Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm Vật Lý 2

BĐTS ĐH 2008  GV: NGUY ỄN B ẠCH H ẢI TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  
ĐỀ SỐ 1 (1)
Bài 1: 
 !"#$%&'() !&$
"* '+,-./)0$12 !$'Chọn một
đáp án dưới đây
3'4"55'6
*
789'*"*6
*
78'"4:'6
*
78;'5"<='6
*
7
Bài 2>?2$@ABC)DE!E0F!-D
22G-> Chọn một đáp án dưới đây
A. S = 1 ; B. S>1 ; C.S<1 ; D.S
6

Bài 3: HIDE/B !2J. 

#K!!LEM6+.-4NO'P
I@!)E2IDE!$#B22AQ$> Chọn
một đáp án dưới đây
A. 536*RS8B. 36<RS8'*36=RS8;'43<RS'
Bài 4: H,/!IMA".-"
0$.$#$=4'90IT#AUV,
2GDEWChọn một đáp án dưới đây
3'689'<8'68;'6:'
Bài 5: HIDEU!!LEM*+*NOX
PI@! IDE$"<3Y0Z20IDE
$6"*['N!-Y)$0W
Chọn một đáp án dưới đây
A. U\":*8B. U\"*8C. U\"<*8D. U\"6*
Bài 6: RJ!2))!LEM]^U
ADX>Chọn một đáp án dưới đây
A. N!!CP_.!2J.A!!
CP_.B
B. N!!CP_.!2J.A!!
CP_BZ!
C. PI@!CP2)A!!C
PK.))
D. Y0Z20)))2G`Y'
Bài 7:PI@!!IZ2AEA!LE
MA$63'?2X"PI@!
2aIDEA$
3'5"389'6:"538'6"38;'6"63
Bài 8 > bMDE$QUM/))2IcE
^ ATE0F2WChọn một đáp án dưới đây
3')2IcE^#)U0$12EVd
e)0M e)^
9'?1 EP")-6C/EV0$12d
e)^M e)R
')2IcE^ALA$0Z"_QU
22f2!
;'3"9MQ'
Bài 9: bgGAL) AL) T)D
X'?)PVh$!_-)DX-)Di2j$*
")PVEh-U-$#XU-$#i$> Chọn một đáp
án dưới đây
3'"k*89'"6k48'*"k:8;'"<


Bài 10: NgU#A3"96A2XI$
'+,-2EM20KY$`$
67'i2XIT#A)VH20K$2
V39$>
Chọn một đáp án dưới đây
3' 89'
' 8;'
Bài 11:]IUXAL)$<AQ'Hj]IU-
$#$<'l6AQ"$#YcAD2c2G
3'6":9'"<4'"4<*;'6"=:*
Bài 12: iVDE$UMm./)
0$12 !WChọn một đáp án dưới đây
3'bm./)0$12 !UAZ
PUnn
9'bm./)0$12AZ
Unn'
;'bm./)0$12 !AZB
YUn$)I$-
. bm./)0$12 !UAZ
BYU$)I$-'
Bài 13: H$$@LC6*&7m$#I$
"6<S'90I$>
Chọn một đáp án dưới đây
3'"89'8'"8;'<'
Bài 14>iVDE$QUM!dW
Chọn một đáp án dưới đây
3'b!d2PI!nVI1AoC
p$2EM2UII)
BTS H 2008 GV: NGUY N B CH H I TRệễỉNG THPT LY Tệẽ TROẽNG
9'b!nIUVCL)!d
'+,-!d2DU`M$.,
-2DU'
;'?.-!dh%F.-q!nI'
Bi 15: EV2@MVL1T#A
M@>1A "1A '&Un e)
EV2@M%6"A.1 EV
#J "XI)EVA.1 '
Chn mt ỏp ỏn di õy
3'L\*r*s89'L\r*s'
C. 8;'
Bi 16: N!!_---]1$ '
!n1$12 8%-A$U "
,-2DU '9`Y
]1A2
Chn mt ỏp ỏn di õy
3' '9' '
' ';' '
Bi 17>bMDE$QUM/W
Chn mt ỏp ỏn di õy
3'($/T#A<EMU
9'bMU!V$AB$U#At$
QAB.-!-AUT1P'
;'B3"9MQ
'uen_a0/)$EA1$
Bi 18>HIM@A2X
'lUBP\"*",#
cP>vAIDE
3'6:k"*89'6=8'6=6"*8;'6=<
Bi 19:H-YA 2UBU $Q
#X>Chn mt ỏp ỏn di õy
A. iBUnn% '
B. iBUnn%` '
D. iBUnn%g)
C. iBUnn%$ '
Bi 20:vAVQ>
l$>Chn mt ỏp ỏn di õy
3'AIA.F,Y22P
A2EM'
9'AIA.F,Y22P"$
1A%'
'AIA.F,Y22P2
A2EM
;'3"9
Bi 21 : CQM-$0!_$!!cr s"
$!n1$12r1s"U-$#1$12$rs,-.
/)1$12r s>
vAIDE
3'w

