Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra toán 6

Họ và tên:………………………………………………….
Lớp: ……….

Điểm

ĐỀ KIỂM TRA 45’
MÔN: SỐ HỌC 6

Lời phê của Giáo viên

Đề 02:
Câu 1 . (4,0 điểm) Thực hiện phép tính:
2 6
a) 
5 7

b)

11 2
.
3 3


c)5

8
1
2
10
5

�6 2 ��7 17 �
d ) �  ��
:
 �
15 15 �
�7 5 ��

Câu 2 . (3,0 điểm) Tìm x biết :
2 4
a ) x. 
7 5

5
2 9
b) : x  
8
3 24

c) x 

2 1 1
 
3 10 2

Câu 3 (2,0 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là

24
m . Chiều dài dài hơn chiều
7

173
m .Tính diện tích mảnh đất đó?
21

Câu 4. (1,0 điểm ) Tính giá trị biểu thức:
A

1
1
1

 ...... 
1.2 2.3
89.90

Bài làm
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×