Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 8: Việt Bắc (Phần một: tác giả)

Ngữ văn 12

VIỆT BẮC.
(Tố Hữu)

A. Mục tiêu cần đạt :
+ Kiến thức Giúp HS:Nắm được những nét chính trong đường đời, đường cách mạng,
đường thơ của Tố Hữu – nhà hoạt động cách mạng ưu tú, một trong những lá cờ đầu của nền
văn học cách mạng Việt Nam.
+ Kĩ năng :Cảm nhận sâu sắc chất trữ tình chính trị về nội dung và tính dân tộc trong nghệ
thuật biểu hiện của phong cách thơ Hố Hữu.
+Thái độ: Đường đời, đường thơ Tố Hữu luôn song hành cùng con đường cách mạng của cả
dân tộc; ở đó phong cách thơ Tố Hữu có những nét đặc sắc về cả nội dung và nghệ thuật biểu
hiện.
B. Chuẩn bị :
+GV : Soạn bài , chuẩn bị tư liệu giảng dạy SGK, SGV, Thiết kế bài học
+HS chuẩn bị: đọc kĩ SGK và trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài.
C.Phương tiện: SGK, SGV, Thiết kế bài học.
D. Phương pháp: Kết hợp các phương pháp phát vấn, diễn giảng,bình giảng thảo luận
nhóm.
E. Tiến trình tổ chức:

1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
+ Đặt vấn đề
+ Nội dung bài


HOẠT ĐỘNG THẦY VÀ TRÒ.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

HĐ 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về I. Vài nét về tiểu sử:
tiểu sử

- Thời thơ ấu: Tố Hữu sinh ra trong một gia đình Nho

GV cho HS đọc lướt để có ấn tượng học ở Huế - mảnh đất thơ mộng, trữ tình còn lưu giữ
chung, ghi nhớ những ý chính

nhiều nét văn hoá dân gian.

?Cuộc đời của Tố Hữu có thể chia làm

- Thời thanh niên: Tố Hữu sớm giác ngộ cách mạng và

mấy giai đoạn ?

hăng say hoạt động, kiên cường đấu tranh trong các
nhà tù thực dân
- Thời kỳ sau CM tháng Tám: Tố Hữu đảm nhiệm
những cương vị trọng yếu trên mặt trận văn hoá văn
nghệ, trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

HĐ2: Hướng dẫn HS tìm hiểu II. Đường cách mạng, đường thơ:
Đường cách mạng, đường thơ.
1. Từ ấy: (1937- 1946)
GV cần nhấn mạnh bảy chặng đường
- Niềm hân hoan của tâm hồn trẻ đang gặp ánh sáng lý
đời của TH gắn liền với bảy chặng
tưởng cách mạng, tìm thấy lẽ sống và quyết tâm đi
đường cách mạng và bảy tập thơ của
theo ngọn cờ của Đảng.
TH ( nhất là 5 tập thơ đầu)
- Gồm có 3 phần: Máu lửa, Xiềng xích, Giải phóng.
GV chia lớp thành 4 nhóm, hướng dẫn
HS thảo luận: Về nội dung chính của 5 2. Việt Bắc: (1946- 1954)
tập thơ đầu.

- Tiếng hùng ca thiết tha về cuộc kháng chiến chống
Pháp và con người kháng chiến.

-Nhóm 1: Tập Từ ấy

- Thể hiện những tình cảm lớn.

Sau khi HS trình bày, GV nhấn mạnh 3. Gió lộng: (1955- 1961)
Từ ấy là chất men say lí tưởng, chất - Hướng về quá khứ để ghi sâu ân tình cách mạnglãng mạn trong trẻo, tâm hồn nhạy ngợi ca cuộc sống mới trên miền Bắc.
cảm, sôi nổi của cái tôi trữ tình

- Tình cảm thiết tha, sâu đậm với miền Nam ruột thịt.


- Nhóm 2: Tập Việt Bắc

4. Ra trận (1962- 1971), Máu và hoa ( 1972- 1977):

- Nhóm 3: Tập Gío lộng

- Bản hùng ca về “Miền Nam trong lửa đạn sáng ngời”.
- Ghi lại chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hi

- Nhóm 4: Ra trận, Máu và hoa
- GV gọi 1 đên 2 HS tóm tắt nội dung

sinh, khẳng định niềm tin, niềm tự hào phơi phới khi
“toàn thắng về ta”.

chính của hai tập kế tiếp.

5.Một tiếng đờn (1992 ), Ta với ta (1999 ):

Sau cùng GV chốt lại các tập thơ của

- Những suy tư, chiêm nghiệm mang tính phổ quát về

TH là sự vận động của cái tôi trữ tình,

con người, cuộc đời.

là cuốn biên niên sử ghi lại đời sống

- Niềm tin vào lí tưởng và con đường cách mạng, tin vào

dân tộc, tâm hồn dân tộc trong sự vân

chữ nhân luôn tỏa sáng trong mỗi tâm hồn con người.

động của tiến trình lịch sử.

II. Phong cách thơ Tố Hữu:

HĐ3: Hướng dẫn HS tìm hiểu phong 1.Về nội dung: Thơ Tố Hữu mang phong cách trữ tình
cách thơ Tố Hữu.
chính trị sâu sắc.
-Trong việc biểu hiện tâm hồn, thơ Tố Hữu luôn hướng

? Phong cách thơ TH thể hiện ở những

tới cái ta chung

mặt nào?

- Trong việc miêu tả đời sống, thơ Tố Hữu mang đậm

? Tại sao nói thơ Tố Hữu mang phong

tính sử thi.

cách trữ tình chính trị? Sau khi HS trả - Những điều đó được thể hiện qua giọng thơ mang
lời GV giải thích trữ tình chính trị thể tính chất tâm tình, tự nhiên, đằm thắm, chân thành
hiện ở những điểm nào.

2. Về nghệ thuật: Thơ Tố Hữu mang phong cách dân
tộc đậm đà.
- Về thể thơ:

?

Em chứng minh thơ Tố Hữu mang

phong cách dân tộc đậm đà?

+ Vận dụng thành công thể thơ lục bát truyền thống
của dân tộc
+ Thể thất ngôn trang trọng mà tự nhiên


-Về ngôn ngữ: Dùng từ ngữ và cách nói dân gian, phát
- HĐ 4: Hướng dẫn HS kết luận

huy tính nhạc phong phú của tiếng Việt.

?Cảm nhận chung của em về nhà thơ

IV. Kết luận:

Tố Hữu?

Thơ Tố Hữu là bằng chứng sinh động về sự kết hợp
hài hoà hai yếu tố cách mạng và dân tộc trong sáng tạo
nghệ thuật, sáng tạo thi ca.

Củng cố: Nhắc lại các chặng đường thơ và phong cách nghệ thuật.
Dặn dò: Chuẩn bị bài Luật thơ.
F Đánh giá -Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×