Tải bản đầy đủ

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC

PHẤT TRIÏÍN NÙNG
ẤCLÛÅC
CHO HỔC
HÚÅP SINH
T
TRONG
Y DẨ
HỔC LÕCH SÛÃ ÚÃ TRÛÚÂNG TRUN
LÏ THÕ THY DÛÚNG*

Ngây nhêån bâi: 07/07/2017; ngây sûãa chûäa: 20/07/2017; ngây duåt àùng: 02/08/2017.
Abstract:
 The application of teaching methods  towards competence development, particulary cooperative competence at scho
interested much. In this article, author proposes some measures to develop cooperative competence for students in teaching histor
aim to enhance the effectiveness of teaching history lessons in aspects of getting knowledge, nurturing emotions and thinking ab
necessary skill in learning for students.
Keywords:
 Cooperative competence, teaching history, high school

Song, do nhiïìu ngun nhên khấc nhau nïn thûåc tïë
1. Àùåt vêën àïì

Ngây nay, thïë giúái àậ vâ àang cố nhûäng chuín hiïån nay cho thêëy viïåc dẩy hổc mưn Lõch sûã (LS) úã
biïën quan trổng, àố lâ sûå phất triïín vûúåt bêåc ca khoatrûúâng phưí thưng chûa ch trổng àïën viïåc phất triïín
NLHT cho HS. Dẩy hổc vêỵn côn nùång vïì truìn th
hổc cưng nghïå cng vúái quấ trònh hưåi nhêåp vâ toân
cêìu hốa àậ mang àïën nhûäng cú hưåi cng nhû thấch kiïën thûác, nhûäng  kơ nùng húåp tấc, giao tiïëp,... chûa
thûác àưëi vúái nhiïìu qëc gia trïn thïë giúái, trong àố cốthûåc sûå àûúåc quan têm.
2. Mưåt sưë khấi niïåm
Viïåt Nam. Bưëi cẫnh àố àùåt ra nhûäng u cêìu múái cho
giấo dc trong viïåc àâo tẩo àưåi ng lao àưång cố à 2.1. Nùng  lûåc :  Theo   Tûâ àiïín Bấch khoa Viïåt
phêím chêët, nùng lûåc àïí thđch ûáng vâ phất triïín mưåtNam , “nùng lûåc  lâ àùåc  àiïím ca cấ  nhên, thïí  hiïån
cấch bïìn vûäng trûúác sûå chuín àưång khưng ngûâng mûác àưå thưng thẩo, tûác lâ cố thïí thûåc hiïån mưåt cấch
thânh thc vâ chđn chùỉn mưåt sưë dẩng hoẩt àưång nâo
ca xậ hưåi.
Úànûúác ta, nhiïìu vùn bẫn do Àẫng vâ Nhâ nûúácàố” [2; tr 21]. Nhû vêåy, nùng lûåc lâ hưåi t ca ba ëu tưë:
ban hânh àậ àõnh hûúáng cho cưng cåc àưíi múái nây, kiïën thûác, kơ nùng vâ thấi àưå. Cấc ëu tưë nây khưng
trong àố nhêën mẩnh mc tiïu ca giấo dc lâ chuín tưìn tẩi  riïng lễ  mâ chng  hôa  quån,  àan  xen  vâo
tûâ tiïëp cêån nưåi dung sang tiïëp cêån hònh thânh vâ phấtnhau, nhúâ vêåy nùng lûåc àûúåc hònh thânh thưng qua
