Tải bản đầy đủ

KIEM DIEM DANG VIEN CUOI NAM 2013 MAU MOI

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ XUÂN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT
Phú Xuân, ngày 22 tháng 11 năm 2013

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
( Kèm theo hướng dẫn số 22 –HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm 2013
của Ban Tổ chức Trung ương)
Họ và tên: Lê Văn Thịnh
Ngày sinh: 10/10/1975
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
Chức vụ trong chính quyền, đoàn thể: Trưởng ban thanh tra nhân dân
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt
Chi bộ trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thuộc Đảng bộ xã Phú Xuân.
Thực hiện nội dung hướng dẫn số 22 – HD/BTCTW, ngày 04 tháng 11 năm
2013 của Ban tổ chức Trung ương và công văn số: 404 – CV/HU, ngày 18/11/2013
của Huyện ủy Krông Năng về kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
( khóa XI) về xây dựng Đảng. Bản thân tôi tự kiểm điểm như sau:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ

Chí Minh.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, luôn chấp hành đúng quan
điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Là một đảng viên tôi luôn tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường l ối của
Đảng, pháp luật của nhà nước. Do vậy tôi luôn tuyên truyền vận động gia đình, và
nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
- Nghiêm túc học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh; qua học tập các chuyên đề này trong hành động, cũng như nhận thức bản
thân luôn có ý thức giúp đỡ mọi người xung quanh; luôn yêu tổ quốc, yêu chế độ,
luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Luôn học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2. Phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Là một đảng viên bản thân luôn ý thức thực hiện “ Cần kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi tháng bản thân đã tiết kiệm
được 15 000 đồng và nộp về Đảng ủy xã. Trong công tác bản thân luôn có tinh thần
hợp tác và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp mình tiến bộ.
- Tôi luôn ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực,
lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén
lợi ích cho bản thân trong nhà trường và trong XH. Không vi phạm những điều đảng
viên không được làm, luôn phát huy tính tiền phong của người Đảng viên. Có đạo đức
lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh và phụ huynh. Luôn tham gia nhiệt
tình các phong trào của nhà trường và các đoàn thể, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao
công tác phê bình và tự phê bình, phát huy qui chế dân chủ ở cơ sở, có sự liên hệ chặt
chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, luôn lắng
nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan,
được quần chúng nhân dân tín nhiệm.


3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Là một giáo viên kiêm ban thanh tra nhân dân bản thân tôi đã ý thức được
trách nhiệm công việc của mình. Tôi luôn nổ lực phấn đấu và nghiêm túc trong việc tự
học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
+ Đối với công tác giảng dạy: Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy và chủ
nhiệm lớp bản thân tôi luôn đem hết sự nhiệt tình và tâm huyết của mình để giảng dạy
và giáo dục học sinh đạt kết quả tốt nhất. Tôi luôn quan tâm giúp đỡ các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn và động viên các em trong học tập. Vì thế trong năm học 2012
– 2013 lớp tôi giảng dạy có trên 100% học sinh được lên lớp.
- Bản thân luôn ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập,
công tác. Với nhiệm vụ công việc được Chi bộ, Ban giám hiệu phân công; bản thân
luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trong năm học 2012 – 2013 bản thân được UBND huyện khen thưởng.
Là một đảng viên tôi thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chi uỷ và
gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Luôn tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể
ở địa phương, cơ quan, đơn vị, luôn tham mưu với Chi bộ quần chúng ưu tú để Chi bộ
xem xét và giới thiệu đi học lớp đối tượng Đảng.
Luôn có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, luôn đấu tranh với
những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật
Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý
thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức.
Luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định, của Đảng,
pháp luật của Nhà nước.
Việc thực hiện các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, nhà trường và các đoàn
thể tôi luôn chấp hành tốt.
Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoat Đảng, đóng
đảng phí đầy đủ.
5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sữa chữa yếu kém, khuyết điểm
theo Nghị quyết Trung ương 4( Khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh
Bản thân luôn có thái độ cầu thị, luôn lắng nghe ý kiến nhận xét của người
khác,phát huy những ưu điểm đồng thời sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm hạn
chế của bản thân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) để ngày càng
hoàn thiện hơn.
6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân
Hạn chế, yếu kém : Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao .
Khuyết điểm:
Tinh thần phê và tự phê chưa cao do có sự khiêm nhường.
Trong các buổi sinh hoạt của chi bộ bản thân tôi chưa mạnh dạn tham gia đóng
góp ý kiến còn e dè, nể nang.
* Nguyên nhân:
Do điều kiện khách quan trước đây nhà trường chưa có máy chiếu
7. Phương hướng và biện pháp khắc phục sữa chữa yếu kém khuyết điểm
trong thời gian tới


- Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư
tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
- Tiếp tục phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của cá nhân.
- Thực hiện và tuyên truyền tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” các cuộc vận động và phong trào thi đua khác mà ngành phát
động cho tất cả đoàn viên công đoàn trong đơn vị.
- Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành
nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các
quy định của địa phương.
- Mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm
vụ chính trị được giao. Linh hoạt, sáng tạo hơn trong giải quyết công việc.
- Xác định rõ vai trò trách nhiệm của tập thể cá nhân trong mọi hoạt động từ đó
có sự uốn nắn điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp và đạt hiệu quả công tác tốt.
- Bản thân sẽ cố gắng học hỏi và giành nhiều thời gian hơn nữa cho công tác
Công đoàn. Phát huy tính dân chủ và sức mạnh tập thể của đoàn viên công đoàn, tạo
mối đoàn kết tốt trong đoàn viên Công đoàn, tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu
cao tinh thần tập thể để xây dựng tổ chức Công đoàn nhà trường ngày càng vững
mạnh.
8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên cán bộ, công chức
8.1. Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
8.2 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức: Lao động Tiên tiến.
Xác nhận của chi ủy chi bộ
Người viết bản tự kiểm điểm
( Ký, ghi rõ họ tên)
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Lê Văn Thịnh
……………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

Xác nhận của Đảng ủy xã
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×