Tải bản đầy đủ

Phương pháp giải nhanh hóa hữu cơ - Học sinh viết



 !"#$%! &' ()*$$*++,-.!/+,0+/1!,"!,2023&!/$'0!,42.52026&!27$,5,589
):!; 6;$3<3:!/,.!)=,7",42.>?$8'!/!,4!/+,!@"!$8A!/$8'!/$,&,A2):$B$!/,C+D
EF!,!/,C G$H):F,!/+,1/H/"!//I>!,-!/$!,$,!2,"JKL:2,G!,!M! '!/8N!/$O+$:
LC!:#JP/Q+G2,2026&!D%!R!2,%!$,:!,21 .!$:LC2S"$,#,S!,C ):$,#TUV,;2
/A2W/Q+$%!,':!$,:!,$:LC!:#D

!M,$>R$2"26'R#L>!2'L>XJ$Y
?D,1!Z!/$80!/6&22S""!Y,$>"R$2"26'R#L2>YJ$Y[DT="!3Y,$.!2,Z2>$,I
$8'!/+,1!Z!/$80!/6&2JB 'L"!3Y,$6N!/\JB 'L6&2J!,8"D8]$8-!/,^+_2
6C$L:27JB 'L6N!/`JB 'L6&2J!,8"Da!B)="!3Y,$!2,Z2$8bLM!$,I
JB 'L2S"!7L!6N!/
?cd!
JB 'L6&2J!,8"Da!)="R$Y):YJ$Y$,I2Z &2,L:
$,I27+,1!Z!/$80!/6&2):JB 'LL!L!6N!/\JB 'L6&2
e:$O+0+3f!/
e:?g!,.2S"h/" Y$"!'L):'$8'!/!/JJZ!/!7!/2,Z"6($iLj#3-kD: L&!,5
!/-!/$fJ1!+,l ,.8"F,HB!/JZ>-^22,j$LH!/mDV,m+,1!Z!/,':!$':!/
h
c

h
$8'!/
3!/3n2,3-$,j#27o>?/" 6&2F*$$S"DCJj$@0$8I!,'R,7"
Y$"!'L6N!/
DpqDpr
eDstr

Dqpr
 !"#
$
#%&'(#
$
#)&'(*&+
,-./0
*122(
13#
$
#145622122$(

6
##1$5781228(
9+:;<%;=&'/%'>?;+@#A/ &'("1&'(;
BC/#1D22$5228E422113FG
B;HI9@++J;(>;K;HG-!+>!;0G(A%L(;;&'
MKG;=;
e:d,'t>out/ ($"!3Y,$m272!/$,Z2+,%!$v
!

d!wd
$023f!/)=33/
d
c
h
3->$,-^2
d>pxd/6&2D!/$,Z22S"mL:[
D
d

h
DeD


h

p
DD
u

q
DD
p

x
D
1@#*$)j!y
*12267(
13N1456226712246(D =/OG-A##E
13P12Q752246121347R47121317
@@NA
7
#
8
/
$
#

#D+G-OASSSE
TA$U;4(*;"VW""X;*
6
+Y#$"IIZ;6(*BC/*A
**[(;T*<;?;
*6;?;D!Y,$.!2,Z2!,-!/F,!/+,1L:"!Y,$z' 2
e$8M!2,{52026&!!,O!8"!,"!,)j!y2,Q!/$"2!@"!$% $,|||
e:uP\]ZG^(%*AT00G+"_/^`;a%[(;4>26(
]ZG+%G-?W*
6
+""X;Y#
$
IZ;7>$6(!;(!B0;O?;;!
;a*AT0G-?-/+AAD;bGKE
*##>#
$
#
T#
$
#>
6
#