triïín nùng lûåc ngûúâi hổc nhùçm tẩo ra nhûäng con ngûúâi quấ trònh kiïn trò hổc têåp, hoẩt àưång, rên luån vâ trẫi
àûúåc phất triïín hâi hôa vïì thïí chêët lêỵn tinh thêìn, cốnghiïåm ca mưỵi ngûúâi.
nhûäng phêím chêët tưët àểp vâ cố cấc nùng lûåc chung 2.2. Húåp tấc: Theo  Àẩi Tûâ àiïín Tiïëng Viïåt, húåp
lâm nïìn tẫng cho sûå phất triïín tiïìm nùng ca mưỵi cấ tấc lâ “chung sûác, gip àúä qua lẩi vúái nhau” [3; tr 848].
nhên. Nghõ quët Hưåi nghõ lêìn thûá hai Ban Chêëp hânh Húåp tấc lâ sûå kïët húåp giûäa hai hay nhiïìu ngûúâi thânh
Trung ûúng Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam (Khốa VIII) àậ mưåt nhốm, trong àố mưỵi ngûúâi àẫm nhêån mưåt vai trô
nïu  rộ:“ Àưíi múái mẩnh mệ phûúng phấp GD-ÀT, khấc  nhau  vâ  cng  phưëi  húåp,  gip  àúä,  chia  sễ  lêỵn
nhau nhùçm giẫi quët nhiïåm v chung nâo àố. Trong
khùỉc phc lưëi truìn th mưåt chiïìu, rên luån thânh
nïëp tû duy sấng tẩo ca ngûúâi hổc”
[1; tr 41].
quấ trònh àố, HS sệ dêìn rên luån àûúåc cấc kơ nùng
Trong dẩy hổc nối chung vâ dẩy hổc lõch sûã (DHLS)àưåc lêåp lâm viïåc trïn tinh thêìn àưìng àưåi, qua àố hoân
nối riïng, nùng lûåc húåp tấc (NLHT) lâ mưåt trong nhûängthânh mc tiïu àùåt ra àưìng thúâi tûâng bûúác hoân thiïån
nùng lûåc cưët lội cêìn hònh thânh vâ phất triïín cho hổckiïën thûác vâ kơ nùng ca bẫn thên.
2.3.  Nùng  lûåc  húåp  tấc  vâ  nùng  lûåc  húåp  tấc
sinh (HS).  Húåp tấc àûúåc thïí  hiïån qua  nhûäng hânh
àưång, kơ nùng, thấi àưå ca HS  àûúåc vêån dng mưåttrong DHLS : NLHT lâ khẫ nùng tưí chûác vâ quẫn lđ
cấch linh hoẩt, mïìm dễo, cố hiïåu quẫ trong mưi trûúâng nhốm, thûåc hiïån cấc hoẩt àưång trong nhốm mưåt cấch
lâm viïåc  nhốm  nhùçm  hûúáng àïën  mc  tiïu  hổc  têåpthânh thẩo, linh hoẩt, sấng tẩo, nhùçm giẫi quët nhiïåm
chung. Bïn cẩnh àố, giấo viïn (GV) tưí chûác àa dẩng, v chung mưåt cấch cố hiïåu quẫ. Ngûúâi cố NLHT àûúåc
húåp  lđ  cấc phûúng  phấp,  kơ  thåt  dẩy  hổc  tđch  cûåcxấc àõnh vúái ba ëu tưë cú bẫn lâ: kiïën thûác, kơ nùng vâ
khưng chó gip HS khùỉc sêu kiïën thûác, mâ àùåc biïåtthấi àưå húåp tấc.
côn  phất  triïín  NLHT  thưng  qua  quấ  trònh  chia  sễ,
gip àúä lêỵn nhau àïí hoân thânh nhiïåm v àûúåc giao. * Trûúâng Àẩi hổc An Giang

