Tải bản đầy đủ

phep nhân phan thuc dai so

CHỦ ĐỀ: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
Mục: Phép nhân các phân thức đại số
1. Chuẩn kiến thức kỹ năng:
- Kiến thức: Quy tắc nhân hai phân thức và các tính chất của phép nhân các phân thức
đại số
- Kỹ năng:
+ Vận dụng được quy tắc nhân hai phân thức đại số
+ Vận dụng được các tính chất của phép nhân hai phân thức đại số
2. Bảng mô tả
- Quy tắc
- Tính chất
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Phát biểu quy tắc Thực hiện
Vận dụng được quy tắc
và viết được
được các
để thực hiện phép nhân

công thức tổng
phép nhân hai hai phân thức rồi viết
quát phép nhân
phân thức
phân thức kết quả ở
hai phân thức đại đơn giản
dạng rút gọn
số.
Câu hỏi 1.2
Câu hỏi 1.3.1
Câu hỏi 1.1
Thực hiện phép nhân
Quy tắc
hai phân thức, trong đó
có một phân thức có
mẫu bằng 1.
Câu hỏi: 1.3.2
Thực hiện được các
phép nhân nhiều hơn
hai phân thức.
Câu hỏi: 1.3.3
Viết được công
Vận dụng các tính chất Vận dụng tính
thức tổng quát
để thực hiện phép nhân chất để thực
thể hiện tính chất
các phân thức đại số
hiện phép nhân
Tính chất
phép nhân các
một cách hợp lý
các phân thức
phân thức đại số
Câu hỏi 2.2
phức tạp.
Câu hỏi 2.1
Câu hỏi: 2.3
Câu hỏi:
Câu hỏi 1.1: Phát biểu quy tắc và viết được công thức tổng quát phép nhân hai phân thức đại
số.
Câu hỏi 1.2: Thực hiện các phép tính sau:


2x 5

x

a. y . y
Câu hỏi 1.3.1: Thực hiện phép tính:
a.

b. 7 y 3 .

x3 − 8
x2 + 4 x
. 2
5 x + 20 x + 2 x + 4

b.

1
2
x −1

b.

2( x + 1)
3

5 x + 10 4 − 2 x
.
4x − 8 x + 2

Câu hỏi 1.3.2: Thực hiện phép tính:
a. ( x + 1).

x

x−2 y

x2
. ( 3x + 6 )
2 x2 + 8x + 8

Câu hỏi 1.3.3: Thực hiện phép nhân: x − 2 . y . x
Câu hỏi 2.1: Viết công thức tổng quát thể hiện tính chất phép nhân các phân thức đại số.
Câu hỏi 2.2: Tính nhanh:
3x5 + 5x3 + 1 x
x4 − 7 x2 + 2
.
.
x 4 − 7 x 2 + 2 2 x + 3 3 x5 + 5 x 3 + 1

Câu hỏi 2.3: Thực hiện phép tính:

x2 − 2
1 x2 − 4x + 3
.
.
x 2 − 3x + 2 x − 3
x+2

3. Định hướng hình thành và phát triển năng lực:
Chủ đề hướng tới hình thành và phát triển được NL tính toán với các thành tố là:
- Thành thạo phép tính nhân phân thức đại số
- Sử dụng ngôn ngữ toán học (ký hiệu, công thức tổng quát)
4. Phương pháp dạy học:
- Dạy học phân nhóm học sinh.
- Đặt vấn đề và giải quyết vấn đềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×