Tải bản đầy đủ

Bài kiểm tra 1 tiết tin học 8 tuần 8

TRƯỜNG THCS Nguyễn Chí Thanh
Họ và tên: ..............................................
Lớp: 8A…

ĐỀ KIỂM TRA (ĐỀ 1)
MƠN: TIN HỌC 8 – LÝ THUYẾT
Năm học: 2014 - 2015
Thời gian: 45 phút (khơng kể giao đề)

I/ TRẮC NGHIỆM: (4điểm) – Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước
câu trả lời đúng:
Câu 1: Khai báo biến bằng từ khố
a. Const
b. Var
c. Type
d. Uses
Câu 2: Để chạy chương trình sau khi đã biên dịch xong người ta dùng tổ hợp phím nào?
a. CTRL+F8
b. CTRL+F9
c. CTRL+F10
d. CTRL+F12

Câu 3: Chương trình dịch dùng để làm gì?
a. dịch từ ngơn ngữ máy sang ngơn ngữ lập trình
b. dịch từ ngơn ngữ lập trình qua ngơn ngữ
máy
c. dịch từ ngơn ngữ tự nhiên qua ngơn ngữ máy d. dịch từ ngơn ngữ tự nhiên sang ngơn ngữ lập
trình
Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng.
a. Var tb: Real;b. Var 4hs:Interger;
c. Const x: Real;
d. Var
R=30
Câu 5: Để tăng biến X lên 1 đơn vị, ta thực hiện lệnh:
a) X=X+1;
b) X=X+1
c) X:=X+1;
d) X:=X+1
Câu 6: Tên biến khơng hợp lệ là do
a) Trùng với từ khóa
b) Tên có chứa đấu cách
c) Tên bắt đầu bằng số
d) Cả a,b và c đều đúng.
Câu 7: ‘43508’ thuộc dữ liệu kiểu
a) số ngun
b) số thực
c) xâu kí tự
d) kí tự
Câu 8: Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?
a) Nói to để máy tính thực hiện
b) Thực hiện thơng qua các câu lệnh do con
người viết ra
c) Thực hiện nhờ vào bàn phím
d) Thực hiện thơng qua chuột.
II/ PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Chuyển biểu thức tốn học sang biểu thức Pascal:
(4+5)2 : (7-6)
.................................................................
Câu 2: (2 điểm) Phép chia sau có kết quả:
a) 15 mod 7=................
b) 15 div 7=................ …….
c) 14 mod 8=...............
d) 14 div 8=………………..
Câu 3: (3 điểm) Em hãy viết chương trình tính tổng của 2 số thực a,b được nhập từ bàn phím?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG THCS Nguyễn Chí Thanh
Họ và tên: ..............................................
Lớp: 8A…

ĐỀ KIỂM TRA (ĐỀ 2)
MƠN: TIN HỌC 8 – LÝ THUYẾT
Năm học: 2014 - 2015
Thời gian: 45 phút (khơng kể giao đề)

I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) – Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước
câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ khoá?
A. Ct_dau_tien B. End
C. Begin
D. Program
Câu 2: Từ khóa nào sau đây dùng để khai báo hằng ?
A. Uses
B. Var
C. Const
D. Program
Câu 3: Ngôn ngữ lập trình là:
A. chương trình máy tính.
B. một thuật toán.
C. môi trường lập trình.
D. ngôn ngữ dùng để
viết các ngôn ngữ máy tính.
Câu 4: Khi ta khai báo biến x có kiểu là integer thì phép gán nào sau
đây là hợp lệ?
A. x:= 5000000; B. x:= ‘tin_hoc’; C. x:= 200;
D. x:=
1.23;
Câu 5: Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần?
A. 2 phần
B. 1 phần
C. 4 phần
D. 3 phần
Câu 6: Để khai báo biến x thuộc kiểu số thực ta khai báo:
A. Var x: String; B. Var x: integer;C. Var x: Char; D. Var x: Real;
Câu 7: Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi thực hiện câu
lệnh Writeln(‘16*2-3=’,16*2-3);
A. 16*2-3=
B. 16*2-3=29
C. 29
D.
16*2-3
Câu 8: Câu lệnh cho phép ta nhập giá trò của a từ bàn phím là:
A. Writeln(a);
B. readln(a);
C. Write(‘nhap gia tri cua a:’);
D. Write(a);
Câu 9: Sau 2 câu lệnh x:=5; x:=x*x; Giá trò của biến x là:
A. 5
B. 10
C. 15
D. 25
Câu 10: Để gán giá trò 12 cho biến x ta dùng lệnh:
A. x = 12;
B. X:12;
C. X =: 12;
D. X:= 12;
II/ PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm)Viết câu lệnh khai báo biến x có kiểu số nguyên
và biến y có kiểu số thực bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Câu 2: (2 điểm) Phép chia sau có kết quả:
a) 15 div 7=...............
b) 15 mod 7=................ …….
c) 14 div 8=...............
d) 14 mod 8=………………..


Câu 3: (3 điểm) Em hãy viết chương trình tính hiệu của 2 số nguyên a,b được nhập từ bàn phím?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×