\<717'
<
L8
9'717'w

\'
<
L
'<717w

\'
<
L
;'717w

\'
<
L
Bi 22 : i2XIYVI)
'(-Pc#v$QW
Chn mt ỏp ỏn di õy
3'^QYV$L\x38
9'^QYV$L\y3
;'^QYV 2nD%1MD
'^QYV G2nD%1MI
Bi 23:
rzs>i2XADI!d2)I-
A2XADIv
+Xrzzs>;!dIv/-M E$,
T1P'
Chn mt ỏp ỏn di õy
3'rzsQ"rzzsQ"rzsrzzs '
9'rzsQ"rzzsQ"rzsrzzsU X'
'rzsQ"rzzs;'rzs"rzzsQ
Bi 24: HYAL)%-AD2c '?2
P$DX:*{)D.pGAD2cW
A'54E89'5:"E8'"6E8;'5k"<E
Bi 25 > HE!2Y6U[.2EMB
0Z'9!Y2EMB$k{'YAn20P
2EM$> Chn mt ỏp ỏn di õy
3'6U[89'6U[8'6U[8;'6U[
BTS H 2008 GV: NGUY N B CH H I TRệễỉNG THPT LY Tệẽ TROẽNG
P N V LT GII S 1(1)
Bi 1(C)
Bi gii ca bn: linhdaigia | 13:46:51 Ngy 28-01-2008
Gii hn quang in c tớnh bng cụng thc:
(1)
p dng h thc Anhxtanh:
(2)
T (1) v (2) m/s
Bi 2(A)
Trong lũ phn ng ht nhõn ca nh mỏy in nguyờn t h s nhõn
ntron cú tr s s = 1 bi vỡ nu s>1 thỡ h thng gi l vt hn ta khụng
kim soỏt c trng hp ny c s dng ch to bom nguyờn
t.Nu s<1 thỡ phn ng dõy chuyn khụng xy ra.Trng hp
thỡ khụng rừ .
Bi 3 (C)
Bi 4(D)
Biờn dao ng tng hp ln nht khi hai dao ng cựng phng, cựng
tn s v cựng pha ban u. Khi y biờn dao ng tng hp ln nht
bng tng ca hai dao ng thnh phn. Tc l :
(cm)
Vy biờn dao ng tng hp khụng th ln hn 14 cm
Bi 5(D)
Bi 6 :(C)
khi mch xy ra cng hng on mch ch cũn cha R nờn Cng
dũng in tc thi trong mch cựng pha vi hiu in th tc thi t
vo hai u on mch
Bi 7 (B)
Bi 8(B)
Bi 9 (A)
Bi 10 (D)
Ti trung im M ca AB, súng cú biờn A=2*5=10cm
M trung im AB nờn d=5cm
=v/f= (*v)/(2*)=10m
Súng truyn t hai ngun n M nờn M tr pha hn so vi A v B
=2**d/ =
nờn
Bi 11 (B)
Bi 12(C)
Bi 13 (C)
Bi 14(A)
i vi súng in t thỡ:
-in t trng do mt in tớch im dao ng theo phng thng
ng s lan truyn trong khụng gian di dng súng.
-in tớch dao ng bc x súng in t.
-Vn tc ca súng in t trong chõn khụng bng vn tc ỏnh sỏng trong
chõn khụng.
-Tn s súng in t gp 4 ln tn s ca in tớch dao ng.
Bi 15(B)
Do bỏn kớnh qu o ca chuyn ng trũn u bng 1m nờn:

