Tải bản đầy đủ

Bài tập cuối tuần tiếng anh 8 tập 2 (đại lợi)


ĐẠI LỢI

BÀI TẬP CUỐI TUẦN

TIẾNG ANH
LỚP 8 - TẬP 2
CÓ ĐÁP ÁN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


LỜI NÓI ĐẦU
Các em học sinh thân mến!
Các em đang cầm trên tay một trong những cuốn sách hay nhất và quan trọng
nhất trong quá trình học tiếng Anh của mình. Đó là cuốn sách Bài tập cuối tuần tiếng
Anh lớp 8 tập 2. Cuốn sách được ra đời với bao công sức của tác giả, giáo viên giàu
kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Cuốn sách được chia theo các đơn vị bài học và
bám sát chương trình học tập trên lớp của các em. Đây là một tài liệu cực kỳ hữu ích
nhằm giúp các em ôn tập, củng cố và nâng cao vốn tiếng Anh của mình.
Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:

- Phần lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học
- Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em.
Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.
- Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp:
Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh của các em.
Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD phát âm chuẩn tiếng Anh của
người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình
rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.
Lời cuối cùng, chúng tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới
độc giả, tới các em học sinh, các bậc phụ huynh và các quý thầy cô đã giúp đỡ chúng
tôi rất nhiều trong quá trình biên soạn tài liệu quý báu này. Chúng tôi cũng mong
muốn được lắng nghe những ý kiến góp ý chân thành nhất của các bậc phụ huynh và
các thầy cô giáo để lần tái bản sau cuốn sách sẽ đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn. Trân trọng!Unit
7

POLLUTION
WEEK 1

A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE
❶ PRONUNCIATION
Stress in words ending in –ic and –al (Trọng âm của từ có đuôi –ic và đuôi –al)
- Các từ có đuôi –ic luôn có trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.
Word ending in -ic

