Tải bản đầy đủ

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 tại trường THCS Lê Quý Đôn

Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................1
I.ĐẶT VẤN ĐỀ :..........................................................................................................................2
Đối Tượng Nghiên Cứu: Phương pháp dạy học Phát huy tính tích cực của học sinh..................2

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.................................................3
I.Cơ sở lý luận:.............................................................................................................................3
II. Thực trạng vấn đề:...................................................................................................................4

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.............................................24
1. Kết luận..................................................................................................................................24
2. Kiến nghị................................................................................................................................25

PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
1Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

I.ĐẶT VẤN ĐỀ :
Dạy học là hoạt động chủ yếu và đặc trưng nhất của nhà trường. Chất lượng
giáo dục phụ thuộc trước hết và trực tiếp vào chất lượng dạy học. Trong hoạt động
dạy học thì phương pháp dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Bởi lẽ phương pháp
dạy học là công cụ có tổ chức, có kế hoạch, có hệ thống nhằm giúp cho học sinh
học tập thuận lợi và có kết quả.
Thực tiễn dạy học cho thấy muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả cần phải
phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh. Theo hướng này, quá
trình dạy học học sinh phải phát huy toàn bộ các chức năng tâm lý đặc biệt là tư
duy độc lập, sáng tạo của học sinh nhằm thực hiện tốt yêu cầu giáo dục của thầy và
mục tiêu chung là giáo dục của nhà trường.
Việc giáo dục thể chất trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng giúp
học sinh phát triển một cách toàn diện về đức – trí – thể - mỹ, giúp các em có ý
thức tự giác rèn luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, có lối
sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát.
Bộ môn Thể dục thiên về hoạt động vận động nhưng cũng phải thường
xuyên đổi mới cách dạy, cách học theo phương pháp hiện đại về nội dung, về
phương pháp, về phương tiện dạy học. Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của học sinh trong hoạt động học tập nhằm phù hợp với việc lĩnh hội kiến thức
và vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn một cách tốt nhất thì giáo viên chính là
người hướng dẫn, chỉ đạo, điều khiển học sinh đi tìm để lĩnh hội được kiến thức
mới, chính vì vậy học sinh phải linh hoạt sáng tạo, chủ động tìm tòi kiến thức mới
thông qua bài giảng của giáo viên trong từng tiết dạy. Muốn làm được điều này thì
giáo viên phải lựa chọn phương pháp dạy học sao cho phù hợp chương trình, gây
được hứng thú say mê học tập, cải tiến về cách dạy, cách học như: phân nhóm tập
luyện, sử dụng đa dạng hóa các bài tập, cải tiến dụng cụ tập luyện,….mang lại hiệu
quả cao trong từng tiết dạy.
Đối Tượng Nghiên Cứu: Phương phap day hoc Phat huy tinh tich cưc cua
hoc sinh
Giới Hạn Đề Tài : Học sinh khối 8 của Trường THCS Lê Quý Đôn năm học
2016-2017; 2017-2018.
Phương Pháp Nghiên Cứu: Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp sau:
+ Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận.
- Phương pháp đọc và tổng hợp tài liệu.
+ Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
- Phương pháp quan sát.
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
2


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Phương pháp phỏng vấn.
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
Là một giáo viên được phân công trực tiếp đứng lớp giảng dạy bộ môn Thể
dục, khiến cho tôi có nhiều băn khoăn, trăn trở là làm sao tìm ra cho mình một
phương pháp giảng dạy tốt nhất. Khơi dậy được sự đam mê, hứng thú của học sinh
trong tập luyện thể dục thể thao đạt kết quả cao hơn. Xuất phát từ những vấn đề
trên để phát huy được tính tích cực của học sinh, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài:
“Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8 trường Trung
học cơ sở Lê Quý Đôn”. Nhằm giúp cho các em phát triển được thể lực, cải thiện
thành tích, giúp các em đạt kết quả cao hơn.
II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
- Phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn thể dục.
- Tiếp cận phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học. Đưa ra
một số phương pháp tổ chức tập luyện để phát huy tính tích cực của học sinh trong
dạy học môn Thể dục THCS.

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận:
Phương pháp dạy học tích cực là một phương pháp học lấy sự chủ động của
người học làm trọng tâm, phương pháp dạy học tích cực đã và đang được nhiều
nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng và mang lại những thành công
nhất định cho nền giáo dục nước nhà. Tại Việt Nam, phương pháp dạy học tích cực
cũng đang dần được phổ biến, thay thế cho cách thức giảng dạy và tiếp nhận kiến
thức một cách thụ động như trước đây.
Việc giáo dục thể chất trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng giúp
học sinh phát triển một cách toàn diện về đức – trí – thể - mỹ, giúp các em có ý
thức tự giác rèn luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe, nâng cao thể lực, có lối
sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. Như Bác Hồ đã từng nói trong lời
kêu gọi toàn dân tập thể dục “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời
sống mới việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Một người dân yếu ớt tức
là làm cho cả nước yếu ớt, một người dân khỏe mạnh tức là làm cho cả nước khỏe
mạnh…” vì thế “Luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của người dân yêu
nước”.Văn Kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định “Giáo dục
là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào
tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang
bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
3


