Tải bản đầy đủ

biện pháp thi công cấp thoát nước tòa nhà cao tầng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

BIỆN PHÁP THI CÔNG
HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
(Số hồ sơ: …………………………)
Dự án:

Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long

Gói thầu:

1508/2018/HĐPC/ĐÔNG ĐÔ-LICGI 13

Hạng mục:

Thi công cơ điện – Nhà A2

Địa điểm:


Ô đất IA20, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II, phường Đông
Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư:

Công ty CP đầu tư bất động sản Đông Đô - BQP

Tư vấn QLDA:

Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng quốc tế - ICMC

Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn công nghê, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco
Đơn vị thi công:

Công ty CP LICOGI 13 – Nền móng xây dựng

HÀ NỘI, 2018
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

1


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

BIỆN PHÁP THI CÔNG
HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
(Số hồ sơ: ………………………………………..)
Dự án:

Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long

Gói thầu:

1508/2018/HĐPC/ĐÔNG ĐÔ-LICGI 13

Hạng mục:

Thi công cơ điện – Nhà A2

Địa điểm:

Ô đất IA20, Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II, phường Đông
Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư:

Công ty CP đầu tư bất động sản Đông Đô - BQP

Tư vấn QLDA:

Công ty CP tư vấn quản lý xây dựng quốc tế - ICMC

Tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn công nghê, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco
Đơn vị thi công:
TƯ VẤN QLDA

Công ty CP LICOGI 13 – Nền móng xây dựng
TƯ VẤN GIÁM SÁT

ĐƠN VỊ THI CÔNG

HÀ NỘI, 2018
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

2


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................................3
1. THÔNG TIN CHUNG..............................................................................................................3
2. CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP......................................................................................................4
3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC.............................9
4. BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC...............................................13
5. BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PCCC.....................42
6. NGHIỆM THU........................................................................................................................48
CAM KẾT...................................................................................................................................48

1. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Giới thiệu chung
- Công trình: Tòa A2 – Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long
- Dự án : Cụm công trình nhà ở IA20 – Khu đô thị Nam Thăng Long
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Đông Đô – BQP
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

3


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

- Vị trí, địa điểm xây dựng công trình: Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II, Phường
Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Đặc điểm kiến trúc: Dự án cao 29 tầng và 3 tầng hầm. Tầng hầm của công trình được sử
dụng làm nơi gửi xe. Tầng 1 đến tầng 3 là khu Trung tâm thương mại và dịch vụ công cộng.
Tầng 4 đến tầng 29 khu căn hộ
1.2. Hệ thống cấp thoát nước
- Hệ thống thoát nước căn hộ, khu công cộng
- Hệ thống thoát nước mưa
- Hệ thống cấp nước
2. CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP

2.1. Hệ thống cấp thoát nước
+ TCVN 4055: 2012: “Tổ chức thi công”.
+ TCVN 5308: 1991: “Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng”.
+ TCVN 4037:2012: “Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa”.
+ TCVN 4038:2012: “Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa”.
+ TCVN 4513:1988: “Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế”.
+ TCVN 4474:1987: “Thoát nước bên trong-Tiêu chuẩn thiết kế”.
+ TCXDVN 33:2006: “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết
kế”.
+ TCVN 7957:2008: “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết
kế”.
+ TCVN 5576:1991 : “Hệ thống Cấp thoát nước – Quy phạm quản lý kĩ thuật”.
+ TCVN 4519:1988 : “Hệ thống cấp thoát nước bên trong ngoài nhà và công trình - Quy
phạm thi công và nghiệm thu”.
+ QCVN 07-1: 2016: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công
trình cấp nước”.
+ QCVN 07-2: 2016: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công
trình thoát nước”.
+ TCVN 4086: 1985: “An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung”.
+ QCVN 06: 2017: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”.
+ Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.

2.2. Sơ đồ tổ chức thi công

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

4


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

(Chi tiết nhân sự theo hồ sơ pháp lý của Nhà thầu)
Quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận trong sơ đồ tổ chức thi công:
*** Ban chỉ huy công trường
Ngay sau khi có mặt bằng thi công, Đơn vị sẽ thành lập ban chỉ huy công trình đảm bảo số
lượng nhân sự đáp ứng theo yêu cầu công việc và tiến độ của dự án (có quyết định và danh sách
kèm theo); Ban chỉ huy công trình được trang bị bàn ghế làm việc, máy tính văn phòng, máy in
và các trang thiểt bị cần thiểt phục vụ công tác thi công của công trường.
* Chỉ huy trưởng công trình: Số lượng 01 người
- Là kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình Cơ Điện Chỉ huy trưởng
công trường chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về các vấn đề sau:
- Tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm chính các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, biện pháp thi
công của Công ty.
- Tổ chức triển khai thi công; Quản lý, theo dõi giám sát thi công công trình do mình đảm nhận
theo đúng thiết kế, tiến độ và chất lượng công trình.
- Quản lý điều hành toàn bộ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân làm việc tại công
trường.
- Quản lý toàn bộ tài sản, vật tư trang thiết bị do Công ty giao, đảm bảo không thất thoát hư hỏng
và luôn đảm bảo chất lượng.
- Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Công ty và pháp luật.
- Thực hiện báo cáo, lập kế hoạch theo đúng qui định của Công ty.
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