Transcription

artistic

/ɑːˈtɪstɪk/

elastic

/ɪˈlæstɪk/

electronic

/ɪˌlekˈtrɒnɪk/

specific

/spəˈsɪfɪk/

scientific

/ˌsaɪənˈtɪfɪk/

– Các từ có đuôi –al không thay đổi trọng âm so với từ gốc .
Root word

Transcription

Word ending in -at

Transcription

music

/'mjuːzɪk/

musical

/'mjuːzɪkəl/

logic

/ˈlɒdʒɪk/

logical

/ˈlɒdʒɪkəl/

nation

/ˈneɪʃən/

national

/ˈneɪʃənəl/

chemistry

/'kemɪstri/

chemical

/'kemɪkəl/

practice

/'præktɪs/

practical

/'præktɪkəl/

❷ VOCABULARY
ENGLISH

TYPE

PRONUNCIATION

VIETNAMESE

acid rain

n

/æsɪd reɪn/

mưa axit

advertising billboard

n

/ˈædvətaɪzɪŋ ˈbɪlbɔːd/

biển quảng cảo

affect

v

/əˈfekt/

gây ảnh hưởng

air pollution

n

/eər pəˈluːʃn/

ô nhiễm không khí

almost

adv

/ˈɔːlməʊst/

hầu như


aquatic

adj

/əˈkwætɪk/

sống ở dưới nước

atmosphere

n

/ˈætməsfɪər/

bầu không khí

behaviour

n

/bɪˈheɪvjər/

hành vi

believe

v

/bɪˈliːv/

tin tưởng

birth defect

n

/bɜːθ ˈdiːfekt/

khuyết tật bẩm sinh

blood pressure

n

/blʌd ˈpreʃər/

huyết áp

breathing problem

n

/ˈbriːðɪŋ ˈprɒbləm/

vấn đề thở

change

v

/tʃeɪndʒ/

thay đổi, sự thay đổi

chemical

adj

/ˈkemɪkəl/

thuộc hóa học

come up with

v

/kʌm ʌp wɪð/

nghĩ ra

complain

v

/kəmˈpleɪn/

phàn nàn

contain

v

/kənˈteɪn/

chứa đựng

contaminant

n

/kənˈtæmɪnənt/

chất gây ô nhiễm

contamination

n

/kəntæmɪˈneɪʃn/

sự ô nhiễm

continue

v

/kənˈtɪnjuː/

tiếp tục

damage

v, n

/ˈdæmɪdʒ/

phả hủy, sự phá hoại, tổn thất

dead

n

/ded/

chết

decrease

v

/dɪˈkriːs/

làm giảm

die

v

/daɪ/

chết

dirty

adj

/ˈdɜːti/

bẩn thỉu

discharge

v, n

/dɪsˈtʃɑːdʒ/

sự dỡ hàng, sự tháo ra

disease

n

/dɪˈziːz/

bệnh tật

dramatic

adj

/drəˈmætɪk/

nghiêm trọng

dump

v

/dʌmp/

đổ, vứt bỏ

dust

n

/dʌst/

bụi

earth’s surface

n

/ɜːθ ˈsɜːfɪs/

bề mặt trái đất

environmental

adj

/ɪnˌvaɪrənˈmentəl/

thuộc môi trường

expose

v

/ɪkˈspəʊz/

tiếp xúc

factory

n

/ˈfæktəri/

nhà máy

float

v

/fləʊt/

nổi

fume

n

/fjuːm/

khói thải

gas

n

/ɡæs/

khí, dầu xăng

give presentation

v

/ɡɪv prezənˈteɪʃən/

thuyết trình

global warming

n

/ˈɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/

sự nóng lên toàn cầu

ground water

n

/ɡraʊnd ˈwɔːtər/

nước ngầm

harmful

adj

/ˈhɑːmfəl/

có hại


hearing loss

n

/ˈhɪərɪŋ lɒs/

sự mất khả năng nghe

herbicide

n

/ˈhɜːbɪsaɪd/

thuốc diệt cỏ

home village

n

/həʊm ˈvɪlɪdʒ/

quê nhà

household

n, adj

/ˈhaʊshəʊld/

hộ gia đình, thuộc gia đình

illustrate

v

/ˈɪləstreɪt/

minh họa

industrial

adj

/ɪnˈdʌstriəl/

thuộc về công nghiệp

issue

n

/ˈɪʃuː/

vấn đề

land/soil pollution

n

/lænd/sɔɪl pəˈluːʃən/

ô nhiễm đất

lead to

v

/lɪːd tuː/

dẫn tới

light pollution

n

/laɪt pəˈluːʃən/

ô nhiễm ánh sáng

litter

v

/lɪtər/

xả rác, rác

noise pollution

n

/nɔɪz pəˈluːʃən/

ô nhiễm tiếng ồn

occur

v

/əˈkɜːr/

xảy ra

ocean

n

/ˈəʊʃən/

đại dương

overhead

adj

/ˈəʊvəhed/

ở trên đầu

pattern

n

/ˈpætən/

kiểu mẫu, gương mẫu

poison

n

/ˈpɔɪzən/

chất độc

poisonous

adj

/ˈpɔɪzənəs/

có độc, nhiễm độc

polluted

adj

/pəˈluːtɪd/

bị ô nhiễm

pollution

n

/pəˈluːʃən/

sự ô nhiễm

radiation

n

/reɪdɪˈeɪʃən/

phóng xạ

radioactive pollution

n

/reɪdiəʊˈæktɪv
ˈluːʃən /

recycle

v

/riːˈsaɪkl/

tái chế

reduction

n

/rɪˈdʌkʃən/

sự rút gọn, sự giảm

renewable

adj

/rɪˈnjuːəbl/

làm mới được, tái sinh được

resident

n

/ˈrezɪdənt/

cư dân

result In

phr.v

/rɪˈzʌlt ɪn/

dẫn tới, gây ra

river

n

/rɪvər/

dòng sông

rubbish

n

/ˈrʌbɪʃ/

rác thải

serious

adj

/ˈsɪəriəs/

nghiêm trọng

sneeze

v

/sniːz/

hắt hơi

spill

v

/spɪl/

làm tràn, làm đổ

stream

n

/ˈstriːm/

dòng suối

surprise

v, n

/səˈpraɪz/

sự ngạc nhiên

telephone pole

n

/ˈtelɪfəʊn pəʊl/

cột điện thoạiô nhiễm phóng xạ


thermal pollution

n

/ˈθɜːməl pəˈluːʃən/

ô nhiễm nhiệt

throw

v

/θrəʊ/

ném, vứt

tiny species

n

/ˈtaɪni ˈspiːʃiːz/

những sinh vật nhỏ

untidy

adj

/ʌn ˈtaɪdi/

lôi thôi, lếch thếch

vehicle

n

/ˈviːɪkl/

phương tiện giao thông

visual pollution

n

/ˈvɪʒuəl pəˈluːʃən/

ô nhiễm tầm nhìn

waste

n

/weɪst/

chắt thải

water pollution

n

