Tải bản đầy đủ

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm bán lẻ của khách hàng nghiên cứu thực nghiệm tại các siêu thị quảng ngãi

B GIÁO DC VÀ ÀO TO

I HC À NNG

VÕ TH TRƯƠNG TÂM

CÁC
NS

NHÂN

T

NH

H

NG


LA CHN I
M BÁN L


C ᄂ A KHÁCH HÀNG - NGHIÊN CU TH


C NGHIM TI CÁC SIÊU TH QU NG NGÃI

LUN VĂN THC SĨ QU

N TR KINH DOANH

à N ᄂ ng - Năm 2013


B GIÁO DC VÀ ÀO TO

I HC À NNG

VÕ TH TRƯƠNG TÂM

CÁC
NS

NHÂN

T

NH

H

NG


L


A CHN I
M BÁN L


C ᄂ A KHÁCH HÀNG - NGHIÊN CU TH


C NGHIM TI CÁC SIÊU TH QU NG NGÃI

Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Mã s: 60.34.05

LUN VĂN THC SĨ QU

Ng i h ng dn khoa hc: TS.

N TR KINH DOANH

NG TH LIÊN HÀ

à N ᄂ ng - Năm 2013


L I CAM OAN
Tôi cam oan ây là công trình nghiên cu ca riêng tôi.
Các s liu, kt qu
nêu trong lun văn là trung thc và chưa t


ng
c ai công b trong b


t kỳ công trình nào khác.
Tác gi

Võ Th Trương Tâm


M"C L"C
M #U .......................................................................................................... 1
1.
Tính cp thit c 1
a tài......................................................................
2.
Mc tiêu nghiên c 2
u ...........................................................................
3.
i t ng ph ᄂ m vi nghiên c 3
u ...........................................................
4.
Phương pháp nghiên c 3
u ....................................................................
5.
Ý nghĩa khoa hc và ý nghĩa thc ti ᄂ n c 3
a tài...............................
6. Cu trúc lu ᄂ n văn ................................................................................ 4
CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LUN V$ BÁN L VÀ S LA CHN I
M
BÁN L ............................................................................................................ 5
5
1.1. TNG QUAN V BÁN L ......................................................................
1.1.1 Khái nim ......................................................................................

5

1.1.2Vai trò............................................................................................ 5
1.1.3Các lo ᄂ i hình cơ s bán l..............................................................
1.2. TNG QUAN V SIÊU TH BÁN L.....................................................

6
8

1.2.1 Khái nim ......................................................................................

8

1.2.2 -c im........................................................................................

9

1.2.3Vai trò.......................................................................................... 10
1.2.4 Phân lo
12
ᄂ i ......................................................................................
1.2.5Thc ti ᄂ n kinh doanh siêu th t ᄂ i Vit Nam................................. 14
1.3 TNG QUAN V S! L!A CH"N I#M BÁN L..............................

15

1.3.1 S la chn im bán l..............................................................

15

1.3.2 Các yu t $nh h ng n s la chn im bán l ...................

17

1.4 M T S% NGHIÊN C&U V S! L!A CH"N I#M BÁN L ............

22


1.4.1 Mô hình nghiên c
uc
a Min Hou và c'ng s (2013) ................
1.4.2 Mô hình nghiên c
uc
a Huyn Joo Lee và c'ng s (2012) ........
1.4.3 Mô hình nghiên c
uc
a Choong Rong Han và c'ng s (2011). 25

22

23


1.4.4 Mô hình nghiên c
uc
a Mansi Batra Patney (2010)....................................................................................... 27
1.4.5 Mô hình nghiên c
uc
a Grewal và c'ng s (2003)............................................................................................. 28
1.4.6 Mô hình nghiên c
uc
a Julie Baker và c'ng s (2002).................................................................................... 30
CHƯƠNG 2: THI
TK
NGHIÊN CU................................................................................................................................... 32
2.1 MÔ HÌNH VÀ GI( THUY)T NGHIÊN C&U........................................................ 32
2.1.1 Mô hình nghiên c
u.................................................................................................................................................. 32
2.1.2 Bin 'c l ᄂ p................................................................................................................. 33
2.1.3 Bin ph thu'c.............................................................................................................. 37
2.1.4 Gi$ thuyt nghiên c
u.................................................................................................................................................. 37
2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN C&U.......................................................................................... 39
2.2.1 Nghiên c
u sơ b'...................................................................................................................................... 42
2.2.2 Nghiên c
u chính th
c.................................................................................................................................................. 43
2.3 TIN KI#M NH THANG O............................................................................................... 44
2.3.1 Kim nh thang o b*ng h s


tin c ᄂ y Cronbach’s Alpha.......................................................................................... 46
2.3.2 Phân tích nhân t


khám phá (EFA)................................................................................................................ 48
2.4 CH"N M+U.............................................................................................................................. 51
2.5 XÂY D!NG B(NG CÂU H,I............................................................................................ 52
2.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH D/ LI0U.................................................... 53
CHƯƠNG 3: K
T QU