(Kò 3 thấng 8/2017)

Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT 185


Trong DHLS, NLHT àûúåc biïíu hiïån úã chưỵ HS ch tûúng ûáng vúái ba tiïíu ch àïì: Nhốm 1: Tòm hiïíu vïì sûå
àưång hoẩt àưång nhốm àïí giẫi quët cấc vêën àïì hổctruìn bấ vâ phất triïín ca tû tûúãng, tưn giấo. Liïn hïå
têåp LS; lûåa chổn hònh thûác lâm viïåc nhốm vúái quy mư
vúái tònh hònh àõa phûúng cng thúâi. 
Nhốm 2: Tòm hiïíu
ph húåp u cêìu, nhiïåm v hổc têåp LS; phên tđch cấc vïì tònh hònh giấo dc, vùn hổc. Liïn hïå vúái tònh hònh
cưng  viïåc  cêìn  thûåc  hiïån  àïí  hoân  thânh  nhiïåm  v, àõa phûúng cng thúâi. Nhốm 3: Tòm hiïíu vïì nhûäng
àấnh giấ  khẫ nùng  ca mònh  cố thïí  àống gốp  vâothânh tûåu nghïå thåt, khoa hổc kơ thåt. Liïn hïå vúái
hoẩt  àưång  ca  nhốm;  theo  dội  tiïën  àưå  hoân  thânhtònh hònh àõa phûúng cng thúâi. GV cố thïí dûå kiïën sẫn
cưng viïåc ca tûâng thânh viïn vâ cẫ nhốm àïí àiïìu phêím cho HS nhû tranh ẫnh, clip, thú, bâi hất,... mâ
chónh cấc hoẩt àưång phưëi húåp; ch àưång vâ gûúngHS sûu têìm  àûúåc vâ trònh bây sẫn  phêím trûúác lúáp
mêỵu vâ hoân thânh nhiïåm v àûúåc giao, gốp  àiïìudûúái cấc hònh thûác bao gưìm têåp san, trònh chiïëu trïn
chónh thc àêíy hoẩt àưång chung; chia sễ, hổc hỗi cấc PowerPoint, clip, hoẩt cẫnh,...
thânh viïn khấc; cùn cûá vâo mc àđch hoẩt àưång ca 3.1.2. Tưí chûác cho HS àống vai nhùçm khùỉc sêu
nhốm àïí tưíng kïët quẫ àẩt àûúåc; àấnh giấ mûác àưå àẩt
kiïën thûác.Trong DHLS, phûúng phấp àống vai cố vai
mc àđch cấ nhên vâ nhốm; rt kinh nghiïåm cho bẫn trô vâ  nghơa quan trổng trong viïåc phất triïín NLHT
thên vâ gốp  cho tûâng thânh viïn trong nhốm.
cho HS. Nố cố tấc dng lúán trong giấo dc kơ nùng
Nhû vêåy, àïí phất triïín NLHT cho HS trong DHLS,
sưëng, phất triïín kơ nùng giao tiïëp, giẫi quët vêën àïì,
u  cêìu  têët  cẫ cấc  ëu tưë  nhû mc  tiïu, nưåi  dung, lâm viïåc nhốm,... Mùåt khấc, nố vûâa gip khúi gúåi ốc
phûúng phấp, kơ thåt, phûúng tiïån dẩy hổc phẫi cng sấng tẩo, hûáng th hổc têåp, khiïën giúâ hổc trúã nïn hêëp
phất huy nhùçm tûâng bûúác hoân thiïån cấc kơ nùng nhû dêỵn, khưng nùång nïì, vûâa bưåc lưå nùng khiïëu úã HS.
hoẩt àưång nhốm, xêy dûång mưi trûúâng húåp tấc nhốm, Àống  vai  trong  DHLS  àûúåc  tưí  chûác  thưng  qua
giẫi quët bêët àưìng, diïỵn giẫi, àấnh giấ,... Phất triïínhònh thûác ch ëu lâ àống vai nhên vêåt tiïu biïíu vâ
NLHT trong DHLS vûâa phẫi àẫm bẫo HS nùỉm vûängàống vai giẫi quët tònh hëng. GV giao nhiïåm v cho
àûúåc kiïën thûác LS, vûâa phẫi àẫm bẫo cấc kơ nùng húåpHS, thûúâng lâ lâm viïåc theo nhốm. Trong àố, HS hốa
tấc úã HS cố sûå tiïën bưå.
thên thânh  nhûäng  nhên vêåt  hay  tûúãng  tûúång  mònh
3. Mưåt sưë biïån phấp phất triïín NLHT cho HS
àang sưëng trong bưëi cẫnh LS àố àïí diïỵn tẫ lẩi, thïí hiïån
trong dẩy hổc LS
thấi àưå, hânh àưång, tû tûúãng, qua àố gip cấc em cố
3.1. Trong hoẩt  àưång nưåi  khốa:
nhêån  thûác sêu  sùỉc  hún  vïì  LS.  Àưëi  vúái  giúâ  hổc  nưåi
3.1.1. Tùng cûúâng vêån dng phûúng phấp dẩy khốa, GV cố thïí tưí chûác cho HS àống vai khoẫng hai
hổc dûå ấn.
Dẩy hổc dûå ấn cố ûu thïë àùåc biïåt trong viïåcàïën bưën vai diïỵn trong mưåt vúã, hoẩt cẫnh ngùỉn, nưåi
phất triïín NLHT cho  HS: -  Thûá nhêët
: gốp phêìn bưìi dung àún giẫn, th võ, dïỵ nhúá vâ nhêët lâ ph húåp vúái
dûúäng tđnh tûå lûåc úã ngûúâi hổc, vûâa phẫi tđch cûåc tham
trònh àưå HS.
gia vâo mổi giai àoẩn ca quấ trònh hổc têåp vûâa thïí Vđ d: Khi dẩy Bâi 19 “
Nhûäng cåc khấng chiïën
hiïån tinh thêìn trấch nhiïåm, sấng tẩo àưëi vúái nhiïåm vchưëng ngoẩi xêm úã cấc thïë kó X - XV”
(LS10 ), GV cố
àûúåc giao; - Thûá hai: cấc dûå ấn thûúâng àûúåc thûåc hiïånthïí àûa ra tònh hëng àïí HS chín bõ trûúác nhû:  Xêy
theo nhốm, do vêåy àôi hỗi tinh thêìn cưång tấc lâm viïåcdûång hònh tûúång thấi hêåu Dûúng Vên Nga vâ Lï Hoân
vâ sûå tûúng trúå lêỵn nhau giûäa cấc thânh viïn. Nhúâ àố,àïí thïí hiïån vai trô quan trổng ca hai nhên vêåt nây
kơ nùng húåp tấc giûäa HS vúái GV vâ HS vúái HS àûúåctrong cåc khấng chiïën chưëng Tưëng (938), Xêy dûång
tùng cûúâng.