/ˈwɔːtər pəˈluːʃən/

ô nhiễm nước

weed

n

/wiːd/

cỏ dại

❸ GRAMMAR
1. Conditional sentences type 1
Câu điều kiện loại I
Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc
tương lai.
Cấu trúc:
If + S + Vs/es, S + will + V
Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề
chính dùng thì tương lai đơn.
Ví dụ:
If you study hard, you will pass the exam.
Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kì thi.
If it is cool, I will go fishing.
Nếu trời mát, tôi sẽ đi câu cá.
2. Conditional sentences type 2
Câu điều kiện loại II được dùng để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc
tương lai.
Cấu trúc:
If + S + Ved, S + would + V
Chú ý:
Trong câu điều kiện loại 2, ở mệnh đề “IF”, động từ “to be” chuyển
thành “were” cho tất cả các ngôi.
Ví dụ:
If I were a bird, I would be very happy.
Nếu tôi là một con chim, tôl sẽ rất hạnh phúc.


If I had a million USD, I would buy that house.
Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua căn nhà đó.
Tóm tắt 2 loại câu điều kiện:
Type

Forms

Usage

1

lf + S + V(s, es), S + will/ can/ shall...

Điều có thể xảy ra ở hiện tại
ở tương lai

2

If + S + V2/ Ved, S + would/ could/ Điều không thể xảy ra ở hiện
should... + V
tại ở tương lai

B PRACTICE
Exercise 1: Choose the word which has different stress position.
1. A. alphabetic

B. dynamic

C. systematic

D. electronic

2. A. relic

B. critic

C. classic

D. magnetic

3. A. electric

B. linguistic

C. magic

D. acetic

4. A. kinetic

B. realistic

C. toxic

D. political

5. A. economic

B. botanic

C. cosmetic

D. specific

6. A. directional

B. special

C. denial

D. arrival

7. A. rational

B. conical

C. approval

D. practical

8. A. chemical

B. additional

C. abnormal

D. intentional

9. A. logical

B. central

C. critical

D. analytical

10. A. sensational

B. conventional

C. victuals

D. contaminant

Exercise 2: Mark the stress position of the words in the box. Number 1 is an
example for you.
Words

Words

1. intentional

6. canal

2. national

7. journalistic

3. clinic

8. microscopic

4. comic

9. international

5. curricular

10. historic

Exercise 3: Look at the picture and put the correct types of pollution under it.
light pollution

soil pollution

radioactive pollution

air pollution

noise pollution

visual pollution

water pollution

thermal pollution


1. .......................................................

2. .......................................................

3. .......................................................

4. .......................................................

5. .......................................................

6. .......................................................

7. .......................................................

8. .......................................................

Exercise 4: Match the word/ phrase with the correct definition.
No.

Term

Opt.

Definition

1.

acid rain

A

the increase In temperature of the earth’s atmosphere,
that is caused by the increase of particular gases,
especially carbon dioxide

2.

stream

B

a substance that causes death or harm if it is
swallowed or absorbed into the body

3.

light pollution

C

rain that contains harmful chemicals from factory gases
and that damages trees, crops and buildings

4.

contamination

D

things that you throw away because you no longer
want or need them

5.

global warming E

the process or fact of making a substance or place dirty
or no longer pure by adding a substance that is
dangerous or carries disease

6.

noise pollution

F

the mass of salt water that covers most of the earth’s
surface

7.

ocean

G

the existence of too much artificial light in the


environment, for example from street lights, which
makes it difficult to see the stars
8.

poison

H

harmful or annoying levels of noise, as from airplanes,
industry, etc.

9.

reduction

I

a small narrow river

10.

rubbish

J

an act of making something less or smaller the state of
being made less or smaller

Your answer:
1. ..............

2. ..............

3. ..............

4. ..............

5. ..............

