Tải bản đầy đủ

BAI THUC HANH NHOM QN2

BÀI THỰC HÀNH
Nhóm: Quảng Ninh 2
Chủ đề: GÓC NỘI TIẾP
1. Chuẩn kiến thức kỹ năng
- Kiến thức: Hiểu khái niệm góc nội tiếp, mối quan hệ giữa góc nội tiếp và cung bị
chắn.
- Kỹ năng: Vận dụng được định lí, hệ quả để giải bài tập.
2. Bảng mô tả và câu hỏi

Nội dung

1. Định nghĩa

2. Định lí và
hệ quả

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp


Vận dụng cao

- Vận dụng định
lí giải thích
được mối quan
hệ giữa các góc
đã học và cung
bị chắn.

- Vận dụng số
đo góc nội tiếp
vào tính một số
yếu tố liên
quan.

Câu hỏi 2.3

Câu hỏi 2.4

- Nắm định - Giải thích
nghĩa góc nội một góc là góc
tiếp
đường nội tiếp đường
tròn.
tròn.
- Nhận biết góc
nội tiếp đường
tròn.
Câu hỏi 1.1
Câu hỏi 1.2
- Nắm nội - Biết được
dung định lí
mối quan hệ
giữa số đo góc
nội tiếp và
cung bị chắn.
Câu hỏi 2.1

Câu hỏi 2.2


Câu hỏi 1.1:
a) Nêu định nghĩa góc nội tiếp đường tròn?
b) Trong các hình vẽ sau, góc nào là góc nội tiếp?

Hình a

Hình b
Hình c

Hình d

Câu hỏi 1.2:
Giải thích tại sao các góc sau không phải là góc nội tiếp?

Hình a

Hình b

Câu hỏi 2.1:
Nêu định lí góc nội tiếp đường tròn?
Câu hỏi 2.2:
Viết công thức biểu thị định lí góc nội tiếp đường tròn qua hình vẽ sau.

Câu hỏi 2.3:
Vận dụng định lí góc nội tiếp giải thích các khẳng định sau đúng hay sai?
a) Trong một đường tròn các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.


b) Trong một đường tròn các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung
bằng nhau thì bằng nhau.
c) Trong một đường tròn góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90 0) có số đo bằng nửa số
đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
Câu hỏi 2.4:
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;6cm). Biết �A  400 .
Tính độ dài BC.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×