Tải bản đầy đủ

Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TRUYỀN tải điện NĂNG đi XA

PHÒNG GD- ĐT BỐ TRẠCH
TRƯỜNG THCS THANH TRẠCH

Dự án: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

Giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
Tổ: Khoa học tự nhiên

Thanh Trạch, năm 2014


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Trường THCS Thanh Trạch
Địa chỉ: Thanh Trạch – Bố Trạch - Quảng Bình
Điện thoại: ; Email:chuyenmon.thanhtrach@gmail.com
Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Lợi
- Điện thoại: 01683299379 ; Email:nguyenvanloi128@gmail.comNgày soạn : 10/ 10/ 2014
Ngày dạy: 16/ 10/ 2014
Bi 36- Tit 40: Truyền tải điện năng đi xa
I. TấN D N: TRUYN TI IN NNG I XA
II. MC TIấU:
1- Kiến thức:
- Lp c cụng thc tớnh nng lng hao phớ do ta nhit trờn ng dõy ti
in.
- Nờu c hai cỏch lm gim hao phớ in nng trờn ng dõy ti in v lớ
do vỡ sao chọn cách tăng hiệu điện thế ở hai đầu đờng dây.
2- K nng: Tng hp kin thc ó hc i n kin thc mi.
3- Thỏi : Ham hc hi, hp tỏc trong hot ng nhúm.
III. I TNG DY HC CA D N:
- L hc sinh lp 9. S lng 122 chia thnh 4 lp.
- a s hc sinh nm bt c cu trỳc, cỏch tip cn mt n v kin thc vt lý.
IV. í NGHA CA D N:
- Gn kt kin thc, k nng , thỏi cỏc mụn hc vi nhau, vi thc tin i sng,
lm cho hc sinh yờu thớch mụn hc hn.
- Hc sinh bit cỏch lm gim hao phớ in nng v cú ý thc tit kim in nng
trong tng hnh ng c th hng ngy.
V. THIT B DY HC, HC LIU:
1. Giỏo viờn: Giỏo ỏn, mỏy chiu.
Sỏch giỏo khoa, mt s hỡnh nh v ng dõy cao ỏp.
Trỡnh by bi ging vi s h tr ca mỏy tớnh, mỏy chiu, thu thp cỏc
ngun ti liu t mng internet.
2. Hc sinh:
- ễn tp li cụng thc v cụng sut dũng in, cụng sut ta nhit ca dũng in.
- Tng nhúm theo s phõn cụng ca giỏo viờn chun b bng nhúm.
- Cỏ nhõn chun b bng nhỏp.
VI. HOT NG DY HC V TIN TRèNH DY HC:
1. Hot ng dy hc:
- Thuyt trỡnh, vn ỏp, hot ng nhúm.
- Vn dng kin thc c gii quyt vn mi l tỡm cỏch lm gim hao phớ trờn
ng dõy ti in.
- T chc cho hc sinh t lc gii quyt vn . Giỏo viờn to iu kin cho hc sinh
lm vic theo nhúm v tho lun chung lp.
* Tớch hp:
- Vn dng kin thc toỏn hc trong vic tỡm cụng thc tớnh cụng sut hao phớ.
- Giỏo dc hc sinh ý thc tit kim in nng.
2. TIN TRèNH DY HC:
A. n nh t chc: (1p)
:
B. Kim tra bi c: (5p)
GV gi 1 HS lờn bng vit cỏc cụng thc tớnh cụng sut ca dũng in c lp vit cụng
thc vo bng nhỏp.
HS: Tr li.