kõch bẫn thïí hiïån chđ quët têm chưëng giùåc Mưng
Àïí thûåc hiïån mưåt dûå ấn, trûúác tiïn khi nhêån nhiïåm Ngun ca qn dên nhâ Trêìn qua hònh tûúång danh
v, HS phẫi tưí chûác nhốm, phên cưng cho tûâng thânh tûúáng Trêìn Bònh Trổng
, hóåc “Em hậy vâo vai Thấi
viïn,  àưìng  thúâi  phẫi  xấc  àõnh  àûúåc  cấch  thûác  hoẩt y L Thûúâng Kiïåt” àïí giẫi thđch tẩi sao ưng lẩi àûa ra
àưång, dûå kiïën cấc cưng viïåc vâ thúâi gian hoân thânh.ch trûúng “Ngưìi n àúåi giùåc khưng bùçng àem qn
Trong quấ trònh lâm viïåc, cấc thânh viïn phẫi tđch cûåcàấnh trûúác àïí chùån mi nhổn ca giùåc”
.
hoân thânh tưët nhiïåm v ca mònh vâ chia sễ, gip àúä 3.1.3. Tưí chûác hoẩt àưång nhốm cho HS kïët húåp
bẩn cng hoân thânh. Cëi cng, nhốm phẫi ch àưång
vúái kơ thåt dẩy hổc tđch cûåc.
  Phûúng  phấp  dẩy
têåp húåp  kiïën tûâng ngûúâi, cêìn phẫi khếo lếo giẫi quët
hổc nhốm lâ mưåt trong nhûäng phûúng phấp cố vai
nhûäng mêu thỵn, bêët àưìng xẫy ra khi àïì xët  kiïën. trô quan trổng trong viïåc phất triïín NLHT cho HS.
Vđ d: Khi dẩy Bâi 20 “
Xêy dûång vâ phất triïín vùn Cố thïí nối àêy lâ phûúng phấp tưëi ûu mang lẩi hiïåu
hốa dên tưåc trong cấc thïë kó X- XV ” (LS10 ), GV cố quẫ nhêët trong viïåc tưí chûác cấc hoẩt àưång hổc têåp.
thïí tưí chûác dûå ấn vúái ch àïì 
“Vùn minh Àẩi Viïåt trong Ngûúâi  hổc  àûúåc  nïu  quan  àiïím  ca  mònh,  lùỉng
cấc thïë kó X - XV”
. Cẫ lúáp sệ àûúåc chia lâm 3 nhốm nghe quan àiïím ca bẩn, àûúåc trao àưíi, bân lån

186 Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT

(Kò 3 thấng 8/2017)


