Tải bản đầy đủ

Kế hoạch cá nhân

Kế hoạch cá nhân
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TOÁN – LÝ - TIN

Độc lập – Tự do –
Hạnh phúc

Tân Thành, ngày 20 tháng 08 năm 2011.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC 2011-2012

Họ và tên: Nguyễn Cang Trường
Ngày sinh: 26-02-1980
Năm vào ngành: 2004.
Trình độ đào tạo: Đại học.

Chuyên môn đào tạo: Sư phạm Toán - Tin.


Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy: Toán 9A1, 9A2, Tin 9A4, 6A2, 6A3, 6A4, 6A5.
- Kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ Toán – Lý - Tin.
A. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH :
-Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Phòng GD-ĐT Thị Xã Ngã Bảy;
-Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ ngành học THCS năm học 2011-2012 của Phòng GD-ĐT Thị xã
Ngã Bảy;
-Căn cứ chủ đề năm học 2011-2012: “Tiếp tục đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo,
nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục, đào tạo gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương”.
Căn cứ vào điều kiện thực tế của trường, tổ. Bản thân tôi xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:


1/ Thuận lợi:
- Đa số học sinh ngoan, có ý thức học tập, có đầy đủ sách giáo khoa để đến trường. Giáo viên có
trình độ chuyên môn vững vàng, dạy đúng chuyên môn đào tạo. Được sự quan tâm của lãnh đạo
của các cấp.
- Là giáo viên đã công tác lâu năm ở địa phương nên có điều kiện gần gũi học sinh và phụ
huynh,
- Nhiệt tình với công tác chuyên môn
- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV cho giáo viên cơ sở vật chất cho dạy và học tương
đối khá đầy đủ.
- Có năng lực chuyên môn, có ý thức học hỏi, luôn xây dựng tinh thần đoàn kết, được đồng
nghiệp, HS, PHHS tin tưởng.

2/Khó khăn:
- Đại đa số học sinh là con nông dân làm ruộng, nhiều học sinh là con hộ nghèo, gia đình có
hoàn cảnh khó khăn vv... Địa bàn dân cư rộng, phân bố không đồng đều. Một số gia đình đông
con nên đầu tư cho việc học các em còn thấp ( như sách tham khảo, đồ dùng học tập chưa đầy
đủ, máy tính bỏ túi v.v ), phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của các em, giao khoán
việc học tập của con em cho giáo viên.
- Do gia đình ở xa nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công tác.
- Trong xã còn nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình nên trong
kế hoạch nâng cao chất lượng đại trà, BD HSG còn gặp nhiều khó khăn.
-Thời gian học tập ở nhà của học sinh còn quá ít do các em phải làm việc để giúp đỡ bố, mẹ,
chưa xây dựng được góc học tập ở nhà nên hiệu quả học ở nhà chưa cao.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
1. Việc thực hiện chương trình:
- Thực hiện theo chương trình của Bộ giáo dục.
- Có lên lịch dạy bù những tiết chậm chương trình.
2. VÒ so¹n bµi vµ ký gi¸o ¸n:


- Thực hiện tốt và đầy đủ các quy định của nhà trờng và của ngành về soạn giáo án .
- ng dng dng CNTT vo vic son ging cú hiu qu.