6. ..............

7. ..............

8. ..............

9. ..............

10. ..............

Exercise 5: Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II. (1)
1. If you come with me, I (do) ............................ the shopping with you.
2. Jimmy (help) ............................ his mother in the garden if she reads him a story this
evening.
3. If it (ran) ............................, I will stay at home.
4. Our teacher will be happy if we (learn) ............................ the poem by heart.
5. If they had enough money, they (buy) ............................ a new car.
6. We (pass) ............................ the exam if we studied harder.
7. If Pat (repair) ............................ his bike, he could go on a bicycle tour with us.
8. She would get 100 pounds if she (sell) ............................ this old shelf.
9. If I were you, I (invite) ............................ Jack to the party.
10. If the weather (be) ............................ fine, the children can walk to school.

Exercise 6: Put the verbs in brackets: Conditional sentence type I or type II. (2)
1. If Tracy had a mobile phone, she (phone) ............................ all her friends.
2. I will be very angry with Nick if he (forget) ............................ my CD again.
3. If the boys win this match, their coach (invite) ............................ them to a barbecue.
4. If you (not/ read) ............................ these articles, you will not know the facts about
Africa.
5. You (get) ............................ very wet if you walked in this rain.
6. The engine (not/ start) ............................ if Ben connected these two cables.
7. If he (have) ............................ time, he will buy her some sweets.
8. Maria would play in the school orchestra if she (practice) ............................ the
trumpet more often.
9. We (not/ fetch) ............................ something to drink if Jim does not bring some
sandwiches.
10. If he (carry) ............................ the rucksack, I would pull the suitcase.


Exercise 7: Choose the correct answers. (1)
1. ................. more help, I could call my neighbor.
A. Needed

B. Should I need

C. I have needed

D. I should need

2. Do you think there would be less conflict in the world if all people ................. the
same language?
A. spoke

B. speak

C. had spoken

D. will speak

3. if you can give me one good reason for your acting like this, ................. this incident
again.
A. I will never mention

B. I never mention

C. will I never mention

D. I don’t mention

4. Unless you ................. all of my questions, I can’t do anything to help you.
A. answered

B. answer

C. would answer

D. are answering

5. If someone ................. into the store, smile and say, “May I help you?”
A. comes

B. came

C. would come

D. could come

6. “Here’s my phone number”.
“Thanks. I’ll give you a call if I ................. some help tomorrow”
A. will need

B. need

C. would need

D. needed

7. If I weren’t working for an accounting firm, I ................. in a bank.
A. work

B. will work

C. have worked

D. would be working

8. The death rate would decrease if hygienic conditions ................. improved.
A. was

B. is

C. were

D. had been

9. The patient could not recover unless he ................. an operation.
A. had undergone

B. would undergo

C. underwent

D. was undergoing

10. If she ................. him, she would be very happy.
A. would meet

B. will meet

C. is meeting

D. should meet

Exercise 8: Choose the correct answers. (2)
1. If I had enough money, I ................. abroad to improve my English.
A. will go

B. would go

C. should go

D. should have go to

2. The bench would collapse if they ................. on it.
A. stood

B. stand

C. standing

D. stands

3. If it ................. convenient, let’s go out for a drink tonight.
A. be

B. is

C. was

D. were

C. have had

D. has

4. If you ................. time, please write to me.
A. have

B. had

5. I shouldn’t go there at night if I ................. you.


A. am

B. was

C. be

D. were

C. may

D. might

6. If I ................. get a pole, I will go fishing.
A. can

B. could

7. If you had the chance, ................. you go fishing?
A. did

B. may

C. would

D. do

8. If you a................. choice, which country would you visit?
A. have

B. had

C. have had

D. will have

9. She will accept the offer ................. you persuade her.
A. unless

B. because

C. provided that

D. otherwise

10. ................. he would accompany you on the piano.
A. Supposing he were here

B. Because he were here

C. Were he here

D. Both A and C

Exercise 9: Choose the incorrect part. (1)
1. If we meet at 9:30, we would have plenty of time.
A