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội”. Trọng tâm là “... đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phấn đấu trong những năm tới, tạo ra
chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo làm cho giáo
dục đào tạo thật sự là quốc sách hàng đầu, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc
xây dựng, bảo vệ tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân, là yêu cầu bức thiết của
toàn xã hội, yêu cầu của hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”.
Khái niệm phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp dạy học tích cực là
một thuật ngữ rút gọn, được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học
theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. “Tích cực"
trong phương pháp dạy học tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động,
trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu
cực. Phương pháp dạy học tích cực hướng tới việc tích cực hoá hoạt động nhận
thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của nguời học
không phải tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy; tuy nhiên, để dạy
học theo phương pháp tích cực thì giáo viên phải nỗ lực nhiều so với dạy học thụ
động. Đặc trưng cơ bản của phương pháp học tích cực chính là:
- Dạy học thông qua hoạt động của học sinh là chủ yếu.
- Chú trọng đến phương pháp tự học.
- Ưu tiên phương pháp học nhóm, tập thể.
Cần nhấn mạnh rằng, tất cả các phần của giờ học có liên quan hữu cơ với
nhau, các khâu lên lớp được thực hiện một cách có hệ thống và cụ thể trong mối
quan hệ chặt chẽ với các nhiệm vụ đặc trưng của giáo dục thể chất. Vậy, để thực
hiện được điều đó cần tận dụng mọi khả năng của nội dung chương trình, các hình
thức tổ chức lớp, các mối quan hệ, yếu tố thể lực học sinh, các tình huống cụ thể
của giờ học mà tiến hành hướng dẫn học sinh tự học.
Thời gian và nội dụng các phần của giờ học luôn thay đổi, bởi vì chúng
phụ thuộc vào đặc điểm trạng thái của người học, nhiệm vụ đặc trưng của các bài
tập, thời gian chung của buổi tập, điều kiện chủ quan và khách quan khác. Do đó,
hướng dẫn học sinh tự học không nên hình thức và cứng nhắc.
II. Thực trạng vấn đề:
Qua quá trình giảng dạy chương trình Thể dục trong 2 năm tôi luôn trăn trở
để hoàn thành nhiệm vụ một giờ học Thể dục, nếu giáo viên quan tâm chưa đúng
mức đến khâu hướng dẫn tự học hoặc hướng dẫn học sinh học ở nhà quá cứng nhắc
hay nói cách khác là chỉ dạy và xem đây là một tiến trình phụ, không quan trọng
nên tiến trình này giáo viên chỉ sắp đặt trong giáo án ở phần cuối giờ dạy chưa tạo
cho học sinh có được cơ sở vững chắc để hoàn thiện động tác, phát triển thể lực cần
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
4


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

thiết cho mọi hoạt động, dẫn đến học sinh không nhớ lâu kĩ thuật động tác vừa học,
không vận dụng được các mối liên quan các động tác, học sinh hoàn thiện động tác
không chắc chắn, một số động tác bỗ trợ học sinh thực hiện chỉ mang tính đối phó,
một số học sinh có thể lực kém lại không thực hiện được bài tập mà giáo viên giao
tự luyện tập, dẫn đến khó phát triển các tố chất và chưa vươn tới thành tích cao
trong vận động.
Đặc thù môn Thể dục là thực hiện động tác và để hoàn thiện một động tác đó
phải được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong quỹ thời gian 45 phút cho một buổi tập
giáo viên chỉ trang bị cho học sinh hình thành động tác ở mức độ tạm thời, chưa
sâu.
Trường THCS Lê Quý Đôn nằm trên địa bàn xã Đray Sáp có điều kiện kinh
tế còn khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, các thiết bị dạy học, cơ sở vật
chất phục vụ cho các tiết dạy thể dục chưa đảm bảo, sân bãi chưa được quy hoạch,
chưa bằng phẳng, sân tập còn thiếu bóng mát. Một số gia đình các em có hoàn cảnh
khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thì việc bố mẹ
các em chưa chuẩn bị tốt các trang phục bộ môn ( quần áo, giày, mũ,...). Chính vì
điều này đã làm cho các em chưa thoải mái khi hoạt động thể dục thể thao. Bên
cạnh đó, thể trạng học sinh trong lớp không đồng đều nên trong quá trình thực hành
các động tác thiếu sự đồng bộ, khả năng lĩnh hội kiến thức không đồng đều.
Môn Thể dục được giảng dạy theo chuỗi chương trình, kĩ thuật động tác
được bố trí theo mức độ tăng tiến từng tiết, nếu giáo viên hướng dẫn cho học sinh
tự luyện tập ở nhà mà không chú trọng các mối quan hệ bài vừa học và bài sắp học
thì hiệu quả tiết học này sẽ không hỗ trợ để giải quyết nhiệm vụ tiết học sau, từng
tiết học sẽ có mối quan hệ mắt xích với nhau về mức độ phát triển kĩ thuật động
tác, việc giáo viên bố trí sắp xếp các bài tập không khoa học, lượng vận động
không phù hợp, tổ chức nhàm chán, yêu cầu bài tập không rõ ràng cũng là nguyên
nhân làm cho học sinh không tự giác tập luyện. Do vậy, giáo viên phải nghiên cứu
nghiêm túc, chính xác thời lượng tiết dạy để cho khâu hướng dẫn tập luyện ở nhà
hiệu quả cả bài vừa học lẫn bài sắp học.
Do đó việc phát huy tính tích cực của học sinh trong từng tiết học để giải
quyết một cách có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể mà nội dung chương trình đề ra, là
mục tiêu yêu cầu hết sức cần thiết trong việc giảng dạy.
III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Phương pháp mới hiện nay giờ học được thể hiện phong phú, đa dạng về nội
dung, cấu trúc và đặc trưng của giờ Thể dục. Vì vậy, để mang lại hiệu quả cao giúp
cho học sinh hứng thú, tìm tòi, sáng tạo, tiếp cận động tác cho mọi đối tượng, từ đó
làm cho học sinh tự định hình được động tác và nhớ lâu hơn, hoàn thiện động tác
chắc chắn trên cơ sở tự luyện tập, giáo viên phải chú trọng nhiều đến việc bố trí nội
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
5


