Tải bản đầy đủ

Mẫu giấy đi đường chuẩn trong các trường THCS

Đơn vị: .
Bộ phận:

..........................................

Mã số đơn vị:

.................................

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Giấy đi đờng

Mẫu số: 06HD
(Ban hành theo QĐ số:
19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trởng Bộ
Tài chính)
Số: .......................


Cấp cho: ...........................................................................................................................................
Chức vụ: ..........................................................................................................................................
Đợc cử đi công tác:.........................................................................................................................
Theo công vụ lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số:
.................................ngày...........tháng...........năm 2013
Từ ngày...........tháng...........năm 2013 đến ngày...........tháng...........năm 2013
Ngày..........tháng...........năm
2013
Tiền ứng trớc
Thủ trởng đơn
vị
Lơng: .........................................đ
(Ký tên, đóng
dấu)
Công tác phí: ............................đ
Cộng: ...........................................đ

Nơi đi, nơi đến

Ngày
tháng

Phơng
tiện sử
dụng

A

1

2

Nơi đi:
...........................................

Nơi đến:
.......................................

Nơi đi:
...........................................

Nơi đến:
.......................................

Nơi đi:
...........................................

Nơi đến:
.......................................

Nơi đi:
...........................................

Nơi đến:
.......................................

Nơi đi:
...........................................

Nơi đến:
.......................................

Nơi đi:
...........................................

Nơi đến:
.......................................

Phần thanh toán:
1. Tiền tàu xe:

Số
ngày
công
tác
3

Lý do lu trú

Chứng nhận của cơ quan
nơi công tác (Ký tên,
đóng dấu)

4

B


- Vé ngời:.....................................................................................................................................
- Vé cớc:........................................................................................................................................
- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại:...................................................................................
- Phòng nghỉ:............................................................................................................................
2. Phụ cấp đi đờng:....................................................................................................................
3. Phụ cấp lu trú:............................................................................................................................
Tổng cộng ngày công tác:........................................................................................................
Ngày..........tháng...........năm 2013
Duyệt
Duyệt
Thời gian lu trú đợc hởng phụ cấp
Số tiền đợc thanh toán
............................ngày
là:..........................................đ
Ngời đi công tác
Thủ trởng đơn vị

Phụ trách bộ phận

Kế toán trởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×