B

C

D

2. If you find a skeleton in the cellar, not to mention it to anyone.
A

B

C

D

3. If you passes your examination, we will have a celebration.
A

B

C

D

4. Lisa would find the milk if she look for it in the fridge.
A

B

C

D

5. What would happen if I press this button?
A

B

C

D

6. The door will be unlock if you press the green button.
A

B

C

D

7. If you go to Paris, where you will stay?
A B

C

D

8. If you swim in this lake, you’ll shiver of cold.
A

B

C

D

9. If someone offered to buy you one of those rings, which you would you choosing?
A

B

C

D

10. The flight may to be cancelled if the fog gets thick.
A

B

C

D

Exercise 10: Choose the incorrect part. (2)
1. If the milkman conies, tell him to be leave two pints.
A

B

C

D


2. I will call the office if I were you.
A

B

C

D

3. Someone will sits on your glasses if you leave them there.
A

B

C

D

4. You would hear my explanation if you did not talked so much.
A

B

C

D

5. Which will I do if I hear the burglar alarm?
A

B C

D

6. I would repair the roof myself if I have a long ladder, but I don’t have.
A

B

C

D

7. Unless they turn that radio off, I will going mad.
A

B

C

D

8. If you were made redundantly, what would you do?
A

B

C

D

9. We’ll have a long way to walking if we run out of petrol here.
A

B

C

D

10. If you spoke louderly, your classmates would understand you.
A

B

C

D


WEEK 2
Exercise 1: Listen and write the headings for each paragraph. (Track 14)
CAUSES OF AIR POLLUTION
Paragraph 1: ............................................................................................................
Paragraph 2: ............................................................................................................
Paragraph 3: ............................................................................................................
Paragraph 4: ............................................................................................................
Paragraph 5: ............................................................................................................

Exercise 2: Listen and complete the text. (Track 15)
Solution to air pollution
Most people agree that to curb global warming, a variety of (1) .................. need to be
taken. On a personal level, driving and flying less, recycling, and conservation reduces a
person’s “carbon footprint” - the amount of carbon dioxide a person is (2) .................. for
putting into the atmosphere.
On a larger scale, governments are taking measures to limit (3) ....................... of carbon
dioxide and other greenhouse gases. The Paris Agreement, a voluntary agreement
among 118 nations ratified on November 4, 2016, is one effort being enacted on a global
scale to combat (4) .................. change. As a part of the agreement, each country agreed
to take measures to combat climate change, with the ultimate goal of keeping the postindustrial global temperature rise below two degrees Celsius. Another method is to put
taxes on carbon emissions or higher taxes on gasoline, so that individuals and
(5) .................. will have greater incentives to conserve energy and pollute less.

Exercise 3: Read and put the headings into the correct paragraphs. (There is
one extra)
1. Effect on health of humans

4. Toxic dust

2. Effect on growth of plants

5. Changes in temperature

3. Decreased soil fertility

6. Changes in soil structure
Effects of Soil Pollution

1. ............................................................: Considering how soil is the reason we are able
to sustain ourselves, the contamination of it has major consequences on our health.
Crops and plants grown on polluted soil absorb much of the pollution and then pass
these on to us. This could explain the sudden surge in small and terminal illnesses.
2. ............................................................: The ecological balance of any system gets
affected due to the widespread contamination of the soil. Most plants are unable to
adapt when the chemistry of the soil changes so radically in a short period of time. Fungi

UNIT 7: POLLUTION

19
19


and bacteria found in the soil that bind it together begin to decline, which creates an
additional problem of soil erosion.
3. ............................................................: The toxic chemicals present in the soil can
decrease soil fertility and therefore decrease in the soil yield. The contaminated soil is
then used to produce fruits and vegetables which lacks quality nutrients and may contain
some poisonous substance to cause serious health problems in people consuming them.
4. ............................................................: The emission of toxic and foul gases from
landfills pollutes the environment and causes serious effects on health of some people.
The unpleasant smell causes inconvenience to other people.
5. ............................................................: The death of many soil organisms (e.g.
earthworms) in the soil can lead to alteration in soil structure. Apart from that, it could
also force other predators to move to other places in search of food.

