Tải bản đầy đủ

THANG DANH GIA

Mô tả cụ thể về phân loại các cấp độ tư duy của GS.
GS BoleslawNiemierko
Cấp độ tư
duy
Nhận biết

Mô tả

Học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi
được yêu cầu
Thông hiểu Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng khi chúng
được thể hiện theo các cách tương tự như cách giáo viên đã giảng hoặc như
các ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học.
Vận dụng
Học sinh có thể hiểu được khái niệm ở một cấp độ cao hơn “thông hiểu”, tạo
(ở cấp độ ra được sự liên kết logic giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng
thấp)
chúng để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày giống với bài giảng của
giáo viên hoặc trong sách giáo khoa.
Vận dụng
Học sinh có thể sử dụng các khái niệm về môn học - chủ đề để giải quyết

(ở cấp độ các vấn đề mới, không giống với những điều đã được học hoặc trình bày
cao)
trong sách giáo khoa nhưng phù hợp khi được giải quyết với kỹ năng và
kiến thức được giảng dạy ở mức độ nhận thức này. Đây là những vấn đề
giống với các tình huống Học sinh sẽ gặp phải ngoài xã hội.
(Thường là các bài toán có nội dung thực tiễn).
Khung đánh giá năng lực Toán học
PISA đề cập đến 3 cấp độ Năng lực Toán học phổ thông:
Cấp độ của năng
lực
Cấp độ 1:
Ghi nhớ, tái hiện
Cấp độ 2:
Kết nối, tích hợp
Cấp độ 3:
Khái quát hóa,
toán học hóa

Đặc điểm
- Nhớ lại các đối tượng, khái niệm, định nghĩa và tính chất toán học
- Thực hiện được một cách làm quen thuộc
- Áp dụng một thuật toán tiêu chuẩn
- Kết nối, tích hợp thông tin để giải quyết các vấn đề đơn giản
- Tạo những kết nối trong các cách biểu đạt khác nhau
- Đọc và giải thích được các kí hiệu và ngôn ngữ hình thức (toán
học) và hiểu mối quan hệ của chúng với ngôn ngữ tự nhiên
- Nhận biết nội dung toán học trong tình huống có vấn đề phải giải
quyết,
- Vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn,
- Biết phân tích, tổng hợp, suy luận, lập luận, khái quát hóa trong
chứng minh toán học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×