Tải bản đầy đủ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH toán lớp 7

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7
1. Phân chia theo tuần và học kỳ
Cả năm
140 tiết
Học kì I
19 tuần 72 tiết

15 tuần đầu x 4 tiết/ tuần
4 tuần cuối x 3 tiết/tuần

Học kì II
18 tuần 68 tiết

16tuần đầu x 4 tiết/ tuần
2 tuần cuối x 2 tiết/tuần

Đại số
70 tiết
40 tiết
15 tuần đầu x 2 tiết/ tuần
2 tuần giữa x 2 tiết/tuần

2 tuần cuối x 3 tiết/tuần
30 tiết
14 tuần đầu x 2 tiết/tuần
2 tuần giữa x 1 tiết/tuần
2 tuần cuối x 0 tiết

Hình học
70 tiết
32 tiết
15 tuần đầu x 2 tiết
2 tuần giữa x 1 tiết/tuần
2 tuần cuối x 0 tiết/tuần
38 tiết
14 tuần đầu x 2 tiết
2 tuần giữa x 3 tiết/tuần
2 tuần cuối x 2 tiết/tuần

2. Phân phối chương trình
ĐẠI SỐ (70 tiết)
Chương

I .Số
hữu tỉ.
Số thực
(22 tiết)

II. Hàm
số và đồ
thị
(18 tiết)

Nội dung

Tiết

§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
1
§2. Cộng, trừ số hữu tỉ
2
§3. Nhân, chia số hữu tỉ
3
§4. Giá trị của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số 4-5
thập phân. Luyện tập
§5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
6
§6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo). Luyện tập
7-8
§7. Tỉ lệ thức. Luyện tập
9-10
§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Luyện tập
11-12
§9. Số thập phân hữu hạn.. Số thập phân vô hạn tuần 13-14
hoàn.
Luyện tập
§10. Làm tròn số. Luyện tập
15-16
§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
17
§12. Số thực. Luyện tập
Ôn tập chương I (với sự trợ giúp của máy tính
cầm tay Casio, Vincal…)
Kiểm tra 45’ (chương I)
§1. Đại lượng tỉ lệ thuận
§2. Một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận. Luyện tập
§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch. Luyện tập
§5. Hàm số. Luyện tập

Ghi
chú

Xem
HDĐC

18-19
20-21
22
23
24-25
26
27-28
29-30

Xem
HDĐC


§6. Mặt phẳng tọa độ. Luyện tập
§7. Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0). Luyện tập
Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của máy tính
cầm tay Casio, Vincal…)
Kiểm tra 45’ (chương II)
Ôn tập HKI
Kiểm tra học kì I 90 phút ( Gồm cả Đại số & Hình
học)
§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số. Luyện tập
§2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu. Luyện tập
§3. Biểu đồ. Luyện tập
III.
Thống kê §4. Số trung bình cộng. Luyện tập


(10 tiết)
Ôn tập chương III(với sự trợ giúp của máy tính
cầm tay Casio, Vincal…)
Kiểm tra 45’ (chương III)
§1. Khái niệm về biểu thức đại số
§2. Giá trị của một biểu thức đại số
§3. Đơn thức
§4. Đơn thức đồng dạng. Luyện tập
§5. Đa thức
IV. Biểu
thức đại
số
(20 tiết)

§6. Cộng trừ đa thức. Luyện tập
§7. Đa thức một biến
§8. Cộng trừ đa thức một biến. Luyện tập
§9. Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính
cầm tay Casio, Vincal…)
Ôn tập cuôi năm môn Đại số
Kiểm tra cuối năm 90 phút (cả Đại số & Hình
học)
Trả bài kiểm tra cuối năm

31-32
33-34

Xem
HDĐC

35
36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49
50
51
52
53
54-55
56

Xem
HDĐC

57-58
59
60-61
62-63
64-65
66-67
68-69
70

HÌNH HỌC (70 tiết)
Chương
I. Đường
thẳng
vuông
góc và
đường
thẳng
song

Nội dung
§1. Hai góc đối đỉnh. Luyện tập
§2. Hai đường thẳng vuông góc. Luyện tập
§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4. Hai đường thẳng song song. Luyện tập
§5. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song. Luyện tập
§6. Từ vuông góc đến song song. Luyện tập
§7. Định lí. Luyện tập

Tiết
1-2
3-4
5
6-7
8-9
10-11
12-13


song

II. Tam
giác
(30 tiết)

III.
Quan hệ
giữa các
yếu tố
của tam
giác. Các
đường
đồng quy
trong
tam giác.
(24 tiết)

Ôn tập chương I
Kiểm tra 45’(chương I)
§1. Tổng ba góc trong một tam giác. Luyện tập
§2. Hai tam giác bằng nhau. Luyện tập
§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh - cạnh.
Luyện tập
§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh.
Luyện tập
§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc.
Luyện tập
Ôn tập HKI
Trả bài kiểm tra HK I
Luyện tập (về ba trường hợp bằng nhau của tam giác)
§6. Tam giác cân. Luyện tập
§7. Định lí Py-ta-go. Luyện tập
§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Luyện tập
Thực hành ngoài trời
Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay
Casio, Vincal…)
Kiểm tra 45’ (chương II)
§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Luyện
tập
§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đương xiên và
hình chiếu.
Luyện tập
§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam
giác.
Luyện tập
§4. Tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác. Luyện tập
§5. Tính chất tia phân giác của góc. Luyện tập
§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác. Luyện tập
§7. Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng. Luyện tập
§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác. Luyện tập
§9. Tính chất ba đường cao của tam giác. Luyện tập
Ôn tập chương III
Kiểm tra chương III
Ôn tập cuối năm
Trả bài kiểm tra cuối năm

14-15
16
17-19
20-21
22-24
25-27
28-29
30-31
32
33-34
35-36
37-39
40-41
42-43
44-45
46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67
68-69
70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×