Tải bản đầy đủ

Tính ổn định và ổn định hóa đối với một số phương trình tiến hóa trong cơ học chất lỏng tt tiếng anh

ÅÁÆÁËÌÊ
À

Ç

ÆÇÁ È

Æ

ËÌ

ÁÄÁÌ

Í

Æ

ËÌ

ÉÍ


Ç

Í

ÁÄÁ

Ê

Ç

Æ

ÌÊ

Ä ÍÆÁÎ

Ì ÌÍ

ÌÁÇÆ
ÄÍÁ

Ð ØÝ Å Ø

Ó

ËÍÅÅ

Á

Æ ÎÁ

ÌÁÇÆË ÁÆ

ËÔ

ÌÁÇÆ

ÁÆÁÆ

ÊËÁÌ

¾

Æ

ÇÊ ËÇÅ
Å

Ñ Ø
Ð

À

ÆÁ

ÎÇÄÍÌÁÇÆ
Ë

Ò ÐÝ× ×

¼½ ¼¾

Ç

ÌÇÊ

À

Ä ÌÀ

ËÁË ÁÆ Å ÌÀ

ÆÓ ¹ ¾¼½

Å ÌÁ

Ë


Ì

× Ø

× ×

×

Ò
ÓÑÔÐ Ø

Ø Ø

À

º

ÙÒ

ÆÓ

È

Ó

Ð ÍÒ ¹

Ú Ö× ØÝ ¾

Ë

ÒØÊ

Ö

½

Ê

Ö

¾

Ê

Ö

¿

Ì

Ø

Ú ×ÓÖ

× × ×

×× ××Ñ ÒØ

××Ó
ºÈÖÓ º È

ÐÐ
ÓÙÒ
Ð

Ò

Ø Ø

Ø À

ÆÓ È

Ì

Ò

ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ð Ú Ð Ì
Ó

× ×

Ð ÍÒ Ú Ö× ØÝ ¾

ÓÒººººººº

Ì

Ø

× ×
Ò

ÓÙÒ
Ó À

Ò Ø

ÆÓ È

Æ Ø ÓÒ Ð Ä
Ó

Ö ÖÝ

Ò

Ð ÍÒ Ú Ö× ØÝ ¾º

Ø

Ä

Ö ÖÝ


ặèấầầèẻ èầặ

ẩ ệỉ


éệ ềỉ

ể ễ íì
é

èầặ

ậèầấ

é

ểéỉ ểề

ểéểè

ế ỉ ểềì

ễễ

é ễệể
ìì ìá ì

éì

ẹễểệỉ ềỉ ẹ
ỉỉệ
ểéể í è

ề ềề ì

ìễệ


ệìỉ ề

ễễệểễệể ỉ

ề ìì ể

ì ỉ

ỉ ỉ

ì ỉ

ìỉ í ể

ểệệ ìễểề ì ỉể ỉ

ìểéỉ ểề ể

é ị

ễểễạ

ế ỉ ểềì
é ììí ì ềỉệ

ìỉẹ ềỉì ỉể

ì

ỉ ì í ỉ

ễệể é ẹá

ì
ééểìệ ìéỉìì ệ
ìỉ

é ỉí

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéạ
ể ỉ

ễệể
ììá

éé ễỉ
ễệể é ẹ ẽ

ễệể
ìì ì ì ềểỉ ìỉ


ẹạìỉ ỉ ểề ệí ìỉ ỉ

ễễệểễệ

ì

ì ỉ

ĩ ìỉ ề

íề ẹ
ìá ì ề

ẹ ỉ
éá ỉ

ểệệ ìễểề

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ể ỉ

ỉể ìỉ


ì

ểệ ể ìểéỉ ểềìá

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ề ẹ ỉ
ễệ

ễễệể

ỉ ểềì ệ ìễểềì

ì


ềểéể í è

éểề ạỉ ẹ

ì ỉể ề

ééạễểì

ễểệỉ ềỉ ỉể ìỉ í ỉ

ỉ ỉệ ềìỉỉ ềỉ ểề

ỉ ệ ìỉ í ềìỉ í ểệ ệ ế ềỉéí ề

ì

ì ểềá ễệể
ìì ể ỉệ ềìẹ ìì ểề ề é
é ỉ ểề ẹể

ẩấầé ỉíá ễ ểễé

ểềỉệểéìá ểệ ì ề

ỉệí

ễễệểễệệ ề ểẹ ềể ì
ề ệ
ềỉ í
ìỉ

ệìá ìỉ

ĩỉ ềì éí

ể ềểềé ề

ệ ễ ệ

é ỉí

ểệ ặ

ểé


é ìì ì ể

ìíìỉ ẹì

ìỉ éé ìẹ éé è

ì


ìì

ỉà

ệạậỉể

ệ ỉ ệẹì


ểềì

ì

ì


ìệ ạ
ểé

éỉ

ềỉ ệ
ỉ ểề

ểệ á ỉ

ỉỉ ềỉ ểề

é ìì ì

ễ ệ

ẹ ỉ
é

ìíìỉ ẹ ểệ ỉ

ìễệ

ìểẹì

ì

ệểẹ

ìá


ệí
ểẹ ìỉ

ềỉ ìỉìế ỉ ểềì ề ìẹểểỉ

ểệệ ìễểềìíìỉ ẹ è


ìì ì

ế ỉ ểềì

ề ẹ ỉề ỉ

ỉỉệ
é ị ỉ ểề

ế ỉ ểềì ề é

ểẹễé ĩ ỉí ể

ềỉ ệề ỉ ểề é ẹ ỉ
ệìỉá

ẻểề ềểềé ề

ệệ ềỉ
ìỉ

ế ỉ ểềì ể ệá ỉ

ìéỉì ểệ ểỉ
ệạậỉể
ểề

ìạẻể
ểẹ

ỉ ìểẹ ỉ ẹ ì ệ ỉỉ ề
ềì ỉ

ểẹể

ề ểì

é ỉ

ểề

ệí
ểề

ỉ ểềìut u 2 ut + (u ã )u + p = fã u = 0

u(x, t) = 0
u(x, 0) = u0 (x)
ề ỉé ìỉ

ệạậỉể

ềẹ

í

ìạẻể

ệ ể ẹ ỉệìá ẹ ỉ

ậỉể

ìạẻể

ềỉểệ ì ể

é ềỉ ệể


èé ỉí

ềì ỉìỉ

O.ẩè èệ ề

ìễ

ỉỉ ềỉ ểề ểệạ

ĩỉ ềì éíé

á ẻ


ự ạ ề ểá ẩ ệựềạ


ìểéỉ ểềì ỉể ỉ

ề ỉ

ểệ ì ể

ắẳẵ àá

ì ì ỉể ìỉ í ỉ

é ị ỉ ểề ể ìỉệểềểệ ề ểề

ắẳẵàá


ì ỉ

ểệểề

ì ìỉ

ẹ ể ỉ

ỉể

éểề ạỉ ẹ

í ệ ỉ

ắẳẵ àá
ẵà

O ì R+ ,

ề ế é ỉí ì ề ìỉ


ểé

O ì R+ ,

ỉỉệ
ỉểệì ỉể ỉ

é ắẳẵắà è

ẩè èệ ề

ắẳẵ à è
ìỉ

ẩểé ỉ ắẳẳ àá

ế ỉ ểềì ểề ỉ


ểẹ

ẩể ềểề

ỉỉệ


ĩ ìỉ ề

ĩ ìỉ ề

ỉ ế ỉ ểềì ề

ỉ ì ỉ ì í ềềì è

ể ìểéỉ ểềì ề ỉ ệẹì ể

O ì R+ ,

ẹ ỉ
é ế ìỉ ểềì ệ é ỉ

ế ỉ ểềì

ẹ ỉè
ĩễểề ềỉ

é

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ỉể ễệể ạ

é ẹ ẵà
ặ ĩỉá

ểềì

ệ ỉ

ểééể ềgạặ


u


u + (u ã )u = p + f


t


ã (gu) = 0


u(x, t) = 0
u(x, 0) = u0 (x),

ề ỉ

ễ ìỉá ỉ

ìểéỉ ểềì ề ỉ ệẹì ể
ế ỉ ểềìĩ ìỉ ề

ề ìỉ

ềểềạ ỉểềểẹểì
ì ì ìề á

ĩ ìỉ ề


ẽ ề

ì R+ ,ì R+ ,

ế ỉ ểềì

ì R ,
.