Gv: Nhận xét, ghi điểm
C. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Ghi bảng
Hoạt động 1: * ĐVĐ: (1p)
- Gv: Chiếu hình ảnh đường dây 500KV và Tiết 40: TRUYỀN TẢI ĐIỆN
ĐVĐ như SGK
NĂNG ĐI XA
Hoạt động 2: Phát hiện sự hao phí điện năng vì tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.
Lập công thức tính công suất hao phí Phf (10p)
GV thông báo: Truyền tải điện năng từ nơi sản I- Sự hao phí điện năng trên
xuất tới nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải. đường dây truyền tải điện.
Dùng dây dẫn có nhiều thuận lợi hơn so với việc
vận chuyển các dạng năng lượng khác như than
đá, dầu lửa ...
HS: chú ý lắng nghe GV thông báo.
GV nêu câu hỏi: Liệu tải điện bằng đường dây
dẫn như thế có hao hụt, mất mát gì dọc đường
không?
HS suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV.
GV: Sẽ có một phần điện năng bị hao phí trên
dây dẫn.
ĐVĐ: Lượng điện năng hao phí được xác định
như thế nào? Ta nghiên cứu phần 1.
GV: Yêu cầu HS tự đọc mục 1 trong SGK, trao
đổi nhóm tìm công thức liên hệ giữa công suất
hoa phí và P, U, R.
HS: thực hành theo nhóm, đại diện nhóm lên 1- Tính điện năng hao phí trên
trình bày lập luận để tìm công thức tính Phf.
đường dây tải điện.
GV: hướng dẫn thảo luận chung cả lớp đi đến *Nội dung tích hợp: (sử dụng
phương pháp thế trong giải hệ
R.P 2
công thức tính Phf = 2
phương trình)
U
Gv:? Dựa vào công thức tính công suất hao phí, + Công suất của dòng điện: P =
xác định mối quan hệ giữa công suất hao phí và U.I → I = P (1)
U
U, P, R?
+ Công suất toả nhiệt (hao phí):
HS: Dựa vào hệ thức suy nghĩ để trả lời.
Phf = I2.R (2)
GV: Từ mối quan hệ giữa công suất hao phí và
U, P, R ta đi phần 2 xác định cách làm giảm hao + Từ (1) và (2) → Công suất hao
R.P 2
phí.
phí do tỏa nhiệt: Phf = 2
U

Hoạt động 3: Đề xuất các biện pháp làm giảm công suất hao phí(10p)
* Tích hợp giáo dục tiết kiệm năng lượng: yêu 2- Cách làm giảm hao phí
cầu hs đề xuất các phương án tiết kiệm điện * tích hợp giáo dục tiết kiệm điện
năng trên đường dây tải điện.
năng:
GV : Lần lượt chiếu nội dung câu hỏi C1, C2, C1: Có hai cách làm giảm hao phí
C3..
trên đường dây truyền tải là cách
GV: yêu cầu HS đọc C1, 1 HS đọc to.
làm giảm R hoặc tăng U.


HS: Đọc đề, suy nghĩ.
GV: Hướng dẫn hs dựa vào công tính công suất
hao phí để rút ra các cách làm giảm hao phí:
HS: suy nghĩ trả lời.
GV: Gọi Hs khác nhận xét và chốt câu trả lời
đúng.
GV: yêu cầu HS đọc C1, 1 HS đọc to.
HS: Đọc đề, suy nghĩ.
Gv : Nhận xét, chốt câu trả lời lên bảng.
Gv : Chiếu câu hỏi C2. Yêu cầu hs đọc C2, suy
nghĩ trả lời theo nhóm.
HS : suy nghĩ làm việc theo nhóm.
GV: có thể gợi ý HS dựa vào công thức tính
l
S

R = ρ . . Để rút ra cách giảm điện trở dây

l
S

C2: Biết R = ρ . , chất làm dây đã

chọn trước và chiều dài đường dây
dẫn.
không đổi, vậy phải tăng S tức là
HS : theo gợi ý của Gv lập luận đưa ra lời giải
dùng dây có tiết diện lớn, có khối
GV : Theo dõi, giúp đỡ các nhóm yếu. Yêu cầu lượng lớn, đắt tiền, nặng, dễ gãy,
đại diện nhóm trả lời.
phải có hệ thống cột điện lớn. Tổn
HS : Cử đại diện nhóm trả lời, nhận xét câu trả phí để tăng tiết diện S của dây còn
lời nhóm khác.
lớn hơn giá trị điện năng bị hao
GV : Chốt câu trả lời, có thể cho điểm cá nhóm phí.
làm đúng.
Gv : Chiếu nội dung câu hỏi C3, hướng dẫn học
sinh suy nghĩ trả lời. Nếu học sinh gặp khó
khăn. Giáo viên có thế gợi ý học sinh dựa vào
mối quan hệ giữa Php với U để trả lời
HS : Suy nghĩ trả lời theo gợi ý của giáo viên
C3: Tăng U, công suất hao phí sẽ
GV: nêu câu hỏi: Trong 2 cách giảm hao phí trên giảm rất nhiều (tỉ lệ nghịch với
đường dây, cách nào có lợi hơn? Yêu cầu hs cá U2). Phải chế tạo máy tăng hiệu
nhân suy nghĩ trả lời.
điện thế.
HS: tự lập suy nghĩ, trả lời câu hỏi. Lắng nghe, *Kết luận: Muốn giảm hao phí
nhận xét câu trả lời
trên đường dây truyền tải cách đơn
GV: Nhận xét, chốt như kết luận sgk.
giản nhất là tăng hiệu điện thế
Hoạt động 4: Vận dụng(10p)
II. Vận dụng
GV : Yêu cầu HS làm việc cá nhân, lần lượt trả C4: Vì công suất hao phí tỉ lệ
lời câu hỏi C4, C5.
nghịch với bình phương hiệu điện
HS hoàn thành câu hỏi C4, C5.
thế nên hiệu điện thế tăng 5 lần thì
GV: Hướng dẫn thảo luận chung cả lớp về kết công suất hao phí giảm 52 = 25
quả.
lần.
HS: Tham gia thảo luận trên lớp hoàn thành câu C5: Phải xây dựng đường dây cao
trả lời, ghi vở.
thế để giảm hao phí trên đường
GV : chốt câu trả lời
dây truyền tải, tiết kiệm, giảm bớt
khó khăn vì dây dẫn quá to, nặng
Hoạt động 5 : Liên hệ thực tế (5p)


