Tải bản đầy đủ

Hinh thang

Chủ đề : HÌNH THANG, HÌNH THANG VUÔNG , HÌNH THANG CÂN
Mục: HÌNH THANG
1. Mục tiêu:

+ Kiến thức:

- HS nêu lên được các định nghĩa về hình thang, hình thang vuông , xác
định được các khái niệm : cạnh bên, cạnh đáy , đường cao của hình thang
+ Kỹ năng:

- Vẽ được hình thang, hình thang vuông
- Tính được các góc còn lại của hình thang khi biết một số yếu tố về góc.
- Biết cách vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết Hình thang để
giải các bài toán chứng minh và dựng hình đơn giản.
+ Thái độ: Có sự hợp tác trong nhóm .
2. Bảng mô tả yêu cầu:
- Định nghĩa Hình thang (cạnh đáy, cạnh bên, đường cao)
- Định nghĩa Hình thang vuông
- Áp dụng
Nội dung


Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
thấp

Vận dụng
cao

Cho
hình
thang và yêu
cầu
chứng
minh được
các yếu tố
khác

Cho một tứ
giác và một
số điều kiện
học
sinh
chứng minh
được tứ giác
đó là hình
thang.

Câu hỏi: 3.1

Câu hỏi 3.2

Phát biểu được Cho một hình
định nghĩa hình thang học sinh
thang.
xác định được
một số yếu tố
1 Định nghĩa Chỉ ra được một theo yêu cầu
hình thang
tứ giác là hình
thang thông qua
hình ảnh
câu hỏi 1.1
câu hỏi 1.1.1
Câu hỏi 1.2
Nhận biết được Cho một hình
một hình thang là thang vuông học
hình thang vuông sinh xác định
2. Định nghĩa
được một số
hình thang
câu hỏi 2.1
yếu tố theo yêu
vuông
cầu
Câu hỏi 2.2

3. Áp dụng


Câu hỏi 1.1 Phát biểu định nghĩa hình thang,
Cho hình vẽ sau:
A

D

B

C

H

Chỉ ra các yếu tố cạnh bên, cạnh đáy, đường cao của hình thang
Câu hỏi 1.1.1: Cho các hình vẽ sau:

Hình nào là hình thang ?
Câu hoi 1.2: Cho hình thang ABCD ( AB//CD). Xác định giá trị x trên hình vẽ
A

400

x

0
D 80

B

C

Câu hỏi 2.1: Cho các hình vẽ sau: hình thang nào là hình thang vuông?

Hình 1

Hình 3

Hình 2

Hình 4


Câu hỏi 2.2: Cho hình thang ABCD ( AB//CD). Xác định giá trị x trên hình vẽ
A

650

x

D

1150

B

C

Câu hoi 3.1: Cho hình thang ABCD (AB//CD) . Biết AD//BC chứng minh rằng :
AB = CD; AD = BC
Câu hỏi: 3.2: Cho Tứ giác ABCD có AB= BC và AC là tia phân giác của góc A
chứng minh ABCD là hình thang

III. Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng
lực người học.
- Với chủ đề này, học sinh cần vận dụng 2 định nghĩa để tính số đo góc, khả
năng đo lường, so sánh, tức là rèn luyện năng lực sử dụng các phép tính.
- Khả năng sử dụng các thuật ngữ, kí hiệu hình học, tính chất hình học,
chứng minh tức là năng lực sử dụng ngôn ngữ toán.

IV. Phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học chủ yếu đặt giải quyết vấn đề, tích cực hoá
hoạt động của học sinh, hoạt động nhóm,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×