Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thu nhận, khảo sát cấu trúc và tính chất của exopolysaccharide sinh tổng hợp từ lactobacillus fermentum tt

ề điềức năng và ứ


ế

ề đặ

ế
ề ứPhương pháp xác định mật độ tế bào vi khuẩn bằng
phương pháp đo mật độ quang (OD)
Phương pháp nuôi cấy

nhận sinh khối

. Phương pháp thu nhận và tách EPS
Sơ đồ ổ
ể ề hương pháp nghiên cứ
. Xác định hàm lượ

ộ ố


ằng phương pháp phenol –


. Xác định hàm lượ g nitơ tổ
. Phương pháp khả


ộ ố


. Phương pháp xác đị


ế
ối lượ
ố ệ

ềm năng
. Phương pháp xửố ằng phương pháp

ử và đặc điể


Ảnh hưở


ần môi trườ
Ảnh hưở


ủa điề
ấy đế

. Đường cong sinh trưở

ảnh hưở


ếảo sát điềừ ị
ả ăng hòa tan trong nướả năng giữ nướ

ữ ầ


ả năng chố


ối lượ

.2. Đặc điểề ấ

ề ộ ố
ềm năng ứ

ối lượ
ế ừ
ộ ố đặc điểTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×