Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 1925)

BÀI 15 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1919 – 1925 )
A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1/ Về Kiến Thức :
Giúp học sinh hiểu rõ
- Cách mạng tháng 10 Nga và phong trào cách mạng thế giới sau chiến tranh thế giới thứ
nhất đã có ảng hưởng thuận lợi đến phong trào dân tộc ở Việt Nam .
- Nắm được những nét chính trong phong trào đấu tranh của Tư Sản dân tộc ,Tiểu tư sản
và phong trào công nhân từ năm 1919 đến 1925
2/ Về Tư Tưởng :
Qua sự kiện cụ thể bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước ,kính yêu và khâm phục các nhà
tiền bối.
3/ Về Kỹ Năng :
- Rèn cho học sinh kĩ năng trình bày các sự kiện lịch sử cụ thể ,tiêu biểu và tập đánh
giá sự kiện đó .
B/ ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN :
- Sưu tầm tư liệu về Phạm Hồng Thái , Phan Bội Châu , Phan Chu Trinh ,Tôn Đức Thắng
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
I/ Giới Thiệu Bài Mới : (2 phút)
Trong bối cảnh VN có sự phân hoá sâu sắc thì thế giới lại có nhiều thuận lợi tác động đến
cách mạng VN ? Vậy sau chiến tranh phong trào cách mạng VN như thế nào ? Đó là nội dung

bài học hôm nay .
II/ Dạy Và Học Bài Mới : (40 phút)
HOẠT ĐỘNH CỦA THÀY VÀ TRÒ
NỘI DUNG GHI BÀI
- Học sinh đọc SGK phần 1
I/ Aûnh hưởng của cách mạng tháng mười
Nga và phong trào cách mạng thế giới:
1) Sau chiến tranh thế giới 1 tình hình
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền
thế giới đã có những kiện lịch sử nào
ảnh hưởng thuận lợi đến cách mạng
bá Chủ Nghĩa MLN vào VN ,.
VN ?
- Thúc đẩy phong trào công nhân ,phong
- Học sinh nêu nhưng sự kiện chính.
trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.
2) các sự kiện đó đã có tác đông cụ thể
II/ Phong trào dân tộc ,dân chủ công khai
như thế nào đến cách mạng VN ?
( 1919 – 1925 )
- Học sinh đọc phần 2
a/ Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản
- Giáo viên giải thích “ PT dân tộc dân chủ dân tộc :
công khai ”
- 1919 : Đấu tranh đòi chân hưng nội hoá, bài
3) Cho biết mục tiêu và tính chất các
trừ ngoại hoá.
cuộc đấu tranh của giai cấp Tư Sản dân tộc
- 1923 : Chống độc quyền ở cảng Sài
và tầng lớp Tiểu Tư sản?
Gòn
- Nêu những sự kiện chính của 2 phong trào
- PT đấu tranh bằng báo chí
trên .
b/ Phong trào của tầng lớp tiểu tư sản :
- Giáo viên giới thiệu chân dung Phạm
- Xuất bản những tờ báo tiến bộ
Hồng thái, Phan bội Châu, Phan Chu Trinh ?
- 6- 1925 Phạm Hồng Thái Mưu sát Méc
- Hướng dẫn học sinh trình bày từng sự
Lanh
kiện lịch sử theo lời văn của mình dựa trên
- 1925 : đòi thả cụ Phan Bội Châu
những sự kiện có sẵn .
- 1926 : Đòi thả cụ Phan Chu Trinh.


c/ Tác dụng và hạn chế :
4)Trình bày những điểm hạn chế của phong
• Tác dụng : Thức tỉnh lòng yêu nước
trào trên ?
của nhân dân .
- Học sinh đọc SGK phần 3
• Hạn chế : Mang tính chất cải lương,
5) Phong trào công nhân nước ta mấy
xốc nổi…
năm đầu sau chiến tranh thế giới 1 đã
III/ Phong trào Công Nhân ( 1919 – 1925 )
phát triễn trong bối cảnh nào ?
- 1920 CN Sài Gòn –Chợ Lớn Thành lập
- Cho học sinh xem lại phần 1 để trả lời
công hội ( Tôn Đức Thắng đứng đầu )
6) Thảo Luận : Căn cứ vào đâu để khẳng
- 1922 Công nhân viên chức các sở công
định phong trào công nhân nước ta phát
thương đấu tranh đòi được nghỉ ngày
triễn lên một bước cao hơn sau chiến
chủ nhật có lương.
tranh ?
- 1924 bãi công của công nhân ở nhiều
- Thảo luận 5 phút
tỉnh ( HN, HP, HD, NĐ..)
- Trình bày kết quả
- 8-1925 Bãi công của CN ba Son ( SG) :
- Giáo viên ghi những nội dung chính
đánh dấu bước tiến mới trong PT CN
- Giới thiệu chân dung Tôn Đức Thắng
VN .Từ đây CNVN đã đấu tranh có tổ
7) Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son có
chức, có mục đích chính trị rõ ràng.
điểm gì mới trong phong trào công nhân
nước ta ?
III/ Sơ Kết bài Học : ( 1 phút)
Sau chiến tranh thế giới 1 phong trào dân chủ ,dân tộc công khai phát triễn mạnh mẽ đã thức
tỉnh lòng yêu nước của nhân dân ta mặc dù còn nhiều hạn chế . Đặc biệt là phong trào công nhân
đã có những bước tiến mới ,tạo điều kiện cho phong trào cách mạng VN sau này.
IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập : (2 phút)
1) Tóm tắt những nét chính trong phong trào dân tộc ,dân chủ công khai và phong trào công
nhân nước ta những năm 1919- 1925 ?
2) Lập bảng thống kê PT cách mạng VN những năm 1919 – 1925 ? ( theo
mẫu sau )
Mục Tiêu
Tính Chất
Nhận Xét
PT Tư Sản Dân Tộc
PT Tiểu Tư Sản
PT Công NhânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×