Bi 16 (A)
Bi 17 (B)
Bi 18 (C)
S chu kỡ dao ng trong 4,5s l chu kỡ.Khi t=0:
Khi t=4,5s:
BTS H 2008 GV: NGUY N B CH H I TRệễỉNG THPT LY Tệẽ TROẽNG
Vy trong thi gian chu kỡ cui, vt i t v trớ n v
trớ theo chiu dng.
Vy quóng ng i c l
C ỳng.
Bi 19(B)
nh sỏng kh kin l ỏnh sỏng cú th nhỡn thy c, cú bc súng t
0.4 n 0.75 micro một
bi ny cú th thy khi chiu ỏnh sỏg vo 1 vt thỡ nng lng ỏnh
sỏng ti chia lm 2 phn
-1 phn tr thnh nhit nng
-1 phn tr thnh nng lng photon vt phỏt ra ỏnh sỏng khỏc
Nh vy ta cú th thy nng lng ỏnh sỏng ti > nng lng ỏnh sỏng
bj phỏt ra
T ú bc súng ỏnh sỏng ti s nh hn bc súng ỏnh sỏng phỏt ra
Bi 20(A)
Súng ngang l súng cú phng dao ng ca cỏc phn t vt cht trong
mụi trng vuụng gúc vi phng truyn súng.
Bi 21 :(C)
Bi 22 (A)
ỳng
Bi 23 : (A)
Bi 24 (C)
S ht nhõn cũn li l 25% nờn:
Bi 25(A)
Hiu in th truyn ti l:
Trong ú:
hiu sut truyn ti c la 90% nờn cụng sut hao phớ l 10%
nờn ta cú:P1= 10%*100000=10000 ( kW)
BĐTS ĐH 2008  GV: NGUY ỄN B ẠCH H ẢI TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  
Họ và tên:………………………………….. ĐỀ SỐ 1 (2)
Bài 26 : b-I."UBPD"
2)I,$KA$)|"#v$XW
A. .-IB. UX20I
C . UXI;.-I}'B9
Bài 27>iV$
A. gGAL)MUM
B. gGE0-G2n2B!-
.
C. E0F)D-A2-2U
v$gG
D. gGE0--2U0nY
vU
Bài 28 : bMDE$QUME-
A. HE-$GIVm-)!n
B. HE-$GIVm-)A2
C. HE-#)$..0$E~2L22
D. 3"9MQ'
Bài 29>&P.2EMY!<U[dg!
!!*+20PIDE!2JT 'bB
20PIDE2EMB$>
A. +B. +C. =+D. =+
Bài 30: NJ$YIDEMI$"
.J".UUn$0W
A. 4l; 4l/3 ; B. 2l , l ; C. l ; l/2 ; D. 4l , 2l .
Bài 31: bGPIVCPD$>
A. 91r9s8B. bML1rI9s8C. S78D.
Bài 32?20IDEI<Id.-6NO"P
YE<.IDE-G@VUCE0'+,-2EM
20IDE$>
3'479'=7'7;'67
Bài 33: HPg20EMYEEMI,AIM$0L-)a
6*$.2P5YEUB_h$0A
%6='~G,-2EM
A. "*78B. 6<78C. <"<*78D. 57
Bài 34: Chọn câu sai ?2IMA2X>
A. iI UAB$/$)$#
2QALG2)I,JPV'
B. UX?$_UBP%"2)I
$,A$)|'
C. ?.- $)$#2LGUX.-I
'
D. ?.-IqLG-IA.,/!#
2GP
Bài 35: (vI$UB_V20A2EM"$,
-2EM"q$.-'& X
V>
A. RLG#8B. IA
C. I#A8D. IA
Bài 36:?2)I^X
A. ;@!2)mM
B. b!nZ!UET
C. ;@!2BUT
D. b!nZ!$00
Bài 37>))]^-A'9 bK
.))!!LEMVC>
]ET#'?E]VPI@
!!IZ2))/)'RD2DI
DE
A. P!IZ2)$z
L
\<3
B. Y)$i\<['
C. b!2J]\'8D. Y)$i\'
Bài 38 : ^@LI1A2XL\6lr
π
x
<
π
s
~GPVYV,,-\
<
L
v
'
A. 66748B. 6748C. :748D. *74
Bài 39: HBBU$56!2J.$=#
-AZ!IU<*"
g!LEM66+'N!-Y$
A. "558B. "*48C. "48D. "=
Bài 40: HE-@IDEYA$6@"
CYA$6@'N!!P!IZJ)C
YA$<+63'N!!P!IZJ)YA$>
A. <+8638B. <+8638C. <"+8638D. <"+863
BĐTS ĐH 2008  GV: NGUY ỄN B ẠCH H ẢI TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  
Bài 41:
<
$E0-AL)%-AD2c%
6k
6'<"6
−−
=
s
λ
'&j.E0-EAL)
%6