vâ àûa ra biïån phấp ph húåp nhêët àïí hoân thiïån mưåt nhên vêåt tiïu biïíu trong thúâi kò nây vâ xêy dûång
nhiïåm v ca nhốm.
mưåt hoẩt cẫnh ngùỉn àïí giúái thiïåu vúái khấn giẫ, cố thïí lâ
Tuy nhiïn, phûúng phấp nây nïëu àûúåc tưí chûác tưët àống vai nhên vêåt, kïí chuån,... Úàphêìn khúãi àưång,
sệ phất huy àûúåc tđnh tđch cûåc, ch àưång, tinh thêìn cấc àưåi cố 30 giêy àïí trẫ lúâi thêåt nhanh vâ ngùỉn gổn
trấch nhiïåm ca HS. Ngûúåc lẩi, nố sệ tẩo àiïìu kiïånàấp ấn ca mònh àïí ghi àiïím. Nhêån diïån LS lâ phêìn
cho mưåt sưë em cố tû tûúãng  lẩi, chó biïët hûúãng th
thi tòm hiïíu vïì cấc anh hng dên tưåc thưng qua hònh
thânh quẫ lao àưång ca ngûúâi khấc, khưng thïí hiïån ẫnh. Cấc àưåi cố 3 lêìn àûúåc chổn cấc con sưë vâ mưỵi sưë
àûúåc àng  àưì phất triïín nùng lûåc cho cấc em. Do àûúåc liïn kïët mưåt hònh ẫnh vúái cêu hỗi kêm theo nhùçm
àố,  phûúng  phấp  nhốm  cêìn  kïët  húåp vúái  mưåt  sưë  kơ
tòm ra bûác ẫnh ch àïì. Phêìn theo dông LS lâ phêìn thi
thåt dẩy hổc khấc àïí phất huy ûu àiïím cng nhû khố àôi hỗi HS phẫi phấn àoấn nhanh, chổn cêu trẫ
khùỉc phc nhûúåc àiïím nhùçm mang lẩi hiïåu quẫ cao lúâi àng vïì trònh tûå thúâi gian. Àưåi nâo chổn àûúåc àấp
trong quấ trònh dẩy hổc.
ấn àng múái cố thïí tiïëp tc chúi thưng qua viïåc cûã àẩi
Vđ d: Khi dẩy Bâi 25 “
Tònh hònh chđnh trõ, kinh tïë, diïån trònh bây hng biïån thïí hiïån sûå liïn kïët sùỉp xïëp
vùn hốa dûúái triïìu Nguỵn” (Nûãa àêìu thïë kó XIX)
, mc cấc bûác ẫnh trong thúâi gian 1 pht. Xen kệ giûäa cấc
II. Tònh hònh kinh tïë vâ chđnh sấch ca nhâ Nguỵn phêìn thi sệ cố trô chúi dânh cho khấn giẫ vâ cấc tiïët
(LS10 ), GV cố thïí tưí chûác hoẩt àưång nhốm kïët húåp kơmc vùn nghïå gip chûúng trònh thïm sưi àưång vâ
thåt  khùn  trẫi  bân  nhû  sau:  GV  chia  lúáp  thânh  3 hêëp dêỵn hún.
nhốm, phất giêëy  A0  cho  mưỵi  nhốm,  phưí  biïën cấch 3.2.2. Tưí chûác hoẩt àưång trẫi nghiïåm sấng tẩo.
thûác hoẩt àưång vâ giao nhiïåm v: 
Nhốm 1: Nïu chđnh Hoẩt àưång trẫi nghiïåm sấng tẩo lâ mưåt trong nhûäng
sấch ca nhâ Nguỵn àưëi vúái nưng nghiïåp, rt ra nhêån hoẩt àưång ngoẩi khốa cố tấc dng rêët lúán trong viïåc
xết; Nhốm 2: Nïu tònh hònh th cưng nghiïåp nûúác ta giấo dc HS. Nố àûúåc tưí chûác dûúái nhiïìu hònh thûác
dûúái thúâi Nguỵn, rt ra nhêån xết; 
Nhốm 3: Nïu tònh khấc  nhau  nhû  tưí chûác trô  chúi, sên  khêëu  hốa,  dậ
hònh thûúng nghiïåp nûúác ta dûúái thúâi Nguỵn, rt ra ngoẩi, cấc hưåi thi, cấc hoẩt àưång tûâ thiïån, thïí dc thïí
nhêån xết. Cấc nhốm sệ cng thẫo lån nhiïåm v àûúåc
thao,... Nhúâ nhûäng hoẩt àưång phong ph , àa dẩng
giao, viïët  kiïën ca mònh ra giêëy theo cấch GV hûúáng mâ viïåc giấo dc HS trúã nïn tûå nhiïn, sinh àưång, hêëp