éểề ạỉ ẹ

ắẳẵẵàá

ểệ ể

gạặ

ểỉ


ắà

+

ỉỉệ
ỉểệì ểệ ắ

è

ìểề

ĩỉ ềì éí ề


ệạậỉểệạậỉể

ỉểềểẹểì

ì


è ẫí ỉ ắẳẵắàá
ẽ ề


ắẳẵàá
ệ ề
ì ỉ

ỉ ềỉể

ẵàấể

ắẳẳ àá

ềà ể ệá ỉ

ề ìỉĩ ìỉ ề
á ề ế ề ìì

è ể ắẳẵắàá

ìỉ éé ẹ ềí ểễ ề ìì ììíìỉ ẹ ắàá ì

ĩễểề ềỉ

é ìỉ

é ỉí ể

ì

ìỉệểề

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì
ắà ậỉ

é ị ỉ ểề ể ìỉệểề

à ậỉ

é ị ỉ ểề ể éểề ạỉ ẹ

ề ééíá
ểềì
ế ỉ ểềì ỉ

ệỉ

ề ỉ

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì
ểệ ể ìểéỉ ểềì

ểééể ề

ìỉể

ã (gu) = 0,
u(x, t) = 0,u(x, t) = (x, t),
ĩ ìỉ ề

ậỉể

ìééể

é íì

gạặề ìỉ

ẫí ỉ ắẳẵắàá
á ỉx O, t > 0,
x O, t > 0,ệạậỉểểá ấ

ìé

ì ềể ệ ìéỉ ểề ỉ

ìỉ

ỉ ểệì

ệệìỉ

ểạềị

ẻ é ệể ắẳẵẵàá

é ỉí ể

ìỉ ỉ ểề ệí

ế ỉ ểềì ỉ ểỉằ ỉ

ề ệ
ềỉ ểệ ì ì

ệạ

ề ắẳẵ á ắẳẵ àá

ề ắẳẵắàá

ĩ ìỉ ềééểí ẹ ềí

èè ẫí ỉ ắẳẵ àà ể ệá ỉể ỉ


à

x O, t > 0,

ề ìỉ

é ắẳẳẵá ắẳẳàá

ể ắẳẵẵà èềểé

é íì

ể ắẳẳ àá ệựềạấ

ìểéỉ ểềì ỉể ỉ

ì

F (u(t (t)))]dt

é ỉí ể ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ỉể ắ

ểệ ềìỉ ề
áệựềạấ

ẽ ề

ìỉ

ệìá ì

ệạậỉể

x O, t [, 0],

ế ỉ ểềì ỉ

ề ệ
ềỉ íé íìdu = [u (u ã )u p + f +

+G(u(t (t)))dW (t),è

gạặ

ìỉìỉ ể


è
ểệ

é ỉí ể ìểéỉ ểềì ỉể ễệể ạ

é ẹ à


ẩấẩầậ

ấ ì
ể ìểẹè

ì ì ểề ỉ

ểéỉ ểề

ậậ

ễệể é ẹ è

ế ỉ ểềì

ễễ

ìỉ

é ỉí

ệ ề é

ìỉ

é ị ỉ ểề


ì

èấ ì ệ

éỉ ểềầẩỉ è

ìỉ

ế ỉ ểềì

ễễ

ẹ ềì ểề é ặ
ỉ ẹá ìỉể

è

é ỉí
ệạậỉể

gạặ

ìỉ


ậậé

é ị ỉ ểề ể ìểẹìạẻể


ìỉ


ìá ề ẹ éí

gạặ

ỉ ìíìỉ ẹá

ệạậỉể

ìểạ

ỉ ệ

ệạậỉể

ế ỉ ểềì ỉì ìíìạ

ề ỉé íì

ấ ì ệ
ì
ểễ


ểềỉ ềỉ ẵ

è ệẹ ềì ểề é ặ

ệạậỉể

ìạẻể

ỉ ìíìạ

ĩễểề ềỉ

é ìỉ

é ỉí

ỉ ẹ
ẵà

ĩ ìỉ ề
á ề ế ề ìì
ể ìỉệểề

ắà ậỉễểệỉ é ệ
ìỉệểề

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì

ềỉ ệề é

ềể

ểệí ìạ

ểềỉệểé ỉ

ẹéỉ ễé


ềể ì

ìễạ
ể ì ạ

ềỉ ềỉ ềì ỉí

ểềỉ ềỉ ắ
ẵàìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì

é ị ỉ ểề ể

èểạ

ẹ ềì ểề é

ĩ ìỉ ề
á ề ế ề ìì
ể ìỉệểề

ắà ậỉĩễểề ềỉ

ệạậỉể

ì ìíìỉ ẹ
é ìỉ

é ỉí

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì

é ị ỉ ểề ể

gạặ

ễểệỉ é ệ

ìỉệểề

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì

ềỉ ệề é

ềể

ểệ


ề ỉ ạ

í ìạ

ểềỉệểé ỉ

ìễạ

ẹ ềì ểề éểềỉệểé
à ậỉ

é ị ỉ ểề ể éểề ạỉ ẹ
ỉ ểề ể

ểềỉ ềỉ

ẵà

ề ỉ

ìỉ ểì
éé ỉ ề ạ ềạỉ ẹ

ậỉể

gạặ

ìỉ
ĩỉ ệề é ểệ
ì

ệạậỉể

ì

ế ỉ ểềì

é íì

ĩ ìỉ ềỉ ểềì ỉể ỉ
ắà è

ểệ ể ìểéỉ ểềì ềạ

ề ế ề ìì ể

