Tải bản đầy đủ

Bài tập cuối tuần tiếng anh 7 tập 2 (đại lợi)


20
20
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


ĐẠI LỢI

BÀI TẬP CUỐI TUẦN

TIẾNG ANH
LỚP 7 - TẬP 2
CÓ ĐÁP ÁN

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


20
20

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2LỜI NÓI ĐẦU
Các em học sinh thân mến!
Các em đang cầm trên tay một trong những cuốn sách hay nhất và quan trọng
nhất trong quá trình học tiếng Anh của mình. Đó là cuốn sách Bài tập cuối tuần tiếng
Anh lớp 7 tập 2. Cuốn sách được ra đời với bao công sức của tác giả, giáo viên giàu
kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh. Cuốn sách được chia theo các đơn vị bài học và
bám sát chương trình học tập trên lớp của các em. Đây là một tài liệu cực kỳ hữu ích
nhằm giúp các em ôn tập, củng cố và nâng cao vốn tiếng Anh của mình.
Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:
- Phần lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học
- Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em.
Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.
- Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp:
Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh của các em.
Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD phát âm chuẩn tiếng Anh của
người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình
rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.
Lời cuối cùng, chúng tôi mong muốn được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới
độc giả, tới các em học sinh, các bậc phụ huynh và các quý thầy cô đã giúp đỡ chúng
tôi rất nhiều trong quá trình biên soạn tài liệu quý báu này. Chúng tôi cũng mong
muốn được lắng nghe những ý kiến góp ý chân thành nhất của các bậc phụ huynh và
các thầy cô giáo để lần tái bản sau cuốn sách sẽ đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn. Trân trọng!


20
20

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


Unit
7

TRAFFIC
WEEK 1

A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE
❶ PRONUNCIATION
Âm /e/
/e/ là một nguyên âm ngắn. Để phát âm âm /e/ ta mở miệng vừa phải, hàm dưới hạ
xuống một chút và môi thả lỏng.
Âm /eɪ/
/eɪ/ là một nguyên âm đôi. Để phát âm âm /eɪ/ ta phát âm hơi kéo dài từ /e/ dần dần
chuyển đến và kết thúc tại /ɪ/.
Các em thực hành phát âm các từ và các câu sau:
/e/

/eɪ/

check /tʃek/

h /eɪtʃ/

head /hed/

eight /eɪt/

scent /sent/

rain /reɪn/

met /met/

plane /pleɪn/

bell /bel/

wait /weɪt/

member /'membǝr/

later /'leɪtǝr/

jealous /'dʒelcs/

tasty /'teɪsti/

ready /'redi/

danger /'deɪndʒǝr/

many /'meni/

explain /ɪk'spleɪn/

breakfast /'brekfǝst/

exchange /ɪks'tʃeɪndʒ/

Send his friend a letter!

He came a day later.

/send hɪz frend ǝ 'letǝr/

/hi keɪm a deɪ 'leɪtǝr/

Let's rent a tent.

It was the grey day in May.

/lets rent ǝ tent/

/ɪt wǝz ðǝ greɪ deɪ ɪn meɪ/

Ben never gets upset.

Is this the way to the station?


/ben nevǝr gets ʌp'set/

/ɪs ðɪs ðǝ weɪ tǝ ðǝ 'steɪfn/

Fred said it again and again.

We pray the grey day will go away.

/fred sed ɪt ǝ'gen ǝn ǝ'gen/

/wi preɪ ðǝ greɪ deɪ wɪl gǝʊ ǝ 'weɪ/

Peg slept from six until ten and then left.

Wait at the gate, I'll be there at eight.