5


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

* Chỉ huy phó công trình: Số lượng 01 người
- Là kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình Cơ Điện, trách nhiệm của
chỉ huy phó công trường là thường xuyên có mặt tại hiện trường, đôn đốc, điều hành và giám sát
chất lượng cũng như tiến độ của các đội thi công đảm bảo theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết
kế và các quy định của Chủ đầu tư.
- Phối hợp với giám sát kỹ thuật Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đưa ra các biện pháp thi công hợp
lý, đồng thời thay mặt Công ty làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để giải quyết các vướng
mắc nảy sinh trong quá trình thi công.
* Cán bộ kỹ thuật triển khai bản vẽ Shop, giám sát thi công, làm hồ sơ nghiệm thu và an toàn:
Số lượng 04 người
- Có trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên nghành cấp thoát nước hoặc các chuyên ngành có
liên quan, đã từng trải qua ít nhất 01 công trình nhà cao tầng; vị trí này có trách nhiệm trực tiểp
hướng dẫn các tổ thi công đảm bảo lắp đặt đúng các yêu cầu của hồ sơ thiểt kế, thường xuyên
kiểm tra các vị trí thi công để kịp thời phát hiện những sai hỏng để có kế hoạch sửa chữa và khắc
phục.
- Lập kế hoạch vật tư, vật liệu báo cáo ban chỉ huy để có kế hoạch yêu cầu Công ty cấp hàng đảm
bảo tiến độ thi công Công trình.
- Đối với công tác hồ sơ phải luôn luôn đáp ứng kịp thời cả phần triển khai bản vẽ thi công cũng
như công tác lập bản vẽ hoàn công và các biên bản nghiệm thu tại hiện trường.
* Thủ kho, bảo vệ: Số lượng 02 người
Thủ kho có trách nhiệm trông coi, bảo quản và xuất nhập các vật tư, vật liệu cho các tổ đội thi
công trên công trường. Hàng tuần, hàng tháng phải kiểm kê khối lượng vật tư còn tồn kho báo
ban chỉ huy công trường để có kế hoạch yêu cầu kịp thời không làm ảnh hưởng đến tiến độ công
trình.
* Đội thi công:
Với qui mô của công trình, Đơn vị thi công sẽ bố trí 03 đội thi công, gồm:
- 01 đội thi công ống cấp thoát nước khu vực căn hộ,
- 01 đội thi công ống cấp thoát nước hành lang và khu vực chung,
- 01 đội thi công ống cấp thoát nước khu vực trục kỹ thuật,
mỗi đội được biên chế 6 đến 10 công nhân.
- Đội trưởng thi công: 01 người. Đội trưởng phải có trình độ cao đẳng trở lên hoặc thợ bậc cao có
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hệ thống kỹ thuật trong các tòa nhà, có uy tín, làm việc
hiệu quả. Ông đội trưởng có nhiệm vụ tổ chức và đôn đốc các công việc của đơn vị do Công ty
giao cho. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ vật tư, vật liệu theo nhu cầu công việc của đội.
Ông đội trưởng chịu trách nhiệm trước Ban chỉ huy Công trường, lãnh đạo Công ty về con người,
vật tư, trang thiết bị và các công việc thuộc hạng mục của đơn vị.
- Công nhân trực tiếp toàn đội: Nhiệm vụ của toàn bộ số công nhân này là chấp hành nghiêm chỉnh
giờ giấc làm việc, nội qui của công trường và các công việc mà các đồng chí đội trưởng phân
công. Mọi công nhân không chấp hành nội qui công trường, tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị
khiển trách hoặc kỷ luật theo qui định của Công ty đề ra.
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

6


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

2.3. Quy trình quản lý chất lượng
a) Sơ đồ quản lý chất lượng chung:
LẬP KẾ HOẠCH CHẤT
LƯỢNG CHO DỰ ÁN

DUYỆT

Kiểm tra
chất
lượng
các vật
tư, thiết
bị đầu
vào

Kiểm
tra, giám
sát quá
trình thi
công xây
lắp

Kiểm
tra, giám
sát giai
đoạn sau
bàn giao

Kiểm
soát các
sản
phẩm
không
phù hợp

LƯU HỒ SƠ

b) Kiểm tra chất lượng sản phẩm:
• Giai đoạn chuẩn bị thi công:
Tất cả các loại vật tư, thiết bị tham gia thi công trước khi đưa vào sử dụng tại công trình phải
được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu tư.
Trách nhiệm của ban chỉ huy công trường trong qui trình trên như sau:
+ Kiểm tra và đệ trình Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu tư các loại mẫu và tài liệu vật tư,
thiết bị theo đúng kế hoạch chất lượng đã lập.
+ Đệ trình các mẫu và tài liệu của các vật tư, thiết bị đầu vào cho đến khi được Chủ đầu tư
chấp nhận.
+ Kiểm tra các vật tư, thiết bị đầu vào đã được Chủ đầu tư, đại diện của Chủ đầu tư phê
duyệt theo đúng mẫu và hồ sơ đã được phê duyệt và theo kế hoạch chất lượng.
• Giai đoạn thi công:
Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm:
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

