Tải bản đầy đủ

Phần đề thi: Đề năm trước nhé

-Phần đề thi: Đề năm trước nhé
câu 1: Phân đoạn thị trường là gì? vì sao trong kinh doanh, DN nên lựa chọn
phân đoạn thị trường mục tiêu?
Câu 2: Việc phân tích các giai đoạn trong tiến trình hình thành quyết định mua
sắm của người tiêu dùng có ý nghĩa gì?
Câu 3: Những yêu cầu đối với DN khi xâ dựng câu thông điệp quảng cáo ?
câu 4: bài tập (đã có dạng tham khảo tại đây)
Và kèm hướng dẫn giải bài tập tại đây
phầnBài tập:
Câu 1: Tiến trình quyết định mua
Câu 2: Mô hình 3C
Câu 3: (không nhớ)
Câu 4: Bài tập: tính giá bán, giá đại lý, giá hòa vốn
Dạng bài tập tiêu biểu của năm ngoái
Bài tập 1: Công ty A chuyên SXKD 1 loại sản phẩm có số liệu như sau:
· Chi phí biến đổi bình quân: 10.000đ/sp
· Tổng chi phí cố định: 300.000.000đ
· sản lượng sx và tiêu thụ: 50.000sp
· Công ty mong muốn tỷ suất sinh lời dự kiến/CP là 25%, tỷ suất sinh lời dự kiến
theo doanh thu là 20%
Yêu cầu:

1. Tính giá dự kiến theo chi phí và tính giá dự kiến theo doanh thu;
2. Đại lý bán lẻ (mua hang từ công ty) mong muốn tỷ suất lợi nhuận theo CP là
30%, hỏi giá bán lẻ là bao nhiêu?
Bài tập 2: Cty A chuyên SXKD 1 loại sp có số liệu như sau:
· Chi phí biến đổi bình quân: 10.000đ/sp
· Tổng cho phí cố định: 300.000.000đ
· Sản lượng sx và tiêu thụ: 50.000sp
· Vốn đầu tư: 1.000.000.000đ
· Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI): 20%
Yêu cầu:
1. Tính giá bán mục tiêu?
2. Tính sản lượng hoà vốn?
3. Tính doanh thu hoà vốn?
4. Tính thời gian hoà vốn?
5. Nếu công ty tăng giá them 5.000đ/sp thì DN phải sx và tiêu thụ bao nhiêu để vẫn
đạt LNMT như ban đầu?
-Bài giải
Bài tập 1: Công ty A chuyên SXKD 1 loại sản phẩm có số liệu như sau:
· Tổng chi phí cố định: 300.000.000đ ( chi phí cố định FC)
· sản lượng sx và tiêu thụ: 50.000sp ( Q)
· Công ty mong muốn tỷ suất sinh lời dự kiến/CP là 25%, tỷ suất sinh lời dự kiến
theo doanh thu là 20%
Yêu cầu:
1. Tính giá dự kiến theo chi phí và tính giá dự kiến theo doanh thu;
2. Đại lý bán lẻ (mua hang từ công ty) mong muốn tỷ suất lợi nhuận theo CP là
30%, hỏi giá bán lẻ là bao nhiêu?
Bài tập 2: Cty A chuyên SXKD 1 loại sp có số liệu như sau:
· Chi phí biến đổi bình quân: 10.000đ/sp
· Tổng cho phí cố định: 300.000.000đ
· Sản lượng sx và tiêu thụ: 50.000sp
· Vốn đầu tư: 1.000.000.000đ
· Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI): 20%
Yêu cầu:
1. Tính giá bán mục tiêu?
2. Tính sản lượng hoà vốn?
3. Tính doanh thu hoà vốn?
4. Tính thời gian hoà vốn?
5. Nếu công ty tăng giá them 5.000đ/sp thì DN phải sx và tiêu thụ bao nhiêu để vẫn
đạt LNMT như ban đầu?
Bài giải:
Bài 1: Chi phí bình quân AC
AC= TC/Q
TC: Tổng chi phí
Q: sản lượng
TC= FC + VC ( FC: chi phí cố định, VC: chi phí biến đổi)
TC= FC + AVC*Q
TC= 300000000 + 10000*50000 = 800000000 đ
AC = 800000000/ 50000 =16000 đ
1. - Tính giá dự kiến theo chi phí ( m =25%)
Pdk = AC*(1 + m)
Pdk = 16000*(1+0,25) = 20000 đ
-Tính giá dự kiến theo tỉ suất lợi nhuận dự kiến theo doanh thu (n=20%):
Pdk = AC/(1 – n)
Pdk = 16000/(1-0,2) =20000 đ
2. Đại lý bán lẻ mong muốn tỷ suất LN theo CP m=30%, hỏi giá bán lẻ là bao
nhiêu ?
Pdk(nhà bán lẻ) = AC(nbl)*(1+ 0,3)
Pdk (nbl) = 20000*(1+0,3) = 26000 đ
Câu 2: Phương pháp định giá theo mục tiêu:
AVC: 10000 đ/sp
FC: 300000000 đ
Q: 50000 sp
I: 1000000000 đ
ROI: 20 %
1. Tính giá mục tiêu
P = AC + (ROI*I)/Q
P = 16000 + (0,2*1000000000)/50000 = 20000 đ
2. Tính sản lượng hòa vốn:
TC = TR ( doanh thu = chi phí) P*Q = FC + VC
P*Q = Q*AVC + FC
Q = FC/ (P – AVC)
Q = 300000000/ (20000 – 10000) = 30000 sp
3. Doanh thu hòa vốn:
TR = P*Qhv = 20000*30000 = 600000000 đ
4. Thời gian hòa vốn ( Thv)
Ta có : 50000 sp làm ra trong 1 năm ( 12 tháng)
30000 sp hòa vốn
Thv = 30000*12/50000 = 7,2 tháng hay 7 tháng 6 ngày.
5. Q’ = ? Lợi nhuận mục tiêu như ban đầu khi P’ = 25000
Ta có LNMT ban đầu là :
LNMT = TR – TC
= 50000*20000 – (300000000 + 50000*10000) = 200000000 đ
Vậy khi tăng giá lên 5000 thì :
LNMT = P’*Q’ – (FC + Q’*AVC)
LNMT +FC = Q’(P’ – AVC)
Q’ = (LNMT +FC)/ (P’ – AVC )
= (200000000 + 300000000) / ( 25000 – 10000)
= 33333,333 sp
Lưu ý câu 5, đôi khi sai số vì khi làm đau buồn ngủ.
Chúc thi tốt ………..!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×