NGHIÊN CU........................................................................... 57

3.1 MÔ T( M+U............................................................................................................................. 57
3.2 PHÂN TÍCH NHÂN T% KHÁM PHÁ (EFA)....................................................... 59
3.3 KI#M NH THANG O B1NG H0 S% TIN C2Y CRONBACH’S
ALPHA.............................................................................................................................................. 595
3.4 PHÂN TÍCH NHÂN T% KH3NG NH (CFA)....................................................... 67
3.5 KI#M NH MÔ HÌNH NGHIÊN C&U B1NG PHÂN TÍCH H4I QUY
B I........................................................................................................................................................... 72


CHƯƠNG 4: KI
N NGH, $ XU%T....................................................................................................................... 78
4.1 TÓM T5T K)T QU( NGHIÊN C&U........................................................................... 78
4.2 KI)N NGH.................................................................................................................................. 79
4.3 HN CH) C6A TÀI VÀ H 7NG PHÁT TRI#N................................................... 81
K
T LUN................................................................................................................................................... 83
DANH M"C TÀI LIU THAM KH

O....................................................................... 84

QUY
T NH GIAO $ TÀI LUN VĂN (Bn sao)
PH" L"C


DANH M"C CÁC B NG BI
U
S hi&u

Tên bng

Trang

2.1

Thang o nhân t nhân viên trong c8a hàng

33

2.2

Thang o nhân t thit k trong c8a hàng

34

2.3

Thang o nhân t cht l ng d ch v tương tác cá nhân

35

2.4

Thang o nhân t giá c$ c$m nh ᄂ n

36

2.5

Thang o nhân t cht l ng c$m nh ᄂ n

36

2.6

Thang o nhân t phí t9n th:i gian/n; lc

37

2.7

Thang o nhân t s la chn im bán l

37

2.8

Thang o các nhân t trong mô hình

40

2.9

Thang o i u ch
44

2.10

Kt qu$ kim nh thang o các nhân t tác 'ng

46

2.11

Kt qu$ kim nh thang o nhân t s la chn im bán
l

47

2.12

KMO và Bartlett's Test

48

2.13

Kt qu$ phân tích nhân t

49

2.14

KMO và Bartlett's Test c
a nhân t s la chn im bán
l

50

2.15

Kt qu$ phân tích nhân t

50

3.1

Kt qu$ phân tích nhân t khám phá

59

3.2

Kt qu$ phân tích nhân t khám phá

62

3.3

Kt qu$ kim nh thang o nhân t thit k

63

3.4

Kt qu$ kim nh thang o cht l ng d ch v tương tác
cá nhân

64

3.5

Kt qu$ kim nh thang o nhân t giá c$ c$m nh ᄂ n

64

3.6

Kt qu$ kim nh thang o nhân t cht l ng c$m nh ᄂ n

65

3.7

Kt qu$ kim nh thang o nhân t phí t9n th:i gian/n;

65


lc


3.8

Kt qu$ kim nh thang o nhân t s la chn im bán
l

66

3.9

Kt qu$ trng s chu=n hóa c
a thang o

69

3.10

Kt qu$ ' tin c ᄂ y t9ng hp và phương sai trích

71

3.11

Model Summary

73

3.12

Kt qu$ phân tích phương sai

73

3.13

H s h>i quy c
a mô hình

74

3.14

B$ng t9ng hp gi$ thuyt nghiên c
u

76


DANH M"C CÁC HÌNH V'
S hi&u

Tên hình

Trang

1.1

Mô hình nghiên c
uc
a Min Hou, Xiaoding Wu và
Zuohao Hu (2013)

23

1.2

Mô hình nghiên c
uc
a Huyn-Joo Lee và Kiseol Yang
(2012)

24

1.3

Mô hình nghiên c
uc
a Choong Rong Han, Kuang
Sher Li, Low Bee Yen và Yap Su Fei (2011)

25

1.4

Mô hình nghiên c
uc
a Mansi Batra Patney (2010)

28

1.5

Mô hình nghiên c
uc
a Dhruv Grewal, Julie Baker,
Micheal Levy và Glenn B.Voss (2003)

29

1.6

Mô hình nghiên c
uc
a Julie Baker, Dhruv Grewal,
Glenn B.Voss (2002)

31

2.1

Mô hình nghiên c
u xut

33

2.2

Mô hình nghiên c
u xut và gi$ thuyt nghiên c
u

39

2.3

Sơ > quy trình nghiên c
u

42


3.1

Thng kê -c im gi?i tính c
a m@u

57

3.2

Thng kê ' tu9i c
a m@u

58

3.3

Thng kê ngh nghip c
a m@u

58

3.4

Thng kê thu nh ᄂ p c
a m@u

59

3.5

Mô hình nghiên c
u i u ch
66

3.6

Kt qu$ phân tích nhân t khAng nh CFA

68


1

M #U
1. Tính c(p thi)t c*a +, tài
Ngày nay, cùng v?i s phát trin và h'i nh ᄂ p v?i n n kinh t th gi?i, th
tr :ng bán l Vit Nam ã có nhBng b ?c thay 9i áng k luôn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×