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéạ

ỉ ệẹ ề ìỉ
ìíìỉ ẹ

ĩễểề ềỉ

é ìỉ

ẹểìỉ ìệ

ĩễểề ềỉ

ỉ ểềì ỉể ỉ

ìỉể

é ỉí
é ìỉ

ìỉ

ề ẹ

ề ìế ệ

é ỉí ể

ế ỉ ểềìéạ
ìểéạ
èể ìỉ í ỉ


èầ

ĩ ìỉ ề

ểẹễ
ỉề ìì

èể ìỉ í ỉ

èể ìỉ í ỉè

ì ì

ẩệể ềểệíậỉể

ễểệỉ

ểééể ề

ề ế ề ìì

ậỉể

ểẹ

ìạẻểẩệể ềỉ ệề é

ĩễểề ềỉ


ểề

é ìỉ

ìỉệểềỉ ểềì ểệ ìỉ

íí ệ ề ểẹ ềể ì
ểề

ìỉệểề
é ị ỉ ểề

ểềỉệểé ỉ
ểệ

ìễạ


ìệạ

ểẹ

ềì èĩễểề ềỉ

é ìỉỉ ểềì ểệ

ểềỉệểéì ỉìễễểệỉ ề

ểềỉệểéì

ễệể ề

éểề ạỉ ẹ

í ì ề

ểẹ


ĩỉ ệề é ểệ
ì ểệ ắ

ỉ ểềì ề

ểẹ

ềì è

ìgạặ


éạ

ểề

ểệ ề

ểì
éé ỉ ề ạ ềạỉ ẹ
ểề

ểề

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềìé ị ỉ ểề ể

é ỉí ể

ễỉ ệ ắ

ẹ ềì ểề é
ìỉ

ề éíì ì

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ễệể ề

é ị ỉ ểề ểề ệ ìéỉì

ĩ ìỉ ề
á ề ế ề ìì

ỉí ể ìỉệểề
ìỉế ỉ ểềì ề

ì

ểềỉ ềỉì ểìểéỉ ểềì

ẹ ỉ ể ì ể ỉ

ìỉìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì

ề ỉ


é ỉ ề

ậậ

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ễệể ề
ể ìỉệểề

ễễệểĩ ẹ ỉ ểềá

ệểề ééì ề ế é ỉí

ì ỉ

é ị ỉ ểề ễệể é ẹ è

èề ệ í ẹ ỉ ể ììỉ

ậèậ ầ

é ệ

é ỉí ể ìỉ ỉ ểề ệí

ẹ ỉ
é
ểềỉệểé ỉể ìểéỉ ểềììỉ

ề ệ í ệ ỉ ề ì

ềạ

ề ỉ

ỉ ểềìỉ ểề ểệạậỉể

ểệ
ìỉ

ì

ế ạ

ì

ểềỉ ềỉì ể

ễỉ ệẩệể ềĩ ìỉ ề

éỉ ểềì ỉể ỉ
ìế ệ


ìỉ

ề ế ề ìì ể

ỉ ệẹ ề ìỉ
ìíìỉ ẹ
é ỉíìểéỉ ểề ỉể ỉ

ỉ ểềì ỉề ỉ

ì

ểềỉ ềỉì ể

éẹểìỉ ìệ
ìỉể
é íì ề
ễỉ ệĩễểề ềỉ

ĩễểề ềỉ

ìỉ

ểềìỉ ỉ ểề ệí ìểạ

é ìỉ

gạặểẹ

ềì è

é ẹé ỉí ể ỉ

ệạậỉể
ì

ì

ế ạậèấ

ì


ì ì

èấ

ậ ầ

è

ềỉệể
ỉ ểềá
ệ ề
ìá ỉ

ậậ

ểề
éì ểềá
ễỉ ệ ẵ ẩệ é ẹ ề ệễỉ ệ ắ ậỉ

ỉ ểệì ểệ ì ệ é ỉ

ì ì ề
é

ìỉể ỉ

ễỉ ệì

ì

é ị ỉ ểề ể

ệạậỉể

ìạẻể

ệạậỉể

ìế ạ

ỉ ểềìễỉ ệ ậỉễỉ ệ


è

ệạậỉể

ì

é ị ỉ ểề ể ắ
ìỉ

é ỉí ể

ế ỉ ểềì ỉ

gạặìểéỉ ểềì ỉể ìỉể
ề ỉ

é íì

ế ỉ ểềì
ìỉ


gạ


ễỉ ệ ẵ

ẩấ

ề ỉ

ì

ểỉ ỉ


ề ế é ỉ


ẵẵ
éé ìểẹề ệ é
ểề
ễỉì


ỉ ểề ìễ
ìá ểễ ệ ỉểệìá ìỉể

ì ểệ ỉ

ể ỉ

ễỉ ệáềểềé ề
ìá ỉ

ệ ỉ ệẹ

ểééể ềề ỉ

ìểẹèầặ ậẩ

ì ì
ỉ ểềá

ệ ìéỉì

ề éíì ìá ề ế éạ

ỉ ểề é ệ ìéỉì ỉ

ểẹễ
ỉề ìì ẹ ỉ ể ìà ỉể ễệể

ì ì ề ỉ

èìỉì é

ề ệ ìéỉì

ễỉ ệì


ệ ễ

ỉ ìểẹ

ệ ìéỉì

ểỉ ỉ


ỉ ểề ìễ
ì ỉ
ỉ éé
ì
ề ỉ
ỉ ì ì ậể ểé ìễ
p
m
m
p
ìễ
L (O)á ìễ
H (O)á ìễ
H0 (O)àá ìễ
L (0, T ; Y )

C([0, T ]; Y ) ề
ỉ ểềá
éìể
V ệ é ỉ ỉể ặ ệạậỉể ìạẻể ỉ
ề Vg ệ é ỉ
ỉể g ạặ ệạậỉể ì
Hg
ẵắ

è

ẵắẵầẩ

éìể

ậỉể

ì ểễ ệ ỉểệ

ểễ ệ ỉểệ

3


ui

b(u, v, w) =
i,j=1

ẹẹ ẵẵ
ỉ ểề ìễ
ì

ế ỉ ểềì

A:V V
ểệ

O

éé

í

u, v V.