7


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

+ Thường xuyên kiểm tra vật tư, thiết bị tại hiện trường để đảm bảo rằng các vật tư, thiết bị
đưa vào công trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và quy cách vật liệu đã được Chủ đầu tư,
đại diện của Chủ đầu tư chấp thuận.
+ Kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ đã được lập trong biện pháp thi công công
trình. Kiểm tra các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.
+ Kiểm tra các thiết bị thi công và chế độ bảo dưỡng định kỳ.
c) Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trong quá trình thi công :
• Yêu cầu chung:
Trong quá trình thi công, ban điều hành dự án tổ chức và duy trì hệ thống kiểm tra, giám sát,
nghiệm thu các công việc đã hoàn thành xây dựng để đảm bảo rằng công trình đã được hoàn thành
theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.
• Tài liệu cơ sở cho công tác quản lý chất lượng quá trình thi công:
+ Các bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Quy chuẩn về xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình và các cam kết
về chất lượng theo hợp đồng giao nhận thầu.
+ Các qui trình kỹ thuật được áp dụng riêng cho dự án.
+ Kế hoạch chất lượng.
• Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, hoàn công quá trình thi công :
Ban chỉ huy công trường chịu trách nhiệm phối hợp, tổ chức và duy trì công tác kiểm tra,
giám sát, nghiện thu các hạng mục công trình để đảm bảo rằng công trình đã được thi công theo
đúng thiết kế đã được phê duyệt. Việc kiểm tra, giám sát quá trình thi công phải tuân thủ theo yêu
cầu trong Nghị định 46/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 12-05-2015 về quản lý chất lượng công
trình xây dựng .
Trách nhiệm của Ban chỉ huy công trường:
+ Triển khai bản vẽ thi công trong hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng
cho công trình.
+ Mở sổ nhật ký theo dõi công trình.
+ Hướng dẫn, tổ chức giám sát thường xuyên quá trình thi công trên công trường, chủ trì
phối hợp nghiệm thu theo các giai đoạn thi công và lắp đặt và giai đoạn nghiệm thu.
+ Lưu trữ tài liệu quản lý chất lượng (hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu...) phục vụ cho
các giai đoạn nghiệm thu trên công trường.
+ Chủ trì tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình.
+ Kiểm soát những vật tư, thiết bị không phù hợp yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật.
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

8


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

+ Lập hoàn công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình đã thi công xong.
• Kiểm soát các sản phẩm không phù hợp:
Trong quá trình thi công việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp bao gồm: việc phát hiện, đánh
giá, phân loại, ghi nhận vào hồ sơ, và xử lý những sản phẩm không phù hợp. Những sản phẩm
không phù hợp phải được hiệu chỉnh và loại bỏ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
3.1. Chuẩn bị lập văn phòng, kho bãi phục vụ thi công
− Sau khi hợp đồng được ký đơn vị thi công sẽ tiến hành lập văn phòng điều hành thi công tại
công trường, kho chứa vật tư thi công tại công trường.
− Văn phòng điều hành thi công được xây dựng ngay tại phạm vi công trình, có diện tích phù
hợp, được trang bị đầy đủ ánh sáng, bàn nghế, máy móc và các thiết bị để phục vụ một cách tốt
nhất trong quá trình điều hành thi công.
− Kho công trường sẽ được xây dựng được trang bị đầy đủ ánh sáng và các khung kệ đựng vật tư,
thiết bị.
− Kho được xây dựng trên mặt bằng công trình. Trong kho vật tư và thiết bị, các vật tư và thiết bị
được đặt trên các giá đỡ, đảm bảo thông thoáng và không bị ẩm ướt.
− Bãi thi công là bãi để gia công các đường ống sẽ được bố trí gần kho, có kích thước đủ rộng để
gia công.
− Nguồn điện cấp cho văn phòng và kho được lấy từ tủ điện thi công gần nhất, có khóa, đảm bảo
đầy đủ các yếu tố an toàn trong cấp điện.
3.2. Chuẩn bị hồ sơ, trình mẫu vật tư cung cấp cho công trình
Ngay sau khi hợp đồng được ký đơn vị thi công sẽ chuẩn bị tất cả các hồ sơ thiết bị, vật tư
thuộc phạm vi gói thầu sử dụng cho công trường một cách đầy đủ và chính xác. Căn cứ vào tình
hình triển khai thực tế sẽ tiến hành trình duyệt ngay hồ sơ thiết bị vật tư kịp thời Chủ đầu tư phê
duyệt.
3.3. Chuẩn bị bản vẽ thi công, bản vẽ chi tiết trình các bên phê duyệt
- Việc chuẩn bị này rất quan trọng vì trên thực tế, bất cứ công trình nào khi thi công đều có
những phát sinh sai khác so với thiết kế. Do đó việc các bên tham gia bàn bạc trước với nhau
nhằm giảm tối thiểu những phát sinh cho các bên đồng thời giúp các đơn vị thi công chủ động
với các tình huống có thể xảy ra. Để việc này có hiệu quả, các đơn vị thi công cần cung cấp cho
nhau những bản vẽ chi tiết nhất các kết cấu, chi tiết xây lắp.
- Kỹ sư giám sát nhận bản vẽ thi công từ kỹ sư thiết kế, kiểm tra đầy đủ các bản vẽ mặt bằng và
chi tiết lắp đặt điển hình, catalogue đính kèm nếu cần thiết.
- Kỹ sư giám sát nghiên cứu bản vẽ và trao đổi rõ về phương án với kỹ sư thiết kế.
- Kỹ sư giám sát giao bản vẽ cho các đội trưởng thi công và giải thích các điểm khúc mắc nếu có.
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

9


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

3.4. Chuẩn bị mặt bằng thi công
- Chuẩn bị mặt bằng thi công đảm bảo đáp ứng việc gia công cũng như tập kết vật tư, thiết bị.
Chuẩn bị mặt bằng thi công cũng bao gồm việc tiếp nhận, xác định vị trí lắp đặt giúp cho thi
công chính xác nhanh chóng.
- Kỹ sư giám sát, đội trưởng thi công khảo sát mặt bằng, điều kiện thi công.
- Nhận bàn giao mặt bằng từ BĐHCT và các nhà thầu liên quan.