dêỵn. Nhêån xết  kiïën ca cấc thânh viïn, sau àố thưëngdêỵn, hoân toân ph húåp vúái àùåc àiïím têm, sinh lđ lûáa
nhêët  kiïën vâ viïët cêu trẫ lúâi vâo ư  kiïën chung. Tûâng
tíi ca cấc em.
nhốm sệ bấo cấo kïët quẫ ca mònh, theo dội cêu trẫ Trong DHLS, trẫi nghiïåm sấng tẩo cố thïí àûúåc tưí
lúâi ca bẩn vâ nhêån xết.
chûác thưng qua tham quan trûåc tiïëp tẩi di tđch, cấc lâng
3.2. Trong  hoẩt  àưång  ngoẩi khốa
nghïì, àõa danh cố liïn quan àïën mưn hổc vâ giấn tiïëp
3.2.1. Tưí chûác dẩ hưåi LS:Trong cấc  hònh thûác qua tranh ẫnh, phim tû liïåu,... Tuy nhiïn, viïåc tưí chûác
ngoẩi khốa, dẩ hưåi lâ hònh thûác mang tđnh tưíng húåp,
hoẩt àưång lẩi ph thåc phêìn lúán vâo àiïìu kiïån cú súã vêåt
khố thûåc hiïån nhûng lẩi thu ht àûúåc nhiïìu HS tham chêët vâ kinh phđ hưỵ trúå tûâ phđa nhâ trûúâng. Trïn cú súã tưí
gia. Song, nố àôi hỗi sûå  phưëi húåp tưí chûác ca GV
chûác cho cấc em thânh nhûäng nhốm nhỗ nghiïn cûáu
cng vúái nhiïìu nhốm HS. Trong DHLS, dẩ hưåi tẩo vïì mưåt di  tđch, àõa  danh  c  thïí  gip ngûúâi hổc nùỉm
àiïìu kiïån cho HS tòm hiïíu thïm vïì mưëi liïn hïå giûäa vûäng kiïën thûác, phất triïín cấc nùng lûåc bưå mưn vâ nùng
cấc sûå kiïån vúái bưëi cẫnh LS nhêët àõnh, giûäa cấc nhênlûåc chung, trong àố cố NLHT.
vêåt LS vúái nhau,... Vò vêåy, dẩ hưåi khưng chó gốp phêìn Vđ d: Khi dẩy Bâi 20 “
Xêy dûång vâ phất triïín vùn
lâm phong ph thïm vưën tri thûác, khúi dêåy nhûäng hốa dên tưåc trong cấc thïë kó X - XV”
 (LS10 ), GV cố
xc cẫm núi ngûúâi hổc mâ côn cố ûu thïë trong viïåcthïí tưí chûác cho HS hoẩt àưång trẫi nghiïåm giấn tiïëp vúái
phất triïín NLHT cho HS, thïí hiïån úã chưỵ nố rên luån ch àïì “Vùn hốa dên tưåc trong cấc thïë kó X - XV”
. GV
cho cấc em khẫ nùng lâm viïåc àưåc lêåp, khẫ nùng tưí cố thïí chia nhốm thânh 3 nhốm tûúng ûáng vúái 3 ch
chûác nhốm, diïỵn àẩt vâ giao tiïëp, bưìi dûúäng nùng àïì nhỗ: Tû tûúãng, Tưn giấo; Giấo dc, Vùn hổc; Nghïå
khiïëu biïíu diïỵn,...
thåt, Khoa hổc kơ thåt. Cấc nhốm sệ cố nhiïåm v
Vđ  d:  Trong  chûúng  trònh LS10 ,  GV  cố  thïí  tưí tòm hiïíu vâ xêy dûång phêìn trònh bây sẫn phêím trûúác
chûác ch àïì dẩ hưåi 
“Thiïng liïng hâo khđ Àẩi Viïåt”
. lúáp thưng qua àống vai lâ mưåt hûúáng dêỵn viïn du lõch
Ch àïì nây sệ àûúåc cưng bưë trûúác mưåt tìn àïí HS cốàïí giúái thiïåu.
thúâi gian chín bõ vâ àûúåc tưí chûác cho toân bưå HS 3.2.3. Tùng cûúâng tưí chûác trô chúi LS. Àêy lâ hònh
khưëi 10 tham gia. Nưåi dung chûúng trònh dẩ hưåi bao thûác ngoẩi khốa gổn nhể, dïỵ tưí chûác mâ hêëp dêỵn HS.
gưìm cấc phêìn thi: giúái thiïåu, khúãi àưång, nhêån diïån LS,Àêy khưng chó lâ mưåt viïåc giẫi trđ, mâ àôi hỗi ngûúâi
theo dông LS. Trong phêìn giúái thiïåu, mưỵi àưåi sệ chổn tham dûå phẫi phất huy nùng lûåc tû duy, trđ thưng minh