#
'"!/"!dh?dTXem
4
D
d

p
>
h
w
d
w
d
}
c
6
#

#>#
$
d#D#
$
Ee#
Y/CG?;G-;K9:&=/
@#4+"_/^`;a##;f;##A;7*> 0-&g@#H%A##A
#
$
#
@#6Y0-(&;?O;##A0GV;h@@+M- (+ 
,-./0UO0GG-?>L(/I0A/O
*17$6542Q1227(
14562271226(
13P14265226141347R4814131613O;##D!@#4/E
@!&C/fTi ++J;(/%;H;A\;j;;#Kk(l
;+IlZGPA;Xg4+6@#A-M!@#+YI0l-&m
<nnDT@A/-72e82&E
TA@+AQ>6]ZG^([;(;A(\<;?;N;H"";?2>4(Y#Ph;
Q>6]ZG;"VW""*
6
5Y#
$
"I&+64>8*@%b;aNAo
*;T;+/;G+G;c(;+/;
@+":4 ;-6;"V>i":6;f;##A;GI+I<%
kjIZ;&'(;a##kjIZ;N
,-./0
*126(13##145626124(
 6<;?;%5"WY#f44
13N124e24122(
(##12478178
13(N176
13P1765221Q713p1Q7e71$q13FGcnn
e)O!3f!/
e:p4>6(#
$
#>&(\lIZ;]ZG&-GL(N D^(
##> #
6
 A #
$
# "IE  A \ N ; "V W IZ "I *
6
 Dh; *Y
$
E+""X;
Y#
$
>IZ;46>q8(*#&;aG-?#
$
#A
D8>8 eDQ2>2 D8> D2>7
i~y$,&,A2!• dttoF,Bek
%s((]ZGN^(;D;E><;?;>00G+"_/^`;
"VWD"IE>IZ;(\]ZG+JrA(\]ZG<sD;f'<&W#
6
A4$>EA\sG-?W(\IZ"I*
6
Dh;*Y
$
E+""X;Y#
$
>
&+87>Q(*,+X;a(A
D>Q eDQ>Q D>7 Dq>6
i~y$,&,A2!• dttoF,Bk
%q$>8(<;?;NG-?AAW(\IZ"I*
6
Dh;*Y
$
E+"
"X;Y#
$
 >IZ;((*#AAA((*""X;#Y
$
h;>&+
6>67jY
6
D&-GL(g"/>i;EO?;;aNA
D
$
#

# eD## D
7
#
q
# D
6
#

#
i~y$,&,A2!• dttoF,Bk
#]ZGN^(##A#
$
#Df(44Et/>$(]ZGN;"VW>(

6
#

#D;K;;#
6
u
7
h;EIZ;((]ZG&D&;a;;G-?&
Q2E,+X;a(A
*42>46 T8>7Q Q>42 c48>62
'"!/"!dh?dTXem
6
dD,1!Z!/B$2,0#2S"!3Y,$>XJ$Y>!2'L>R$"26'R#L2
€,%!L-^2)y+,-.!/+,0+/1
w,Q!/$"J'J0!,JB 'L2S"
d
):JB 'L2S"
d
5/16:$O+>)y${LCJB 'L2U!/!,-)yJ'J0!,JB
'L>2026&!$I A2$8'!/J02,$," F,1'5,589):!; 6;$2,;2,.!D
w,Q•)="!2'L$"27!‚!
d
ci!
d
}!
d
ki7$,5L:
n
k
€e:$O+0+3f!/
e:?F';/]ZG6;^`;;v&'(>IZ;j
6
A<IW;#
6
;f(

6
#
6
1$7T0'IZG=g4+6;A86O?;6;Aw
#
7
A
$
#
Q
 e>
6
#
8
A
$
#
Q

ƒ
6
#
8

6
A
7
#
42

6
 #
7
A
6
#
8

6
,0$,C!)j!y!
d
„!
d
‚…"!2'L!'
1@#*$)j!y%!$I 8"

n
‚!
d
ci!
d
}!
d
k

n
‚hciuwhk‚h
 ~0+0!
e:dUO
x
;
x
/(O
y
;;I
x
;I<
y
;I<
x
;
z
{
x

6
{
|
%
y
O
x
I<
y

6 6
 # 
(  ( 77 6=
OI
x
;
G=I
|
;
|
;
z

ƒ
6
#
8

6
eD
7
#
Q

6
D
$
#
Q

6


#
42

6
,0$,C!)j!yf'IZj+
6
}#
6

1@#*$)j!y@0GV;"~;O?;@=I+
(
6
(#
6
177613
6
#
6
16$D;A//654Q1461$>;•
6
 7757714616MA(+•&'+
jE
@;
1
6
5D#
6
e
6
E
165$e61613FGA*nn
-

