Tải bản đầy đủ

Câu hỏi đuôi, phát âm sh và d3

BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN
Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. If I see him, I _____ (give ) him a gift.
2. If I had a typewriter, I _____ (type) it myself.
3. If I had known that you were in hospital, I _____ (visit) you.
4. You could make better progress if you _____ (attend) class regularly.
5. If I _____ (know) his telephone number, I’d give it to you.
6. If you _____ (arrive) ten minutes earlier, you would have got a seat.
7. If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.
8. I shouldn’t drink that wine if I _____ (be) you.
9. If I _____ (find) a cheap room, I will stay a fortnight.
10. A lot of people _____ (be) out of work if the factory closed down.
11. I (have) ………….. plenty of money now if I (not/spend) ………… so much
yesterday.
12. If someone (give) …………….you a boat, what you (do) …………… ?
13. If you...........(press) CTRL + S, you...........(save) the file.
14. If she...........(buy) a new hard disk, she...........(not/ lose) all data.
Đáp án:
1. will give
6. had arrived
11. would have/ hadn't spent (ĐK

hỗn hợp)
2. would not type
7. wouldn't make
12. gives/ what will you do
3. would have visited
8. were
13. press/ save (hoặc will save)
4. attended
9. find
5. knew
10. would be
14. had bought/ wouldn't have
lost
Bài 2: Viết lại các câu sau sang dạng câu điều kiện thích hợp.
1. Keep silent or you’ll wake the baby up. → If you don't keep silent, you
will wake the baby up.
2. Stop talking or you won’t understand the lesson.→
If…………………………………….....….…….
3. I don’t know her number, so I don’t ring her up.
→If…………………………………….....….……..
4. I don’t know the answer, so I can’t tell you.→ If
…………………………………………….………..
5. We got lost because we didn’t have a map.→ If …………………………………….
……..…….……
6. Susan felt sick because she ate four cream cakes.
→……………………………………………..……
7. Without this treatment, the patient would have died.
→……………………………………….….…...
8. He lost his job because he was late every day.
→………………………………………………...……
9. Peter is fat because he eats so many chips.
→……………………………………………………...…..
10. Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.
→………………………………..…..
Đáp án tham khảo (ngoài ra còn nhiều cách viết sử dụng từ ngữ khác nhau,
nhưng nghĩa là không thay đổi)
2. If you keep talking, you won't understand the lesson.
3. If I know her number, I will ring her up.


4. If I know the answer, I will tell you.
5. If we had had a map, we wouldn't have got lost.
6. If Susan hadn't eaten four cream cakes, she wouldn't have felt sick.
7. If we hadn't had this treatment, the patient would have died.
8. If he hadn't been late every day, he wouldn't have lost his job.
9. If Peter ate less chips, he wouldn't be fat.
10. If Robert hadn't started smoking cigarettes, he wouldn't have got a bad cough.


Câu hỏi đuôi
I – Định nghĩa
Câu hỏi đuôi là một câu hỏi ngắn được đặt ở cuối 1 câu, thường là trong văn nói.
E.g.
You work at an IT company, don’t you? (Bạn làm việc ở 1 công ty IT, đúng không?)
She can’t speak English, can she? (Cô ấy không thể nói tiếng Anh, đúng không?)

II – Cấu trúc
1 câu chứa câu hỏi đuôi có cấu trúc như sau:
Main clause                            question tag
He’s working,                          isn’t he?
You know Mr. Nguyen,          don’t you?
Phần đuôi bao gồm 1 trợ động từ (auxiliary: be, do, have) hoặc 1 động từ khuyết thiếu (modal 
verb: can, should, …) + 1 đại từ đóng vai trò làm chủ ngữ (subject pronoun).

