Tải bản đầy đủ

KIỂM TRA GIỮA KỲ Công Nghệ Phần Mềm

Trường Đạ i Học Bách
Khoa Tp.HCM
KHOA KH&KTMT

KIỂM TRA GIỮA KỲ
Đề

Thời gian làm
bài
:
Môn :
Công
Nghệ
phút
Phầ n Mềm
Số câu hỏ i :
Giáo viên :
câu
Ngày thi :
Được sử dụng
tài liệ u

Họ và tên sinh viên (CHỮ IN HOA CÓ DẤU)

0001

Mã số sinh viên
Sinh viên tô mã số sinh viên và đề thi trên phiế u trả lời ngay
khi nhậ n được đề . Khi nộ p bài phả i kẹ p phiếu trả lời vào giữa
đề thi và nộ p cả hai.

Đề bài

Câu 1:

Phân biệt actor thụ động
hay tích cực là dựa trên
A-

Mức
độ
thườ
ng
xuyê
n
tươn
g tác
với
hệ
thố n
g củ a
actor
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

B-

Actor
tạ o
ra
kích
thích
cho
hệ
thố n
g hay
nhậ n
kế t
quả
củ a
hệ


Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 2/15

thố n
g

trình
mới.
B - Ngôn
ngữ
lậ p
trình
hướn
g đố i
tượn
g rấ t
phổ
biế n
hiệ n
nay.
C - Có
thể
thiế t
lậ p
mộ t
lớp
(class
) mới
bằ ng
cách
thừa
kế
lạ i
hoặ c
bao
gộ p
các
lớp
đã
tồ n
tạ i.
D - Câu A
và C

đáp án

Actor

ngườ
i hay
hệ
thố n
g
khác
khác
D - Actor

trừu
tượn
g hay
là cụ
thể
C-

Câu 2:

Mô hình hướng đối tượng
có tính dùng lạ i cao bởi vì
A-

Các
opbje
ct dã
được
viết

thể
dể
dàng
lắ p
ghép
vào
các
chươ
ng
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 3/15

đề u
đúng.

thuộ c
tính
D - Cả 3
câu
trên
đề u
sai.

Đáp án
Câu 3:

Lược đồ nào của UML mô tả
khía cạ nh tĩnh của hệ thống
phầ n mề m.
Lược
đồ
hoạ t
độ ng
B - Lược
đồ
trình
tự
C - Lược
đồ
useca
se
D - Lược
đồ
lớp
mức
phân
tích
A-

Câu 5:

Theo chuẩ n UML, biể u đồ
lớp phân tích cần thiế t đối
với
Khác
h
hàng
B - Lậ p
trình
viên
C - Thiết
kế
viên
D - Cả b
và c
đề u
đúng
A-

Câu 6:

Câu nào sau đây ĐÚNG
Mỗ i
usecase
có ít
nhấ t
1
kị ch
bả n
cho
nó.
B - Khôn
g
A-

đáp án
Câu 4:

Theo UML, sự phân biệ t các
lớp thực thể , biên và điề u
khiể n là dựa trên
Tên
gọ i
B - Chức
năng
C - Số
lượn
g
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 4/15

nhấ t
thiế t
phải

tươn
g tác
từ
phía
actor
trong
mộ t
usecase
C - Usecase

thể
miêu
tả
mộ t
chức
năng
thành
công
hoặ c
thất
bạ i
D - Mỗ i
useca
se có
duy
nhấ t
1
kị ch
bả n
cho


Câu 7:

Câu nào sau đây SAI
Tron
g
kị ch
bả n
củ a
Useca
se có
thể
gọ i
thực
hiệ n
1
useca
se
khác
B - Actor
luôn
luôn
chỉ
ra vai
trò
củ a
ngườ
i sử
dụ ng
(user
)
C - Khôn
g cầ n
xác
đị nh
rõ tấ t
cả
thông
tin
liên
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 5/15

quan
đế n
actor
D - Có
thể

ứng
dụ ng
khôn
g có
actor
tích
cực
Câu 8:

thực
thể
C - Các
đố i
tượn
g
thực
thể
thườ
ng
thay
đổ i
trạ ng
thái
củ a

D - Luôn
luôn
nhậ n
diệ n
được
đố i
tượn
g
điều
khiể n
khi
thiế t
lậ p

hình
phân
tích

Câu nào sau đây ĐÚNG
Mỗ i
bả ng
cơ sở
dữ
liệu

tả
mộ t
đố i
tượn
g
thực
thể
B - Mỗ i
actor
đóng
vai
trò
mộ t
đố i
tượn
g
A-

Câu 9:

Chuẩ n UML đị nh nghĩa
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoMộ t
ngôn

Trang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 6/15

ngữ
đặ c
tả
cấ u
trúc,
tổ
chức

hoạ t
độ ng
củ a
mộ t
hệ
thố n
g
B - Mộ t
chuẩ
n
Ngôn
ngữ
lậ p
trình
OOP
C - Công
cụ hỗ
trợ
Toolc
ase
cho
phát
triể n
hệ
thố n
g
thiên
về

phầ n
mề m.
D - Mộ t
quy
trình,

hình
phát
triể n
phầ n
mề m
tiên
tiế n
Câu 10:

Lược đồ lớp phân tích của
UML KHÔNG thể hiệ n
Các
thông
điệ p
B - Các
lớp
C - Các
quan
hệ
giửa
các
lớp
D - Cả a
và c
đề u
đúng
A-

Câu 11:

Chuẩ n UML được xây dựng
dựa trên
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoNgôn
ngữ
lậ p
trình

Trang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 7/15

OOP
Small
talk
B - Ngôn
ngữ
Java
C - Phươ
ng
pháp
phân
tích
OOP
D - Tấ t
cả
câu
trên
đề u
sai.
Câu 12:

được
xây
dựng
bằ ng
cách
chuẩ
n hoá
các
ngôn
ngữ
lậ p
trình
OOP.
C - UML

mộ t
ngôn
ngữ
đặ c
tả
được
sử
dụ ng
cho
quá
trình
phát
triể n
phầ n
mề m.
D - Chuẩ
n
UML
là cơ
sở để
thiế t
kế

Câu nào sau đây ĐÚNG
Phát
triể n
phầ n
mề m
với
phươ
ng
pháp
OOP
bắ t
buộ c
phải
dùng
UML.
B - Chuẩ
n
UML
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 8/15

phát
triể n
các
ngôn
ngữ
lậ p
trình
hướn
g đố i
tượn
g.
Câu 13:

user
củ a
hệ
thố n
g
Câu 14:

Trong các kị ch bả n của các
usecase, các danh từ có thể sẽ
hình thành:
Mộ t
thuộ c
tính
cu3a
mo65
t
class
B - Mộ t
tác
vụ
(TAS
K)
củ a
mộ t
Class
C - Mộ t
Class
D - Cả a
và c
đề u
đúng
A-

Công việ c nào sau đây
KHÔNG được thực hiệ n trong
giai đoạ n phân tích yêu cầ u
Xây
dựng
từ
diể n
dữ
liệu
B - Xây
dựng
sơ đồ
phân
cấ p
modu
le
C - Thiết
lậ p
các
PSPE
C
D - Nhậ n
diệ n
các
loạ i
A-

Câu 15:

Lược đồ ERD nế u cầ n thiế t
sẽ được thiết lậ p trong giai
đoạ n
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoPhân
tích
yêu
cầ u

Trang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 9/15

Thiết
kế
kiế n
trúc
modu
le
C - Thiết
kế
quy
trình
tươn
g tác
D - Thiết
kế
giao
diệ n

phấ t
triể n
theo
yêu
cầ u
mới.
C - Việc
phát
triể n
mộ t
phầ n
củ a
đặ c
tả
yêu
cầ u
phầ n
mề m
D - Cả b
và c
đề u
đúng

B-

Câu 16:

Đối với mô hình phát triể n
phầ n mề m kiể u tăng dần
(iterative model), mỗi bước
(iteration) là
Việc
thiế t
kế
lạ i
kiế n
trúc
phầ n
mề m.
B - Sự
lặ p
lạ i
mộ t
bước
củ a
quy
trình
A-

Câu 17:

Đối với mô hình phát triể n
phầ n mề m kiể u prototype,
mỗi prototype có thể là
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoMộ t
chươ
ng
trình
chạy
được
hoặ c
mộ t
đặ c
tả

Trang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 10/15

giao
diệ n
B - Phả i

mộ t
phiên
bả n
nào
đó
(versi
on)
củ a
phầ n
mề m
C - Sự
cậ p
nhậ t
ý
kiế n
củ a
ngườ
i
dùng
sau
mỗ i
lầ n
gặ p
gỡ
với
nhà
phát
triể n
D- Ý
kiế n
củ a
nhà
phát

triể n
đố i
với
yêu
cầ u
củ a
khách
hàng
Câu 18:

Khái niệ m module trong
thiế t kế phầ n mềm có nghĩa

Tổ
chức
củ a
hệ
thố n
g
phầ n
mề m
cầ n
xây
dựng.
B - Tấ t
cả
các
thành
phầ n
thu
được
cho
đế n
cuối
giai
đoạ n
thiế t
kế
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 11/15

kiế n
trúc
C - Mộ t
modu
le
chươ
ng
trình
trên
mộ t
ngôn
ngữ
lậ p
trình
cụ
thể
D - Cả 3
câu
trên
đề u
sai
Câu 19:

tươn
g tác
C - Xác
đị nh
các
quy
trình
nghiệ
p vụ
D - Đặc
tả
chức
năng
phầ n
mề m
bằ ng
ngôn
ngữ
ảo
Câu 20:

Công việ c nào sau đây
KHÔNG được thực hiệ n trong
giai đoạ n phân tích yêu cầ u

Mô hình phát triển nào sau
đây có sự phân chia đề tài
thành những bộ phậ n con

hình
tuầ n
tự
B - Mô
hình
tăng
dầ n
C - Mô
hình
proto
typin
g
A-

Nhậ n
diệ n
các
loạ i
user
B - Thiết
lậ p
mộ t
số
giao
diệ n
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 12/15

D-

Câu 21:


hình
xoắ n
ốc

Câu 22:

Đặ c điể m nào sau đây
KHÔNG có trong mô hình phát
triể n phầ n mề m theo
prototype

Công việ c nào sau đây
KHÔNG được thực hiệ n trong
giai đoạ n thiết kế

Khác
h
hàng

nhà
phát
triể n
thườ
ng
xuyê
n trao
đổ i
với
nhau
B - Đặ c
tả
phầ n
mề m

thể
thay
đổ i
trong
lúc
đang
xây
dựng
C - Các
proce
ss
được
xây
dựng
A-

Xây
dựng
các
PSPE
C cho
các
proce
ss
B - Các
đị nh
các
thuộ c
tính
đố i
tượn
g
C - Phân
chia
modu
le
D - Xác
đị nh
các
giải
thuậ t
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 13/15

mộ t
lầ n
chi
tiết

hoàn
chỉ n
h
D - Ngườ
i phát
triể n
từng
bước
hoàn
thiệ n
chươ
ng
trình
Câu 23:

(entit
y)
B - Các
quá
trình
xử lý
(proc
ess)
C - Các
phầ n
tử dữ
liệu
hay
các
kho
dữ
liệu
D - Các
liên
kế t
dữ
liệu

Các PSPEC được dùng để bổ
nghĩa cho
A-

Các
thực
thể

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 14/15

Removes mailbox

Subcriber

Administrator

<>

Views mail

<>

<>
<>

<>
<>

<>

Replies

Câu 24:

<>

Adds mailbox
Composes

Login

<>

Hình vẽ trên là

g tác
user.

Biểu
đồ
lớp
mức
phân
tích
B - Biểu
đồ
đố i
tượn
g
C - Biểu
đồ
usecase
D - Biểu
đồ
đặ c
tả
cấ u
trúc
tươn
A-

Câu 25:

Câu nào sau đây ĐÚNG
Login

mộ t
trườ
ng
hợp
đặ c
biệ t
củ a
Adds
mailb
ox
B - Actor
Subcr
ibe là
tổ ng
quát
hóa
củ a
actor
A-

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

Cột tiếp theoTrang kế
Đề thi cuối kỳ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đề 0001 Trang 15/15

Admi
nistra
tor
C - Diễ n
tiế n
củ a
Repli
es là
mộ t
phầ n
củ a
Views
mail
D - Diễ n
tiế n
củ a
Comp
oses

mộ t
phầ n
bắ t
buộ c
củ a
Views
mail
Câu 26:

Trong biể u đồ trên quan hệ
liên kế t nào được xác đị nh
sai trogn số các quan hệ liên
kế t sau:
A-

Giữa
Adds

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

mailb
ox và
Login
.
B - Giữa
Subcr
iber

Views
mail
C - Giữa
Views
mail

Comp
ose
D - Giửa
Admi
nistra
tor và
Adds
Mailb
ox.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×