(Kò 3 thấng 8/2017)

Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT 187


Phất triïín nùng lûåc
àïí cng nhau giẫi quët cấc vêën àïì àùåt ra. Nïëu trô [4] Nguỵn Thõ Thïë Bònh (2014). 
tûå hổc Lõch sûã cho hổc. NXB Àẩi hổc Sû phẩm.
sinh
chúi khưng àôi hỗi sûå nưỵ lûåc, khưng àôi hỗi sûå hoẩt
àưång tđch cûåc ca tû duy thò trô chúi àố chûa àẩt u [5] Phan Ngổc Liïn (ch biïn, 2012). Phûúng phấp
sûã
cêìu. Trô chúi LS khưng àôi hỗi HS phẫi hiïíu biïët sêu dẩy hổc lõch  (têåp 2). NXB Àẩi hổc Sû phẩm.
[6] Phan Ngổc Liïn (tưíng ch biïn, 2007). 
Lõch sûã 10
.
rưång, chín bõ lêu vâ kơ, mâ phẫi dûåa vâo vưën hiïíu
NXB Giấo dc.
biïët sùén cố ca ngûúâi tham dûå, sûå thưng minh nhanh
trđ vâ tiïën hânh dûúái cấc hònh thûác vui chúi. Hònh thûác
nây phẫi ph húåp vúái sûå sưi nưíi ca tíi trễ vâ cố 
nghơa giấo dc.
(Tiïëp theo trang 184)
Vđ d: Khi dẩy Bâi 27, 
Quấ trònh dûång nûúác vâ giûä
nûúác (LS10 ), GV cố thïí tưí chûác trô chúi LS thưng qua àẩo, quy mư ca khúãi nghơa n Thïë khấc vúái phong
nhûäng cêu hỗi cố nưåi dung cng cưë lẩi kiïën thûác cho HStrâo Cêìn Vûúng.
trong phêìn LS Viïåt Nam tûâ ngìn gưëc àïën giûäa thïë kó
Nhû vêåy, thưng qua nhûäng nùng lûåc àùåc th bưå
XIX. Trô chúi gưìm cấc phêìn thi sau: - Thi theo hònh mưn LS: nùng lûåc àổc hiïíu vùn bẫn, nùng lûåc tấi hiïån
thûác trẫ lúâi nhanh bùçng nhûäng cêu hỗi trùỉc nghiïåm
. Cẫ quấ khûá, nùng lûåc nhêån thûác LS, nùng lûåc àấnh giấ
lúáp cng tham gia; - Vûúåt chûúáng ngẩi vêåt
, thi dûúái hònh LS  vâ  vêån  dng  thûåc  tiïỵn  sệ  gốp  phêìn  phất  triïín
thûác giẫi ư chûä. Sệ cố 9 ư hâng ngang vâ mưåt hâng chòaNLGQVÀ cho HS. Vò vúái nhûäng nùng lûåc àùåc th bưå
khốa mưỵi hâng tûúng ûáng vúái 1 cêu hỗi liïn quan àïën mưn LS ph húåp vúái cấc mûác àưå àấnh giấ nhêån thûác
nưåi dung bâi sú kïët. Mưỵi cêu hỗi sệ cố 10 giêy suy nghơ theo  4  cêëp  àưå  tû  duy  trong  dẩy  hổc  nối  chung  lâ:
vâ trẫ lúâi. Tûâ “chòa khốa” sệ àûúåc trẫ lúâi sau khi 5/9 cêu
Nhêån biïët, thưng hiïíu, vêån dng, vêån dng cao.
hâng ngang àậ àûúåc giẫi; - Tiïëp sûác àưìng àưåi
. Hònh
5. Trong  trûúâng THPT  mưn  LS  cố mưåt  võ trđ vư
thûác thi theo nhốm 2 ngûúâi: mưåt ngûúâi hỗi, mưåt ngûúâi t
rẫ cng quan trổng. Búãi LS gip HS cố àûúåc nhûäng kiïën
lúâi. Phêìn thi gưìm 4 lûúåt chúi vúái 4 gối cêu hỗi. GV sệ chothûác cú bẫn, cêìn thiïët vïì LS dên tưåc vâ LS thïë giúái,
nhûäng tûâ chòa khốa cố liïn quan àïën nưåi dung àậ hổc. gốp phêìn hònh thânh úã HS thïë giúái quan khoa hổc,
Trong thúâi gian 30 giêy, ngûúâi hỗi phẫi sûã dng ngưn giấo dc lông u qụ hûúng, àêët nûúác, niïìm tûå hâo
ngûä àïí miïu tẫ cho ngûúâi trẫ lúâi biïët vâ nối ra tûâ chòa
dên tưåc, tònh àoân kïët qëc tïë. Àưìng thúâi, kiïën thûác LS
khốa  àố,  khưng  àûúåc  sûã  dng  tiïëng 
lống,  tiïëng  àõa côn bưìi dûúäng nùng lûåc tû duy, hânh àưång vâ thấi àưå
phûúng vâ nhûäng chûä àậ cố trong tûâ chòa khốa. Phêìn ûáng xûã àng àùỉn trong cåc sưëng cho cấc em. Phất
thi thûá tû, GV sệ cho HS nghe mưåt àoẩn nhẩc vïì nhûäng triïín NLGQVÀ cho HS lâ nhiïåm v quan trổng trong
anh hng dên tưåc hay nhûäng sûå kiïån trong LS vâ u quấ trònh dẩy hổc nối chung,  dẩy hổc LS nối riïng.
cêìu HS trẫ lúâi cêu hỗi.
Trong mưỵi bâi hổc, tiïët dẩy nïëu GV tưí chûác theo hûúáng
4. Kïët lån
phất triïín nùng lûåc sệ gốp phêìn lâm cho bâi hổc hêëp
Viïåc vêån dng mưåt sưë biïån phấp dẩy hổc nhùçm
dêỵn, sinh  àưång, tẩo  hûáng th hổc têåp cho  HS. Tuy
phất triïín NLHT cho HS  trong DHLS úã trûúâng phưí nhiïn, àïí phất triïín àûúåc NLGQVÀ, àôi hỗi HS phẫi
thưng lâ rêët cêìn thiïët, gốp phêìn nêng cao hiïåu quẫ bâi thûúâng xun rên luån, cố thấi àưå hổc têåp tđch cûåc,
hổc LS vâ chêët lûúång dẩy hổc bưå mưn. Song, àïí viïåc ch àưång, sấng tẩo. 