III – Cách sử dụng
Câu hỏi đuôi được phân chia thành 2 loại, dựa vào mục đích sử dụng của câu.
1 – Loại 1
✓ Mục đích: Được sử dụng khi người nói muốn xác minh xem thông tin đưa ra là đúng hay sai.
E.g.
Lily bought these flowers, did she? (Lily đã mua những bông hoa này, có phải không?)
➝ Người nói muốn biết có phải Lily đã mua những bông hoa này hay không.
✓ Cấu trúc: loại câu hỏi đuôi thứ nhất chứa mệnh đề chính và phần câu hỏi đuôi đều ở dạng 
khẳng định.
Main clause                                        question tag
They got the letter,                            did they?
Mark will come to the party,           will he?
2 – Loại 2
✓ Mục đích: Được sử dụng khi người nói muốn hỏi xem liệu người nghe có đồng ý với thông tin 
người nói đưa ra hay không.
E.g.
He dances gracefully, doesn’t he? (Anh ấy nhảy thật cuốn hút, đúng không?)
➝ Người nói muốn hỏi người nghe liệu rằng có đồng ý với thông tin người nói đưa ra “He 
dances beautifully” hay không.
✓ Cấu trúc: loại câu hỏi đuôi thứ hai này chứa mệnh đề chính ở dạng khẳng định, câu hỏi đuôi 
ở dạng phủ định; hoặc mệnh đề chính ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.
Main clause                                            question tag


She is a doctor,                                        isn’t she?
They didn’t do their homework,           did they?

IV – Nguyên tắc hình thành câu hỏi đuôi
1 – Mệnh đề chính chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu
Nếu mệnh đề chính chứa hoặc 1 trợ động từ (auxiliary: be, do, have), hoặc 1 động từ khuyết 
thiếu(modal verb), ta sẽ sử dụng động từ này trong phần câu hỏi đuôi.
It is an expensive gift, isn’t it? (Nó là 1 món quà đắt tiền, đúng không?)
They haven’t done it yet, have they? (Họ vẫn chưa làm xong nó, đúng không?)
2 – Mệnh đề chính không chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu
Nếu mệnh đề chính KHÔNG chứa bất cứ trợ động từ hay động từ khuyết thiếu nào, chúng ta sử
dụng trợ động từ do, does, did trong phần câu hỏi đuôi.
E.g.
She drew this picture, didn’t she? (Cô ấy đã vẽ bức tranh này, đúng không?)
Ben goes to school by bus, doesn’t he? (Ben đi tới trường bằng xe buýt, đúng không?)
3 – Một vài trường hợp đặc biệt
✓ Nếu động từ trong mệnh đề chính có dạng là “I am”, dạng phủ định của nó sẽ là “aren’t I” 
trong phần câu hỏi đuôi.
Tuy nhiên, nếu động từ trong mệnh đề chính có dạng là “I’m not”, dạng phủ định của nó sẽ là 
“am I” trong phần câu hỏi đuôi như thường lệ.
E.g.
I’m the last one, aren’t I? (Tôi là người cuối cùng, đúng không?)
I’m not stupid, am I? (Tôi không ngốc, đúng không?)
✓ Dạng câu mệnh lệnh sử dụng “Let’s…”, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ “shall we” trong phần 
câu hỏi đuôi.
E.g.
Let’s go for a walk, shall we? (Chúng ta đi dạo nhé, được không?)
Let’s go biking again, shall we? (Chúng ta lại cùng đi xe đạp, được không nào?)
✓ Dạng câu mệnh lệnh sử dụng “Do…”, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ “will you” trong phần câu
hỏi đuôi.
E.g.
Give me a hand, will you? (Giúp tôi một tay, được không?)
Don’t make any noise, will you? (Đừng làm ồn, được không?)