- Luụn thõm nhp k giỏo ỏn trc khi lờn lp, son giỏo ỏn phự hp vi i tng hc sinh,
iu kin nh trng nhm mc tiờu nõng cao cht lng.
- Thc hin tt vic ký giỏo ỏn u tun, xut trỡnh giỏo ỏn khi t chuyờn mụn, nh trng
yờu cu kim tra.
3. dựng dy hc:
- Thng xuyờn theo dừi v mn, s dng dựng dy hc cú liờn quan.
- p dng mnh m CNTT trong dy hc nhm nõng cao cht lng dy hc.
4.V dy hc trờn lp:
- Lờn lp ỳng thi gian quy nh.
- Tin trỡnh dy hc phi phự hp vi c trng b mụn.
- Tng cng i mi phng phỏp dy hc theo hng tớch cc, luụn ly hc sinh lm trung
tõm . Phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh. ng viờn hc sinh vn lờn trong hc tp.
- X lý tt cỏc tỡnh hung s phm xy ra trong gi hc.
- Luụn nhit tỡnh trong ging dy, thng xuyờn s dng DDH trong cỏc tit hc.
5.Bi dng nõng cao tay ngh:
- Thng xuyờn tớch ly chuyờn mụn nghip v phc v cho quỏ trỡnh dy hc.
- Luụn cú tinh thn hc hi t cỏc bn ng nghip thụng qua cỏc tit d gi thm lp.
- T hc qua sỏch bỏo, phng tin thụng tin i chỳng m c bit l CNTT nh internet.
6.Thc hin ch kim tra, ỏnh giỏ, cho im hc sinh:
- Thc hin vic ỏnh giỏ hc sinh theo tinh thn i mi ca B nhm nõng cao cht lng
dy hc.
- Tin hnh kim tra thng xuyờn, y v kp thi cp nht im vo s im chớnh ỳng
quy nh.
- Tin hnh kim tra nh k theo chng trỡnh ra, sm hon thnh chm bi cp nht


điểm, đánh giá học sinh .
- Cho điểm học sinh một cách công bằng, minh bạch, đúng quy định.
7.Công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Công tác phụ đạo học sinh yếu :
+ Tiến hành dạy BTKT theo lịch nhà trường đề ra.
- Công tác bồi dưỡng học sinh Giỏi :
+ Phát hiện, bồi dưỡng HSG lớp 8 để tạo nguồn cho đội tuyển lớp 9 trong năm tới.
+ Chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp và điều kiện để BDHSG có hiệu quả.
+ Tiến hành bồi dưỡng theo lịch của nhà trường.
+ Tăng cường bồi dưỡng hoặc giao thêm nội dung cho các em tự học tập ở nhà.
8. Công tác tổ chuyên môn.
+ Thường xuyên dự giờ thăm lớp để học hỏi cũng như đóng góp ý kiến các bài với đồng
nghiệp.
+ Tổ chức các chuyên đề - nâng cao nghiệp vụ giáo viên.
+ Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn.
+ Phân công dạy thay giáo viên , đảm bảo không có tiết trống.
+ Sau mỗi kỳ kiểm tra, tổng hợp các số liệu, so sánh với chỉ tiêu từ đó có biện pháp thích hợp
để nâng cao chất lượng hoc sinh.
+ Nhắc nhở, động viên, khen thưởng kịp thời các thành viên có những thành tích trong công
tác bồi dưỡng HSG, dự thi giáo viên giỏi các cấp, tham gia tốt phong trào văn nghệ, hội
thao,...…

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Các chỉ tiêu thi đua trong năm học
- Về cá nhân:Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở


- Về chất lượng giảng dạy:
a) Chất lượng giảng dạy
Môn

Giỏi

Khá

Tb

Yếu

Toán 9A1

15%

35%

47%

3%

Toán 9A2

20%

30%

47%

3%

Tin 9A4

30%

40%

29%

1%

Tin 6A2

31%

42%

26%

1%

Tin 6A3

33%

43%

23%

1%

Tin 6A4

30%

41%

28%

1%

Tin 6A5

27%

45%

27%

1%

b) Chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi qua kì thi :
* Cấp Trường : 20 em
* Cấp Huyện : 12 em đạt giải.
* Cấp Tỉnh :

3 em đạt giải.