Exercise 4: Read and answer the questions.
Water pollution is a major global problem which requires ongoing evaluation and
revision of water resource policy at all levels. It has been suggested that water pollution
is the leading worldwide cause of deaths and diseases, and that it accounts for the
deaths of more than 14,000 people daily. An estimated 580 people in India die of water
pollution related illness every day. About 90 percent of the water in the cities of China is
polluted. As of 2007, half a billion Chinese had no access to safe drinking water. In
addition to the acute problems of water pollution in developing countries, developed
countries also continue to struggle with pollution problems. For example, in the most
recent national report on water quality in the United States, 44 percent of assessed
stream miles, 64 percent of assessed lake acres, and 30 percent of assessed bays and
estuarine square miles were classified as polluted. The head of China’s national
development agency said in 2007 that one quarter the length of China’s seven main
rivers were so poisoned the water harmed the skin.
Water is typically referred to as polluted when it is impaired by anthropogenic
contaminants and either does not support a human use, such as drinking water, or
undergoes a marked shift in its ability to support its constituent biotic communities, such
as fish. Natural phenomena such as volcanoes, algae blooms, storms, and earthquakes
also cause major changes in water quality and the ecological status of water.
1. What is the leading worldwide cause of deaths and diseases?
..........................................................................................................................................
2. How many people die every day by water pollution?
..........................................................................................................................................
3. How many percent of the water in the cities of China is polluted?
..........................................................................................................................................
5. What phenomena cause major changes in water quality and the ecological status of
water?
..........................................................................................................................................

UNIT 7: POLLUTION

19
19


Exercise 5: Look at the picture, answer the questions. Then practise asking
and answering questions in oral speech.

1. What kind of vehicles are on the road?
..........................................................................................................................................
2. Are there many vehicles on the road?
..........................................................................................................................................
3. What are the people doing?
..........................................................................................................................................
4. Is this city polluted or fresh?
..........................................................................................................................................
5. Do you like living in this city? Why?
..........................................................................................................................................

Exercise 6: Describe the picture in front of the class. (oral presentation)
Exercise 7: Rewrite each sentence, beginning as shown.
1. I didn’t have an umbrella with me so I got wet.
I wouldn’t ........................................................................................................................
2. I’ll call the police if you don’t leave me alone.
Unless ..............................................................................................................................
3. In the snowy weather we don’t go to school.
If ......................................................................................................................................
4. Without Jack’s help, I wouldn’t have been able to move this table.
If ......................................................................................................................................
5. You drink too much coffee, that’s why you can’t sleep.

UNIT 7: POLLUTION

19
19


If you ...............................................................................................................................
6. Make me some coffee, and I’ll give you some sweets.
If ......................................................................................................................................
7. If you hadn’t told me about Sue’s hair, I wouldn’t have noticed her.
Unless ..............................................................................................................................
8. If you see Peter, tell him he should be here at 8 00.
Should .............................................................................................................................

Exercise 8: Rewrite the following sentences starting with if.
1. He can’t go out because he has to study for his exam.
If ......................................................................................................................................
2. She is lazy so she can’t pass the exam.
If ......................................................................................................................................
3. He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.
If ......................................................................................................................................
4. He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.
If ......................................................................................................................................
5. She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.
If ......................................................................................................................................
6. He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy.
If ......................................................................................................................................
7. Study hard or you won’t pass the exam.
If ......................................................................................................................................
8. Don’t be impatient or you will make mistakes.
If ......................................................................................................................................
9. I didn’t eat lunch, I feel hungry now.
If ......................................................................................................................................
10. I don’t buy that book because I don’t have enough money.
If ......................................................................................................................................

UNIT 7: POLLUTION

19
19


Unit
8

ENGLISH SPEAKING
COUNTRIES
WEEK 1

A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE
❶ PRONUNCIATION
Stress in words ending in -ese and -ee (Trọng âm của từ có kết thúc bằng đuôi -ese và
-ee)
Đối với các từ có đuôi -ese và -ee, trọng âm của từ rơi vào chính các âm đuôi này.
Words ending in Transcription
-ese

Words ending in Transcription
-ese

Vietnamese

/vjetnəˈmiːz/

adoptee

/ədɒpˈtiː/

Japanese

/dʒæpəˈniːz/

absentee

/æbsənˈtiː/

Chinese

/tʃaɪˈniːz/

attendee

/ətenˈdiː/

Portuguese

/pɔːtʃʊˈɡiːz/

employee

/ɪmplɔɪˈiː/

UNIT 7: POLLUTION

19
19
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×