AD2c7"XAL)6m$>
Bài 42: vCQCnUBDW
3'
a
D
<
λ
9'
D
a
λ
'
a
D
λ
;'
D
a
λ
Bài 43: H))g!2J.]-AIDE
!2J) !-/B^#!!
LEM
R$,2U$,$YW
A. IDEU0ZY
B. N!-YnJVC>
C. PI@!nJ>
D. B3"9MQ'
Bài 44:IMA".-A2X
> " '
i.IT#A#LG%VC
DE$QW
A. ' B. '
C. 'D. '
Bài 45>bVmDIIDEA2AB>
A. R•mIDE8B. ^2IDE
C. (BE)8D. (BE€'
Bài 46 > ?2gEE!A,2E
A$>
A. H)v'B. H)
C. H)UE)'D. H)!
Bài 47 > RETUnnI$$@LX>
A. ET" UTB. UT" ET
C. MUTD. MET
Bài 48>?2)!LEMg]"^"-AX>
A. b$!A $
B. i A
C. i A
D. i A
Bài 49 : RLBE2!#gU#A 
 "_V%20P22/p>
A. I0$Y'
B. I02G2X
C. I0•Y'D. CE0UI'
Bài 50 :HL1PUn* EI.M2,
-md6<@7AQ$054@7AQ'(-D
VHJL1Um-#<$
A. 6k4"*7
<
8B. 64<":7
<
8C. 6=5"47
<
8D. 6*:"=7
<

BÀI LÀM
ĐIỂM SỐ :………………………………….
C 1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12
C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25
BĐTS ĐH 2008  GV: NGUY ỄN B ẠCH H ẢI TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  
ĐÁP ÁN ĐỀ 1 (2)
9<4r9s
9<:r;s
gGE0--A2rE•s-
2U"-0$12•$) EGnYv
E0-0A;
BÀI 28>3
9<kr;s
?>
i\<U[\<[
w\*+\!!Jg!'
bB20PIDE$>
?2>
95r3s
NJ$Y-MI ".
bMU!VId6.$Q"6.$Z>
?E 
956r9s
95<r;s
1M2<.-GE2<VQ
$\
IXYE5QJ|E2\
,E rs
E2\
+BU)955r;s
95r9s
UX$UBPY,$,A$)#2)I
+BU)95*>rs
954r;s
95:r9s
bA7(Bn
?>
?ET]V U]\'
Y)> D9
95=r9s
+G2n.,$G2n0I"MtU.I
,pEV#MI
+,-/),> r7s
?PV,,-%F,-/)LGd!C>
+X,J+?0I0U$..0,,-%F
,-/),p$I"Mtv>