3.5. Chuẩn bị nguồn điện nước thi công
− Nguồn điện nước thi công sẽ sử dụng các hệ thống phục vụ của nhà thầu xây dựng được bố trí
đến từng khu vực thi công và được lắp đặt ở tất cả các tầng.
- Kiểm tra việc cấp nguồn điện tạm, nước tạm, tới các vị trí thi công đảm bảo thường xuyên.
- Điện tạm lấy từ các tủ điện tạm (có tại các tầng).
- Cấp nước tạm lấy từ điểm cấp nước tạm (có tại các tầng). Nguồn nước tạm lấy nước sạch từ
mạng cấp nước sạch của thành phố.
- Thoát nước tạm: 3 tầng có một điểm thoát nước (vị trí tại tầng cắt trục thử kín).

3.6. Chuẩn bị dụng cụ thi công
- Đưa máy móc, thiết bị, dụng cụ đồ nghề, vật tư được duyệt vào công trường - vị trí thi công.

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

10


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Hình 1: Máy cắt hàn

Hình 2: Máy hàn

Hình 3: Máy nén khí

Hình 4: Máy cắt cầm tay

Hình 5: Máy cắt tường

Hình 6: Máy hàn nhiệt

Hình 7: Máy khoan bê tông
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

Hình 8: Kéo cắt ống

11


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Hình 9: Búa thi công

Hình 10: Máy bắn Laze

Hình 12: Giàn giáo thi công

Hình 11: Thang nhôm thi công

Hình 14: Máy khoan rút lõi bê tông

Hình 13: Máy đục bê tông

3.7. Chuẩn bị vật tư thi công
- Kỹ sư giám sát hướng dẫn cho các đội trưởng chuẩn bị các vật tư thi công, đề xuất cấp vật tư thi
công theo đúng chủng loại phê duyệt.

3.8. Vận chuyển và bảo quản vật tư
- Vận chuyển ống và các phụ kiện không được va đập mạnh, không được trầy xước.
- Dùng người, hoặc xe nâng, palăng xích, tời để nâng ống và các thiết bị vào vị trí lắp đặt.
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

12


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

- Vật tư bảo quản ở kho phải có giá đỡ để đặt cao hơn mặt nền, tránh đặt trực tiếp xuống đất sẽ
dẫn đến cong ống và gây trầy xước ống.
- Vật tư thi công để trên công trường phải sắp xếp gọn gàng theo khu vực, phải có hộp để phụ
kiện, vật tư thao tác trên sàn phải để trên vải bạt, tránh bụi bẩn.

3.9. Chuẩn bị nhân lực thi công
Đội trưởng thi công phân chia đội mình thành các nhóm mỗi nhóm tối thiểu 4 người, trưởng
nhóm sẽ hướng dẫn và chỉ đạo công nhân thực hiện công việc.

4. BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
4.1. Biện pháp thi công khoan rút lõi bê tông
- Việc thi công khoan rút lõi bê tông xuyên sàn, xuyên dầm được thực hiện sau khi nhà
thầu xây dựng thi công xong phần kết cấu.
- Các bước thực hiện như sau:
STT
1

Công việc
Xác định lấy dấu vị trí lỗ khoan theo trục và cột
 Vị trí của các lỗ khoan được lấy dấu bằng sơn hoặc bút dấu
 Dùng máy chuyên dụng, thước để định vị vị trí lỗ khoan.

Ghi chú

Cơ Điện

 Vận chuyển máy khoan rút lõi bê tông chuyên dụng vào vị trí lỗ
khoan đã đánh dấu.
2

 Cố định máy khoan không để tình trạng xê dịch máy trong quá
trình khoan để tránh lệch vị trí khoan, lỗ khoan không thẳng.

Cơ Điện

 Kiểm tra nguồn điện cho máy khoan phải đảm bảo an toàn.

3

Công tác an toàn lao động khi khoan rút lõi bê tông.
 Căng dây an toàn xung quanh dưới vị trí khoan rút lõi để
tránh lõi bê tông sau khi khoan rút gây mất an toàn.
 Luôn luôn có người cảnh báo để tránh người lao động đi

4
5

vào khu vực đang thi công khoan rút lõi bê tông
Kỹ sư giám sát kiểm tra, nghiệm thu nội bộ.
Mời TVGS, CĐT nghiệm thu.

Cơ Điện

Cơ Điện
Cơ Điện

4.2. Biện pháp thi công đặt chờ ống Sleeve
(Dự kiến triển khai đặt chờ ống thoát nước căn hộ từ sàn tầng 10)
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

13


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

- Việc thi công lỗ chờ xuyên sàn, xuyên dầm phụ thuộc vào quá trình thi công phần kết cấu và
thi công song song với việc thi công đan, buộc thép và đổ bê tông sàn của nhà thầu xây dựng,
do vậy Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật luôn bám sát tiến độ thi công phần kết cấu của nhà
thầu Xây dựng để kết hợp trong công tác đặt ống chờ.
- Các bước thực hiện như sau:

STT

Công việc

Ghi chú

Gia công vật tư thi công lỗ mở xuyên sàn, dầm.
 Tiến hành cắt kích thước đường ống theo từng vị trí, bịt đầu
ống.