EXERCISE I: Add tag questions to the following.
1. Lan enjoys watching TV after dinner, ............?
2. Tam didn't go to school yesterday, ........?
3. They'll buy a new computer, .........?
4. She can drink lots of tomato juice everyday, .............?
5. She may not come to class today, .............?
6. We should follow the traffic rules strictly, .............?
7. Your mother has read these fairy tales for you many times, . .............?
8. He seldom visits you, .............?
9. You've never been in Italy, . .............?
10. That's Bob, .............?
11. No-one died in the accident, .............?
12. I'm supposed to be here, .............?
13. Nothing is wrong.............?
14. Nobody called the phone, .............?
15. Everything is okay, .............?
16. Everyone took a rest, .............?
17. Going swimming in the summer is never boring, .............?
18. Let's dance together, .............?
19. Don't talk in class, .............?
20. Sit down, .............?
21. This picture is yours, .............?
22. Hoa never comes to school late, .............?
23. You took some photos on the beach, . .............?
24. He hardly ever makes a mistake, .............?
EXERCISE II: Add tag questions to the following.
1. They want to come,......................?
2. Elizabeth is a dentist, ....................?
3. They won't be here, .....................?
4. That is your umbrella, ......................?
5. There aren't many people here yet, .................?
6. He has a bicycle,........................?
7. Peter would like to come with us to the party, ..........................?
8. Those aren't Fred's books, .........?
9. You have never been to Paris,............?
10. Something is wrong with Jane today, ............?
11. Everyone can learn how to swim, ..................?
12. Nobody cheated in the exam, .......................?
13. Nothing went wrong while I was gone, ............?
14. I am invited, ......................?
15. This bridge is not very safe,.................?
16. These sausages are delicious, ................?
17. You haven't lived here long, ............?
18. The weather forecast wasn't very good, ................?
19. He'd better come to see me, ..............?
20. You need to stay longer, ................................?
EXERCISE III: Add tag questions to the following.
1. You don't know where Ann is, ..............?
2. They haven't seen this film, .................?
3. You wouldn't tell anyone about it, ...............?


4. He'd never seen you before,...................?
5. Let's go out for a walk, .......................?
6. This is your book,..................?
7. I am supposed to be here, .............?
8. There is a meeting tonight, ........................?
9. Tom won't be here late, ....................................?
10. You 're tired,............................?
11. You haven't lived here long, ..................?
12. You came in a sports car, ...........................?
13. These cakes look good, ...........................?
14. You can speak German, .......................?
15. You couldn't do me a favor, ...................?
Đáp án bài tập câu hỏi đuôi
EXERCISE I:
1. doesn't she
2. did he/she
3. won't they
5. may she
6. shouldn't we
7. hasn't she
8. does he
10. isn't it?
11. did they
12. aren't I
13. is it
15. isn't it
16. didn't they
17. is it
18. shall we
20. will you
21. isn't it
22. does she
23. didn't you
EXERCISE II:
1. don't they
2. isn't she
3. will the
5. are there
6. doesn't he
7. wouldn't he
8. are they
10. isn't it
11. can't they
12. did they
13. did it
15. is it
16. aren't they
17. have you
18. was it
20. don't you
EXERCISE III:
1. do you
2. have they
3. would you
5. shall we
6. isn't it
7. aren't I
8. isn't there
10. aren't you
11. have you
12. didn't you
13. don't they
15. could you

4. can't she
9. have you
14. did they
19. will you
24. does he
4. isn't it
9. have you
14. aren't I
19. hadn't he
4. had he
9. will he
14. can't you


Introduction

/ʃ/ is a voiceless consonant sound.
To make this sound:
Put your tongue up and back a little
Push your lip forward into a circle.
It’s pronounced /ʃ/..../ʃ/

She /ʃi:/
Shop /ʃɑːp/
Sure /ʃʊər/
Fish / fɪʃ/
Push /pʊʃ/

Special /ˈspeʃl/
Ocean /ˈəʊʃn/
Nation /ˈneɪʃn/
Machine /məˈʃiːn/
Musician /mjuˈzɪʃn/

Share the sugar with Charlotte.
/ʃeər ðə ˈʃʊɡər wɪð ˈʃɑːrlət/
She wished she had gone shopping.
/ ʃi wɪʃt ʃi həd ɡɔːn ˈʃɑːpɪŋ/
Don’t mention her anxious expression.
/dəʊnt ˈmenʃn hər ˈæŋkʃəs ɪkˈspreʃn/
We serve delicious international specialties.
/wi sɜːrv dɪˈlɪʃəs ɪntərˈnæʃnəl 'speʃəltiz/
This is a very special pronunciation machine.
/ðɪs ɪz ə 'veri ˈspeʃl prəˌnʌnsiˈeɪʃn məˈʃiːn/