/peg slept frǝm sɪks ʌn'tɪl ten ǝn ðen left/

/weɪt ǝt ðǝ geɪt aɪl bi ðeǝr ǝt eɪt/

❷ VOCABULARY

20
20

ENGLISH

TYPE

PRONUNCIATION

VIETNAMESE

vehicle

n

/ˈviːəkl/

phương tiện

helicopter

n

/ˈhelɪkɒptə(r)/

máy bay trực thăng

tricycle

n

/ˈtraɪsɪkl/

xe đạp 3 bánh

circle

n

/ˈsɜːkl/

vòng tròn

triangle

n

/ˈtraɪæŋɡl/

hình tam giác

helmet

n

/ˈhelmɪt/

mũ bảo hiểm

railway station

n

/ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn/

nhà ga

roof

n

/ruːf/

mái nhà

lane

n

/leɪn/

ngõ

pavement

n

/ˈpeɪvmənt/

vỉa hè

seat belt

n

/siːt belt/

thắt lưng

driving licence

n

/ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /

giấy phép lái xe

road sign

n

/rəʊd saɪn/

biển báo giao thông

traffic light

n

/ˈtræfɪk laɪt/

đèn giao thông

traffic jam

n

/ˈtræfɪk dʒæm/

sự tắc đường

traffic rule

n

/ˈtræfɪk ruːl/

luật giao thông

rush hour

n

/ˈrʌʃ ˈaʊə(r)/

giờ cao điểm

speed

n

/spiːd ˈlɪmɪt/

tốc độ giới hạn

zebra crossing

n

/ˈzebrə ˈkrɒsɪŋ/

vạch sang đường cho người đi bộ

bumpy

adj

/ˈbʌmpi/

bì bõm, lầy lội

illegal

adj

/ɪˈliːɡl/

bất hợp pháp

right-handed

adj

/ˌraɪt ˈhændɪd/

bên tay phải

prohibitive

adj

/prəˈhɪbətɪv/

ngăn ngừa, ngăn cấm

safe

adj

/seɪf/

an toàn

safety

n

/seɪfti/

sự an toàn

park

n

/pɑːrk/

công viên

reverse

adj

/rɪˈvɜːrs/

ngược, ngược chiều

obey

v

/əˈbeɪ/

tuân lệnh, vâng lời

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


warn

v

/wɔːrn/

cảnh báo

ride a bike

v

/raɪd ə baɪk/

đạp xe đạp

drive a car

v

/draɪv ə kɑː(r)/

lái xe ô tô

fly a plane

v

/flaɪ ə pleɪn/

lái máy bay

sail a boat

v

/seɪl ə bəʊt/

chèo thuyền

get on the bus

v

/ɡet ɒn ðə bʌs/

lên xe buýt

get off the train

v

/ɡet ɒn ðə treɪn/

xuống tàu

❸ GRAMMAR
1. It indicating distance (Dùng it để nói về khoảng cách)
Chúng ta sử dụng it để chỉ khoảng cách giữa hai người, vật, địa điểm.
a. Form
(?) How far is it from + place 1 + to + place 2?
(+) It is (+ about) + distance.
Ví dụ:
How far is it from the supermarket to the museum?
It is two kilometres.
How far is it from the post office to the bank?
It is one kilometre.
2. Used to + Vinf (cấu trúc used to + Vinf)
Chúng ta sử dụng used to + Vinf để diễn tả một hành động hoặc một thói quen lặp đi
lặp lại nhiều lần trong quá khứ và bây giờ không còn nữa.
a. Form
(+)

S + used to + V-inf

(-)

S + didn’t use to + V-inf

(?)

Did + S + use to + V-ing ?

Ví dụ:
He used to walk to school when he was ten years old.
Mary didn’t use to go swimming every weekend when she was little.
Did you use to cook when you were a student?

B PRACTICE


Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced
differently from the others.
1. A. gate

B. sensitive

C. date

D. fate

2. A. rain

B. they

C. bread

D. lake

3. A. anyone

B. many

C. head

D. safe

4. A. translation

B. dead

C. tender

D. measure

5. A. obey

B. leather

C. train

D. paint

6. A. breakfast

B. nation

C. afraid

D. preparation

7. A. stretch

B. jealous

C. neighbor

D. November

8. A. eight

B. invasion

C. play

D. member

9. A. liberation

B. eleven

C. heavy

D. steady

10. A. wait

B. grey

C. pleasure

D. weight

Exercise 2: Divide the words into two columns: /e/ or /ei/.
heavy

men

tomato

hence

bell

came

pleasure

later

extend

may

card

gel

way

cheque

draught

station

heart

dead

guard

away

pray

wait

ten

eight

bread

shell

shade

invader

race

hell

pay

start

leather

father

sharpen

aunt

sense

large

raise

terrace

/e/

/eı/

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

Exercise 3. a: Look at the pictures and complete the phrases under them.

