Tải bản đầy đủ

ĐÁP án đề TOÁN VDC số 02 MAX MIN hàm TRỊ TUYỆT đối PHẦN 01

Tuyển tập 55 đề VDC dành cho khóa học online 2019 – Môn TOÁN

TƯ DUY MỞ

Câu 1. (3) Cho hàm số y  x2  4 | x  1| 3 . Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
2
Câu 2. (3) Cho hàm số y  x  4 | x  3| 2019 . Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 0.
2
Câu 3. (4) Cho hàm số y  x  2m | x  m  6 | 2020 . Biết rằng hàm số có ba điểm cực trị. Số giá trị nguyên của
tham số m [  2019;2019] thỏa mãn điều kiện bài toán là:
A. 2017.
B. 2018.
C. 2019.

D. 2016.
2
Câu 4. (4) Cho hàm số y  x  2m | x  2m  8 | 1 . Biết rằng hàm số có duy nhất một điểm cực trị. Số giá trị
nguyên của m [  2019;2019] thỏa mãn điều kiện bài toán là:
A. 4034.
B. 4035.
C. 4036.
D. 4037.
3
Câu 5. (3) Cho hàm số y  f ( x)  x  m | x | 3m  1 . Số giá trị nguyên của tham số m[  10;10] để hàm số có
hai điểm cực trị là:
A. 21.
B. 20.
C. 10.
D. 11.
3
Câu 6. (3) Cho hàm số y  f ( x)  | x | (2m 1) x  2019 . Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 0.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 7. (3) Cho hàm số y | x 1|  | x  2 |  | x  4 | . Hàm số đạt cực tiểu tại :
A. x = 1.
B. x = 4.
C. x = 0.
D. x = 2.
Câu 8. (3) Cho hàm số y  | x  1|  | x  1|  | x  2 | 2 x  1 . Hàm số đạt cực tiểu tại :
A. x = 2.
B. x = 1.
C. x = 1 .
D. x = 0.
2
Câu 9. (4) Cho hàm số y  | x  1|  | x  2 |  | x  3|  | x  4 |  | x  5 | m x  2019 . Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị
nguyên của tham số m để hàm số có cực trị ?
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 5.
Câu 10. (4) Cho hàm số y  | x 1|  | x  2 |  | x  3| ... | x  2019 | . Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 20202 .
B. 2.10092 .
C. 2.10102 .
D. 2019.1010 .
Câu 11. (4) Cho hàm số y  | x 1|  | x  2 |  | x  3| ... | x  2019 |  | x  2020 | . Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 2.10112 .
B. 10112 .
C. 10102 .
D. 1010.2021.
Câu 12. (4) Cho hàm số y  | x 1|  | x  2 |  | x  3| ... | x  n | . Với n là một số nguyên dương không lớn hơn
2019. Hỏi có bao nhiêu giá trị n để hàm số có cực trị ?
A. 1010.
B. 1011.
C. 1009.
D. 2020.
2
Câu 13. (3) Cho hàm số y  | x  4 x  3 |  mx . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
có điểm cực tiểu. Khi đó S chứa tập nào dưới đây ?
A. (1;0) .
B. (; 1) .
C. (1; ) .
D. (3;1) .
m6
) x . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m để
Câu 14. (3) Cho hàm số y  | x 2  5 x  6 |  (
2
hàm số có điểm cực đại. Số phần tử của tập S là:
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
2
Câu 15. (3) Cho hàm số y  | x  2mx  1|  2 x . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của m[ 10;10] để
hàm số có điểm cực đại. Số phần tử của tập S là:
A. 20.
B. 21.
C. 19.
D. 18.
2
Câu 16. (4) Cho hàm số y  | x  2mx  m  1|  4 x . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số
có điểm cực đại và giá trị cực đại nhỏ hơn 9. Số phần tử của tập S là:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – Đặng Mơ – Dũng Trần.

