Tải bản đầy đủ

Phiếu đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng mới nhất

PHIẾU PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
1) Tỉnh Lạng Mức
Sơn đánh
Minh chứng
2) Huyện Bắc Sơn
giá tiêu
3) Cấp học: THCS
chí
4) Trường:THCS xã Vũ Lễ
5) Họ và tên người tự đánh giá: Lương Đình Thuật
6) Thời gian đánh giá: Ngày 16 tháng 5 năm 2019
Tiêu
chuẩn/Tiê
u chí
Chưa Đạ Kh Tố
đạt
t
á
t
Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp
Tham mưu xây

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp
x
đựng bộ QTUC
Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong
Các kế hoạch
x
lãnh đạo, quản trị nhà trường
CM
Tiêu chí 3. Năng lực phát triển
Kế hoạch BDTX
x
chuyên môn, nghiệp vụ bản thân
Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường
Các báo cáo,
Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế
x
KHPT
nhà
hoạch phát triển nhà trường
trường
Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy
Báo cáo tổng kết
x
học, giáo dục học sinh
Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà
trường
Quy chế hoạt
Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành
x
động, phân công
chính nhà trường
CM
Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà
trường
Báo cáo TK, hồ
Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất,
sơ quản lý, sử
x
thiết bị và công nghệ trong dạy học,
dụng CSVC,
giáo dục học sinh của nhà trường
thiết bị
Tiêu chí 10. Quản trị chất lượng
Kế hoạch CM,
x
giáo dục trong nhà trường
Báo cáo TK
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Chứng nhận
Tiêu chí 11. Xây dựng văn hóa nhà
x
CQVH, giấy
trường
khen
Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ
Biên bản SHCM,
x
sở trong nhà trường
ý kiến GV


Tiêu chí 13. Xây dựng trường học
Biên bản xử lý
an toàn, phòng chống bạo lực học
x
hS vi phạm
đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội
Tiêu chí 14. Phối hợp giữa nhà
Biên bản họp
trường, gia đình, xã hội để thực hiện
x
PHHS của
hoạt động dạy học cho học sinh
trường, lớp
Tiêu chí 15. Phối hợp giữa nhà
Biên bản họp
trường, gia đình, xã hội để thực hiện
PHHS ;
Hình
giáo dục đạo đức, lối sống cho học
ảnh
sinh
Tiêu chí 16. Phối hợp giữa nhà
Biên bản họp
trường, gia đình, xã hội trong huy
PHHS đầu năm
x
động và sử dụng nguồn lực để phát
triển nhà trường
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin
Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ
x
Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ
Sử dụng các
x
thông tin
phần mềm
Tự nhận xét
- Điểm mạnh:
+ Có đạo đức nghề nghiệp, có tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản lý
nhà trường, không ngừng học tập để trau dồi và phát triển năng lực chuyên môn
nghiệp vụ.
+Có năng lực tổ chức quản lý hoạt động dạy và học và chất lượng giáo
dục.
+ Tích cực xây dựng cơ quan văn hóa, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, an
toàn trong trường học.
+ Xây dựng được quy chế phối hợp trong và ngoài nhà trường.
+ Có kỹ năng ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm trong quản lý dạy
học.
- Những vấn đề cần cải thiện:
+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc chưa thành
thạo.
Kế hoạch học tập phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường của bản
thân trong năm học tiếp theo
- Mục tiêu: Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc. Đăng ký học
ngoại ngữ, tiếng dân tộc.
- Thời gian: Năm 2019
- Điều kiện thực hiện: Vừa học vừa làm
Tự xếp loại kết quả đánh giá: Xếp loại Khá
Vũ Lễ, ngày 16 tháng 5 năm 2019
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)


Lương Đình ThuậtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×