Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 85
Bài 21 Thực hành - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài 21 Thực hành


Bài tập: Sắp xếp các ý ở cột ( A ) với
các ý ở cột ( B ) sao cho đúng.
A. Lng ma B. Cỏch tớnh
Kết quả
1. Lượng mưa
trong ngày
2. Lượng mưa
trong tháng
3. Lượng mưa
trong năm
4. Lượng mưa
trung bình
năm
a. Là tổng lượng mưa tất cả các
ngày trong tháng.
b. Là tổng lượng mưa của 12
tháng trong năm.
c. Là số trung bình cộng lượng mư
a nhiều năm
d. Là chiều cao tổng cộng của cột

nước ở đáy thùng đo mưa sau
các trận mưa trong ngày.
1 - d
2 - a
3 - b
4 - c

TiÕt 25. Bµi 21: Thùc hµnh
Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a.
1. Bài tập 1 Sách giáo khoa trang 65.
a. T×m hiÓu vÒ biÓu ®å nhiÖt ®é, l­îng m­a.

Hình 55. Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội.

Quan sát biểu đồ hình 55 kết hợp với lược đồ trên bảng
và trả lời các câu hỏi sau:
YÕu tè khÝ hËu nµo ®­îc biÓu hiÖn theo ®­êng ? YÕu tè khÝ
hËu nµo ®­îc biÓu hiÖn b»ng cét ?
Nhiệt độ.
Lượng mưa.
Trong thời gian 12 tháng.
Nh÷ng yÕu tè khÝ hËu nµo ®­îc thÓ hiÖn trªn biÓu ®å ? Trong thêi
gian bao l©u ?
BiÓu hiÖn theo ®­êng lµ nhiệt độ.
BiÓu hiÖn b»ng h×nh cét lµ lượng mưa.

Trục dọc bên phải dùng để tính các đại lượng của yếu
tố nào?
Trôc däc bªn ph¶i dïng ®ể tính đại lượng của nhiệt độ.
Trục dọc bên trái dùng để tính các đại lượng của yếu
tố nào ?
Trôc däc bªn tr¸i ®ược dùng để tính đại lượng của lượng mưa.
Đơn vị để tính nhiệt độ là gì ? Đơn vị để tính lượng
mưa là gì ?
Đơn vị để tính nhiệt độ là
0
C.
Đơn vị để tính lượng mưa là mm.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×