Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN. TN + TL. HY

PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU
TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG

ĐỀ THI THỬ

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
Ngày thi: 01 tháng 6 năm 2019
Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tìm m để đường thẳng y = mx + 1 (d) cắt các trục Ox, trục Oy lần lượt tại A, B sao


cho OAB cân
A.m = 0
B.m = -1 hoặc m = 0 C.m = 1 hoặc m = -1
D.m = 1
Câu 2: Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng y = -2x + 2 :
A.y = -2x + 4


B.y =1 - 2x

C.y = 3 - 2 ( 2 x + 1) D.y = 2x - 2

Câu 3: Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình x2 + x -1 = 0 thì x12+ x22 bằng:
A.1
B.- 3
C.- 1
D.3
5
Câu 4: Nếu MNP vuông tại M và MN = 1,5cm; sinP =
thì độ dài cạnh NP bằng:
13

75
(cm)
A.6,5 (cm)
B.3,9 (cm)
C.
D.3,6 (cm)
130
Câu 5: Tập nghiệm của p.trình 0x + 2y = 5 biểu diễn bởi đường thẳng :
5
A.y = 2

B.x = 5-2y

Câu 6: Chọn khẳng định đúng:
A.tan370 = cot370
B.sin370 = sin530

5
C.x = 2 .

D.x = 2x-5

C.cos370 = sin530

D.cot370 = cot530

2 x − y = 1
Câu 7: Hệ phương trình: 4 x − y = 5 có nghiệm là:

A.(2;-3)
Câu 8: Biểu thức (3 −
A.7

B.(-1;1)
2

C.(0;1)

D.(2;3)

C.-1

D.3 - 2

) có gía trị là:
2

B. 2 -3

Câu 9: Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm , diện tích xung quanh bằng 352cm2. Khi đó
chiều cao của hình trụ gần bằng :
A.3,2cm
B.8cm
C.1,8cm
D.4,6cm
Câu 10: Cho đường tròn (O; 6 cm) và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 10 cm.
Từ A kẻ tiếp tuyến AC với đường tròn (O), C là tiếp điểm thì
A. AC = 20cm

B. AC = 6 cm

C. AC = 8 cm

Câu 12: Với x > 0 , hàm số y = (m2 +2 ).x2 đồng biến khi :
A. mọi m ∈ ¡
B.m > 0
C.m < 0

D. AC = 136cm
D.m ≥ 0


x − y = 2
Câu 13: Hệ phương trình 3 x − 3 y = 7

A.S = {(1; 3)}

có tập nghiệm là :

B.S = ∅

C.S = {(2;7)}

D.S = 

Câu 14: Hiệu hai nghiệm của phương trình x2 + 2x - 5 = 0 bằng :


A.- 6
B.- 2
C.0
D.2 6
Câu 15: Một mặt cầu có diện tích 1256 cm2 . (Lấy

π = 3.14

). Bán kính hình cầu đó là:

A.10 cm
B.100 cm
C.20 cm
D.50 cm
Câu 16: Biệt thức ∆' của phương trình 4x2 - 6x - 1 = 0 là:
A.20
B.5
C.25
D.13
Câu 17: Nếu P(1 ;-2) thuộc đường thẳng x - y = m thì:
A.m = - 3
B.m = 1
C.m = 3
D.m = -1
Câu 19: Nếu hai đường tròn (O) và (O') có bán kính lần lượt là R=5cm và r= 3cm và khoảng
cách hai tâm là 7 cm thì (O) và (O')
A.Tiếp xúc trong

B.Tiếp xúc ngoài

C.Cắt nhau tại hai điểm

D.Không có điểm chung

Câu 20: Cho đường tròn (O ; 1); AB là một dây của đường tròn có độ dài là 1 Khoảng cách
từ tâm O đến AB có giá trị là:
1
A. 2

3
B. 2

C. 3

1
D. 3

Câu 21: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 3x - 2y = 5:
A.(1;-1)
B.(5;-5)
C.(-5 ; 5)
D.(1;1)
Câu 22: Theo kế hoạch thì đội xe phải chở 120 tấn hàng đi phục vụ công trình. Nhưng lúc
thực hiện thì có hai xe phải điều đi nơi khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 16 tấn hàng so
với kế hoạch. Hỏi đội xe có bao nhiêu chiếc xe?
A.3
B.12
C.5
D.8
Câu 23: Cho (O; R), M nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ tiếp tuyến MB, dây AB vuông góc với
OM tại H. Biết OM = 2R. Độ dài OH bằng:
A. 3 R

B. 2 R

C.

R
2

D.R

Câu 24: Trong các hàm sau hàm số nào nghịch biến:
2
− 2x
A.y = 3

B.y = 1+ x

C.y = 6 -2(1-x)

D.y= 2x + 1

Câu 25: Một hình nón có đường kính đáy là 24cm , chiều cao bằng 16cm . Khi đó diện tích
xung quanh bằng :
A.240πcm2
B.65πcm2
C.120πcm2
D.140πcm2


PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU
TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
Ngày thi: 01 tháng 6 năm 2019
Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề

ĐỀ THI THỬ

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:(1,5 điểm)
a, Rút gọn biểu thức A = ( 12 - 3

18

+2 ):

4 x + y = −1

6 x − 2 y = 9

b, Giải hệ phương trình sau:
c)Tìm tọa dộ điểm A thuộc đồ thị hàm số y = 2x2, biết hoành độ của điểm A bằng 2.
Câu 2:(1,0 điểm)
Cho phương trình x2 – x – m + 2 = 0 (m là tham số).
a) Giải phương trình với m = 3

( x1 > x2 )

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2
thỏa mãn 2x1 + x2 = 5.
Câu 3: (2,0 điểm)
Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn lấy điểm C sao
cho C khác A. Từ C kẻ tiếp tuyến thứ hai CD (D là tiếp điểm) và cát tuyến CMN (M nằm
giữa N và C) với đường tròn. Gọi H là giao điểm của AD và CO.
a) Chứng minh các điểm C, A, O, D cùng nằm trên một đường tròn.
b) Chứng minh CH.CO = CM.CN
Câu 4: (0,5 điểm)
x + y + z =1

Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

.

P = 2 x 2 + xy + 2 y 2 + 2 y 2 + yz + 2 z 2 + 2 z 2 + zx + 2 x 2

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×