2)Về công tác kiêm nhiệm:
* Tổ Toán – Lý - Tin : Tổ lao động tiên tiến suất sắc.
3) Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao:
- Về giảng dạy: Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Công tác BDHSG GTQM : Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.
4) Chỉ tiêu bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ:

Kém


- Thường xuyên tích luỹ kiến thức cá nhân để phục vụ cho bản thân trong quá trình dạy học.
- Tự học để nâng cao trình độ, học hỏi đồng nghiệp.
- Phấn đấu đạt xếp loại tay nghề qua các hội thao:
+ Phấn đấu xếp loại khá tốt qua các đợt thao giảng cấp trường.
5) Chỉ tiêu thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua thực hiện Trường học thân
thiện, học sinh tích cực ; thực hiện các tiêu chuẩn đề ra của trường, ngành, đặc biệt tiêu
chuẩn về chất lượng dạy học.
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua.
- Tích cực tham gia xây dựng phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, luôn là
tấm gương sáng về đạo đức để học sinh noi theo.
- Phấn đấu đạt chất lượng dạy học theo kế hoạch nhà trường đề ra.

IV. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN:

Thời
gian

Nội dung công việc
- Tham mưu với BGH phân công chuyên môn hợp lý.
- Họp tổ xây dựng KH của Tổ, KH cá nhân
- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của HS.
- Lên kế hoạch cá nhân

Tháng
8

- Lên kế hoạch tháng của tổ chuyên môn
- Ổn định tổ chức, theo dõi sát tình hình học sinh
- Nhận nhiệm vụ phân công chuẩn bị tốt cho năm học
mới.

Đối
tượng

Ghi chú


- Tiến hành lên chương trình, nội dung, phương pháp để
BD HSG.

Tháng
9

- Tham gia học tập các chuyên đề do phòng – Sở giáo
dục tổ chức.
- Ổn định tổ chức lớp
- Có kế hoạch cụ thể cùng tổ chức lễ khai giảng năm học
mới
- Dự giờ
- Thông qua kế hoạch hoạt động của Tổ, Kế hoạch cá
nhân của các đ/c trong tổ
- Hình thành đội tuyển và bồi dưỡng HSG, - -- Phụ đạo
HS yếu kém theo kế hoạch
- Họp tổ theo định kỳ
- Tiến hành bồi dưỡng HSG theo lịch.
- Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học

Tháng
10 - Kiểm tra công tác chuyên môn
- Họp tổ theo định kỳ

- Tham gia tích cực các hội nghị, đại hội đầu năm như
hội nghị CBVC, hội nghị công đoàn, ...
- Thực hiện chuyên đề: “ Bản đồ tư duy trong công tác
giảng dạy”.
- Duyệt hồ sơ giáo viên trong tổ
- Chuẩn bị tốt hồ sơ, giáo án cho các tiết dạy.
- Phân loại học sinh mình dạy; Giỏi, khá, trung bình, yếu,
kém để có cách dạy thích hợp
- Tiến hành bồi dưỡng HSG GTQM theo lịch.
Tháng

- Chuẩn bị tốt cho tiết thao giảng theo quy định của nhà


11

trường.
- Động viên học sinh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn
lên trong học tập.
- Chuẩn bị đồ dùng dạy học chu đáo.
- Dự giờ đồng nghiệp, rút kinh nghiệm cho bản thân.
- Tham gia chào mừng ngày 20/11.
- Tiếp tục phụ đạo HS yếu – kém.
- Thông báo họp tổ theo định kỳ
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tháng
12
- Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng cao.
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.
- Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời
gian, đúng quy định.
- Kiểm tra số tiết theo phân phối chương trình.
- Tiếp tục bồi dưỡng HSG ,.
- Tham gia dự giờ đồng nghiệp, rút kinh nghiệm cho bản
thân
- Chuẩn bị bài báo tường tham gia vào tờ báo của tập thể
giáo viên chào mừng ngày 20/11.
- Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tiếp tục phụ đạo HS yếu – kém.
- Nhắc nhở GV BDHSG tích cực BD chuẩn bị thi từ
ngày 23/ 02/ 2012.
- Nhắc nhở GV BD thực hành Lý tích cực BD chuẩn bị
thi từ ngày 29/ 02/ 2012.
- Thông báo họp tổ theo định kỳ


- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
Tháng
1
- Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng cao.
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.
- Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời
gian, đúng quy định.
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên trong tổ.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
- Chuẩn bị mọi điều kiện tốt cho việc ôn tập thi học kỳ I.
- Tiến hành bồi dưỡng HSG
- Làm tốt mọi công việc được giao.
- Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của trường
nhân ngày 22/12
- Thông báo họp tổ theo định kỳ
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

Tháng
2
- Soạn giáo án đầy đủ, nội dung bài soạn chất lượng cao.
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, có chất lượng.
- Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời
gian, đúng quy định.
- Kiểm tra số tiết theo phân phối chương trình.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
- Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi
- Báo cáo CL học kỳ I cho nhà trường, so sánh chỉ tiêu
CL đã đề ra.
- Tổng kết điểm học kỳ I theo đúng quy trình đề ra.
- Động viên học sinh tích cực trong học tập.
- Thông báo họp tổ theo định kỳ


- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
Tháng
3
- Thực hiện lên lớp đúng thời gian, giờ dạy có chất
lượng.
- Lên lịch báo giảng, sổ đầu bài, cập nhật điểm đúng thời
gian, đúng quy định.
- Chấp hành đúng mọi nội qui của nhà trường.
- Kiểm tra số tiết theo phân phối chương trình.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
- Bồi dưỡng HSG.
- Ôn tập tốt kiến thức cho học sinh thi nghề phổ thông
- Thông kê báo cáo chất lượng thi nghề phổ thông, so
sánh với chỉ tiêu.
- Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào
mừng ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Tham gia tốt các phong trào giao lưu nhân ngày 26/3.
- Thông báo họp tổ theo định kỳ
- Thực hiện tốt mọi nề nếp chuyên môn như lên lịch báo
Tháng giảng, kí khoá sổ đầu bài, lên lớp đúng quy định.
4
- Soạn bài đầy đủ, kịp thời.
- Rút kinh nghiệm qua những buổi dự giờ.
- Chuẩn bị hoàn thành chương trình, dạy bù nếu chương
trình chậm.
- Động viên học sinh ôn tập tốt để kiểm tra chất lượng
học kỳ II.
- Dự giờ học hỏi đồng nghiệp.
- Bồi dưỡng HSG. Ôn tập, hoàn thiện chương trình để
học sinh dự thi HSG GTQM cấp thị xã.
- Ôn tập cho học sinh thi cuối năm.

Tháng
5
- Hoàn thành chương trình, dạy bù nếu chương trình


chậm.
- Hoàn thành hồ sơ, sổ sách, vào điểm các môn mình
dạy.
- Báo cáo kết quả của môn mình dạy cho nhà trường.
- Chuẩn bị tổng kết cuối năm của trường, lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ còn lại.
- Chuẩn bị tham gia hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp.

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
- Trang bị phòng máy tính đúng tiêu chuẩn cho HS GTQM
- Triển khai chuyên đề bồi dưỡng HSG cho các GV
- Chi bộ, BGH có kế hoạch chi tiết để quan tâm, chỉ đạo sát sao mọi hoạt động của tổ,
- BGH nhà trường bổ xung thêm sách tham khảo, nâng cao, trang thiết bị ở các bộ môn nhất là
các môn học mũi nhọn.
- Nhà trường có thêm các chế độ khuyến khích động viên cho Giáo viên đạt danh hiệu
Giáo viên giỏi các cấp, Giáo viên có HSG.
- Các tổ chức khác trong nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ để cùng giáo dục HS.
- Các thành viên trong tổ luôn nêu cao tinh thần tự giác, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
-Mỗi giáo viên phải có Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, tư liệu giảng dạy.

DUYỆT CỦA BGH

Người viết kế hoạch


Tổ trưởng

Nguyễn Cang TrườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×