"$8M!+,"

!-
ˆ
!/$"
ˆ
2,!-.
ˆ
22

""!2'L!'.!2,-
ˆ
2$,"

!,"!FY!€!"!3Y,$‚!"!2'L

D &'/%I
|
O
/O
|
B{
z
=
y
/O
x
;
z
'I<I
x
;&O
x
(
6
IE
e:h(;/;
z
6G=
z
%
z

=
z
4(O
x
;
x
/
z

z
€6>67{
x

6
D;E
=
z
6(
x
;I<
x
;
z

z

z
/>FO
x
;
x
/
z

z
I<
y
/€((#
6
(;
x

x
+
y

z

4>8e4>Q4>74>
,0$,C!)j!y!diF,B$2,0#"!2'Lk‚!"!FY!iF,B$2,0#"!2'Lk‚t>? 'L
1@#*$)j!yPA';/ 
6
1#
6
12>4(13(#
6
14>Q
TA7FO
x
;
x
/(
6
#

#I<
y
;2>6(
6
FO
x
;
x
/8#$#I<
y
;2>6(
6
(
6
#

#
x
;
"
y
<
x
8#
$
#D;
x
#
6
u
7
>
2
,
|
&I
|
#1422EI<
y
;((&(;
x

x
+
y

z

7>7eQ>Q4$>64>8
,0$,C!)j!y
*+,0$,C!!,"!,$,j#JB 'L2S"
d
J!,8"3'"!2'L‚JB 'L
d
2S""R$J!,8">)I$,*27JB 'L2S""!2'L
6N!/JB 'L2S""R$
1@#*$)j!y

6
#

#1#
$
#1456
6
145626124(
13(
6
#

#12478178
13•&124D6qRqE1QQ13GTnn
K9-

"$8M!+,"

!-
ˆ
!/
ˆ
$2,"
ˆ
#"!Y,$!'>.!2,-
ˆ
22,'J
ˆ
 'L
d
‚J
ˆ
 'L
d
!Y,$
6
>H xt+
→
"!2'L
2
6
>O t+
→
2
Š
!/2,'J
ˆ
 'L
d
6•

!/J
ˆ
 'L
d
F,
ˆ
$"!Y,$2'

!J
ˆ
 'L
d
2

""!2'L$,‹

!,M

,.!D
ˆ
 'L

d
$8

,.!6•

!/J
ˆ
 'L
d
"
Š
2

!/)"

'"!3Y,$D
!diV,B$2,0#"!2'Lk‚!di,'_2!dF,B$2,0#"!3Y,$kŒ!diF,+,1!Z!/)="!3Y,$k
'"!/"!dh?dTXem
$
TA
FO
x
;
x
/O‚<
y
G6><;I
x
;I<
y
;2>7(
6
#"+
x

z

z
6
z
/;=
z
2>6(#
6

I<
y
;O‚<
y
G6;><;I
x
;FO
x
;
x
/
z

z
O‚<
y
G6;{
z
&O
x
(#
6
I<
y
;
z

2>7(e2>8(2>Q(2>$(
,0$,C!)j!yYI_+%>@=_G=j;+ƒM;;!"„"AJ(J@/&'(#
6
';/
;&'(
6
';/"R&'(#
6
;\AG-?W"
1@#*$)j!y
#
6
127R26128(nnD-42&E
;!/>0 (+;;-./0I0A/>&m+CZ+;-"!I<~P 
+  (  ;;  !  &m  G  /    ;-  :    (   ;    A(    M  !    .-  ;    nn
TA8#]ZG*^(;;:;<><;?;>(!;iA&><;?;>(!;i

M
G-?0W
((*;H722(""X;Y#2>PY0';/AA((]ZGA/ IZ;2>8(
6

,+X;a(A
*Q>7( T44>8( 47>Q( c68>7(
1@#*$)j!y
@~;0A_;G&'0;;!0@@;;a6;+%A#66
-6;+%5"WY#f44%Y#11227126(
131285261$
13@@
$
#
8