B :V ìV V

(B(u, v), w) = b(u, v, w),


ế ỉ ểềì

H

èầấậ

(Au, v) = ((u, v)),ỉ ểề ìễ
ì

Aá B

ầễ ệ ỉểệìễệ ì ềỉ

ểệ

éé

í

u, v, w V,

vj
wj dx.
xi
1/4

u 3/4 v |w|1/4 w 3/4 , u, v, w V,

c|u|
|b(u, v, w)| c1/4 u v w , u, v, w V,


c u v 1/2 |Av|1/2 |w|, u V, v D(A), w H,


Û

Ö

c Ö

½º¾º¾º

ÔÔÖÓÔÖ

Ag ¸ Bg

ÇÔ Ö ØÓÖ×

Ï

Ò

Ø

Ø
ÓÒ×Ø ÒØ׺

ÓÔ Ö ØÓÖ

Ag u, v
Ï

ÒÓØ
Ï

Ý

Ð×Ó

η1

Ø

Ò

g

Ø

Cg

Ag : Vg → Vg′

ÒÚ ÐÙ

ÓÔ Ö ØÓÖ

g

Ó Ø

Ag º

ÓÔ Ö ØÓÖ

Bg : Vg × Vg → Vg′

Ý

= bg (u, v, w), ∀u, v, w ∈ Vg ,

Ö

2

bg (u, v, w) =

ui
i,j=1

Ï

ÓÒ×

Ö Ø

ÓÔ Ö ØÓÖ

(Cg u, v)g = ((

Ä ÑÑ ½º¾º

Û

Ý

= ((u, v))g , ∀u, v ∈ Vg .

Ö×Ø

Bg (u, v), w
Û

Ò

Ö

Ï

O

∂vj
wj gdx.
∂xi

Cg : V g → H g

Ò

Ý

∇g
∇g
· ∇)u, v)g = bg (
, u, v), ∀v ∈ Vg .
g
g
Ú


1/2
1/2
1/2
1/2

c1 |u|g u g v g |w|g w g ,c |u|1/2 u 1/2 v 1/2 |A v|1/2 |w| ,
g
g
g
2
g g
g
|bg (u, v, w)| ≤
1/2
1/2

c3 |u|g |Ag u|g v g |w|g ,
1/2
1/2
c4 |u|g v g |w|g |Ag w|g ,

ci , i = 1, . . . , 4, Ö

Ä ÑÑ ½º¿º

Ä Ø

ÔÔÖÓÔÖ

Ø
ÓÒ×Ø ÒØ׺

u ∈ L2 (0, T ; Vg )¸ Ø Ò Ø

ÙÒ
Ø ÓÒ

Cg u

Ý

(Cg u(t), v)g = ((

∇g
∇g
· ∇)u, v)g = bg (
, u, v), ∀v ∈ Vg ,
g
g

Ò


L2 (0, T ; Hg )á

éểề ì ỉể

éìể

éểề ì ỉể

L2 (0, T ; Vg )

ểệ ể ệá

|Cg u(t)|g

|g|
ã u(t) g , ểệ t (0, T ),
m0Cg u(t)

é ỉí ỉ

ìỉể

ìỉ
ềỉ


ề ế é ỉ

ễệểễể ềỉ ỉậè

ệ ễ

ệểềỉ ìểẹ

ặầấ

ìẹễểệỉ ềỉ ễệểễểì ỉ ểềì
ểệ ẹệ ìéỉì

ì ì

ệể ệểỉ ỉ

ề ệ ễệể
ìì ìì ìệ ế ềỉéí ì

ậậ

ề ỉ

ì ì
ỉ ểềá ệ
éé ìểẹ
ề ẹểỉ ểềì ểệ ẽ

ỉ éé

ệ ìéỉì ể ỉ

ểềì ế ề
ĩ

ậèầ

ệ éì ỉ

ì ỉ
ệ ể

ã u(t) g , ểệ t (0, T ).

1/2
m0 1

ểệíá

ậèậ ầ

ề ỉ

|g|

ì ì
ỉ ểềá

ễệể

ềẹậèậ ầ

ề ỉ


ĩ

ể ỉ

ễệ ẹ ệí

ề ỉì ì ẽ

ỉ ẹễểệỉ ềỉ
éìể ễệ ì ềỉ

ểệ ẹì ể ỉ ề ì

ỉể

ềạ ểềì
ểẹễ
ỉ é ẹẹ á ỉ
ễể ềỉ ỉ

ểệ ẹá ỉ

èí
ểềể


ễỉ ệ ắ

ậèèầặ ầề ỉ

ì

ễỉ ệá

ề ìẹểểỉ
ệí
ểề

ểềìỉ

ểẹ

ỉ ểềì

é ỉí ể ìỉệểề


ểềì

ệìỉá

é

ềể

ệạậỉể

ểẹể

ìỉ í ỉ

ìạẻể

ề ểìè

ĩ ìỉ ề
ỉể ềể ì

ế ỉ ểềì
ểề ạ

ĩễểề ềỉ

é ìỉ ạ

ễệể é ẹ è

ề ềỉ ệề é

ẹéỉ ễé

é ỉ

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềểệ

ậạẻầ

èầặậ

ềì ỉ

ìỉệểề

í ì ề

ễểệỉ é ệ

ấạậèầ

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ỉể ỉ

ềí ềìỉ
é ị

ì ể

ĩễểề ềỉ

ểềỉệểé ỉ
ể ìééí
ìễạ

ềỉ ềỉ ềạ

ì ỉí
è

ì

ắẵ


ễỉ ệ ì ệ ỉỉ ề

èèặO

ểềì

è

ểề
ệ ỉ

ì

ểề ỉ

ẩấầểẹ

ề ề

ểééể ề

ễ ễ ệR3ệạậỉểut u 2 ut + (u ã )u + p = fã u = 0

u(x, t) = 0
u(x, 0) = u0 (x)

ìẹểểỉ
ìạẻểO ì R+ ,

ểề


é éể
ỉí

ắắ

ặẫ
èầặ

ề ỉ ểề ắẵ
D(A)

ì ì

ỉể

ậậẩầặ

O

ắẵà

O ì R+ ,
O,

éể
ỉí
ỉểệá
ề ẹ ỉ
ìạ

ỉ ệ ị ề
é

ậèè

u0ì ỉ

ậè

ậầèầặậf (L2 (O))3

ìỉệểề
ỉ ểề

u

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề ỉể ễệể é ẹ ắẵà

Au + B(u , u ) = f
ẵẳ

ặè

ệí

ế ỉ ểềì

O ì R+ ,ề ỉ

u = u(x, t) = (u1 , u2 , u3 ) ì ỉ ề ềểề
p = p(x, t) ì ỉ ề ềểề ễệ ììệ á > 0 ì ỉ
é ề ỉ ì
é ễ ệ ẹ ỉ ệ

ểì ỉí

ềỉá ì
é ìỉ
ỉí ể ỉ
é á f = f (x) ì
ề ểệ


ểề(L2 ())3 .

