Tải bản đầy đủ

Đề luyện thi môn Toán 2


Câu hỏi 482:
Với những giá trị nào của a Ø R thì miền giá trị của hàm: y=(x-1)/(-x² +1-a) không chứa giá
trị nào trong khoảng kín [-1,1] ?
A. a € Φ
B. a € [0;1]
C. a€ [-1,1]
D. a=0
E. đáp số khác.
Câu hỏi 483:
Tìm mọi giá trị a để tồn tại dù chỉ một nghiệm chung của các bất phương trình:
x² +4ax +3a² > 1+2a

x² +2ax ≤ 3a² - 8a+4.

A. a>2
B. a<1/2 v a>3/2
C. a<1
D. các đáp số trên đều đúng
E. đáp số khác.
Câu hỏi 484:

Tìm mọi a để mỗi nghiệm của bất phương trình: x² + 3a² -1 ≥ 2a(2x-1) cũng là nghiệm của
bất phương trình x² - (2x-1)a +a² ≥ 0
A. a<0
B. a ≤ -1
C. a ≥ 2
D. a≥ -1
E. đáp số khác
Câu hỏi 485:
Giải bất phương trình: |(x² -3x+1)/(x² +x+1)| <3.
A. –2 ≤ x≤ -1
B. x ≥ 3
C. x,-2 v x>-1
D. x € Ø
E. x € R
Câu hỏi 486:
Tìm tập nghiệm của bất phương trình:(x² - 7|x| +10)/(x² -6x +9) <0
A. (-5;-2) U (2;3) U (3;5)
B. (0;2) U (5; +∞)
C. (-∞; -5) U (-2;2)
D. (-∞; +∞)
E. đáp số khác.
Câu hỏi 487:
Định a để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: |10x -2x² -8| =x² -5x +a
A. a=1
B. a€ (1;10)
C. a€ [4; 45/4]
D. 4< a <43/4
E. một đáp số khác.
Câu hỏi 488:
Định tất cả các giá trị thực của m để hai phương trình sau có nghiệm chung:
x² +mx +1=0
x² +x +m=0

A. m=0
B. m=1
C. m=-4
D. m=-2
E. một đáp số khác.
Câu hỏi 489:
Định a sao cho phương trình sau có nghiệm duy nhất: |2x² -3x -2| =5a - 8x -2x²


A. a=15
B. a=-12
C. a=-56/79
D. a=-57/80
E. các đáp số trên đều sai.
Câu hỏi 490:

Câu hỏi 491:

Câu hỏi 492:

Câu hỏi 493:

Câu hỏi 494:

Câu hỏi 495:

Câu hỏi 496:

Câu hỏi 497:

Câu hỏi 498:

Câu hỏi 499:

Câu hỏi 500:

Câu hỏi 501:

Câu hỏi 502:

Câu hỏi 503:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×