Tải bản đầy đủ

DAY THÊM TOÁN 5 KỲ II

Khối 3
20%
Khối 5
50%
Khối 4
30%
DỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA KỲII Năm hoc:2008 – 2009 Khối: 5
Môn: Toán
Phần trắc nghiệm
Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả
tính…).Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 18 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của học
sinh nữ so với học sinh cả lớp.
A. 18% B. 30% C. 40% D. 60%
2. 2% của1000kg là:
A. 10kg B. 20kg C. 22kg D. 100kg
3.Có300 học sinh khối 3, khối 4 vàkhối 5 tham gia đồng diễn thể dục. Biểu đồ dưới đây
cho biết tỉ
số phần trăm học sinh khối 3, khối 4 và khối 5 tham gia đồng diễn thể dục.
Hỏi có bao nhiêu học sinh khối5 đồng diễn thể dục ?
A. 50

B. 100
C. 70
D. 150
4.Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài10cm, chiều rộng 8cm. Ởû giữa hình người ta vẽ
một hình vuông cạnh 4cm. Diện tích hình chữ nhật còn lại là:
A. 88cm
2
B. 64cm
2
C.70cm
2
D. 80cm
2
5.Một hình tròn có đường kính dài 2cm. Diện tích hình tròn là:
A. 6,28cm
2
B. 3,14cm
2
C. 12,56cm
2
D. 9,42cm
2
6. Một khu đất hình thang có đáy lớn dài 80dm, đáy bé dài 20dm, chiều cao dài10dm.
Diện tích khu đất là:
A. 500dm
2
B. 1.500dm
2
C. 10.000dm
2
D. 12.000dm
2
Phần bài tập
1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
12,5cm
3
= . . . . . . dm
3
9000 dm
3
= . . . . . cm
3
1dm
3
= . . . . . . . . .m
3
0,12m
3
= . . . . . . . dm
3
1,5 giờ = . . . . . . .phút
4 năm 2 tháng = . . . . . . tháng
4
3
giờ = . . . . . .phút
216 phút = ….giờ ….phút
2. Một cái hộp hình lập phương có cạnh dài 1,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn
phần và thể tích của hình lập phương đó.
3. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm, chiều cao2,5dm. Tính:
a) Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật.
b) Thể tích hình hộp chữ nhật.
c) Hỏi thể tích hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét khối.
4.Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều
rộng 2,5m và chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng
5
4
chiều cao của bể. Hỏi trong
bể có bao nhiêu lít nước ? (Biết 1dm
3
= 1lít)
5. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng
3
2
đáy lớn. Đáy bé dài hơn
chiều cao 10m. trung bình 1m
2
thu hoạch đươc 65 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu
hoạch trên thửa ruộng đó.
6. Tính:
3 giờ 7 phút + 4 giờ 8 tháng
11 giờ 17 phút + 9 giờ 13 phút
8 phút 35 giây + 6 phút 25 giây
12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây
4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng
13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút
4 giờ 23 phút x 4
12 phút 25 giây x 5
42 phút 30 giây : 3
10 giờ 48 phút : 9

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×