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

dung hướng dẫn cho học sinh tự học một cách khoa học trong từng nội dung và
phải được kiểm tra đánh giá nghiêm túc, kịp thời.
* Ví dụ: Tiết dạy 3 nội dung: (Nhảy xa, chạy nhanh, chạy bền) của học sinh
lớp 8
Trong quá trình phân nhóm giảng dạy kĩ thuật động tác giáo viên phải có sự
sắp xếp định trước phần hướng dẫn học sinh tự học trong từng động tác của mỗi nội
dung (ở đây có thể là hướng dẫn tự tập luyện một động tác hoàn chỉnh hoặc một bài
tập bỗ trợ để hình thành một then chốt kĩ thuật động tác chính). Sau quá trình học
sinh luyện tập giáo viên có kế hoạch kiểm tra đánh giá, từ đó học sinh có được
động cơ tự luyện tập để hoàn thiện động tác và động tác được hình thành một cách
chắc chắn.
Vì vậy, giáo viên phải nghiên cứu kỹ nội dung tiết học, bố trí cách tập, nhóm
tập, thời lượng trong tiết học sao cho học sinh nắm được kiến thức một cách nhiều
nhất. Ngoài ra, qua từng nội dung giáo án giáo viên cần bố trí nội dung hướng dẫn
bài tập về nhà cho thực sự thiết thực, bài tập về nhà phải phù hợp với từng nhóm
đối tượng, được tập đi tập lại nhiều lần (động tác được lặp đi lặp lại) và học sinh
hình thành động tác bền vững hơn, chính xác hơn. Từng nhóm đối tượng đều có
những bài tập phù hợp cho mình và làm kích thích được sự ham mê, hăng say, thích
thú cho tất cả các đối tượng dẫn đến hiệu quả việc giảng dạy kĩ thuật động tác được
nâng cao hơn. Lựa chọn bài tập có ý nghĩa (đặc biệt các bài tập có liên quan đến
thực tiễn, bài tập sáng tạo trong cách tập luyện), bài tập có yêu cầu phù hợp với đối
tượng học sinh, sao cho đối tượng yếu kém nếu thực sự cố gắng cũng hoàn thành
được yêu cầu giáo viên giao. Bài tập được nâng dần theo chất lượng và mức độ yêu
cầu.
Xuất phát từ kinh nghiệm giảng dạy và công tác huấn luyện trong suốt hai
năm qua, bản thân tôi nhận thấy phát huy tính tích cực của học sinh trong từng tiết
học cần có các phương pháp dạy học cụ thể cho từng nội dung trong chương trình.
Trong chương trình môn học Thể dục 8 có các nội dung sau: Đội hình đội
ngũ, bài thể dục phát triển chung, chạy ngắn, chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, thể thao
tự chọn (Bóng chuyền) trong hai năm tôi mới nghiên cứu được 3 nội dung đó là đội
hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung và nội dung nhảy xa, bởi ba nội dùng này
yêu cầu kỹ thuật còn đơn giản, lượng vận động chưa cao nên bài tập còn đơn điệu
chính vì thế tôi nghiên cứu thêm trò chơi vận động để tăng hứng thú tập luyện cho
học sinh và đang cố gắng để hoàn thiện các nội dung còn lại của chương trình.
1. Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh
trong dạy học đội hình đội ngũ (ĐHĐN).
+ Một số phương pháp dạy học để học sinh dễ tiếp thu, tập luyện tích cực có
hiệu quả.
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
6


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Phương pháp làm mẫu kết hợp với dạy học.
- Phương pháp phân đoạn và hoàn chỉnh.
- Phương pháp bắt chước.
- Phương pháp lặp lại.
- Phương pháp tập luyện nâng cao dần yêu cầu.
- Phương pháp trò chơi và thi đấu.
- Phương pháp trực quan.
- Phương pháp sửa sai.
- Phương pháp giúp đỡ.
- Phương pháp tập theo nhóm.
1. 1. Một số sơ đồ về hình thức lớp khi học nội dung ĐHĐN
- Đội hình tập luyện nghỉ nghiêm, quay phải, quay trái, quay đằng sau, dồn
và dàn hàng ngang – hàng dọc.

Hình 1
(Đội hình hàng ngang một bên)

GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
7


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Hình 2
(Đội hình hàng ngang hai bên)

Hình 3
(Đội hình chữ U)

GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
8


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Hình 4
(Đội hình chữ V)

Hình 5
(Đội hình hai hàng đối diện (khi chia nhóm hoạt động)
Khi áp dụng một số phương pháp tổ chức hợp lý nào đó, nên lưu ý một số
điểm sau:
+ Phương pháp tổ chức lớp học đó đã mới lạ, hấp dẫn người học chưa?
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
9