D. 5.
1


Tuyển tập 55 đề VDC dành cho khóa học online 2019 – Môn TOÁN

TƯ DUY MỞ

Câu 17. (3) Cho hàm số y  | x2  5x  2 |  (m  1) x . Gọi m0 là giá trị của tham số m để giá trị cực tiểu của hàm số
đạt giá trị lớn nhất. Khi đó m0 bằng:
A. 6.
B. 5.
C. 1.
D. 4.
2
Câu 18. (3) Cho hàm số y  | x  4 x  3|  (2019m  2020) x . Gọi b là giá trị lớn nhất của giá trị cực tiểu của hàm
số. Khi đó b bằng:
A. 2019.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
2
Câu 19. (3) Cho hàm số y  |1  4 x  5x |  mx . Gọi m0 là giá trị của tham số m để giá trị cực tiểu của hàm số đạt
cực đại. Khi đó m0 bằng:
A. 5.
B. 4.
C. 4 .
D. 1 .
2
Câu 20. (3) Cho hàm số y  | x  2 x  m  3 | . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị lớn
nhất của hàm số trên đoạn [  2; 2] bằng 10. Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng:
A. 2.
B. 1 .
C. 3 .
D. 3.
3
2
Câu 21. (3) Cho hàm số y  | x  3x  2m  1| . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị
lớn nhất của hàm số trên đoạn [  1;1] bằng 6. Tích tất cả các phần tử của tập S có giá trị bằng:
7
5
A. 0.
B. 14 .
C.  .
D. .
4
2
3
Câu 22. (3) Cho hàm số y  | x  3x  m  3 | . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m để giá trị
nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [  2;3] bằng 3. Tổng tất cả các phần tử của tập S có giá trị bằng:
A. 10 .
B. 8 .
C. 8.
D. 10.
2
Câu 23. (4) Cho hàm số y  | x  4 x  2m  1| . Tìm m để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [1; 4] đạt giá trị
nhỏ nhất ?
5
3
A. 1.
B. 3 .
C.
.
D. .
2
2
3
Câu 24. (4) Cho hàm số y  | x  3x  m  4 | . Khi m = m0 thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0;3] đạt giá
trị nhỏ nhất bằng:
A. 10.
B. 8.
C. 14.
D. 18.
Câu 25. (4) Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Xét hàm số y  g ( x)  | 2 f ( x)  3m  1| . Khi m = m0 thì
giá trị lớn nhất của hàm số y  g ( x) trên đoạn [1;3] đạt giá trị nhỏ nhất bằng:
y
5

1
O

A. 6.

x

3

B. 9.

C. 12.

D. 8.

Câu 26. (4) Cho hàm số y  f ( x)  | x  4 x  3|  mx . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m để
2

hàm số y  f ( x) có ba điểm cực trị. Số phần tử của tập S là:
A. 4.
B. 3.
C. 2.

D. 5.

Câu 27. (4) Cho hàm số y  f ( x)  | x  2 x  8 |  2mx . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m
2

để hàm số y  f ( x) có hai điểm cực tiểu. Số phần tử của tập S là:
A. 3.
B. 1.
C. 5.
Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – Đặng Mơ – Dũng Trần.

D. 7.
2


Tuyển tập 55 đề VDC dành cho khóa học online 2019 – Môn TOÁN

TƯ DUY MỞ

Câu 28. (4) Cho hàm số y  f ( x)  | x2  4 x  m  1|  6 x  2018 . Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của
tham số m (2019;2019) để hàm số y  f ( x) có ba điểm cực trị. Số phần tử của tập S là:
A. 2014.
B. 2022.
C. 2023.
D. 2015.
Câu 29. (4) Cho hàm số y  f ( x) có biểu thức đạo hàm f '( x)  15x( x 1)( x  3)( x  4) , x 

. Hỏi hàm số

y  f  2018 x  có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị.

A. 9.
B. 7.
C. 5.
D. 11.
2
Câu 30. (4) Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f '( x)  x  2 x, x  . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số

thực m để hàm số y  f x 2  8x  m có 11 điểm cực trị.
A. 15.

B. 16.

C. 11.

D. 13.

. Hỏi hàm số y  f  x   m có tối đa bao

Câu 31. (4) Cho hàm số y  f ( x) thay đổi có k điểm cực trị , x 
nhiêu điểm cực trị.
A. 4k  1.