1

Kích thước và đường kính ống sleeve tương ứng với các thiết bị
như sau:

Cơ Điện

 Thoát nước Lavabo: D42, L = 300mm.
 Thoát xí khu nhà vệ sinh D110, L = 200mm.
 Thoát sàn khu vệ sinh căn hộ, thoát sàn logia, phòng rác,
thoát chậu bếp, thoát máy giặt: D75, L=200mm.
2

Ghép cốt pha sàn, dầm.

Xây Dựng

Xác định lấy dấu vị trí lỗ mở theo trục và dầm.

3

 Vị trí của các lỗ mở được lấy dấu bằng sơn hoặc mực và ghi
đường kính ống cần lắp đặt tại vị trí đó để thuận tiện cho việc
thi công lắp đặt tránh tình trạng lắp nhầm ống có đường kính
khác vào vị trí đó.

Cơ Điện

 Dùng máy chuyên dùng, thước để định vị vị trí ống
4

 Vận chuyển vật tư đã được gia công lên sàn cần thi công theo
đúng khối lượng trong bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

Cơ Điện

14


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

STT

Công việc

Ghi chú

Tránh tình trạng thừa và thiếu vật tư khi thi công. Khi vận
chuyển không được quăng quật vật tư tránh tình trạng ống bị
vỡ
 Thi công lắp đặt lỗ mở xuyên sàn.

5

Đăt sleeve, cố định bằng bản sắt được hàn Ecu ghắn thẳng
xuống sàn bằng ốc vít dùng một đoan ty ren có kích thước đã
cắt sẵn văn vào Ecu được hàn vào bản sắt bắn xuống sàn đặt
sleeve vào vị trí đã vạch và cố định lại bằng một tấm ghỗ có
công dụng giữ chặt ống và làm lắp bịt tránh khi đổ bê tông rơi
vào trong sleeve

Cơ Điện

 Đầu dưới bịt bằng băng dính để tránh bê tông lọt vào trong ống.
 Quấn quanh thân ống lớp mút 5mm. Việc này được làm sau khi
có mặt bằng cốt pha, cốt thép sàn.
Thi công lỗ mở xuyên dầm.
 Ống đặt xuyên dầm có chiều dài nhỏ hơn chiều rộng của dầm
2cm để thuận tiện cho việc thi công luồn ống vào dầm.

6

 Sau khi luồn ống vào dầm căn chỉnh đúng cao độ so với cốt
sàn cốp pha theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt và cố
định 1 đầu ống thật chặt vào cốt pha thành dầm và lớp thép
dầm bằng thép 1 li đúng vị trí đã được xác định.

Cơ Điện

 Chèn xốp (xốp đã được gia công tại kho công trường của nhà
thầu có đường kính lớn hơn đường kính ống 2cm và được
quấn băng keo thật kín) vào đầu còn lại tránh tình trạng bê
tông lọt khi thi công đổ bê tông vào khe hở giữa ống và thành
dầm gây ra việc khó thi công thông lỗ mở sau.
7

Đan thép buộc thép lớp 1, 2.

Xây Dựng

8

Kỹ sư giám sát kiểm tra, nghiệm thu nội bộ.

Cơ Điện

9

Mời TVGS, CĐT nghiệm thu.

Cơ Điện

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

15


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Hình 4.2-1: Hình ảnh cố định bộ gá.

Hình 4.2-3: Hình ảnh kiểm tra vị trí.

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

Hình 4.2-2: Hình ảnh định vị ống chờ.

Hình 4.2-4: Hình ảnh trước khi đổ bê tông.

16


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

4.3. Biện pháp thi công ống cấp nước.

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

17


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

Sơ đồ quy trình thi công đường ống cấp nước.
4.3.1. Biện pháp thi công ống cấp nước.
- Kiểm tra vị trí (Xem bản vẽ thi công).
- Kiểm tra dụng cụ thi công và đặt ống thi công lên mặt phẳng.
Chú ý:
- Vật liệu thi công cho mỗi lần thi công cán bộ kỹ thuật có kế hoạch cho tổ đội thi công vận
chuyển vật tư vừa đủ để thi công (tránh tình trạng mang vật liệu lên quá nhiều làm vương
vãi và làm hỏng ống).
- Phải đặt ống trên một mặt phẳng và kê cao hơn nền tránh tình trạng ống bị cong khó thi
công ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.
- Thi công trên một mặt phẳng sạch để thi công trách cho cát bụi bẩn bám vào ống và mối
nối.
- Trang bị đầy đủ những máy móc đồ dùng cần thiết cho tổ đội thi công:
- Kéo cắt ống chuyên dụng dùng để cắt ống cấp, đối với những loại ống to hơn kích thước
của kéo thì được cắt bằng máy cắt tay.
- Tổ thi công phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (áo bảo hộ, mũ, giày, găng tay thi
công).
- Lấy dấu phần ống tiếp xúc với đầu nối (bằng chiều sâu đầu nối) (Xem hình 4.3.1-1).