vêån dng mang lẩi hiïåu quẫ tưëi ûu àôi hỗi GV phẫi
nhêån thûác rộ têìm quan trổng ca vêën àïì. Àưìng thúâi,Tâi liïåu tham khẫo
[1] Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam (2011). 
Hưì Chđ Minh
cêìn cùn  cûá vâo mc tiïu,  nưåi dung vâ trònh  àưå catoân têåp
 (têåp 4). NXB Chđnh trõ Qëc gia - Sûå thêåt.
ngûúâi hổc mâ tòm tôi, phưëi húåp nhìn nhuỵn, húåp lđ
[2] Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam (2011). 
Hưì Chđ Minh
 (têåp 9). NXB Chđnh trõ Qëc gia - Sûå thêåt.
cấc phûúng phấp, kơ thåt dẩy hổc nhùçm mang lẩi kïëttoân têåp
[3] Nguỵn Nhû  (ch biïn, 2011). 
Àẩi tûâ àiïín Tiïëng
quẫ nhû mong mën.  
Viïåt. NXB Àẩi hổc Qëc gia TP. Hưì Chđ Minh.
[4] Ban Chêëp hânh Trung ûúng. 
Nghõ quët sưë -29
Tâi liïåu tham khẫo
NQ/TW ngây 04/11/2013 vïì àưíi múái cùn bẫn, toân
[1] Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam (1997). 
Vùn kiïån hưåi diïån giấo dc vâ àâo tẩo, àấp ûáng u cêìu cưng
nghõ lêìn thûá Hai, Ban Chêëp hânh Trung ûúng Àẫng
nghiïåp hoấ, hiïån àẩi hoấ trong àiïìu kiïån kinh tïë thõ
lêìn thûá VIII
. NXB Chđnh trõ Qëc gia - Sûå thêåt.
trûúâng àõnh hûúáng xậ hưåi ch nghơa vâ hưåi nhêåp
[2] Hưåi àưìng qëc gia chó àẩo biïn soẩn Tûâ àiïín Bấch
qëc tïë.
khoa Viïåt Nam (2003). Tûâ àiïín Bấch khoa Viïåt Nam
. [5] Bưå GD-ÀT (2017). Chûúng trònh giấo dc phưí
thưng - Chûúng trònh tưíng thïí (7/2017).
NXB Tûâ àiïín Bấch khoa (têåp III).
Lõch sûã 11
.
[3] Nguỵn Nhû  (ch biïn, 2011). 
Àẩi Tûâ àiïín Tiïëng[6] Phan Ngổc Liïn (tưíng ch biïn, 2009). 
NXB Giấo dc.
Viïåt. NXB Àẩi hổc Qëc gia TP. Hưì Chđ Minh.

Phất triïín nùng lûåc...giẫi quët

188 Tẩp chđ Giấo dc SƯË ÀÙÅC BIÏÅT

(Kò 3 thấng 8/2017)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×