Tải bản đầy đủ

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðI HC ðÀ NNG

LÊ TH THY

PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP TRÊN ðA BÀN HUYN MANG
YANG, T NH GIA LAI

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRI
N


ðà N


ng - Năm 2016


B GIÁO DC VÀ ðÀO TO

ðI HC ðÀ NNG

LÊ TH THY

PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP TRÊN ðA BÀN HUYN MANG
YANG, T NH GIA LAI
Chuyên ngành: KINH T
PHÁT TRI
N
Mã s: 60.31.01.05

LUN VĂN THC SĨ KINH T
PHÁT TRI
N
Ng i h ng d ᄉ n khoa h ᄉ c: TS. LÊ BO


ðà N


ng - Năm 2016


LI CAM ðOAN
Tôi cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu
nêu trong lun văn là trung thc và chưa t


ng ñ
c ai công b trong b


t kỳ công trình nào khác.
Tác gi
lun văn

Lê Th Thy


MC LC
M ðU........................................................................................................................................................ 1
1. Tính cp thit c


tài............................................................................................... 1

2. Mc tiêu nghiên c
u..................................................................................................................................................... 2
3. ð


it


ng và ph ᄂ m vi nghiên c
u.................................................................................................................................................... 2
4. Phương pháp nghiên c
u.................................................................................................................................................... 3
5. Cu trúc c
a lun văn................................................................................................................................... 4
6. Tng quan tài li ᄂ u nghiên c
u.................................................................................................................................................... 4
CHƯƠNG 1. MT S
N NÔNG

V!N ð" LÝ LUN V" PHÁT TRI

NGHIP................................................................................................................................................. 10
1.1. KHÁI NI ᄂ M NÔNG NGHI ᄂ P VÀ PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P....10
1.1.1. Khái ni ᄂ m nông nghi ᄂ p............................................................................... 10
1.1.2. Khái ni ᄂ m phát trin nông nghi ᄂ p........................................................... 12
1.1.3. ðc ñim c
a sn xut nông nghi ᄂ p..................................................................................................... 12
1.1.4. Ý nghĩa c
a phát trin nông nghi ᄂ p trong n n kinh t qu


c dân 14
1.2. N NG DUNG VÀ TIÊU CHÍ CA PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P.........16
1.2.1. Gia tăng s


l


ng các cơ s sn xut nông nghi ᄂ p............................................................................... 16
1.2.2. Chuyn dch cơ cu sn xut nông nghi ᄂ p h


p lý............................................................................................................................................. 19
1.2.3. Gia tăng s- dng các yu t


ngun l c.................................................................................................................................. 20
1.2.4. Tăng c !ng liên kt kinh t trong nông nghi ᄂ p...................................... 24
1.2.5. ð"y m ᄂ nh thâm canh trong sn xut nông nghi ᄂ p............................. 24
1.2.6. Gia tăng kt qu sn xut nông nghi ᄂ p.......................................................... 25
1.3. CÁC NHÂN T# $NH H &NG ð'N PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P26
1.3.1. Nhân t


ñi u ki ᄂ n t
1.3.2. Nhân t

nhiên.............................................................................. 26


ñi u ki ᄂ n xã h(i.............................................................................................................. 28
1.3.3. Nhân t


thu(c v

ñi u ki ᄂ n kinh t............................................................. 30

K'T LU)N CHƯƠNG 1............................................................................................................. 33


CHƯƠNG 2. TH#C TRNG PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP HUYN
MANG YANG................................................................................................................................. 34
2.1. ð+C ðIM T, NHIÊN, KINH T' XÃ H I CA HUY ᄂ N $NH
H &NG ð'N PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P.................................................................. 34
2.1.1. ðc ñim t

nhiên................................................................................................ 34

2.1.2. ðc ñim xã h(i......................................................................................................... 40
2.1.3. ðc ñim kinh t......................................................................................................... 42
2.2. TH,C TRNG PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P HUY ᄂ N MANG
YANG.................................................................................................................................................... 50
2.2.1. S


l


ng cơ s sn xut nông nghi ᄂ p....................................................................................... 50
2.2.2. Chuyn dch cơ cu sn xut nông nghi ᄂ p..................................................... 53
2.2.3. Quy mô các ngun l c trong nông nghi ᄂ p............................................... 56
2.2.4. Tình hình liên kt sn xut trong nông nghi ᄂ p......................................... 59
2.2.5. Tình hình thâm canh trong nông nghi ᄂ p............................................... 60
2.2.6. Kt qu sn xut nông nghi ᄂ p huy ᄂ n Mang Yang.................................. 60
2.3. ðÁNH GIÁ CHUNG V- TH,C TRNG PHÁT TRIN NÔNG
NGHI ᄂ P HUY ᄂ N TRONG TH.I GIAN QUA........................................................... 70
2.3.1. Kt qu ñ ᄂ t ñ


c.................................................................................................................................................. 70
2.3.2. H ᄂ n ch..................................................................................................................... 71
2.3.3. Nguyên nhân c
a nh/ng h ᄂ n ch.................................................................................................................. 71
K'T LU)N CHƯƠNG 2............................................................................................................. 73
CHƯƠNG 3. CÁC GII PHÁP ð
PHÁT TRI
N NÔNG NGHIP
HUYN MANG YANG................................................................................................................ 74
3.1. QUAN ðIM, MC TIÊU PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P................................. 74
3.1.1. Quan ñim phát trin nông nghi ᄂ p............................................................... 74
3.1.2. Mc tiêu phát trin nông nghi ᄂ p.................................................................... 76
3.1.3. Phương h 0ng phát trin nông nghi ᄂ p.................................................... 77


3.2. CÁC GI$I PHÁP PHÁT TRIN NÔNG NGHI ᄂ P HUY ᄂ N MANG
YANG TRONG TH.I GIAN ð'N........................................................................................... 78
3.2.1. Phát trin cơ s sn xut............................................................................................ 78
3.2.2. Quy ho ᄂ ch phát trin nông nghi ᄂ p, thúc ñ"y chuyn dch và tái
cơ cu sn xut nông nghi ᄂ p......................................................................................................... 82
3.2.3. Trin khai các mô hình liên kt kinh t trong nông nghi ᄂ p................84
3.2.4. Tăng c !ng thâm canh và
ng dng r(ng rãi nh/ng thành t u c
a
khoa h1c và công ngh ᄂ trong nông nghi ᄂ p.................................................................. 85
3.2.5. Gia tăng kt qu sn xut......................................................................................... 87
3.2.6. Hoàn thi ᄂ n m(t s


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×