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

+ Cơ sở vật chất của trường có đáp ứng được như mong muốn của bạn đưa
ra chưa?
+ Người học là một yếu tố vô cùng quan trọng để lựa chọn hình thức tổ chức
lớp học khi tập luyện cho hợp lý.
+ Những lần thử nghiệm dạy trên lớp là một lần có thể rút ra được những gì
cần có trong quá trình dạy học.
+ Lớp học tập càng sôi nổi bao nhiêu thì buổi lên lớp càng thành công.
1.2. Các bước dạy học động tác mới:
- Bước 1: Hãy giới thiệu tên và khẩu lệnh của động tác chạy đều - chạy.
- Bước 2: Hãy làm mẫu động tác chạy đều - chạy và bạn nhớ hô khẩu lệnh to,
rõ ràng, nhấn mạnh được những điểm cần thiết.
- Bước 3: Phân tích yếu lĩnh kỹ thuật của động tác chạy đều - chạy.
+ Trước hết nên nêu khẩu lệnh của chạy đều - chạy.
+ Tiếp theo nên làm mẫu lại kỹ thuật chạy đều - chạy.
- Bước 4: Bây giờ đã đến lúc chỉ huy cho học sinh của mình tập luyện.
+ Trước hết nên điều chỉnh đội hình tập luyện cho thật ngay ngắn và đúng cự
ly.
+ Sau đó sẽ hô khẩu lệnh : “chạy đều - chạy” .
+ Đội hình chạy đều, chỉ chạy trên một đường thẳng không có vòng nên giáo
viên phải chọn địa hình sao cho độ dài đủ để học sinh hình thành động tác.
+ Kết thúc phải có khẩu lệnh : “Đứng lại – Đứng”.
+ Sau khi cả lớp tập luyện một vài lần, giáo viên chia lớp thành các nhóm 4
bạn tập luyện.
- Bước 5: Bạn cần ghi nhớ là sau khi chỉ huy cho học sinh tập xong, bao giờ
bạn cũng phải có nhận xét.
Tóm lại : Cần tiến hành các bước dạy học động tác mới như sau :
- Bước 1: Giới thiệu tên động tác.
- Bước 2: Làm mẫu động tác.
- Bước 3: Phân tích kỹ thuật của động tác.
- Bước 4: Làm mẫu lại kỹ thuật đó.
- Bước 5: Tổ chức học sinh thực hiện kỹ thuật của động tác, sau đó cho học
sinh nhận xét cho nhau.
Về phương pháp dạy học động tác mới: Khi dạy một động tác mới, giáo viên
có thể làm mẫu hoàn chỉnh động tác, sau đó vừa làm mẫu vừa phân tích động tác,
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
10


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

đồng thời cho học sinh tập luyện theo kiểu bắt chước, như vậy sẽ dành được thời
gian cho các em tập luyện. Việc cho học sinh xem tranh kỹ thuật, giáo viên cũng
nên chọn thời điểm hợp lý, tránh làm mẫu, giải thích, xem tranh vào cùng một thời
điểm làm mất quá nhiều thời gian, trong khi đó học sinnh chưa được tập, chưa có
cảm giác động tác, việc tiếp thu có nhiều hạn chế. Nên sau một số lần học sinh tập,
giáo viên cho xem tranh, các em sẽ hiểu sâu hơn đồng thời cũng là cách để các em
nghỉ xen kẽ giữa các lần tập.
Khi cần giáo viên có thể làm mẫu theo kiểu soi gương. Nên làm mẫu theo
chiều chính diện, cùng chiều và theo chiều nghiêng, nhưng nên xen kẽ giữa các lần
tập để tránh học sinh phải chờ đợi lâu quá. Cần chọn vị trí làm mẫu sao cho tất cả
học sinh đều nhìn thấy rõ.
Trước khi dạy học động tác mới, giáo viên cho học sinh ôn lại một số hoặc
toàn bộ các động tác đã học theo hình thức ôn cũ, học mới, ôn cũ và mới.
Trước khi tập từng động tác giáo viên nên nêu tên động tác, sau đó hô:
“Nghiêm, dậm chân dậm” hoặc “ Nghiêm, bên trái ( phải ) quay, chạy đều chạy…” nghĩa là cần có lệnh rõ ràng để học sinh đồng loạt thực hiện.
Sau khi học sinh tập một số lần hoặc một số động tác giáo viên nên chia tổ
tập luyện để tổ trưởng điều khiển. Sau đó, cho các tổ báo cáo kết quả dưới hình
thức trình diễn để giáo viên và học sinh đánh giá.
Giáo viên nên chú ý phát huy vai trò của cán sự, bằng cách sau khi giáo viên
làm mẫu hô nhịp một lần sau đó chuyển cho cán sự điều khiển. Cũng có thể giáo
viên hô nhịp, cán sự làm mẫu (cùng chiều).
Trong quá trình hướng dẫn cho học sinh tập sẽ xuất hiện một số hoặc nhiều
học sinh thực hiện sai ở một động tác hay một nhịp nào đó. Giáo viên cần xử lý
tình huống một cách linh hoạt, nhưng tránh để mất nhiều thời gian và đừng để giờ
học căng thẳng.
1.3. Kết luận
Các bài tập đội hình đội ngũ là một trong những nội dung quan trọng của thể
dục cơ bản, để giúp học tập tích cực, không nhàm chán …bạn nên lựa chọn cho
mình một phương pháp dạy học phù hợp thông qua bài dạy các nội dung đội hình
đội ngũ với mục đích:
- Kích thích học sinh tham gia học tập tích cực.
- Kích thích học sinh tiếp thu tốt kiến thức và kỹ năng thông qua các hoạt
động.
- Tạo lập ở học sinh một số tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và có ý thức tổ
chức kỷ luật cao.
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
11