Examples
Examples

Transcription

Meaning

shop

/ʃɒp/

cửa hàng

sure

/ʃɔː(r)/

chắc chắn

chef

/ʃef/

đầu bếp

ship

/ʃɪp/

tàu thủy


national

/ˈnæʃnəl/

thuộc về quốc gia

cash

/kæʃ/

tiền mặt

fish

/fɪʃ/

con cá

mash

/mæʃ/

mớ hỗn độn

wash

/wɒʃ/

rửa, giặt

she

/ʃiː/

cô ấy

shoe

/ʃuː/

giầy

ash

/æʃ/

tro, tàn (thuốc lá)

rush

/rʌʃ/

sự cuốn đi

push

/pʊʃ/

đẩy

shack

/ʃæk/

lán, lều

sheet

/ʃiːt/

tờ, tấm

show

/ʃəʊ/

biểu diễn

shut

/ʃʌt/

đóng

Identify the letters which are pronounced /ʃ/ (Nhận biết các chữ được
phát âm là /ʃ/)
1. "c" được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước ia, ie, io, iu, ea
Examples

Transcription

Meaning

special

/ˈspeʃəl/

đặc biệt

social

/ˈsəʊʃəl/

thuộc xã hội

artificial

/ˌɑːtɪˈfɪʃəl/

nhân tạo


musician

/mjuːˈzɪʃən/

nhạc sĩ

physician

/fɪˈzɪʃən/

thầy thuốc

ancient

/ˈeɪnʃənt/

cổ xưa

efficient

/ɪˈfɪʃənt/

có hiệu quả

conscience

/ˈkɑːnʃəns/

lương tâm

audacious

/ɔːˈdeɪʃəs/

liều lĩnh, gan dạ

ocean

/ˈəʊʃən/

đại dương

conscious

/ˈkɑːnʃəs/

biết rõ, tỉnh táo

2. "s" phát âm là /ʃ/
Examples

Transcription

Meaning

ensure

/ɪnˈʃɔː(r)/

đảm bảo

insure

/ɪnˈʃɔː(r)/

bảo hiểm

pressure

/ˈpreʃə(r)/

áp lực, sức ép

insurance

/ɪnˈʃʊrəns/

sự bảo hiểm

mansion

/ˈmænʃən/

tòa nhà lớn

tension

/ˈtenʃən/

sự căng thẳng

cession

/'seʃn/

sự nhượng lại

mission

/ˈmɪʃən/

sứ mệnh

3. "t" phát âm là /ʃ/ khi nó ở bên trong một chữ và đứng trước ia, io
Examples

nation

Transcription

/ˈneɪʃən/

Meaning

quốc gia


intention

/ɪnˈtenʃn/

ý định

ambitious

/æmˈbɪʃəs/

tham vọng

conscientious

/ˌkɑːnʃiˈenʃəs/

có lương tâm

potential

/pəˈtenʃl/

tiềm lực

militia

/məˈlɪʃə/

dân quân

4. Lưu ý: "x" có thể được phát âm là /kʃ/
Examples

Transcription

Meaning

anxious

/ˈæŋkʃəs/

lo âu

luxury

/ˈlʌkʃəri/

sự xa xỉ

5. "ch" được phát âm là /ʃ/
Examples

Transcription

Meaning

machine

/mə'ʃɪːn/

máy móc

chemise

/ʃəˈmiːz/

áo lót

chassis

/ˈʃæsi/

khung, gầm xe

chagrin

/ʃəˈɡrɪn/

chán nản, thất vọng

chicanery

/ʃɪˈkeɪnəri/

sự cãi, kiện nhau

chevalier

/,ʃevə'liə/

kỵ sĩ, hiệp sĩ

6. "sh" luôn được phát âm là /ʃ/
Examples

Transcription

Meaning

shake

/ʃeɪk/

lắc, rũ

shall

/ʃæl/

sẽ, phải


sharp

/ʃɑːp/

nhọn

shear

/ʃɪə(r)/

xén, tỉa

sheet

/ʃiːt/

lá, tờ

shop

/ʃɒp/

cửa hàng

show

/ʃəʊ/

trình diễn

shout

/ʃaʊt/

kêu, la lớn