6
13(1267147Q13FGnn
TA
F
'
;/]ZG&><;?;IZ;4>Q(#
6
@a/G=AA]ZG
6& +% IZ; ]ZGN^(;A Y0 ' ;/ 456]ZGN  Mj;
6

IZ;A%w
*4>46j T6>67j $>$8j c7>7Qj

@~;+AA/-42&+/>im&><;?; 
6
1#
6

U-()?;A&'(#6-()&'(H
,-./0
#
6
14Q54Q124(1
6
13-() 
6
145624122(13B122667144613FGA*nn
c!T@';/;f.;;!T@+%>%;;! (;;T@;MA(%(@="kGHA/i
=/
hD&!/6:$O+)yXJ$Y,7">R:+,a!/,7">+,1!Z!/$8!/,a""R$
€,%!L-^2)y+,-.!/+,0+/1
wTy+,1!Z!/YJ$Y,7"~%#L:+,1!Z!/2S""R$)2.,'_2,42.)="!2'L5$&'8"YJ$Y)2.,'_2YJ$Y,4
2.DT:+,1!Z!/!:#L:+,1!Z!/$,O!!/,n2,D,-!/3&!/e!:#JK,H)yF,BL-^!/YJ$Y$&'8">,CJj$
+,1!Z!/,'_2F,BL-^!/2S""R$>"!2'L[
wTy+,1!Z!/R:+,a!/,7"T=3&!/e!:#$,IF,7,.!D%!-"8"202L-•J"F,/1e3&!/!:#
V,6:2,'d2,Z2,-2.F,$c3)="'8V :2,'
Œd B):?"!2'L$,I27F,1!•!/d2,j$,42.7L:
••Ž):•ŽŽ•Ž27!"‚!•Ž
'_2
••Ž):•ŽŽ27!"…!•Ž
Œ? B):?"!2'L27!,4!/F,1!•!/J"
••Ž):•
'_2
••Ž):•
'_2
•):•Ž
Œ? B):d"!2'L$,I27!,v!/F,1!•!/J"
••Ž):••ŽŽ
'_2
••Ž):•ŽŽ
€~_26C$2,Q•*y!72,j$,42.7272,{272,Z2YJ$Y$,IF,!/J"'>!,-!/!*!7272,Z2
YJ$Y :2,Q!/$"!72,{272,Z2YJ$Y$,I•"8!!/>$,•2$*LQ2!*"R$"2,Z2,'_2"!2'L"
2,Z2!72,-"$023f!/,*$2,Z2$,IF,1!•!/YJ$Y$&'8"27!,7 2,Z22S"2,Q!/DTI$,*/1y2!
2,Q•5 !:#
'"!/"!dh?dTXem
7
wTy,1!Z!/$8!/,a""R$$"/1!,-)2.‘‘
"3E!/  B‚ "R$Œ $•!/D
*$023f!/">">"
d

h
‚…  B‚ "R$ŒddD!"R$‚!"R$i"R$Œddki,'_2d!
d
>!"k
*$023f!/)=V>V>"
d

h
‚…  B‚ "R$ŒhoD!"R$‚!"R$i"R$Œhoki,'_2d!
d
>!"k
7$,M )y+,!"R$.!2,Z2ŒV‚…
d

+3f!/eY$,I!Y!,O!‚!Y!,-!/!D 'LV‚d!
d
iT=!L:JBY!,O!2S"Vk
:!R$.!2,Z2‚d!
d
‚…!R$‚!D 'LV
eh
h
ŒL‚…i
h
k
h
Œh
d
•"):'‚…!
h
‚h!L :L!,-!/hY
 !R$i~.!2,Z2k‚!D 'LV‚d!
d
i"#3E!/k
 T=R$6j$FI$,I"6*$"D 'LR$‚d!
d
i)="L:JB/B2k
 "D 'LR$‚!D 'LV‚d!
d
ehik
d
ŒdL‚…dik
h
LŒh
d
hR 'L„‚dR 'L‚…hR
TO#)="‚dik
d
$,Id!‚h!L‚d!
d
,Y'!,-$,IQ!/‚…$’!/@0$"D 'LR$‚!D 'LV‚d!
d

i)="L:JB/B2D!L:JBY!,-!/2S"Vk
02,G!,2S"?JB2,j$!,"!,"0+3f!/
!

d!


