Tải bản đầy đủ

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mẫu số 10- KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Trạch,, ngày 12 tháng 12 năm 2014

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Của đảng viên dự bị
Kính gửi:
- Chi ủy trường THCS Thanh Trạch.
- Đảng ủy xã Thanh Trạch.
Tôi là: Nguyễn Văn Lợi , Sinh ngày 12 tháng 8 năm 1987
Quê quán: xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Nơi ở hiện nay: Thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Được kết nạp vào Đảng ngày 23 tháng 12 năm 2013, tại chi bộ trường
THCS Hồng Thủy, hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ trường THCS Thanh
Trạch.
Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu
thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:
Ưu điểm: Trong thời gian công tác tại trường THCS Hồng Thủy và trường
THCS Thanh Trạch, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
+ Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực

hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách
và pháp luật của Nhà nước.
- Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về
trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nâng lực công tác.
+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong
sáng, lành mạnh, giản dị, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và
các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm các tệ nạn xã hội và những điều
đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ cơ quan, trung
thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.
+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:


Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm việc chăm chỉ,
không ngừng học hỏi. Tự giác, sáng tạo trong công việc, đảm nhận nhiều công
việc chung của trường. Luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
+ Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.Ý
thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng sự phân công của Chi bộ.
- Tham gia sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đầy đủ.
- Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan đề ra.
Khuyết điểm:
- Bản thân còn yếu trong công tác tự phê bình và phê bình, chưa mạnh
dạng đấu tranh.
- Sắp xếp công việc chưa được khoa học, xử lý công việc còn chậm.
- Nhiều lúc chưa xử lý dức khoát và quyết đoán công việc trong nhiều lĩnh
vực khác.
Biện pháp khắc phục khuyết điểm:
Tôi sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận
thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ
đồng nghiệp, thực hiện trên tinh thần dân chủ, gần gũi nhân dân, học tập từ nhân
dân.
Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị chi

bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận là đảng viên chính thức.
Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là
đảng viên tốt của Đảng.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Văn Lợi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×