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Để dạy học các nội dung đội hình đội ngũ theo hướng tích cực giáo viên phải
nỗ lực tìm tòi những phương pháp tổ chức lớp học sao cho học sinh được thực hiện
một cách hứng thú, thoải mái, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, kích thích
được tính sáng tạo của học sinh.
2. Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh
trong bài thể dục phát triển chung ( TD PTC ).
2.1. Để dạy học thể dục phát triển chung được tốt nhất có thể tham khảo một
số kiến thức sau:
- Trước hết cần xác định được phân công dạy bài thể dục phát triển chung
lớp 8.
- Hãy tiến hành dạy động tác lẻ (nhóm nhịp theo từng nội dung tiết học) theo
các bước như sau:
+ Giới thiệu tên động tác.
+ Làm mẫu động tác thật đẹp và chính xác.
+ Hãy phân tích chậm từng chi tiết kỹ thuật động tác rồi nhấn mạnh yêu cầu
từng nhịp của động tác đó.
+ Cho học sinh tập kỹ thuật động tác từ đơn giản đến phức tạp.
+ Bước tiếp theo nên tiến hành tổ chức cho học sinh tập luyện động tác đó
với các hình thức: Cả lớp, chia nhóm, cá nhân …
2.2. Một số hình thức tổ chức giờ học nhằm phát huy tính tích cực của học
sinh :
Sau đây tôi xin đưa ra một số hình thức tổ chức giờ học nhằm phát huy tính
tích cực của học sinh trong dạy học bài thể dục phát triển chung:
Các đội hình tổ chức lớp trong một giờ học như sau:
Trước hết giáo viên nhận lớp:

GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
12


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Hình 6
(Đội hình hàng ngang)
Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh khởi động theo một trong các đội hình
sau ( Hình 7,8).

Hình 7
( Đội hình hàng ngang cự ly dãn cách một sải tay )
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
13


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Hình 8
(Đội hình vòng tròn mỗi học sinh cách nhau một sải tay)
Tiếp theo, giáo viên hướng dẫn học sinh nội dung bài thể dục phát triển
chung với 1 trong các đội hình sau
( Hình 9,10,11)

Hình 9
Giáo viên hướng dẫn cho học sinh tập theo đội hình hàng ngang một bên
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
14


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Hoặc đội hình hàng ngang hai bên

Hình 10
Hoặc đội hình thước thợ ( Chữ L )

Hình 11
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
15


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

Hoặc đội hình chữ U

Hình 12
Bước tiếp theo giáo viên cho học sinh tập luyện theo nhóm.
Giáo viên chia thành nhóm, tổ và triển khai theo từng nhóm do giáo viên chỉ
định tập luyện. Khi tập luyện giáo viên có thể quy định từng nhóm đứng theo các
đội hình sau :
- Đội hình các hàng ngang theo thứ tự

Hình 13

GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
16


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Đội hình hàng ngang theo nhóm, trong một nhóm hai bạn đứng đối diện
cùng tập theo nhịp hô hoặc một người tập một người vừa hô vừa chỉnh sửa.

Hình 14
3. Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học nhảy xa
3.1. Những nội dung và biện pháp dạy học bật nhảy và nhảy xa cho
học sinh THCS
Nhảy xa là một trong những môn thi đấu điền kinh. Để tạo cho giờ học sinh
động, hấp dẫn và tăng cường hoạt động cho học sinh. Do vậy cần phải lựa chọn
những kiến thức và kỹ thuật cần thiết đối với học sinh. Về phương pháp cần tích
cực hóa học tập của hs bằng những phương pháp dạy học phù hợp, dễ tiếp thu và
đặc biệt tạo điều kiện cho học sinh được luyện tập nhiều hơn.
3.1.1. Nội dung dạy học nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh lớp 8
- Một số trò chơi rèn luyện sức bật và sức mạnh của chân .
+ Nhảy ô tiếp sức.
+ Bật xa tiếp sức.
+ Nhảy cừu.
+ Lò cò tiếp sức .
+ Trò chơi khéo vướng chân.
+ Nhảy vào vòng tròn tiếp sức.
+ Nhảy vượt rào tiếp sức.
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
17


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Các động tác bổ trợ nhảy xa
+ Chạy đà ba bước giậm nhảy.
+ Chạy đà ( tự do ) nhảy xa.
+ Chạy đà giậm nhảy giữ tư thế “Bước bộ trên không”.
+ Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao.
- Kỹ thuật các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi.
+ Chạy đà.
+ Giậm nhảy.
+ Trên không.
+ Tiếp đất.
- Tập kỹ thuật.
+ Xác định chân giậm nhảy.
+ Cách đo đà và điều chỉnh đà.
+ Một bước đặt chân giậm nhảy vào ván.
+ Mô phỏng chân lăng giai đoạn trên không ( 1 bước giậm nhảy ).
+ Mô phỏng động tác của chân giậm giai đoạn trên không ( kỹ thuật nhảy xa
kiểu ngồi ).
+ Chạy đà.
+ Phối hợp chạy đà và giậm nhảy.
+Trên không kiểu ngồi.
+ Phối hợp 3 giai đoạn kỹ thuật.
+ Tiếp đất.
+ Phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật.
3.1.2. Các biện pháp tập luyện cho học sinh.
Những yêu cầu chính về kỹ thuật nhảy xa cho học sinh.
* Giai đoạn chạy đà.
- Học sinh cần biết cách đo đà, chỉnh đà để giậm nhảy đúng ván.
- Chạy đà nhanh đạt tốc độ cao nhất của mình trước khi giậm nhảy.
- Chạy đà không sắp bước hoặc kéo dài để giậm đúng ván.
* Giai đoạn giậm nhảy.
- Giậm nhảy tích cực.
- Chân giậm cần duỗi hết các khớp hông, gối, cổ chân.
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
18


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Phối hợp được động tác đánh tay trong giậm nhảy.
* Giai đoạn trên không.
- Có tư thế bước bộ trên không.
- Thu chân giậm nhanh tạo được tư thế ngồi xổm trên không.
- Có ý thức với dài chân trước khi chạm hố cát.
* Giai đoạn chạm hố cát.
- Với dài chân về trước.
- Không bị bệt mông hoặc ngã về phía sau ảnh hưởng đến thành tích.
3. 2. . Những biện pháp thường dùng để dạy học kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi
ở trường THCS Lê Quý Đôn.
STT

Tên biện pháp

Mục đích

Yêu cầu cần đạt

1 Chạy đà tự do giậm Xác định chân giậm Chân nào giậm
nhảy nhiều lần
nhảy
nhiều thì lấy chân
1
đó làm chân giậm
2 Một bước giậm nhảy
2

Xây dựng cảm giác
phối hợp giữa chân
giậm, chân lăng và
đánh tay trong giậm
nhảy

Chân giậm thẳng ,
đùi
chân
lăng
vuông góc với thân
người, tay đánh
đúng.