Hình 4.3.1-1: Minh họa nối ống cấp nước.
- Cho ống và đầu nối tiếp xúc với đầu mối hàn (khi máy hàn đủ nhiệt độ, khoảng 260oC
đèn đỏ tắt).
- Máy hàn nhiệt cho ống cấp phải có tem kiểm định của nhà sản xuất.
- Công nhân trong tổ thi công ống cấp phải có kinh nghiệm thi công, mối nối hàn phải ngấu
đều, mối nối thẳng đạt đủ điều kiện yêu cầu kỹ thuật thi công.
- Thời gian gia nhiệt cho mỗi mối nối ông cấp nhựa PPR phải đúng theo tiêu chuẩn của nhà
sản xuất đưa ra tiêu chuẩn .
- Sau khi gia nhiệt đạt yêu cầu, ta rút ống và đầu nối ra khỏi máy rồi tiến hành ép ống với
đầu nối, giữ chặt trong khoảng thời gian quy định.
- Các bước còn lại sau khi nối ống xong được thực hiện giống như phương pháp nối ống.
- Sau khi chống thấm ống xuyên sàn và dóng trục, ta tiến hành lắp đặt ống nhánh và ống trục
đứng.
- Trước khi lắp đặt phải vệ sinh sạch sẽ ống điều chỉnh độ cân bằng của ống.
- Tiến hành bịt những đầu chờ.
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

18


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

- Phần lắp đặt từng loại ống xem chi tiết bản vẽ shop.

Bảng 4.3.1-1: Bảng quy định thời gian hàn ống PPR
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Đường
kính
(mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200

Thời gian
làm nóng
(giây)
5
7
8
12
18
24
30
40
50
60
70
80
90
100

Thời gian
kết nối
(giây)
4
4
5
6
7
8
8
8
10
10
10
12
12
12

Thời gian
làm nguội
(giây)
2
2
4
4
4
6
6
6
8
8
10
12
14
17

4.3.2. Dẫn cốt, lấy dấu, bật mực vị trí lắp đặt đường ống và chôn ống âm tường và lắp đặt giá
đỡ (Vị trí cắt đục, vị trí khoan)
a. Đối với tay nhánh ống cấp nước đi trong căn hộ.
-

-

-

-

Triển khai bắn cốt lấy dấu để bật mực những vị trí cần cắt đục định vị ống theo đúng cos và
kích thước đã có trên bản vẽ thi công, Tổ trưởng đọc bản vẽ và điều chỉnh máy đánh dấu Laser,
dẫn cốt từ điểm chuẩn đến vị trí thi công sau khi hoàn thành công tác định vị cos lấy dấu cho tổ
công nhân vào bắt đầu cắt đục các vị trí cần thi công làm ống, hình ảnh minh họa thi công
4.3.2-1.
Cắt tường đi ống: Mạch cắt trên tường vách rộng hơn đường kính ống 10mm (Cắt rộng hơn
mép ngoài của ống là 5mm – một bên).
Khi đã triển khai xong phần cắt đục các vị trí cần đi ống cho công nhân thi công vệ sinh đường
rãnh vừa cắt đục và triển khai đặt ống vào vị trí.
Chú ý:
 Trước khi đặt ống vào vị trí vừa cắt đục để cố định ống ghim chặt vào tường dùng đinh bê
tông phi 4 được buộc thép li bộc sẵn vào đinh bê tông đóng vào tường khoảng cách 1.5m cố
định ống một lần khoảng cách có thể gần hơn đối với thực tế trên hiện trường.
Bật mực, lấy dấu các vị trí trên trần để bắt thanh treo ống.
Đối với ống không đi chìm vào tường mà đi trên trần dùng biện pháp thi công bắt đai ôm, đai
treo để cố định ống khoảng cách bắt đai ôm giữ ống là 1,5m.
Chú ý:

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

19


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

 Những vị trí có hai đường ống cấp nước trở lên mà có cùng cos đi ống thì phải thi công treo
ống bằng thanh treo đỡ ống và cố định ống vào thanh treo bằng u-bolt hoặc kẹp giữ ống.
 Tùy theo thực tế thi công tại công trường, có thể có những trường hợp giá đỡ được chế tạo
khác biệt nhằm đảm bảo tính khả thi, an toàn nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật thi công.
 Sau đó nhà thầu tiến hành ghim ống, trát điểm cố định ống và bàn giao cho nhà thầu xây
dựng trát hoàn thiện. Đồng thời với việc hoàn thiện bề mặt tường, nhà thầu tiến hành cân
chỉnh các họng cấp đầu chờ thiết bị theo đúng thông số kỹ thuật bằng thước và Ni-vo.

Hình 4.3.2-1: Minh họa cắt đục tường.
b. Đối với trục cấp nước
-

Dóng trục đứng đảm bảo cho đường trục thẳng theo thiết kế từ điểm cao nhất của trục
xuống điểm thấp nhất của trục.
 Triển khai dóng trục buộc rọi vào đầu dây cước thả từ điểm cao nhất của trục đứng đã
được đánh dấu theo đúng kích thước trên bản vẽ thiết kế sau đó cố định đầu dưới cùng
của đoạn dây cước và bắt đầu cho đội thi công vạch dấu.
 Tiến hành vạch dấu, cho tổ đội thi công vạch dấu đã được dóng ở các tầng ghi rõ vị trí
ống để thuận tiện cho việc định vị giá đỡ ống.
- Sau khi hoàn thành định vị ống và giá đỡ tiến hành định vị giá cố định giá vào vách để
chuẩn bị cho công việc lắp đặt trục ống.
- Khi ống trục đã được gá vào giá đỡ của từng tầng đang thi công đinh vị đúng kích thước
trên bản vẽ cho tiến hành lắp ubolt để cố định ống và giữ chặt ống vào giá đỡ.
- Chú ý:
 Khi xiết ubolt cố định ống vào giá đỡ giữa cạnh ống và giá đỡ phải có ty ô đệm ống.
 Ubolt xiết ống vào giá phải bọc một lớp cao su trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo
độ khít và bám chắc của ubolt ôm vào ống.