B. 2k  3.

C. 2k  5.

D. 4k  3.

Câu 32. (4) Cho hàm số f ( x)  x  4 x  1 . Biết hàm số g ( x)  x  4 x  1  2( x  1)  m có giá trị cực tiểu
2

2

yct  k . Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số g ( x) có giá trị cực tiểu yct thỏa mãn
4  k2  0.
A. 2.

B. 3.

C. 1.
D. 4.
Câu 33. (4) Cho hàm số f ( x)  x3  (2m  1) x 2  (2  m) x  2 với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị thực
của m để hàm số g ( x)  f  x  có 5 điểm cực trị.
5
5
5
5
A. 2  m  .
B.
C.  m  2.
D.  m  2.
 m  2.
4
4
4
4
Câu 34. (3) Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
g ( x)  f  x  m  có 5 điểm cực trị.

A. m  1.
B. m  1.
C. m  1.
D. m  1.
2
Câu 35. (4) Cho hàm số f ( x)  x  2 x  3 . Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

g ( x)  x2  2 x  m  2mx  m2  3 có duy nhất một điểm cực trị.
A. 1.

B. 4.

C. 9.

D. Vô số.

Câu 36. (4) Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f ( x)  x2 ( x  1)( x 2  mx  4) , x 

. Hỏi có bao nhiêu giá trị

nguyên của tham số thực m để hàm số y  f  x  có đúng 1 điểm cực trị.
A. 9.

B. 5.

Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – Đặng Mơ – Dũng Trần.

C. 2.

D. 11.
3


Tuyển tập 55 đề VDC dành cho khóa học online 2019 – Môn TOÁN

TƯ DUY MỞ

Câu 37. (4) Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số
g ( x)  f 2 ( x)  2 f ( x)  m có đúng 3 điểm cực trị.

A. m  1.

B. m  1.

C. m  1.

Câu 38. (4) Cho hàm số f ( x)  x3  ax 2  bx  4 với a, b 

D. m  1.

a  b  0
và 
. Hàm số g ( x)  f  x  có bao
4a  2b  4  0

nhiêu điểm cực trị ?
A. 2.
B. 5.
C. 9.
3
2
Câu 39. (4) Cho hàm số y  f ( x)  x  3x  3 | x  m | . Số giá trị nguyên của
đúng hai điểm cực trị là:
A. 3.
B. 2.
C. 1.
Câu 40. (4) Cho hàm số y  f ( x) thay đổi có m nghiệm thực phân biệt và n

D. 11.
tham số m để hàm số đã cho có
D. 0.
điểm cực trị với mọi x  . Hỏi

hàm số y  f ( x)  c ( c là tham số thực ) có tối đa bao nhiêu điểm cực trị.
A. m  n  c.
B. m  n.
C. m  c.
D. n  c.
2
Câu 41. (3) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y  x  2 x  m có đúng 3 điểm cực trị.
A. m  1.
B. m  1.
C. m  1.
D. m  0.
Câu 42. (4) Cho hàm số y  f ( x) thay đổi có k điểm cực trị với mọi x  . Hỏi hàm số y  f  x  m  có tối đa
bao nhiêu điểm cực trị.
A. k  2.
B. 2k  2.
C. 2k  1.
D. 2k  3.
Câu 43. (4) Cho hàm số y  sin x  x  m . Hỏi có bao nhêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho có đúng 1
điểm cực trị trên [0;π].
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 44. (4) Cho hàm số y  sin 2 x  x  m . Hỏi có bao nhêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho có đúng 3
điểm cực trị trên [0;π].
A. 2.
B. 1.
C. 5.
D. 3.

ĐÁP ÁN:

1B
11C
21C
31D
41B

2C
12A
22A
32B
42C

3D
13B
23D
33C
43D

4A
14A
24A
34A
44A

5B
15D
25C
35D

Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – Đặng Mơ – Dũng Trần.

6C
16B
26B
36A

7D
17A
27C
37A

8A
18C
28A
38D

9C
19B
29B
39C

10B
20B
30D
40B

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×