20
20

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


1. bus s_ _ _

2. c_ _ _ _ lane

3. driving l_ _ _ _ _ _ 4. r_ _ _ _ _ _ station

5. seat b_ _ _

6. s_ _ _ _ limit

7. traffic l_ _ _ _

9. train t_ _ _ _ _

10. z_ _ _ _ crossing

8. t_ _ _ _ _ _ rule

Exercise 3. b: What is this?
1. A road vehicle with an engine and four wheels that can carry a small number of
passengers. What’s this?
It’s a/ an.................................
2. A road vehicle with two wheels that you ride by pushing the pedals with your feet.
What’s this?
It’s a/ an.................................
3. A flying vehicle with wings and one or more engines. What’s this?
It’s a/ an.................................
4. A road vehicle with two wheels, driven by an engine. What’s this?
It’s a/ an.................................
5. A large vehicle for carrying heavy loads by road. What’s this?
It’s a/ an.................................
Exercise 4: Put the phrases under the correct road signs.
parking

no parking

no cycling

no right turn

zebra crossing

speed limit

no left turn

hospital ahead

1 ..............................

2 ..............................

3 ..............................

4 ..............................


5 ..............................

6 ..............................

7 ..............................

8 ..............................

Exercise 5: Choose the best option to fill in the blank.
1. There used to be fewer people and .................. on the roads.
A. roofs

B. helmets

C. helicopters

D. vehicles

2. Do you know the .................. in the UK is to keep to the left?
A. traffic light

B. traffic rule

C. traffic jam

D. speed limit

3. It is dangerous to ride a motorbike without a ..................
A. helmet

B. triangle

C. tricycle

D. circle

4. In Hanoi, during rush hour, some road users ride their motorbikes on the ..................
A. driving licence

B. lane

C. pavement

D. seat belt

5. Traffic is terrible during the .................. when everyone is in a hurry to get to work or
come back home.
A. traffic light

B. road sign

C. traffic rule

D. rush hour

6. The ................ for motorcycles is 40 km/h in towns and 60 km/h outside urban areas.
A. speed limit

B. driving licence

C. traffic rule

D. traffic light

7. You must .................. the traffic rules in order to avoid accidents.
A. park

B. obey

C. reverse

D. warn

8. It takes us more than three hours to drive across those .................. roads.
A. wide

B. safely

C. right-handed

D. bumpy

C. get on the bus

D. get off the train

9. You need a driving licence to ..................
A. drive a car

B. ride a bike

10. The large supermarkets in Vietnam often let you .................. free.
A. park

B. obey

C. warn

D. find

11. Some vehicles beep when they .................. to warn those behind.
A. ride

B. reverse

C. drive

D. sail

12. After school, children queue up and wait for the bus .................. on the pavement in
front of the school.
A. safe

B. bumpy

C. safety

D. safely

Exercise 6: Changed into negative and interrogative form.
1. They used to play tennis twice a week.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. I used to go to the gym three times a week.

20
20

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Tennis used to be a sport for rich people only.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. My father used to take me to see soccer games on Saturday.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. He used to buy a new tennis racket.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Exercise 7: Rewrite the sentences with "used to".
1. They often went to Da Lat in the summer.
..........................................................................................................................................
2. We usually played soccer in the past.
..........................................................................................................................................
3. I got up earlier when I had work.
..........................................................................................................................................
4. Tom did his homework in the evening.
..........................................................................................................................................
5. Lan wrote to Mary twice a month.
..........................................................................................................................................
6. He worked at night when he worked in the supermarket.
..........................................................................................................................................
7. Did they watch TV in the past?
..........................................................................................................................................
8. She played badminton in her free time.
..........................................................................................................................................
9. They went swimming in the afternoon in 1990.
..........................................................................................................................................
10. He was a doctor in that hospital.
..........................................................................................................................................

Exercise 8: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or
simple past. (1)
1. I (see) .................. Marcus at the library working hard. He told me to say hello to you.
2. She (be) ....................... a lot happier, but then she lost her job.


