Tải bản đầy đủ

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện chư păh tỉnh gia lai

ðI HC ðÀ NNG
TR NG ðI HC KINH T

PHM MINH PH
NG

CHUYN D CH CƠ C
U KINH T HUY


N CHƯ PĂH, T


NH GIA LAI

LU ᄂ N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN

ðà N ᄂ ng – 2017


ðI HC ðÀ NNG

TR NG ðI HC KINH T

PHM MINH PH
NG

CHUYN D CH CƠ C
U KINH T HUY


N CHƯ PĂH, T


NH GIA LAI

LU ᄂ N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN
Mã s: 60.31.01.05

Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH

ðà N ᄂ ng - 2017


LI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan ñ tài “Chuyn dch cơ cu kinh t
huyn Chư Păh t
nh Gia Lai” là công trình nghiên c


uc
a riêng tôi.
Các s


liu cũng như k
t qu nêu trong lun văn là hoàn toàn trung thc và chưa tng ñ ᄉ c ai
công b


trong bt kỳ công trình nghiên c


u nào khác.

Tác gi

Phm Minh Ph
ng


M
CL
C
M ðU....................................................................................................................................................... 1
1. Tính cp thi t ca ñ


tài................................................................................................................................................. 1
2. M
c tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
3. Câu h


i hay gi thuy t nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
4. ð ᄂ i t ng và phm vi nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
5. Phương pháp nghiên c
u..................................................................................................................................................... 3
6. Ý nghĩa khoa h ᄂ c và th ᄂ c tin ca ñ


tài................................................................................................................................................. 5
7. K t cu lun văn................................................................................................................... 5
8. Tng quan tài liu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU ᄂ N V- CHUYN D CH CƠ C
U KINH T
11
1.1. NHNG VN ð CHUNG V CƠ CU VÀ CHUYN D CH CƠ
CU KINH T!...................................................................................................................................... 11
1.1.1. Nh"ng vn ñ


chung v


cơ cu kinh t.......................................................................................................................... 11
1.1.2. Nh"ng vn ñ


chung v


chuy#n d$ch cơ cu kinh t.......................................................................................... 12
1.1.3. Ý nghĩa và xu th chuy#n d$ch cơ cu kinh t....................................... 14
1.2. CÁC N%I DUNG CHUYN D CH CƠ CU KINH T!...................................... 15
1.2.1. Chuy#n d$ch cơ cu ngành kinh t.............................................................. 15
1.2.2. Chuy#n d$ch cơ cu kinh t theo vùng lãnh th...................................... 18
1.2.3. Chuy#n d$ch cơ cu theo thành ph&n kinh t....................................... 19
1.3. CÁC NHÂN T' (NH H *NG ð!N CHUYN D CH CƠ CU KINH
T!............................................................................................................................................................. 22
1.3.1. Ti


m năng v


ñi


u kin t ᄂ nhiên..................................................................................................................... 22
1.3.2. S ᄂ phát tri#n kinh t...................................................................xã h+i
23
1.3.3. ði


u kin v


ngu,n l ᄂ c............................................................................................................................ 24
1.3.4. ði


u kin v


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×