Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40CTTU, ngày 2832014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

HUYỆN ỦY BẢO YÊN
ĐẢNG BỘ XÃ LONG KHÁNH

*
Số

-KH/ĐU

Long Khánh, ngày

tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 26/02/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai
về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Đảng bộ xã Long Khánh xây dựng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40CT/TU như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đánh giá những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU,
ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
dân tộc trên địa bàn. Thông qua việc sơ kết tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng
cao trách nhiệm và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân tộc
trên địa bàn xã đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới trong giai đoạn hiện nay:
2. Yêu cầu
Việc sơ kết cần bám sát từng nội dung cụ thể trong Chỉ thị 40-CT/TU và Kế
hoạch sơ kết của Huyện ủy, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được,
những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ giải
pháp cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân tộc thời gian
tới.
II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1


1. Đánh giá vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức nghiên cứu,
quán triệt, tuyên truyền các nội dung trong Chỉ thị 40-CT/TU, những chuyển biến
về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác dân tộc trên địa
bàn; trách nhiệm của địa phương, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực
hiện Chỉ thị.
2. Đánh giá đúng, khách quan những kết quả đạt được, hạn chế yếu kém
theo các nhiệm vụ đặt ra trong Chỉ thị 40-CT/TU; chỉ rõ những nguyên của tồn tại
hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra nhiệm vụ,
giải pháp cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 40CT/TU trên địa bàn xã.
3. Kiến nghị với Huyện, Tỉnh, Trung ương về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục
lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc trong thời gian tới.
IV. THỜI GIAN SƠ KẾT
Tổ chức hội nghị sơ kết gắn với việc tổ chức các hội nghị khác của xã xong
trước ngày 25/3/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Dân vận Đảng ủy:Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ
thị 40-CT/TU; tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức việc sơ kết.
2. UBND xã: Chỉ đạo bộ phận, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ
đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU:
- Trạm Y tế báo cáo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và công tác khám
chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Cán bộ phụ trách công tác thương binh xã hội báo cáo kết quả thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm
trong đồng bào dân tộc thiểu số. Báo cáo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị
văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Cán bộ nông - lâm nghiệp xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các
chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ nhà ở, quy hoạch sắp xếp dân cư, giải
quyết tình trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, nước sản xuất trong vùng đồng
bào dân tộc thiểu số; kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới. Báo cáo kết quả
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; kết cấu hạ tầng cơ sở vùng nông thôn, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số.
3 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội: báo cáo kết quả
tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cùng
2


cố khối đại đoàn kết dân tộc; cải tạo tập quán lạc hậu, thực hiện cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
4. Công an xã: Báo cáo tình hình an ninh chính trị đồng bào dân tộc thiểu số
và công tác đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc phá hoại
khối đại đoàn kết toàn dân của các thế lực thù địch.
Các báo cáo của đơn vị, ban ngành cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn
thể chính trị - xã hội (theo đề cương) gửi về Đảng ủy trước ngày 23/3/2019 để tổng
hợp.
Việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy
Lào Cai là nhiệm vụ rất quan trọng. Yêu cầu các ban ngành đơn vị, ban ngành,
MTTQ và các đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ

- TT.HĐND, UBND,
- MTTQ, các đoàn thể,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu: ĐU.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×