3. There (be) ....................... three restaurants in this town, but two closed down leaving
only one.
4. If you look over there, you can see the field where they (fight) ....................... the
Battle of Harris Hill in 1509.
5. Did you (take) ....................... a lot of photos when you were in Moscow last year?
6. How many hours a day did you (go) ....................... to school when you were ten?
7. Children never (talk) ....................... so aggressively to their parents. It’s terrible!
8. Soldiers (build) ....................... this bridge near the end of the Second World War.
9. Your mother (have) ............................... a Yorkshire Terrier when she was a young girl,
didn’t she?
10. When I was five, I (be) ....................... able to do incredible gymnastics. Now I can’t
even touch my toes.

Exercise 9: Give the correct form of the verbs in brackets: used to + V or
simple past. (2)
1. I (not play) ................................... computer games when I was a child, but now I
(play) ................................... a lot of games in the evening.
2. Mike (not smoke) ................................... before going to the army.
3. There (be) ................................... three parks in our village, but now there
(be) ................................... only one.
4. Murat
(like)
..................................
(eat) .................................. healthy food.

cheeseburgers,

but

now

he

5. She (not cook) ................................... before she got married, but now she
(cook) ................................... everything.
6. Alex (not have) ............................. a mobile
(send) .............................. text messages easily.

phone,

but

now

he

7. When I was single, I (have) ................................... big parties in my house, but now I
(watch) ................................... TV in the evenings.
8. When I was in Vietnam, I (watch)
................................... football matches at the
stadium. Now I (watch) ................................... on TV every weekend.
9. A: you (drink) ........................... a glass of milk every morning when you were a child?
B: Yes, I did, but now I (drink) ................................... a cup of coffee every morning.
10. My sister (love) ............................... classical music, but she (hate) ..............................
it when she was younger.

Exercise 10: Choose the best answer to complete these following sentences.
1. Astronauts ................. in their spaceship, but they frequently work outside now.

20
20

A. were used to stay

B. used to stay

C. were staying

D. had used to stay

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


2. People ................. that the earth is round before.
A. were not used to believe

B. used to believing

C. would not use to believe

D. did not use to believe

3. Tuberculosis ................. incurable before.
A. use to be thought

B. used to be thought

C. used to think

D. use to think

4. Formerly babies ................. of whooping cough.
A. have died

B. used to die

C. would die

D. both B and C

5. These city girls are used ................. in the field.
A. to work

B. used to lie

C. would like

D. to working

6. Newton ................. scientific books when being a boy.
A. used to read

B. has read

C. had read

D. bad been reading

7. I am sorry I am not ................. fast.
A. used to drive

B. used to driving

C. use to drive

D. use to driving

8. Frank used to work in a small shop. He .................
A. doesn’t any more

B. still does

C. is now

D. had never done anything else

9. I ................. in Jakarta. I’ve lived here all my life.
A. am used to living

B. used to living

C. use to live

D. am used to live

10. Jane ................. for the telephone company, but now she has a job at the post office.
A. used to working

B. used to work

C. is used to working

D. am used to work

11. This work doesn’t bother me. I ................. hard. I’ve worked hard all my life.
A. used to working

B. used to work

C. am used to working

D. am used to work

12. Dick ................. a moustache, but he doesn’t any more. He shaved it off because his
wife didn’t like it.
A. used to having

B. is used to having

C. was used to having

D. used to have

13. When I was a child, I ................. anyone 40 was old.
A. used to think

B. was used to thinking


C. used to thinking

D. was used to think

Exercise 11: Reorder the words to make correct sentences.
1. is/ to/ it/ from/ How far/ the hospital?/ the park
..........................................................................................................................................
2. is/ from/ three/ It/ here./ kilometers
..........................................................................................................................................
3. it/ the/ Is/ to/ the/ far/ library?/ from/ supermarket
..........................................................................................................................................
4. is/ National Museum?/ the/ Where
..........................................................................................................................................
5. is/ The National Park/ from/ kilometers/ the University./ five
..........................................................................................................................................
6. is/ to/ 200/ It/ from/ Nghe An/ nearly/ Hanoi./ kilometers
..........................................................................................................................................
7. offices/ near/ Is/ post/ any/ here?/ there
..........................................................................................................................................
8. here/ It/ from/ is/ minute/ walk/ to/ five/ the/ parking lot./ just / a
..........................................................................................................................................
9. is/ row/ from/ the first/ to/ second/ the/ centimeters/ row./ It/ 30
..........................................................................................................................................
10. house/ My/ so/ is/ school,/ I/ walk./ my/ near
..........................................................................................................................................