ắắà
è

è

ểééể ề

ểệ ẹ ắẵ
à è

ểệ ẹ ì ỉĩ ìỉìề ệ ìéỉ ề ỉ

ì ì
ỉ ểề

f (L2 (O))3 è ề
ỉ é

ìỉ ểề

ìỉệểề

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề

u ể

ễệể é ẹ ắẵà ì ỉ ì í ề

u
à ểệ ể ệáểééể ề

1/2
1

ểề

2 >

|f |.

ỉ ểề

c0 |f |
3/4
1

ắà

ểé ì

,

ắ à

ẵẵá ỉ

ề ỉ

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề ỉể ễệể é ẹ ắẵà ì ề ế

c0 ì ỉ

1ĩễểề ềỉ


ậèééí ìỉ

ệ ỉ

ìỉệểề
éể

ééí

é

èầặ ầ

ặ ặè

ểềì

ìỉ
ểềìỉ ềỉ ề ẹẹ

ấặ

ậè

èầặểééể ềậầèầặậầặèấầ

ểềỉệểéé

ệạậỉể

ậạ

ìạẻểế ỉ ểềìut u 2 ut + (u ã )u + p

= 1 h + f


ãu=0
u(x, t) = 0u(x, 0) = u (x)
01

ì ỉìẹểểỉ

h = h(x, t)
ỉ ì


ỉ ệ ìỉ

ểề
ì ỉ

ệí


ỉ ểề ể ỉ
2
3

á f (L (O))O ì R+ ,O ì R+ ,

ểề


O ì R+ ,
O,
ểẹO

u0 Vềá

ì


ắ à

ểềỉệểéO = O\,
V = u (C0 (O ))3 : ã u = 0 .
ẵẵ


ềểỉ
í

í 1 () ỉ
ểềì

Aậỉể

ệìỉ

ì ểễ ệ ỉểệ

ề é

ệ ỉể ỉểề

Oềểỉ

A

ểễ ệ ỉểệ

ểềỉệểéé ệ

h = k(u u ), k R+ ,
ểệệ ìễểềéểì

éểểễ ìíìỉ ẹut u 2 ut + (u ã )u

+p + 1 k(u u ) = f


ãu=0
u(x, t) = 0u(x, 0) = u (x)

O ì R+ ,O ì R+ ,

ểề


0

ắ à

O ì R+ ,
O.

ì ỉ

è

(u ) := sup {|b(u, u , u)| : |u| = 1} u

H

ềể ề ễểì ỉ ểề ỉể ìỉ ỉ

ì ì
ỉ ểề

ểệ ẹ ắắề ệ ìéỉ ể ỉ

u V (H (O))3 , > 5/2,

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề ỉể ắẵà ì.

ềí ìỉệểề1 () > (u ).
è

ề ểệ
ềỉ ểu0 V

u0 á ỉ ệ

ì

k k0 ì
ềỉéí é ệ
ỉ ề ễ ềạ
ìểéỉ ểề u C([0, ); V ) ỉể ắ à ì

u(t) u
ểệ ìểẹ

> 0 ệ

ấ ẹ ệ ắẵu

í ỉ

et u0 u
2


,

t 0,

:= |u|2 + 2 u 2 .

ẩể ề


ề ế é ỉíá2

1 ()

ểẹ
è

ẵắ

ì ìỉ ỉ
ềỉéí


ì ỉ

ìỉ


sup

ìỉ(x, O)

.

xO

1 ()ề O = O \

ểệ ẹ ắắ ỉ

O

C

ỉệ ệ éí é ệ
ềể

í ìỉ ỉ

u

è
ì

í ẹ


ểệ á

ĩễểề ềỉểééểì

ééí ìỉ

ềềé ệ

é ị

ệểẹ
é
ậèèầặ ầ

èẩểềì

èẻ

ệ ỉ

ậè

èầặậầèầặậ

èầ ặầậ

ểééể ề

ìỉể

ìỉ
ệạậỉể

ìạẻểế ỉ ểềìd(u 2 u) + [u + (u ã )u+
2= f dt + (I )(u u )dWt
ãu=0
u(x, t) = 0u(x, 0) = u (x)
0

p]dt


O ì R+ ,O ì R+ ,

ểề


> 0á Wt : R, t Rá

ì

ểề ạ

ắ à

O ì R+ ,
O,
ẹ ềì ểề é ẽ

ề ệ

ễệể
ìì

è

ểệ ẹ ắ


3/4
c0 |f |1

>


c0 ì ỉ2 2
2 2

,
+
4
4

ìỉ
ểềìỉ ềỉ ề ẹẹ ẵẵá ỉ

ễệể é ẹ ắ à ì éể

ééí ĩễểề ềỉ

ééí ìỉ

ềỉ

ắ à

ìểéỉ ểề

u ể

é ểệ ễệ
ì éíá ỉN ỉ P(N ) = 0á ì
ỉ ỉ ểệ
/ N ỉ ệ ì T ()
ì
ỉ ỉ ểệ ềí ìểéỉ ểề u(t) ể ễệể é ẹ ắ àá ỉ
ểééể ề
ìỉ ẹ ỉ
ểé ì ểệ ìểẹ > 0 :
ĩ ìỉì

u(t) u

ấ ẹ ệ
ìỉệểề

ắắ

2


u(0) u

è ìá ỉ

ẹéỉ ễé


ểệ ề ỉ
ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề u

3/4
c0 |f |1
è


2 t
,
e

é ệ

ệỉ

u

ểệ ể ệá ểệ

ìềí

ỉ ắ à

ỉể ềể ì

á ỉéểề

> 0á

ệỉ


ìỉ

é ị ì ỉ

ềỉ ệ é

2 2
2 2
+

,
4
4

ễ ệ ẹ ỉ ệ

t T ().

3/4

c0 |f |1
ìỉ.

