Tải bản đầy đủ

Don xin xac nhan học tieng anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cà Mau, ngày ____ tháng 03 năm 2019

GIẤY XIN XÁC NHẬN
ĐIỂM HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ F1; F2; F3 TRONG BẢNG ĐIỂM
CÁC MÔN HỌC (HỌC PHẦN) GIAI ĐOẠN 1 LÀ CÁC HỌC PHẦN
TIẾNG ANH

Kính gửi: Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tên em là: VŨ VĂN TÂM
Mã số sinh viên: 9710429
Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1976
Nơi sinh: Thanh Hóa
Hệ đào tạo: Chính quy
Khóa 38
Ngành đào tạo: Xây dựng Cầu – Đường
Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng Cầu – Đường sắt
Lớp học giai đoạn 1: Lớp 16C.
Hiện nay em đang theo học văn bằng 2 ngành Quản trị Kinh doanh –
Trường Đại học Trà Vinh. Để đủ điều kiện thi tốt nghiệp Trường đạị học Trà

Vinh yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh đã học ngoại ngữ môn tiếng anh tại
trường Đại học giao thông Vận tải. Trong Giấy chứng nhận kết quả học tập
được nhà trường cấp ngày 28/5/2014 chỉ ghi là học phần ngoại ngữ F1; F2;
F3, vì vậy em làm giấy này kính xin nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ xác
nhận các học phần ngoại ngữ F1; F2; F3 trong bảng điểm các môn học (học
phần) giai đoạn 1 của em là các học phần tiếng anh.
Chân thành cảm ơn các thầy cô!
Xác nhận của Trường Đại học Giao
thông Vân tải

Người làm giấy

Vũ Văn Tâm

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×