Exercise 12: Write in full sentences.
1. It/ be/ about/ two kilometers/ my parents’ offices/ my school.
..........................................................................................................................................
2. be/ your grandfather’s house/ near/ here?
..........................................................................................................................................
3. How far/ your house/ National Library?
..........................................................................................................................................
4. be/ there/ a/ health center/ near/ here?
..........................................................................................................................................
5. What/ be/ distance/ between/ first row/ second row?
..........................................................................................................................................
6. It/ be/ 20 centimeters/ my bed/ my desk.
..........................................................................................................................................
7. How far/ be/ it/ Lan’s house/ Mai Anh’s house?
..........................................................................................................................................

20
20

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


8. you/ live/ near/ here?
..........................................................................................................................................
9. be/ it/ 1000 kilometers/ Hanoi/ Ho Chi Minh City?
..........................................................................................................................................
10. Where/ be/ the Summer Restaurant?
..........................................................................................................................................

WEEK 2
Exercise 1: Listen and complete the text about traffic. (Track 13)
TRAFFIC
There is too much traffic on our roads. In (1) ....................., it may take 20 minutes to
go through a 02-kilometer road by (2) .....................
Everyone agrees that something has to be done to solve this problem. No one likes to
spend much time going to school or the (3) ..................... Going home takes even more
time.
It is not easy to build more or (4) ..................... the roads because it is expensive. So,
the answer here is to reduce the number of vehicles.
(5) ..................... may be the solution to the traffic jam.
The problem is that time is golden, so not everyone agrees to wait for
(6) ..................... of public transport such as buses or (7) ..................... Another problem
is that they may not like to be (8) .................... in a (9) .................... bus. The last problem
is that the buses cannot go in a small road, so some people who work in a small road will
have to walk for a while.
The answer to (10) ..................... has not been found out.
Exercise 2: Listen and decide if each statement is true or false or not given. (Track 14)
No.
1.

Statements
Garret A. Morgan lives in a rich family since he is born.

2.
3.

When he is 14, he does not study at school any more.
He is famous all over the world for his imagination.

4.
5.

He works in a sewing machine shop and finds it interesting.
In 1901, he sells the idea of a special belt at the price of $150.

6.

Three years later, he invents a helmet and wins a silver medal for this
idea.
When Morgan witnesses the car accident of his mother, he thinks of a
traffic light.

7.
8.

Morgan spends the amount of money from selling the idea of traffic
light on an abroad trip.

T/F/NG


Exercise 3: Complete the dialogue with available words/ phrases.
welcome

bicycle

two

visit

How far

opposite

Excuse me

turn right

Khang:

We are going to (1) ........................... the National Museum.

Lan:

Great. I like to go there. (2) ..................... is it from my house to the museum?

Khang:

It’s about (3) ........................... kilometers.

Lan:

It’s not too far. How are we going there?

Khang:

We are going there by (4) ...........................

Lan:

Okay. Let’s go.

Khang:

(5) ..........................., where is the National Museum?

Woman:

Go straight for about 100 meters, (6) ......................., go straight again for 200
meters and turn left. The museum is (7) ........................ the Italian restaurant.

Khang and Lan: Thank you very much.
Woman:

You’re (8) ...........................

Exercise 4: Look at the pictures and answer the questions.

1. What can you do when you see this sign?

2. What does this sign mean?

.......................................................

.......................................................

3. Can you ride a bike here?

4. Can’t we drive a trucks here?

.......................................................

.......................................................

5. What does this sign mean?

6. Does this mean there is a parking lot
here? If not, what does it mean?

.......................................................

.......................................................

20
20

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


7. What can we do when we see this sign?

8. What does this sign mean?

.......................................................

.......................................................

Exercise 5: Read and decide if each statement is true or false or not given.
Hello. My name is Lucy. Last week I went to visit my friend Samantha in Spring Town.
That was my first visit to Spring Town, and I rode my motorbike to Samantha’s house.
Firstly I saw a No U-turn signal. So I had to ride forward until I see a U-turn signal. I
turned and kept riding, then I noticed the crossroad sign and check my map. I saw that I
had to turn left. But the red traffic light was on, and I had to wait for 60 seconds. I turned
left and I got stuck in a traffic jam. I waited there for nearly 15 minutes. There was a car
accident there, a car hit a motorbike and ran. At that time the motorcyclist was moved to
the hospital. I could keep my riding. Unfortunately, my phone was out of charge, so I
could not check my map and had to ask people there for route. After one hour and 02
times of getting lost, I finally reached my friend’s home. It is unbelievable.
No.