é ỉí ểệ ỉ
é íì
ểểì

ìểéỉ ểề
é

ểé ì
ễỉ ệ

ậèèầặ ầểềì
ìẹểểỉ

ểề

ĩễểề ềỉ
ệỉ

é ìỉ


ểề

gạặểẹệỉ

ìễễểệỉ
ìẹ ééểệ

ìỉ

ậỉể

é ị
ì

ểệ
ì
ễ ệ ểề ỉ

ìOè

ểề
ệ ỉ

ì ỉềỉáéệ ìểẹ

ìỉệểề

O\
ì ì

ìỉ ạ

ìểéỉ ểềì ỉể ắểềỉệểéì

ĩ ìỉì

ề ééíá


ệạ

ĩỉ ệề é

ề ế

ì ễ ệ ể

ềỉéí

gạặ

ìỉ ểì
éé ỉ ề ạ ềạỉ ẹ

ì
ì

ểééể ề

ì
ẩấầ

ểề ỉ


ễ ễ ệì ẵ

ỉ ẹ ạ

ìểéỉ ểề

ề ề

R2

gạặệạậỉể

ì ỉ

ề ềểề ễệ ììệ á

u0

ììẹ

ì ỉ


ề ỉ
ỉ ỉểẹ

u = u(x, t) = (u1 , u2 )

p(x, t)


u


u + (u ã )u + p = f


t


ã (gu) = 0


u(x, t) = 0
u(x, 0) = u0 (x),


ẹ ềì ểề é

ĩ ìỉ ề

ềí ềìỉ

ệí ìểéỉ ểề ỉ ề ì ỉể ỉ

ễỉ ệ ì ệ ỉỉ ề

èèặ

ểềì

ỉ ểề

ì

ểệ ể

í ì ể ề

ẹ ềì ểề é

ỉ ểề ểìỉ í ỉO

éểề ạỉ ẹ

ỉểạ

í ễệểễểệỉ ểề é
ểềỉệểéé ệ ỉ

ế ỉ ểềì ề

ễệể

é ị

ề ỉ ạể ì ỉể ề ề ỉí

èí ì ề

ấạậèầ

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề ề

ế ỉ ểềì ề

ì ỉ ẹìỉ

ì

ệìỉá

ìỉệểề

ề ểễ ề ì ì ỉ

ìểéỉ ểềO

ỉ ểềì ậ
ểề áèầặậ

ệạậỉể

é ỉí ể

ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề


gạặìẹểểỉ
ì

ểề

O ì R+ ,O ì R+ ,
+

ẵà

O ì R ,

ểề

O.

ề ềểề éể
ỉí
ỉểệá

>0

O

ế ỉ ểềì

ệí

ì ỉ

p=

ề ẹ ỉ
ì
ểì ỉí

é éể
ỉí

ỉ ểề

g

ì ỉ ì

ì ỉ

ểééể ề

ììẹễạ


(G1) g W 1, (O)

ì

0 < m0 g(x)M0 x = (x1 , x2 ) O,


O1 > 0


ậèèề ỉ ểề ẵ

ì ỉ

ệìỉ

Ag

ểễ ệ ỉểệ
á ặẫ
ậèề é

ể ỉ

ì

ậậ

èầặ

ểệ ẹ ẵ

ì ểễ ệ ỉểệ

ễỉ ệ ẵà
ặè

ậèậầèầặậ

é ẹ ềỉ
ìỉệểề

u D(Ag )

Ag u + Cg u + Bg (u , u ) = f

è

gạậỉể
ẩầặ

f L2 (, g)

ìểéỉ ểề ỉể ễệể é ẹ ẵà ì

1/2

|g| < m0 1 ,

ìỉ ỉ ểề ệí

ì

L2 (O, g).

f L2 (O, g)á ỉ ề ễệể é ẹ ẵà
ểề ìỉệểề ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề u ì ỉ ì í ề
1
u g
|f |g .
1/2
|g|
1 1
1/2


ẹ ỉì ỉ é

ìỉ

ắà

m0 1

ểệ ể ệáểééể ề
ểề

2 1
c1 ì ỉ

ỉ ểề

|g|

ểé ì
2

1/2
m0 1

ểềìỉ ềỉ ề ẹẹ

ẵắá ỉ

ìểéỉ ểề ỉể ẵà ì ề ếéểậè

èầặ

ậèểềìèầặ ầ

ặ ặè

ệ ỉ

ấặ

à

ề ỉ

ìỉệểề ìỉ ỉ ểề ệí

ééí ĩễểề ềỉểééể ề

c1 |f |g
,
1

>

ểềỉệểéé

ééí ìỉ

éậầèầặậầặèấầgạặệạậỉể

ậạ

ì

ế ạ

ỉ ểềì


u


u + (u ã )u + p


t
= 1 hg + f

ã (gu) = 0

u(x, t) = 0u(x, 0) = u
0O ì R+ ,O ì R+ ,

ểề


à

O ì R+ ,
O,

1ìẹểểỉ

ì ỉ
ỉ ệ ìỉ

ỉ ểề ể ỉ
2
ệí á f L (O, g) ề u0

ểề

hg (x, t)

ì ỉ

ỉ ì

ì ì ỉ

Hg

Oềáhg =

ểềỉệểéO = O\,
Vg = u (C0 (O ))2 : ã (gu) = 0 .
ỉ Ag
1 () ỉ
ểềì

gạậỉể


ệìỉ

ì ểễ ệ ỉểệ

ề é

ệ ỉể ỉểễ ệ ỉểệ

O

ểềềểỉ

í

Ag

ểềỉệểéé ệ

hg = k(u u ), k R+ ,


ểệệ ìễểềéểì

éểểễ ìíìỉ ẹ


u


u + (u ã )u


t
+1 k(u u ) + p = f

ã (gu) = 0

u(x, t) = 0u(x, 0) = u (x)
0O ì R+ ,O ì R+ ,

ểề


O ì R+ ,
O.

ì ỉ

g (u ) = sup {|bg (u, u, u )| : |u|g = 1} g u

è

ểệ ẹ ắ

ỉể à ì

ề ểệu D(Ag )

1

|g|
1/2
m0 1

u0 Hg

ềí ìỉệểề ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề

ềỉ ể

1 () > g (u ).

|u(t) u |g et |u0 u |g , t 0,
ểệ ìểẹ


> 0

à

k k0 ì
ềỉéí é ệ
ỉ ề ạ

ìểéỉ ểề u C([0, +); Hg )

u0 á ỉ ệ ì
L2loc (0, +; Vg ) ỉể à ì


ễ ề

D(Ag ) .
è

à


ấ ẹ ệ ẵ

í ỉ

ẩể ề


ề ế é ỉíá2

1 ()

ểẹ
èì ì

ậè

ì ỉ.