\ rU\"6"<"5'''s
?PV.0>U\">\
v9
95k
9B)>U1‚<>55><<&E64y66y<:
?T2J
+,E!-Y
bAQ$;'9r9s
?>
96r3s
9<r3s
95r;s
6'bA3XIDE!2J.U0j0Z
Y
<'A9X
5'bAXz\
BĐTS ĐH 2008  GV: NGUY ỄN B ẠCH H ẢI TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG  
9r9s
CE2Yƒt>#VI„
X• $02Z…L8…E$
…~> 
…†>
E2 '
9*r3s
bVmDIIDEA2ABU•mIDE
'
9B)>2 E‚k>66>=&E64y6<y<:
+XAZ.-0-mXABm.-\‡
ABU•mIDE
94r;s
?2gEE!A,2EA$
)!
9:r3s
 hAZKn!rU"s0U
AZUnnI@nInU•2B
€V!IUU•,2g$)YA0,6,-
1EU
&03" 8}AZMU!UnnI
9=r9s

9kr3s
RLBE2!#gU#A  "
_V%20P22/pI0$Y'
v3
9*r;s
bPUnL1$*\‡]\"<*
?
ˆAIZCr)\s>
\‡
^Q\<X>
+,E-D)\<$>
ĐỀ SỐ 2 (1)
BTS H 2008 GV: NGUY N B CH H I TRệễỉNG THPT LY Tệẽ TROẽNG
Bi 1 > bgGVI/0,-1$2I
MXI)DE>
A. bPA2$8B. bP2@8C. bP1$A8D. bPEA1$
Bi 2 > iVDEQF)W
A. ?F)$2_CL)PVXYE'
B. ?F)$CL)UXYE`2
nr" s'
C. ?F)$2_CL)I,hU-$A2'
D. 3"9MQ'
Bi 3>Chn phỏt biu sai khi núi v ht nhõn ng v :
A. gGG2n2B!-.
B. gG-2&U0nYvU
C. gGM'gGUM
D. E0F)D-A2-2U
v$gG
Bi 4 > ?1 EP"VCDEQ
tAL)W
A. 'B. '
C. 'D. VC3"9"MQ
Bi 5>l/g)!d#2Q2d>
A. bG$,Bm$#B. CR1$
C. ?n!N12OD. ^nEHL1$$
Bi 6><g$,A.-"A cj
0'bAB<gU#AUWX
A. '+X.-
B. X.-@A.$%-'
C. 'RXgEU#2dg
D. RXa$.AA.$),2GIj
!AETW
Bi 7>iVDE$QUMY)E0)
EA!LEMAW
A. HEA!LEMA)I/20!#BC
!d'
B. lgIDE-"-2n$!6<2072@'
C. IDEEA!LEMAV1UV
XKX'
D. 3"9"MQ'
Bi 8>H$@LMI/0 C '
^Q.<$@LMI$.$#$ 'l
AQ, XUI
$>
A. 8B. 8C. 8D. ?YBM'
Bi 9 > vD2B$PQ
A. ($!#LBE2U.-KA
20K'
B. &XYE!#'
C. N.-$0AUT1P$
U#A'
D. NgIA".-$gU#A'
Bi 10>?XAVMD>?)G2nD"
A. $!AdgU#ABc>
B. ! 2XgU#ABc>I
<
I
6
\R

C. !
UBgU#ABc>I
<
I
6
\rRx"*s

D.dgU#AAmP$j
'
Bi 11 > H,IM@03\6".-q\<NO'
PV.P\",EV#MI'
PVP\<",- '^YE 'i
2XI,$>
3' 9'
' ;'
Bi 12>?21 B.U-$#$@L)-2v
2P' B.IM031Ao
C'^/g/)$@L#LG1C>
A. B.
' D'
Bi 13 > Hg KAoC
U1J "A""6Mg'
bKBKAoCU16'~GG
2nD-C'
A. ":*8B. "k8C. 6"<*8D. 6"*

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×