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

20


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

4.3.3. Biện pháp thi công và nghiệm thu lắp đặt nội bộ phần cấp nước
- Công tác thi công biện pháp phần cấp nước phải tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản sau:
 Các tuyến ống được lắp đặt theo cấu trúc: Ống đứng, ống căn hộ, ống hành lang.
 Toàn bộ hệ thống cấp nước được cố định với kết cấu nhà bằng thanh treo, thanh đỡ (khoảng
cách giá đỡ, kích thước giá đỡ thể hiện trong bản vẽ shop thi công). Toàn bộ đường ống phải
lắp đặt đúng cao độ theo thiết kế.
 Các ống trục đứng được lắp đặt chặt chẽ bằng bộ đai ôm và giá đỡ, sau đó mới đấu nối vào
các đường ống nhánh cấp nước vào căn hộ.
 Nhà thầu kiểm tra kích thước đầu chờ thiết bị, đúng sai cho phép tối đa 10mm so với vị trí
chỉ định ghi trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
 Tất cả các đầu ống trước và sau khi thi công đều được bịt kín bằng nút bịt ống tránh các dị
vật lọt vào.
 Thiết bị nhà vệ sinh sau khi thi công lắp đặt cần được cần được bọc bảo vệ bàn giao đưa
vào sử dụng.
 Ống cấp nước và các phụ kiện làm bằng PPR được nối với nhau bằng phương pháp hàn
nhiệt chuyên dụng. Quá trình lắp đặt ống xem chi tiết hình minh họa về cách lắp đặt ở
phía dưới.
- Khi các công tác thi công được hoàn thành thì sẽ tiến hành nghiệm thu nội bộ giữa BĐHCT, kỹ
sư giám sát và Tổ đội thi công.
4.3.5. Nghiệm thu thử áp nội bộ

a. Biện pháp thử áp đường nước cấp.
- Công tác chuẩn bị:
 Sau khi lắp đặt hoàn thiện và các nút bịt được lắp vào các đầu chờ thiết bị sẽ tiến hành thử áp
lực
- Đối với trong căn hộ, hành lang: Thử 1 tầng 1 lần - Tất cả các căn hộ được nối ra hành lang
dẫn đến trước cụm đồng hồ. Nối tắt cại các ống chờ thành 1 vòng kép kín để thử áp
- Đối với ống trục đứng cấp nước từ bể nước ngầm tầng hầm lên két mái: Dùng mặt bích kết
nối để chia đường ống trục này thành 2 đoạn (tầng B1 -15F và 15F-Tầng mái) và thử áp riêng
lẻ ở mỗi đoạn này. Sau khi kết thúc thử áp ở 2 đoạn thì kết nối hoàn thiện vị trí mặt bích đó,
xiết Bulong - đai ốc cẩn thận và xông nước chạy bơm để kiểm tra lại mối nối đó cẩn thận

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

21


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510- Đối với ống trục cấp từ két mái đến các cụm đồng hồ: trên đường trục này có nhiều van
chặn, nên sẽ thực hiện thử áp cụm từ van chặn tổng từ két cấp trên mái đến van tổng tầng
(trước cụm đồng hồ) mà đảm bảo không quá 15 tầng /1 cụm thử áp.
Thời gian thử: 4-6h.
Quy trình thử áp lực (nhằm thử độ kín khít của hệ thống ống, phụ kiện và van (nếu có).
Lắp đặt nút bịt, mặt bích đặc, thiết bị đường ống làm kín hệ thống đường ống khu vực cần
thử.
Nguồn nước phục vụ cho công tác thử áp lực: nguồn nước lấy từ nguồn nước tạm đầu tầng và
bơm vào bể chứa sau đó dùng máy nén áp để bơm vào hệ thống đường ống.
Máy nén áp suất: Bằng nước có công suất phù hợp, bơm thử áp bằng piston có thể tăng được
15kg/cm2.

b. Tiến hành thử áp đường nước cấp.
 Việc bơm nước vào trong ống sẽ được tiến hành một cách từ từ để đảm bảo rằng khí được
thoát hết ra ngoài. Việc đảm bảo khí đã thoát hết ra ngoài là rất quan trọng vì nếu như khí
không thoát hết ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể gây ra khí bị nén trong lòng ống.
 Áp lực trục ống nước cấp cần thử theo yêu cầu hoặc thiết kế ống phải chịu dc áp lực nén ở
áp lực lớn hơn áp lực làm việc 1.5 lần và có van xả an toàn.
 Đồng hồ áp lực (đã được kiểm định) + van bi D15.
 Biển cảnh báo “ Nguy hiểm đường ống có áp lực cao”.
c. Thử áp lực đường ống
 Thử áp lực đường ống theo nguyên tắc: PTA = 1.5x Plv
• Plv: Áp suất làm việc tại vị trí thử: Plv = 2,5 ÷ 4at
• Giới hạn áp suất thử áp: PTA = 6÷8at.
 Sau khi giảm dần về bằng mức áp suất thử áp. Áp suất được duy trì trong thời gian 4-6 giờ
nếu suy hao áp ≤ 5% áp suất thử thì đạt yêu cầu.
 Sau khi thử áp và được CĐT, TVGS nghiệm thu (chấp nhận) nhà thầu tiến hành xả nước.
Chú ý: Quá trình xả nước phải xả vào nơi quy định tránh chảy vào sàn bê tông. (Nối vòi
mềm có van để xả vào nơi quy định).
Tổ chức nghiệm thu công tác thử áp lực:
 Mời BQLDA và TVGS nghiệm thu. Khi nghiệm thu sẽ chụp ảnh vị trí, tầng cần nghiệm thu
(Có thể hiện bảng biểu thử). Sau đó niêm phong và chờ 4h sau kiểm tra lại.
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

22


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

4.3.6. Biện pháp thi công căn chỉnh van giảm áp để đảm bảo áp lực.
-

Van giảm áp dùng để giảm và ổn định áp lực đầu ra. Áp lực đầu ra luôn nhỏ hơn hoặc bằng áp
lực đầu vào.