i“2,",*$2,'dkb$8M!
e~y6:2,'R$6$"!'2$,I6$"!‚…!‚u>'2‚…“‚di.!2,Z2k
 ‚?uDuŒhd‚oo>R$!'.!2,Z2‚?u!Œ?sD“
 '_2$G!,$,Y'202,6:"!3Y,$Lj#‚usL:  B2‚…
h
‚usŒ?u‚st
€e:$O+Z!/3f!/
e:?[(;;"VW422(""X;Y#6P kaU'IZ('IZ;A
DU0.a; …eD4$>8( D47>6( D46>8(
,0,C!)j!y
!‚!"!M!$]7$G!,-^2JB 'L B
1@#*$)j!y
†G"VGI<GG‡-('IZ;
##1Y#1('
13(('1246D78R66E1?hDs/
TA6
>8(:;<N<;?;>(!;i;"V0W
$

IZ;>6Q(
(';a
:;<O?;;!b;aNA
*#
6
1#e# T#
$
#
#≡e# c#
$
e#
6
e#
,0$,C!)j!y
T=3&!/e!:#>2,Q!/$"F,!/!M!_$6Q$8"$G!,L: /I2,'F,’‘‘>]!//,+$L!>!,l !,"!,
!,-J"JB 'L"R$.!2,Z2JB 'L"
h
‚d?): B‚upŒiutwdk‚oh‘‘
1@#*$)!y
†G"VGG‡-('IZ;
13(‡16Qe8146
13h1465$Q1227(
Y4;K;]A/5"W>';_0A';#+>I fM64gA(';a
%'IZ(;a('‡%A72e61$Q
1312276122Q(
13P1613p16A';
6
#
$
13G*AKnn
p0;;!0G"VH/„ &mO=
'"!/"!dh?dTXem

TA$F46(;W4$>Q(D;#
6
u
7

h;A(K;;E0G-?!W
+!;=
>IZ;44(&#&;aG-?&A
*T2 86>c
DF'T‡(622Enn
1@#*$)j!y
#
$
#146582126(

6
#

#14$Q57812$(
 5"f44%0>j
&1445QQ1246(
 &'(&;f!+A246D~;0EI+G-?A26(Dj/0E%#A
#1D246526E42218613GAKnn
TA7#]ZGN^(##A#
$
#Df(44Et/>$(]ZGN;"VW
>(
6
#

#D;K;;#
6
u
7
h;EIZ;((]ZG&D&;a;;G-?&
Q2E,+X;a(AD;#14>146>148E
D42>46 eD8>7Q DQ>42 D48>62
i~yF,B!• dttqk
,0$,C!)j!y6*;f(44AA<;?;>%O (&'((];(A% (+
';p+ M-./0T@<
1@#*$)j!y
,b@@TAp#13p#R82E561$
13p1$e71Q
p#1$5$124(

6
#

#15781246(
13*G-?0>j
•&!+;;O?;Apˆ
6
#

13(124DQR77R6qEQ218>7Q13FGT
K9Y0#j&-GL( =WQ2>;•0j;G-? =W422+^;
;Q2D=/A;;;!/\%&ZT@&OE
TA $>8 (  ;;/; > < ;?; N ; "V A A W22 ( " "X; ^(U#
2>46P A Y# 2>46P O ;! " "X;  IZ; Q>6Q ( ] ZG ; +J  O?;G=g
;aNA
D
6
#

# eD#
$
# D## D
$
#

#
iyF,Be!• dttok
,0$,C!)j!y‰&/U#Y#144%;Š"vGG+ M (+;O?;+
 Mj"„"A<
1@#*$)j!y
Fh;O?;+ ;a‹<Ap#
13p#1D8R72E5617Q
13(p#1D228R228E7Q18
†G"VXC-A'IZ;
(#61$8R8eQ6Q142Q13#61228(
13*1228(
13P1$8522818213FGT
TA824(,/+G-?W24;;K;;#
6
u
7
h;>&AQ2IZ;(
(&TDO;?;?;;E,+X(A
*4$2Q T4726 4$42 c486
DF~;0E
,0$,C!)j!yc„/:+A;G-?Wf4$%&'(0nn
BAh;•&T;f;;?;&O;;?;;DF=/A;Hh;.=(>j"!&&mM
ij"V0GOnnE
'"!/"!dh?dTXem
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×