ềể

íạìỉ ỉ

í ẹểééểì

è ệ ểệ á
u ì ĩễểề ềỉ

ềềé ệ

ééí ìỉ

ệểẹ

é ị

é

ệ ỉ

ỉệ ệ éí é ệèầặ ầ

ặè


ểềìềí ìỉ

ềỉéí

ìỉ(x, O)

sup
xO

1 ()


ề O = O \


ểệ ẹ ắá ỉ

O

Cậè

èầặ

ặậầặ

ểééể ềậầèầặậ

ểềỉệểééềỉ ệễểé ềỉ ểễ ệ ỉểệ Ih

u


u + (u ã )u + p


t
= àIh (u u ) + f

ã (gu) = 0

u(x, t) = 0u(x, 0) = u
0

gạặậạ

ầặèấầậ

ệạậỉể

ì

ế ạ

ỉ ểềì ỉ

f = f (x) Hgììẹì

ểệ

á ỉ ì ỉ ì
ểệ ẹìểéỉ ểề ỉể ẵà ể ỉ

ì ỉ

àá

O ì R+ ,O,

Ih : Vg H g
ềỉ ỉí ỉ

M0 2 2
c0 h 2g , Vg .
m0

ềèé ỉìệệểệ ể

ìỉ ẹ ỉ

u

ềí ìỉệểề

ểệ ẹ ẵ ậễễểì ỉ

à ề h ệ ễểì ỉ ễ ệ ẹ ỉ ệì ì


M0 2 2
àc h <
m0 0

à

O ì R+ ,

ểề

ểềỉệểéé ệ

ểééể ề

f Hg
ễễệểĩ ẹ ỉ ì ỉ

| Ih ()|2g

è

O ì R+ ,ỉ ỉ

ềỉ ệễểé ềỉ ểễ ệ ỉểệ ỉ2|g|2
+
à>
m20

à

ìỉ ỉ ểề ệí
ỉ Ih ì ỉ ì

ì2c21 |f |2g
1 3 1

2 . à

|g|
1/2
m0 1
è

ề ểệu ỉể ìíìỉ ẹ

u0 Hg
ì

à

ềá ỉĩ ìỉì

ỉ ểệ

ềí

T > 0áu C([0, T ]; Hg ) L2 (0, T ; Vg ),

ề ế

ìểéỉ ểề

du
L2 (0, T ; Vg ),
dt|u(t) u |2g et |u0 u |2g , t 0,
|g|2
2
ệ = à 2
m20

c21 |f |2g
2

1 3 1

ẵẳà

> 0 ỉể
ểềạ

|g|
1/2
m0 1

ỉ ểề àậèè

ề ỉ

èầặ
è

ấặ

ì ì
ỉ ểềá

ậặ


ầấ

ểềì

ậè ầậ

(F1)

ểééể ề

ểệ

ềí ễểì ỉ

ệ ỉ

ểééể ề

ỉ ệẹ

F (x, 0 t) ì


ỉ ểề
ììẹễỉ ểề ểề ỉ

ểềìỉ ềỉ
ỉẹ

ểééể ềO ì R+ ,O ì R+ ,O ì R+ .

ììẹễ ệ ể

ỉ ểề ỉ

ìỉệ
ỉệ

è

ẵẵà

ĩỉ ệề é ểệĩ ìỉì

h(x, 0 t) ỉ ễ ệ ể Tper ì


ììẹ ỉ

ạặạ

ìíìỉ ẹ

ểề

0 > 0á

1


ht (x, 0 t) = F (x, 0 t)
ã (gh) = 0h=0

éìể

èặu


t u + (u ã )u + p = F (x, 0 t)
ã (gu) = 0u(x, t) = 0

ểệ

ễ ệể

Tper

ỉẹ

ễ ệể

O ì R+ ,O ì R+ ,

ểề

ỉ ỉ

O.

ẵắà


F L (0, Tper ; D(Ag )) ề F L (0,Tper ;D(Ag )) ỉ ễễ ệ
ểề ì ề ễ ề ềỉ ể 0
ểệ ể ệá
ììẹ ỉ ỉ h L (0, Tper ; D(Ag )) ề ỉ ệ
ĩ ìỉì
ễểì ỉ
ểềìỉ ềỉ Lh ề ễ ề ềỉ ể 0 ì
ỉ ỉ
h

è

2
L (0,Tper ;D(Ag ))

ểệ ẹ
ễ ề

ềí

ề ểề

Lh F

ìì

ẵà

, c1 , c3 , 1 , Lh ề

F

ỉ íễểỉ

0 0 á ỉ

ìíìỉ ẹ ẵẵà

2
L (0,Tper ;D(Ag )) .

ểé è

ềỉĩ ìỉì

L (0,Tper ;D(Ag )) ì

ì

ẵà

0 > 0ỉ ểệ

Tper ạễ ệ ể
ìểéỉ ểề uper

ì ỉìíề
1/2

uper (t)
è
è

g

c1 , c3 ệ ỉ

ểệ ẹ


ì ỉì


1
2c1

|g|
1/2
m0 1

ểềìỉ ềỉì ề ẹẹ

ỉ íễểỉ

ềí ìểéỉ ểề

1

ìì

ẵà

u(ã) ỉể ìíìỉ ẹ

, t [0, Tper ],

ẵ à

ẵắ

ểé
ẵẵà

ề é ỉ


u0 Vg
ềỉ

é


ỉẹ

u0

ì

|u(t) uper (t)|2g et |u0 uper (0)|2g , t 0,
= 1 1

éỉ ểề ể ỉ

uper ẹìỉ|g|
1/2
m0 1

ềè

> 0 ề uper ì ỉ

ỉ ẹ ễ ệ ể
ìểạ

ểệ ẹ ề ễ ệỉ
é ệá ỉ

ễ ệ ể
ìểéỉ ểề

ề ế
ễỉ ệ

è

ậè

gạặè
ậầèầặậ èầ ậèầ

ấạậèầ


ề ỉ

ì

ễỉ ệá

ế ỉ ểềì ỉ

ề ỉ

ểềì

ìỉể

ìỉ
ìíìỉ ẹì
ểì ỉí ì é ệ

ề ìế ệéỉ ểềì ỉể ỉ

í ì ềềể

gạặ

ìỉ


ìỉ í ỉĩ ìỉ ề

ìỉ


ểẹễ
ỉề ìì ẹ ỉ ể á

á

ì ể ỉ

ìỉ í ỉ

éẹểìỉ ìệ

ìỉể

ặè

ệạậỉể

ĩễểề ềỉ

gạặỉ ỉ

ì

ệạậỉể

é ìỉ

é ỉí ể ỉ

ì

ỉể

ìỉ ỉ ểề ệí

ĩễểề ềỉ
é ìỉ

ìỉ ệẹ ề ìỉ
ìíìỉ ẹ
ểệệ ìễểề

ìểéỉ ểề ì ề ế ậ
ểề á


ìỉể

ệìỉá

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểềì ỉể ỉ


èầặậ ẽè

ậèệ ỉ

é íìé ỉí ề


ìểạ

ế ỉ ểềì ỉ

ề ỉ

é íì
è


ì
èèặ

O


ểềì


ễỉ ệ ì ệ ỉỉ ề

ề ỉè

ểề
ệỉ

ểééể ề

ì
ẩấầ

ểẹ
ìỉể

ểề ỉ


ề ề

ễ ễ ệ ắR2

ìỉ
ìẹểểỉ

gạặểề

ệạậỉể

ì

ệí

O

ế ỉ ểềì

é íìdu = [u (u ã )u p + f + F (u(t (t)))]dt

+ G(u(t (t)))dW (t),
x O, t > 0,


ã (gu) = 0,
u(x, t) = 0,u(x, t) = (x, t),

x O, t > 0,

ẵà

x O, t > 0,

x O, t [, 0],

u = u(x, t) = (u1 , u2 ) ì ỉ
ề ềểề éể
ỉí
ỉểệá
p = p(x, t) ì ỉ
ề ềểề ễệ ììệ á > 0 ì ỉ
ề ẹ ỉ
ỉ ẹ ạ ề ễ ề ềỉ ĩỉ ệề é
ì
ểì ỉí