GV : Chiếu hình lắp máy biến thế ở hai đầu
đường dây tải điện và giới thiệu :
Hiệu điện thế đầu ra của nhà máy pháy điện
thường vào khoảng 10000V đến 25000V. Trước
khi truyền tải điện năng đi xa, hiệu điện thế
được tăng đến giá trị 110000V đến 500000V. Ở
gần nơi tiêu thụ, người ta dùng các trạm máy
biến thế để hạ hiệu điện thế xuống các mức phù
hợp. Sau đó hạ hiệu điện thế xuống mức cuối
cùng là 220V dùng trong sinh hoạt.
*Tích hợp : giáo dục ý thức tiết kiệm điện
năng:
- Vào những giờ cao điểm, cùng một lúc có
nhiều thiết bị tiêu thụ điện cùng hoat, điều này
dẫn đến hiện tượng gì ?
- Sự sụt giảm hiệu điện thế đó có hại gì ?
- Vậy vào các giờ cao điểm, ta phải làm gì để
tiết kiệm điện ?
HS : theo dõi, suy nghĩ, trả lời từng câu hỏi.

* Nôi dung tích hợp : Có nhiều
thiết bị tiêu thụ điện cùng hoạt
động sẽ dẫn đến có sụt giảm hiệu
điện thế đặt vào hai đầu đường
dây và ở hai đầu mỗi thiết bị
điện.
- Làm tăng công suất hao phí
- Do đó, trong các giờ cao điểm,
tắt bớt các thiết bị tiêu thụ điện
không cần thiết và hạn chế sử
dụng những thiết bị điện tiêu thụ
công suất lớn để đề phòng các sự
cố lưới điện.

D. Củng cố : (2p)
- GV chiếu nội dung phần ghi nhớ Sgk để củng cố bài, yêu cầu HS đọc lại.
- HS : đọc phần ghi nhớ.
E. Hướng dẫn về nhà: (1p)
- Học thuộc, nắm chắc phần ghi nhớ
- Làm các BT 36.2, 36.3, 36.4. Học sinh khá giỏi làm thêm 36.7 (SBT)
- Tại địa phương em, hệ thống điện được lắp đặt như thế nào ? Trong gia đình em, hệ
thống đường dây tải điện được lắp đặt như thế nào để giảm hao phí điện năng ?
VII. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
* Nội dung:
1.Về kiến thức:
Đánh giá ở 3 cấp độ : - Nhận biết
- Thông hiểu
- Vận dụng ( Cấp độ thấp, cấp độ cao)
2. Về kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
- Kĩ năng vận dụng kiến thức đã học liên hệ hiện tượng thực tế.
3. Về thái độ: - Ý thức , tinh thần tham gia học tập
- Tình cảm của học sinh đối với môn học và các môn học khác có liên quan.
*Cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập , sản phẩm của học sinh.
- GV đánh giá két quả ,sản phẩm của học sinh
- HS tự đánh giá kết quả, sản phẩm lẫn nhau( các nhóm , tổ)
- Phiếu trắc nghiệm về đánh giá kết quả, sản phẩm của HS.
VIII. Các sản phẩm của học sinh
- Bảng nhóm thực hiện nội dung phần 1: tím sự phụ thuộc của công suất hao phí
với công suất điện, điện trở, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu đường dây.


- Phiếu học tập cá nhân thực hiện câu C4, C5
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×