Statements

T

F

NG

1.

Samantha and Lucy lives in Spring Town.2.

Lucy rode her bike to Samantha’s house.3.

Lucy turned back when she saw No U-turn signal.4.

It was about 02 kilometers from Lucy'’s house to Samantha’s 
house.

5.

The red traffic light was on for one minute.6.

Lucy did not get stuck in traffic jam.7.

There was an accident on the way to Samantha’s house.8.

Lucy got lost one time on the way to Samantha’s house.Exercise 6: Read and answer the questions.
TRAFFIC JAM
For many years, Daniel has been driving to work and back home every weekday.
Every morning, on his way to work, especially during rush hours, the highways are
usually crowded causing traffic jam. The situation is even worse in the evening when he
drives home. If there is an accident or a car has broken down and block the lane, most of
drivers have to wait for hours or turn back to go on another route. In the winter,
especially when it snows, it is strongly for vehicles to move on thick layer of snow. Many


people have to leave their vehicles outside and walk home because they completely
cannot move. Daniel feels really tired when he is stuck in a traffic jam, so he usually
listens to music and waits until the end of traffic jam.
1. How does Daniel go to work?
..........................................................................................................................................
2. What happen with the highways during rush hours?
..........................................................................................................................................
3. What do the drivers do when the lane is block?
..........................................................................................................................................
4. Why is it difficult for vehicles to move in winter?
..........................................................................................................................................
5. How is the lawyer of snow?
..........................................................................................................................................
6. What do some people do when their cars are stuck in snow?
..........................................................................................................................................
7. How does Daniel feel when he is stuck in a traffic jam?
..........................................................................................................................................
8. What does Daniel do while waiting until the end of traffic jam?
..........................................................................................................................................

Exercise 7: Answer the questions.
1. How far is it from your house to your school?
..........................................................................................................................................
2. How do you go to school?
..........................................................................................................................................
3. Is there a bus stop near your home?
..........................................................................................................................................
4. Do you have a driving license?
..........................................................................................................................................
5. What bus did you catch yesterday?
..........................................................................................................................................
6. Is there a no-cycling sign near your house?
..........................................................................................................................................
7. Have you travelled by plane? If yes, where have you gone?
..........................................................................................................................................
8. What should we do when we see the red light?
..........................................................................................................................................

Exercise 8: Write a short paragraph about the traffic in your city.
................................................................................................................................................
20
20

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................


Unit
8

FILMS
WEEK 1

A THEORY: LANGUAGE KNOWLEDGE
❶ PRONUNCIATION
Ending sound ed (Âm đuôi ed)
Âm đuôi ed với động từ có 3 cách phát âm:
- Phát âm là /ıd/ khi động từ tận cùng bằng hai phụ âm /t/, /d/. (Chúng ta có thể ghi
nhớ /t/ và /d/ là TÀI và ĐỨC cho dễ nhớ).
- Phát âm là /t/ khi động từ tận cùng bằng các phụ âm vô thanh /ch/, /p/, /f/, /s/,
/k/, /th/, /ʃ/ /tʃ/.
- Phát âm là /d/ đối với các trường hợp còn lại.
Các em thực hành phát âm các từ và các câu sau:
/ıd/

/t/

/d/

wanted

stopped

played

needed

looked

smiled

lifted

laughed

loved

translated

sentenced

offered

collected

washed

ruled

❷ VOCABULARY

20
20

ENGLISH

TYPE

PRONUNCIATION

VIETNAMESE

action film

n

/ˈækʃn fɪlm/

phim hành động

animation

n

/ænɪˈmeɪʃn/

phim hoạt hình

biopic

n

/ˈbaɪəʊpɪk/

phim tiểu sử

comedy

n

/ˈkɒmədi/

phim hài kịch

romantic comedy

n

/rəʊˈmæntɪk ˈkɒmədi /

phim hài lãng mạn

documentary

n

/ˌdɒkjuˈmentri/

phim tài liệu

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 7 – TẬP 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×