Hình 4.3.6-1: Minh họa van giảm áp.
-

-

Van giảm áp cho phép điều chỉnh áp lực đầu ra gần đúng theo giá trị mong muốn, miễn là giá
trị đó nằm trong giải điều chỉnh của van. Khi van đã chỉnh xong, áp lực đầu ra gần như không
đổi mặc dù có sự thay đổi áp lực đầu vào, tất nhiên áp lực đầu vào phải cao hơn áp lực đã
chọn ở đầu ra. Áp lực đầu ra khi đó cũng gần như không thay đổi theo lưu lượng dòng chảy
cửa ra.
Chỉ dẫn cài đặt van giảm áp: Van giảm áp phải được lắp đặt có chiều nước vào theo chiều mũi
tên trên thân van (C).
Van giảm áp có chế độ cài đặt như sau.Trước khi tiến hành điều chỉnh áp lực đầu ra cần phải
đóng tất cả các loại van, vòi lắp đặt sau van giảm áp.
Để GIẢM áp lực đầu ra của van giảm áp, bạn tháo nắp (A) ra và nới lỏng đinh ốc ( xoay theo
chiều ngược kim đồng hồ).
Để TĂNG áp lực đầu ra của van giảm áp, bạn tháo nắp (A) ra và xiết đinh ốc vào ( xoay theo
chiều xuôi kim đồng hồ).

4.3.7. Giám sát và kiểm tra chất lượng thi công
- Công tác giám sát và kiểm tra chất lượng rất quan trọng, kỹ sư giám sát luôn bám sát và kiểm tra
trong từng giai đoạn. Kiểm tra kích thước, khoảng cách, chất lượng thi công để đảm bảo chất
lượng, tiến độ đã được phê duyệt.
- Ngoài công tác giám sát của kỹ sư giám sát, chúng tôi còn bố trí một Bộ phận QC độc lập của
công ty để giám sát chất lượng thi công của các tổ đội thi công.

Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

23


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

4.4. Biện pháp thi công ống thoát nước.
4.4.1. Sơ đồ biện pháp thi công ống thoát nước.
-

Theo thiết kế của dự án hệ thống đường ống thoát nước dùng chủng loại ống u.PVC nối bằng
phương pháp dán keo. Biện pháp thi công đường ống thoát nhà thầu đưa ra như sau:

Sơ đồ Quy trình thi công đường ống thoát nước
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

24


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG
Địa chỉ: Tòa nhà LICOGI13 – Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: 04.35537509 Fax: 04.35537510

4.4.2. Cố định ống chờ.
- Kiểm tra chính xác vị trí các lỗ chờ theo bản vẽ thiết kế, khu nhà wc và các trục logia.
- Sau khi định vị vị trí chính xác các lỗ chờ theo bản vẽ thiết kế, đục tẩy vát mép lỗ chờ, vệ sinh lỗ
chờ sạch sẽ (đối với khu vệ sinh công cộng).
- Chú ý: Những vị chí cần thi công đục tẩy vát mép là những vị trí trục thoát nước mái hộp kỹ
thuật và trục thoát logia, còn các vị chí đặt Sleeve thoát sàn logia thoát WC đã đặt trước như thoát
xí, thoát sàn và thoát chậu thì được gắn ống chờ được bịt đầu với kích thước trong thiết kế.
- Ống chờ gắn vào Sleeve được gia công và bịt đầu sẵn tại kho gia công và được tập kết mang lên
sàn thi công nhóm công nhân sẽ cố định ống xuống sàn bằng ti cố định để ống không bị di chuyển
khi đổ bê tông.
- (Chú ý: Ống để chờ đặt cao hơn mặt hoàn thiện 100mm).
- Đối với trục thoát cần chống thấm đục vát mép vệ sinh sạch để chuẩn bị cho công tác chống thấm
bằng biên pháp chèn ván khuôn được cố định vào trần của sàn dưới bằng vít nở (ván khuôn dùng
tấm ván gỗ ép).
- Cách cố định ống: Sau khi cố định ván khuôn (được gia công đúng bằng đường kính ống), quấn
dây thép xung quanh ống phía dưới và buộc chặt ống buộc vào ván khuôn để ống không bị trượt
xuống trong quá trình đổ chống thấm. Phần phía trên sàn vừa đổ lớp vữa vừa điềuchỉnh ống đúng
vị trí cần lắp đặt, xem chi tiết hình minh họa 4.3-1.
- Đổ chống thấm: thuộc phạm vi nhà thầu khác thi công (hoặc nhà thầu cơ điện đổ sika grount
bằng mặt sàn bê tông thô rồi nhà thầu chống thấm sẽ quét lớp chống thấm tổng thể mặt sàn và
quấn lên trên thân ống ít nhất H=100mm)

Hình 4.4.2-1: Minh họa cố định ống
4.4.3. Biện pháp thi công lắp đặt đường ống thoát nước.
Công tác thi công phần thoát nước phải tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản sau:
Biện pháp thi công – Hệ thống Cấp thoát nước – A2 – IA20.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×