Tải bản đầy đủ

Đề và đáp án tin học 8 học kì 1

TRNG THCS THANH TRCH
H v tờn : .................
Lp: ......

KIM TRA HC Kè I
Mụn : TIN HC 8
Thi gian: 45 phỳt.
Mó 01

IM:
IM:

LI
LINHN
NHNXẫT:
XẫT:

Cõu 1: ( 2 im). Tờn hp l trong ngụn ng lp trỡnh Pascal phi tha món iu
kin gỡ? chy chng trỡnh Pascal ang son tho ta nhn cỏc phớm no?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Cõu 2: (2 im). Thut toỏn l gỡ ? Em hóy nờu cỏc kiu d liu trong Pascal ó
hc ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Cõu 3: (1 im). Xác định kết quả (ỳng Sai) của các biểu thức sau:
a, 15 8 > 7 ;

................................................................

b, (20 15)2 = 25 ;

................................................................


Câu 4: (1 điểm). Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để biểu diễn các biểu
thức toán học sau:
(a 2  b 2 ).x
a)
y

.............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
b)

b
ab  c 2

.............................................................................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................
Câu 5 : ( 2 điểm). Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của bài toán sau: Tìm số có
giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Câu 6: ( 2 điểm). Viết chương trình Pascal nhập hai số nguyên từ bàn phím,
thông báo ra màn hình số lớn hơn và giá trị trung bình cộng của hai số đó.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................


TRNG THCS THANH TRCH
KIM TRA HC Kè I
H v tờn : .................
Mụn : TIN HC 8
Lp: ......
Thi gian: 45 phỳt.
Mó : 02
IM:
IM:

LI
LINHN
NHNXẫT:
XẫT:

Cõu 1: (2 im). Thut toỏn l gỡ ? Em hóy nờu cỏc kiu d liu trong Pascal ó
hc ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................


.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Cõu 2: ( 2 im). Tờn hp l trong ngụn ng lp trỡnh Pascal phi tha món iu
kin gỡ? dch chng trỡnh Pascal ang son tho ta nhn cỏc phớm no?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Cõu 3: (1 im). Xác định kết quả (ỳng Sai) của các biểu thức sau:
a, (25 20)2 = 25:

................................................................

b, 19 4 > 15 :

................................................................


Câu 4: (1 điểm). Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để biểu diễn các biểu
thức toán học sau:
a.( x 2  y 2 )
a)
b

.............................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
b)

x
kx  y 2

.............................................................................................................
.............................................................................................................
..........................................................................................................
Câu 5 : ( 2 điểm). Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của bài toán sau: Tìm số có
giá trị lớn nhất trong n số đã cho.

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Câu 6: ( 2 điểm). Viết chương trình Pascal nhập hai số nguyên từ bàn phím,
thông báo ra màn hình số nhỏ hơn và giá trị tổng của hai số đó.

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................


................................................................................................................
..................
Trường THCS Thanh Trạch – Tổ Toán Lí
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I
TIN HỌC 8 – Năm học 2014 - 2015
ĐỀ SỐ 1
Câu 1:
+ Tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal:
- Không trùng với từ khóa.
- Không được bắt đầu bằng chữ số.
- Không được chứa dấu cách (kí tự trống).
+ Ctrl + F9.
Câu 2 :
+ Thuật toán là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo một trình
tự xác định để nhận được kết quả cần tìm từ những điều kiện cho
trước.
+ Các kiểu dữ liệu trong Pascal đã học: Byte; Integer; Real; Char;
String.
Câu 3 :
a) Sai.
b) Đúng

2,0 điểm

Câu 4 :
a)
(a + b)*(a – b)* x/y
b)
b/(a*b + c*c);
Câu 5 :
INPUT:
n số đã cho.
OUTPUT: Số nhỏ nhất
Câu 6 :
Program cau6;
Uses crt;
Var a,b,TBC : integer;
BEGIN clrscr;
Writeln(‘Nhap vao so a:’); Readln(a);
Writeln(‘Nhap vao so b:’); Readln(b);
If a > b then Writeln(‘So lon hon la:’, a)
Else Writeln(‘So lon hon la:’,b);
TBC:=(a+b)/2;
Writeln(‘Trung binh cong cua hai so la:’, TBC);
Readln
END.

1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
2,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
2,0 điểm

Lưu ý: Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn được tính điểm tối đa.

1,5 điểm
0,5 điểm
2,0 điểm
1,0 điểm

1,0 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


Trường THCS Thanh Trạch – Tổ Toán Lí
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I
TIN HỌC 8 – Năm học 2014 - 2015
ĐỀ SỐ 2
Câu 1 :
+ Thuật toán là dãy hữu hạn các thao tác cần thực hiện theo một trình
tự xác định để nhận được kết quả cần tìm từ những điều kiện cho
trước.
+ Các kiểu dữ liệu trong Pascal đã học: Byte; Integer; Real; Char;
String.
Câu 2:
+ Tên hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal:
- Không trùng với từ khóa.
- Không được bắt đầu bằng chữ số.
- Không được chứa dấu cách (kí tự trống).
+ Alt + F9.
Câu 3 :
a) Đúng.
b) Sai.

2,0 điểm
1,0 điểm

Câu 4 :
a)
a*(x*x + y*y)/b
b)
x/(k*x - y*y);
Câu 5 :
INPUT:
n số đã cho.
OUTPUT: Số lớn nhất.
Câu 6 :
Program cau6;
Uses crt;
Var a,b,T : integer;
BEGIN clrscr;
Writeln(‘Nhap vao so a:’); Readln(a);
Writeln(‘Nhap vao so b:’); Readln(b);
If a < b then Writeln(‘So nho hon la:’, a)
Else Writeln(‘So nho hon la:’,b);
T:=a+b;
Writeln(‘Tong cua hai so la:’, T);
Readln
END.

1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
2,0 điểm
1,0 điểm
1,0 điểm
2,0 điểm

Lưu ý: Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn được tính điểm tối đa.

.

1,0 điểm
2,0 điểm
1,5 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×