lash

/læʃ/

quất, vụt

dish

/dɪʃ/

cái đĩa

push

/pʊʃ/

đẩy

rush

/rʌʃ/

xông tới

punish

/ˈpʌnɪʃ/

trừng phạt

mushroom

/ˈmʌʃruːm/

nấm

shelter

/ˈʃeltə(r)/

chỗ trú ẩn

shepherd

/ˈʃepəd/

người chăn cừu

shiver

/ˈʃɪvə(r)/

run rẩy

shampoo

/ʃæmˈpuː/

dầu gội đầu


Introduction

/ʒ/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /ʃ/ first
then use the voice to say /ʒ/ ....../ʒ/

Asia /ˈeɪʒə/
Usual /ˈjuːʒuəl/
Rouge /ruːʒ/
Casual /ˈkæʒuəl/
Division /dɪˈvɪʒn/

Collision /kəˈlɪʒn/
Measure /ˈmeʒər/
Treasure /ˈtreʒər/
Television /ˈtelɪvɪʒn/
Conclusion /kənˈkluːʒn/

Take the usual measurements.
/teɪk ðə ˈjuːʒuəl ˈmeʒərmənts/
They found the treasure in Asia.
/ðeɪ faʊnd ðə ˈtreʒər ɪn ˈeɪʒə/
She occasionally wears her beige blouse.
/ʃi əˈkeɪʒnəli weərz hər beɪʒ blaʊs/
They usually watch television for pleasure.
/ðeɪ ˈjuːʒuəli wɑːtʃ ˈtelɪvɪʒn fər ˈpleʒər/
There was an explosion in the garage on Leisure Road.
/ðeər wəz ən ɪkˈspləʊʒn ɪn ðə ɡəˈrɑːʒ ɔːn ˈliːʒər rəʊd/

Examples
Examples

Transcription

Meaning

leisure

/ˈliːʒə(r)/

lúc nhàn rỗi

television

/ˈtelɪvɪʒən/

tivi, vô tuyến

pleasure

/ˈpleʒə(r)/

làm vui lòng

vision

/ˈvɪʒən/

sự nhìn, tầm nhìn


garage

/gə'rɑːʒ/

gara, nhà để xe

measure

/ˈmeʒə(r)/

biện pháp

treasure

/ˈtreʒə(r)/

của cải

casual

/ˈkæʒuəl/

tình cờ, ngẫu nhiên

unusual

/ʌnˈjuːʒuəl/

không bình thường

collision

/kəˈlɪʒən/

sự đụng, va chạm

barrage

/ˈbærɑːʒ/

vật chướng ngại

mirage

/məˈrɑːʒ/

ảo vọng

massage

/məˈsɑːʒ/

xoa bóp

azure

/ˈæʒə(r)/

màu xanh da trời

seizure

/ˈsiːʒə(r)/

sự chiếm đoạt

Identify the letters which are pronounced /ʒ/ (Nhận biết các chữ được
phát âm là /ʒ/)
1. "g" được phát âm là /ʒ/
Examples

Transcription

Meaning

massage

/məˈsɑːʒ/

xoa bóp

mirage

/məˈrɑːʒ/

ảo vọng

2. "s" được phát âm là /ʒ/ khi nó đi sau là một từ nguyên âm đứng trước u, ia,
io
Examples

Transcription

Meaning

usual

/ˈjuːʒuəl/

thông thường

pleasure

/ˈpleʒə(r)/

thú vui


measure

/ˈmeʒə(r)/

đo lường,thước đo

erasure

/ɪ'reɪʒə/

sự xóa bỏ

division

/dɪˈvɪʒən/

sự phân chia

conclusion

/kənˈkluːʒn/

tóm lại, tổng kết

erosion

/ɪˈrəʊʒən/

sự xói mòn

explosion

/ɪkˈspləʊʒən/

tiếng nổ, sự nổ

invasion

/ɪnˈveɪʒən/

sự xâm lược

3. "t" được phát âm là /ʒ/
Examples

equation

Transcription

/ɪˈkweɪʒən/

Meaning

phương trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×