3 Đi đà ba bước giậm Bước đầu làm quen Phối hợp tốt giữa
nhảy
với việc đi bộ thực đi và giậm nhảy
3
hiện giậm nhảy
4 Chạy ba bước giậm Nâng cao kỹ thuật Bước
chạy
tự
nhảy
giậm nhảy
nhiên, giậm nhảy
4
mạnh đúng kỹ
thuật
5 Chạy bốn bước giậm Nâng cao kỹ thuật Chạy có nhịp điệu,
nhảy liên tục
bốn bước cuối với giậm nhảy có hiệu
5
chân giậm nhảy
lực
6 Chạy đà giậm nhảy Hoàn thiện và nâng Tốc độ chạy đà
bước bộ
cao kỹ thuật chạy đà tăng dần, giậm
giậm nhảy
nhảy mạnh, giữ
6
đúng tư thế bước
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
19


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

bộ trên không
7 Làm mẫu kết hợp với
phân tích kỹ thuật trên
7
không nhảy xa kiểu
ngồi

Giáo viên cần thể Giáo viên làm mẫu
hiện được kỹ thuật chính xác, nêu yêu
trên không nhảy xa cầu rõ ràng
kiểu ngồi

Thu gọn 2 chân
8 Đà ngắn thực hiện kỹ Bước đầu làm quen thành tư thế ngồi
thuật trên không
với kỹ thuật nhảy xa xổm trên không
8
trước khi chạm hố
cát.
9 Nhảy bật tại chỗ với Tập nâng cao chân Cẳng chân với ra
cẳng chân ra xa chạm trước khi chạm hố cát xa
9
hố cát
1 Hoàn chỉnh kỹ thuật Nâng cao dần độ khó
10 nhảy xa kiểu ngồi

Tốc độ chạy đà
nhanh, giậm nhảy
chính xác

1 Hướng dẫn về luật thi Giới thiệu những điều Thực hiện theo luật
11 đấu nhảy xa
luật cơ bản nhất
thi đấu
1 Làm quen với tổ chức Làm quen với thi đấu, Cảm giác tập luyện
12 trọng tài và luật thi đấu kiểm tra
như thi đấu
1 Kiểm tra đánh giá
13

Đánh giá kỹ thuật và Thể hiện đúng kỹ
thành tich
thuật, đạt thành
tích cao nhất của
mình

(vì có sử dụng số bước đà cả lẻ và chẵn nên lưu ý khi bố trí bài tập phải nhắc
học sinh khi số bước đà lẻ chân giậm đặt sau, khi số bước đà chẵn thì chân giậm đạt
trước)
3.2.1. Phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập nhảy xa.
Dạy nhảy xa cũng như dạy học những môn điền kinh khác, các phương pháp
thường là:
- Làm mẫu kết hợp với giảng giải.
- Phân đoạn và hoàn chỉnh.
- Luyện tập bắt chước.
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
20


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Luyện tập lặp lại.
- Luyện tập nâng cao dần yêu cầu.
- Trò chơi thi đấu.
- Trực quan gián tiếp ( tranh ảnh ,băng hình )
- Sửa sai và giúp đỡ.
Tùy từng giai đoạn kỹ thuật, từng biện pháp tập luyện mà giáo viên có thể
vận dụng để dẫn dắt học sinh một cách sinh động các phương pháp dạy học trên.
Ngoài ra với mức độ tiếp thu của học sinh mà phương pháp dạy học cần được vận
dụng một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao nhất.
3.2.2. Những yêu cầu chính về kỹ thuật nhảy xa cho học sinh .
- Cần xác định mục đích yêu cầu và xây dựng động cơ học tập cho học sinh
bằng việc giới thiệu môn học, tác dụng của việc luyện tập cũng như các tấm gương
của các VĐV trong nước.
- Các biện pháp tập luyện cần được lựa chọn, phong phú, hấp dẫn đối với hs
nhất là việc sử dụng trò chơi.
- Dạy học 1 tiết hai nội dung cũng góp phần tăng hưng phấn tập luyện.
- Sự chuẩn bị chu đáo sân tập, đồ dùng dạy học, dụng cụ tập luyện góp phần
đáng kể đến chất lượng học tập của học sinh.
- Cần tổ chức lớp học hợp lý.
- Tăng cường việc phân nhóm tập luyện và luyện tập theo hình thức phân
nhóm quay vòng.
3.2.3. Những vấn đề cần quan tâm để đảm bảo an toàn trong dạy học
bật nhảy và nhảy xa trong điều kiện hiện nay.
- Vấn đề chuẩn bị sân tập.
- Giảm bớt và đưa ra yêu cầu phù hợp với một số động tác, biện pháp tập
luyện.
- Chú ý giảm bớt yêu cầu và lượng vận động cho học sinh yếu sức khỏe.
3.2.4. Tăng cường kỹ năng làm mẫu của người giáo viên trong dạy học
nhảy xa.
Học sinh tiếp thu động tác bằng trực quan khá nhanh, các động tác làm mẫu
của giáo viên không những có tác dụng để học sinh nắm bắt chính xác mà động tác
đẹp, có hiệu quả còn có tính thuyết phục cao đối với học sinh.
3.2.5. Một số cách khắc phục.

GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
21


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Bồi dưỡng cán sự: Giáo viên có thể dạy trước cho cán sự hoặc dùng 1-2 hs
khá thực hiện động tác thay cho mình.
- Dùng băng hình để thay thế động tác mẫu.
- Dùng các tranh kỹ thuật hoặc phóng to các hình trong sách giáo viên để dạy
cho học sinh. Đây là cách làm đơn giản nhất để hỗ trợ cho việc làm mẫu của giáo
viên. Kể cả việc giáo viên có khả năng làm mẫu chính xác thì việc sử dụng tranh kỹ
thuật cho học sinh vẫn có ý nghĩa hỗ trợ tốt để tiếp thu kỹ thuật.
- Dùng lời để làm rõ yêu cầu động tác.
3.4. Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học trò chơi vận động
( TCVĐ )
3.4.1. Mục đích ý nghĩa của trò chơi vận động : “TCVĐ được sử dụng vừa
là một nội dung học tập, vừa là phương tiện rèn luyện sức khỏe, thể lực và giáo
dục đạo đức cho học sinh”.
3.4.2. Tìm hiểu nội dung của các trò chơi vận động trong chương trình:
- Trước hết bạn hãy phân loại trò chơi, để đỡ tốn thời gian, có thể đọc và tìm
hiểu ngay nội dung trò chơi mà bạn chưa biết, sau đó ghi tên, tóm tắt những nội
dung trò chơi.
- Hãy cố nhớ và mạnh dạn ghi vắn tắt nội dung những trò chơi mà bạn biết
nhưng chưa chính xác.
- Bạn hãy tìm những câu hỏi mà bản thân còn băn khoăn chưa rõ.
3.4.3. Những dấu hiệu tích cực trong giờ dạy TCVĐ:
- Học sinh chăm chú lắng nghe thầy ( cô ) giảng bài.
- Học sinh nỗ lực và sáng tạo để hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh muốn tiếp tục chơi mặc dù giờ học đã hết.
- Học sinh đua nhau xin được giáo viên cho phát biểu ý kiến đóng góp, nhận
xét.
- Học sinh thích được đóng góp sáng kiến.
- Học sinh hay đưa ra câu hỏi.
3.4.4. Để TCVĐ hấp dẫn và phát huy được tính tích cực của học sinh thì
công việc có thể tiến hành theo ba giai đoạn:
- Một là: GV giúp cho học sinh biết và hiểu được tên trò chơi, mục đích ý
nghĩa và cách thức thực hiện trò chơi, những yêu cầu do giáo viên hoặc tập thể lớp
đề xuất luật lệ chơi.
- Hai là: HS thực hiện trò chơi và cố gắng đảm bảo các yêu cầu đã được
thống nhất, công khai trước cả lớp.
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
22


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Ba là: Đánh giá việc thực hiện trò chơi của học sinh.
Có rất nhiều phương pháp tác động vào một trong ba giai đoạn nêu trên.
Người GV cần lựa chọn phương pháp hợp lý nhằm tích cực hóa hoạt động của HS.
3.4.5. Tại sao giờ học trò chơi vận động kém hấp dẫn:
- GV chuẩn bị bài chưa kỹ.
- Chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, sân chơi.
- GV giảng giải quá nhiều, chưa mạch lạc.
- GV chưa tạo được tình huống có vấn đề để hs vào cuộc.
- Lặp lại một trò chơi quá nhiều lần mà không tăng độ khó và thay đổi
phương thức thực hiện.
- Đưa ra hình thức thưởng phạt chưa đúng mức.
3.4.6. Để lập kế hoạch và tổ chức dạy học TCVĐ , bạn cần làm tốt các
yêu cầu sau:
- Chọn trò chơi.
- Chuẩn bị sân chơi và phương tiện.
- Tổ chức cho hs chơi.
- Đánh giá kết quả.
- Có thể thấy những dấu hiệu tích cực khi dạy TCVĐ đó là :
+ Khi GV hướng dẫn trò chơi, thu hút được sự chú ý của nhiều hs.
+ HS tham gia học và chơi một cách tích cực, sáng tạo, gắng sức.
+ GV luôn chủ động trong mọi tình huống khi dạy học TCVĐ và tổ chức
chơi cho học sinh.
3.4.7. Kết luận:
Mặc dù TCVĐ luôn được coi là phương tiện và cũng là phương pháp nhằm
phát huy tính tích cực của HS trong dạy học thể dục. Tuy nhiên, mặt trái của dạy
học TCVĐ là nếu lặp lại mãi một trò chơi, hình thức tổ chức chơi hoặc hạ thấp một
số yêu cầu, không chuẩn bị chu đáo cho tiết học trò chơi sẽ làm mất đi tính hấp
dẫn.
IV. Tính mới của giải pháp:
Việc vận dụng phương pháp tổ chức tập luyện đa dạng trong môn Thể dục đã
tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong mỗi tiết học. Sự cố gắng nỗ lực của thầy và
trò đã chứng minh được tính đúng đắn của đề tài. Trong các tiết học các em đã
hứng thú say mê với cách chia nhóm, giao bài tập, quy định lượng vận động và bản
thân học sinh đã mạnh dạn chủ động tích cực lĩnh hội kiến thức, biết vận dụng các
GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
23