ềỉá f = f (x) ì
ĩỉ ệề é ểệ
é

ểệ
é
ỉ ểỉ
é íá F (ã) ì ỉ
é íá G(u(t (t)))dW (t) ì ỉ
ệ ề ểẹ ểệ
é


é íá W (t) ì ề ề ề ỉ ạ ẹ ềì ểề é ẽ ề ệ ễệể
ììá ỉ

ỉ ểềắẳ
: [0, +) [0, ]
éể
ỉí
ềẹ

é

ềỉ

ì

ểề

ỉ ẹềỉ ệ éìệ

[, 0]áé á

ì ỉ

ì

ề ỉ

ĩ

ễểì ỉè

ìỉểgạặ

ìỉ


ệ ệ ỉỉ ề ề ỉệạậỉể

ì

ế ỉ ểềì ỉ

é íì ẵà

ểệẹ
du = [Ag u(t) Cg u(t) Bg (u(t)) + f


+F (u(t (t)))]dt + G(u(t (t)))dW (t), t > 0,


u () = L2 (, C([, 0]; H )),
[, 0],
0
g
L2 (, C([, 0]; Hg ))ểề

á ẹ

ìì ì

ế ễễ

ìệ

é

ểệệ ìễểềềểỉ ì ỉ

ẹ éí ể

C([, 0]; Hg )ạ
è

é

ề ỉ ểề ẵìểéỉ ểề ể

àu(t)

ì

Ft ạ

2
0

ìỉể

ìỉ
ễệểạ

[,0]

ỉ ệẹ ề ìỉ
ìíìỉ ẹ ể

ắà ì ỉ

ìỉể

ìỉ
ễệể
ìì

ểééể ề

à

t > 0,
[, 0].

u(t), t á

ì ì

ỉể

ắà
ễỉ

ểééể ề

ìệ éíá ểệ

éẹểìỉ ìệ éí

= E sup |()|2g .

u L (, T ; Hg ) L2 (, T ; Vg )
0;

à ỉ

éé

ắà

ìễệ ẹẹ ềểệẹ

d


dt u(t) = Ag u(t) Cg u(t) Bg (u(t))
+f + F (u(t (t))),u0 () = C([, 0]; Hg ),
à

é

ế ỉ ểề

ểé ì

ì

éẹểìỉ ìệ éí ểệềỉ ỉíVg

éé

T >

éẹểìỉ

t [0, +)á
t

u(t) = u(0) +

Ag u(s) Cg u(s) Bg (u(s))
0

+ f + F (u(s (s))) ds
t

G(u(s (s)))dW (s).

+
0

ắẵ
ậè
èắà

ậè

ấặậèè

èầặậè

ểééể ề

ììẹễỉ ểề

F : Hg Hg
ểềìỉ ềỉ LF á á


ỉ ểề

ễì

ỉị

ậầèầặậ èầ è

ì ễì

ỉị
ểềỉ ềểì ỉ

|F (u) F (v)|g LF |u v|g , u, v Hg .

ề ỉ ểề ắỉể ễệể é ẹ à ì

f Vg

é ẹ ềỉu Vg

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề

ì

Ag u + Cg u + Bg (u , u ) = f + F (u )

è


ểệ ẹ ẵ ỉ f
ẵà ắà ểé è

ề ề

Vg

ììẹ ỉ

Vg .ỉ ỉ

à

íễểỉ

ì ìà
ề ỉ

ìĩ ìỉì

|g|

1LF
,
1

>

1/2

m0 1

à

u Vg ỉể

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề

à

ì ỉạ

ì


à ệỉc1 ì ỉ1/2
m0 1

ệẹểệ á
|g|

11

LF
1

u

ểééể ề
ểề

|g|

ểềìỉ ềỉ ề ẹẹ

f

ỉ ểề

2

LF

1

1/2
m0 1

g

>

ẵắá ỉ

c1
1/2
1

ề ỉ

.

à

ểé ì

f

,à

ìỉ ỉ ểề ệí

ìểéỉ ểề ỉể à ì ề ế


ẩầặ
è


ắắ

ặè

ậè

è

ềể

ììẹ

ệỉ

ệẹểệ

è

ậèầậèậạ


ắàè

G : Hg L(K, Hg )


ỉ ểề

ì ễì

ỉị
ểềỉ ềểìá

á

G(u) G(v)


ììểéỉ ểề
u

è

ệìỉLG |u v|g , u, v Hg ,

G(u ) = 0á

ề ề èL02ểệ ẹ

ề ìế ệ

uì ỉìỉ ỉ ểề ệíìỉ

é ỉí
ểề

ỉ ểề

ểệ ỉ

ìểéỉ ểềểệ ẹ ắ

ỉể à ì

2
ììẹf Vg ề uìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề1
ỉ ỉ

|g|
1/2
m0 1

íễểỉ

>2

c1
1/2
1

ì ì

ẵàá

2LF + L2G
u g+
.
1
ắà

ắà

ểé è

àềí

u(t) ỉể ắà
ểề ệ ì ĩễểề ềỉ ééí ỉể ỉ
ẹ ề ìế ệ è ỉ ìá ỉ ệ ĩ ìỉ ỉể
ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề u ề ỉ
ệ é ềẹ ệì 0 , C0 > 0 ì
ỉ ỉ


ìểéỉ ểề

E|u(t) u |2g C0 e0 t ,

è
è

ểệ ẹ


ềí

ììẹ ỉ

ỉ ỉ

íễểỉ

t 0.
ì ì ể è

ểệ ẹểé

ìểéỉ ểề

u(t) ỉể ễệể é ẹ ắà
ểề ệ ì ỉể ỉ

ìỉ ỉ ểề ệí ìểéỉ ểề u éẹểìỉ ìệ éí ĩễểề ềỉ ééí è ỉ ìá
ỉ ệ
ĩ ìỉì
ệ é ềẹ ệ > 0 ì
ỉ ỉ
1
log |u(t) u |2g ,
t+ t
lim

ì.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×