. this

d. that

b. these

c. the

d. third

b. they

c. them

d. their

b. there

c. thank

d. though

b. thereby

c. thereafter

d. thin

b. fathom

c. southern

d. thick

b. athlete

c. father

d. brother

b. heathy

c. weathy

d. earthy

b. further

c. this

d. think

b. smooth

c. anything

d. everything


12.

13.

a. athlete

a.bathe

b. method

c. breathe

d. author

b. clothe

c. wreathe

d. teeth


Bài tập tổng hợp về câu điều kiện
I. Sửa những lỗi sai được gạch chân sau.
1. If I was you, I would become a doctor.
2. Unless she doesn’t come , I will miss her.
3. If I had finished the report, I will go out with you .
4. If he finish this work , he can go home late.
5. She loved me ; otherwise she will die.
6. If I had learned English yesterday, I would have got bonus today.
7. She cleaned the floor ; otherwise she wouldn’t be played soccer.
8. If he were to comes my office , I would call you.
9. Unless she go to bed early , she will be tired.
10. If I have gone out last night, I would be tired now.
II. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
1. If I ………………. (go) shopping yesterday, I ………………(have) no
money today.
2. If she……………. (win) the lottery, she ……………….. (travel) around
the world.
3. If I ……………… (be) in your shoes, I……………………(do) exercise.
4. Unless I…………….. (talk) to her, she ……………… (be) sad.
5. If he ………………… (finish) the report last night, he …………… (play)
badminton now.
6. My father …………….. (forgive) me. But for that I would cry. (But for:
nếu không có cái gì)
7. If I…………………. (be) you, I could play the piano.
8. You must go to school or you…………… (have) no money.
9. If we…………………..(listen) to the traffic report this afternoon,
we…………… (not sit) here.
10. Do exercise or you …………… (not go) out.
III. Viết lại những câu sau.
1. My sister will have enough time. She will cook me an enormous
meal. (if)


………………………………………………………………
2. Doing the homework makes me tired. (If)
………………………………………………………………
3. She is sleeping now because she stayed up late yesterday. (if)
………………………………………………………………
4. We won the lottery yesterday so we have a lot of money now. (if)
………………………………………………………………
5. I didn’t learn English so I didn’t pass the exam. (if)
………………………………………………………………
6. She can’t buy this computer because she has no money. (if)
………………………………………………………………
7. I loved him so I got married with him. (if)
………………………………………………………………
8. If he doesn’t get a visa, he can’t travel around the world. (unless)
………………………………………………………………
9. If you do that, I will give you a gift. (or)
………………………………………………………………
10. Unless you do exercise, you won’t go out for a walk. (If)
………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×