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

kiến thức vào tập luyện để nâng cao thành tích và áp dụng vào thực tế cuộc sống,
say mê hứng thú với bộ môn.
Khi nghiên cứu một số nội dung chương trình của Thể dục lớp 8 trong đề tài
tôi thấy hiệu quả rất cao chính vì vậy năm học 2018-2019 tôi đã và đang áp dụng
đề tài đối với lớp mình giảng dạy và tiếp tục nghiên cứu các nội dung còn lại của
chương trình Thể dục 8. Tôi hy vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo để cho những
đồng nghiệp của tôi có thể tham khảo để áp dụng vào lớp giảng dạy của mình.
Điểm mới trong sáng kiến là tôi đã bố trí đa dạng hóa các đội hình tập luyện, chia
nhóm linh hoạt, phân bố lượng vận động cụ thể cho từng nhóm đối tượng để giúp
tất các em đều hoàn thành nhiệm vụ đề ra của nội dung bài tập yêu cầu. Với những
hành động nhỏ, việc làm thiết thực hi vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục
của bộ môn Thể dục nói riêng và của nhà trường nói chung.
V. Hiệu quả SKKN:
Trải qua một quá trình thử nghiệm tập luyện trong mỗi tiết học, các tiết học
sẽ có mối quan hệ mắt xích với nhau về mức độ phát triển kĩ thuật động tác, cũng
như việc bố trí nội dung hướng dẫn bài tập về nhà cho thực sự thiết thực, phù hợp
với từng nhóm đối tượng, được tập đi tập lại nhiều lần và học sinh hình thành động
tác bền vững hơn, chính xác hơn. Từng nhóm đối tượng đều có những bài tập phù
hợp cho mình và làm kích thích được sự ham mê, hăng say, thích thú cho tất cả các
đối tượng dẫn đến hiệu quả việc giảng dạy kĩ thuật động tác được nâng cao hơn,
các em học sinh tham gia tập luyện có sự tiến bộ rõ rệt về thể lực, kỹ thuật động
tác, chất lượng mỗi buổi tập, các em tập luyện nghiêm túc và hưng phấn hơn nhờ
đó thành tích được nâng cao.
Điều đó chứng tỏ các bài tập nói trên đã có đóng góp quan trọng trong sự
tiến bộ của các em và khẳng định một điều rằng việc sử dụng hợp lý các bài tập ở
trên là có cơ sở khoa học đúng đắn. tạo cho các em sự tự tin vào bản thân, có tâm lý
tốt để đạt được thành tích cao, giúp học sinh yêu thích bộ môn, nắm vững kiến
thức, vận dụng kiến thức vào thực tế, có hứng thú học tập bộ môn, đây là điều kiện
quan trọng để các em có thể nâng cao thành tích trong học tập, là tiền đề cho việc
chọn lựa những học sinh có năng khiếu cho đội tuyển của trường.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.
- Việc biên soạn đề tài phục vụ thiết thực cho việc phát huy tính tích cực tự
giác trong việc tự tổ chức, tự điều khiển lớp, tìm ra phương pháp học tập tốt nhất,
phát triển tư duy trong mỗi học sinh. Đây là cơ sở để các em rèn luyện kỹ năng, kỹ
xảo động tác.

GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
24


Phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn Thể dục 8
tại trường THCS Lê Quý Đôn

- Việc kết hợp giữa giáo viên với cán sự bộ môn trong chỉ huy các nhóm tập
luyện, cá nhân tập luyện đã thể hiện phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa,
thiết kế giờ học theo hướng “Thầy tổ chức – trò hoạt động” giúp cho người học
nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn.
- Qua việc đổi mới khâu hướng dẫn học sinh tự học trong phương pháp mới
hiện nay, đã cho thấy một kết quả đáng ghi nhận:
- Khả năng hình thành kĩ thuật động tác ở học sinh có chất lượng tốt hơn,
chắc chắn hơn, kiến thức và khả năng thực hiện động tác được nâng lên một mức
đáng kể, học sinh có ý thức hơn trong việc tự tập luyện và hoàn thành những bài
tập về nhà, tạo thói quen tốt cho việc rèn luyện nâng cao kĩ năng động tác.
- Điều đáng ghi nhận hơn cả là đa số học sinh (trung bình-yếu và học sinh
khá-giỏi) đều hoàn thành tốt yêu cầu môn học. Chất lượng được so sánh giữa 2
khoảng thời gian tăng lên đáng kể, điều đó cho ta thấy để tích cực hoá trong giờ
học, kiến thức, khả năng thực hiện động tác được nâng cao, động tác hình thành
chắc chắn, học sinh nhớ lâu cần phải đổi mới các khâu là hướng dẫn học sinh tự
học và phải được nhìn nhận một cách đúng mức vấn đề này.
2. Kiến nghị.
- Theo nội dung cũng như yêu cầu phương pháp mới hiện nay, tôi thấy điều
kiện sân tập, trang thiết bị quá hạn chế, một số trang thiết bị kém chất lượng, không
phù hợp với khả năng, trình độ tập luyện của học sinh, điếu đó đã ảnh hưởng rất
lớn đến việc giảng dạy cũng như việc học của học sinh.
- Để thực hiện có hiệu quả giáo dục nói chung và môn Thể Dục nói riêng,
khâu bố trí và xây dựng khu tập Thể dục ở trường là hết sức cần thiết, đề nghị nhà
trường cũng như cơ quan có chức năng cần trang bị tốt hơn nữa trang thiết bị dụng
cụ để có thể tổ chức một giờ học đáp ứng được yêu cầu và nội dung giáo án đề ra.
- Trên đây là đề tài nghiên cứu của tôi, rất mong được sự góp ý của các cấp
lãnh đạo và các đồng nghiệp để đề tài trên được áp dụng vào giảng dạy có hiệu quả
hơn. Tôi xin chân thành cám ơn!
Draysap, ngày 01 tháng 03 năm 2019
Người thực hiện

Trần Đặng Ngọc Hiếu

GV: Trần Đặng Ngọc Hiếu - Đơn vị: THCS Lê Quý Đôn
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×