Tải bản đầy đủ

Báo cáo tổng kết công tác thư viện văn thư lưu trữ cuối năm 20182019

Phòng gd&đt lục ngạn

Trờng THCS đồng cốc

Số:

/BC-TV

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Cốc, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Báo cáo

Tổng kết công tác th viện năm học 2018 - 2019
I - Đặc điểm tình hình:

Năm học 2018 - 2019 đơn vị trờng THCS Đồng Cốc đợc biên
chế 28 đ/c cán bộ giáo viên, công nhân viên.

Trờng có tổng số 383 học sinh đợc biên chế thành 13 lớp,
khối 9: 3 lớp, khối 8: 3 lớp, khối 7: 3 lớp, khối 6: 4 lớp.
1- Thuận lợi:
- Nhà trờng sắp xếp một phòng đủ diện tích vừa làm kho
sách vừa làm phòng đọc cho học sinh. Tổng diện tích 45m 2, 12
m2 dùng làm kho, còn lại 42 m2 dùng làm phòng đọc cho học sinh.
- Ban giám hiệu nhà trờng quan tâm đến công tác th viện
trờng học và coi kho sách của th viện là một yếu tố quan trọng
để nâng cao chất lợng giảng dạy và học tập.
- Đội ngũ giáo viên của trờng đợc đào tạo chuẩn hoá và trên
chuẩn, đa số giáo viên trẻ, khoẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp
vụ vững vàng, ham học hỏi, thích đọc sách báo.
- Học sinh có ý thức học tập tốt, ham học, ham hiểu biết thờng xuyên đến th viện để mợn sách, truyện đọc nhằm tích luỹ
kiến thức mở rộng, hiểu biết.
2 - Khó khăn:
* Về cơ sở vật chất: Mới đạt là th viện chuẩn
- Nhu cầu tiềm năng của giáo viên và học sinh thì đa dạng
và phong phú nên việc đáp ứng cho giáo viên và các em học sinh
cha đủ
II - Kết quả đạt đợc.


1/ Công tác phục vụ bạn đọc
Số lớp: 13 lớp;

Số HS: 383 em;

Số CBGV: 28 đồng

chí
+ Phần mợn: Đã phục vụ CBGV-HS tơng đối có hiệu quả, số lợng mợn đến với th viện cha đợc đông đạt 70%.
+ Phần đọc: Đã phục vụ cán bộ giáo viên, học sinh một cách
tận tình chu đáo, vì sách là nguồn gốc của mọi tri thức. Số lợng
đến đọc sách, báo, tạp chí tơng đối
2/ Công tác nghiệp vụ của CBTV
- Tổ chức quản lý kho sách và làm kỹ thuật sách đã và đang
tiến hành làm nhng kết quả cha cao.
- Trị giá kho sách tính đến hết cuối năm học năm học 2018
2019
SGK :

.......... bản sách

SGV (sách nghiệp vụ):

.......... bản sách

STK (sách pháp luật):

.......... bản sách

Truyện thiếu nhi:

.......... bản sách.

Cộng :

.......... bản

- Báo, tạp chí: Trờng đã đặt mua 3 loại báo (đó là: Báo nhân
dân, Bắc Giang, Giáo dục thời đại ) ớc tính với số tiền trên 6,5
triệu đồng. Hai loại báo đợc cấp :Thiếu nhi dân tộc ; Tài hoa trẻ)
- Bảo quản và tu sữa kho sách: Biện pháp chống nhán, mối
mọt, các vật t bão quản kho sách đợc tiến hành thờng xuyên, đây
là nhiệm vụ trọng tâm và đợc tiến hành thờng xuyên, liên tục
3/ Công tác tham mu tăng cờng CSVC Trang thiết bị
đầu sách cho TV+ Tham mu cho nhà trờng trích từ 6-10% kinh phí sự
nghiệp để mua sách, báo, tạp chí vv... và trang thiết bị cho TV...
+ Phát động CBGV, HS quyên góp Góp một cuốn để đọc
trăm cuốn sách quyên góp SGK cũ để cho HS nghèo mợn ...
4/ Công tác quản lý th viện:


- Trờng đã thành lập tổ công tác và tổ chức hoạt động một
cách có hiệu quả ngay từ đầu năm học.
- Đã tổ chức kiểm kê, có biên bản kèm theo.
- Có đánh dấu trong sổ đăng ký cá biệt nhng cha thực sự
đầy đủ
III. Những tồn tại yếu kém và nguyên nhân
1/ Tồn tại
- Thiếu sách truyện, sách tham khảo
- Bạn đọc đến với th viện số lợng còn ít
2/ Nguyên nhân:
- Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, nguồn kinh phí
đầu t cho th viện còn hạn chế.
- Cán bộ th viện kiêm nhiệm.
- Công nghệ thông tin phát triển vợt trội nên học sinh ít còn
quan tâm đến sách.
D. Kiến nghị và đế xuất
1. Đối với BGH nhà trờng
- Tạo kinh phí để đầu t thêm sách, thiết bị dạy học, sách TK
bài giảng, tài liệu tham khảo của các khối lớp để đủ cho th viện
phục vụ cho việc dạy và học của GV và HS.
2. Với địa phơng
- Quan tâm hỗ trợ nhà trờng về cơ sở vật chất để nhà trờng
có thêm 1 phòng đọc.


- Hỗ trợ cùng nhà trờng đầu t thêm sách, thiết bị đảm bảo
cho nhu cầu dạy và học đợc tốt hơn.
3. Với PGD & ĐT huyện
- Tham mu với UBND huyện điều động cho trờng 1 CB th
viện đợc đào tạo chính quy.
Trên đây là những báo cáo cụ thể về công tác th viện trờng
học.


§ång Cèc, ngµy 24 th¸ng 5 n¨m
2019.
DuyÖt cña bgh

Ngêi viÕt b¸o c¸o

D¬ng ThÞ HångTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×