Tải bản đầy đủ

THANG DIEM GIAO VIEN(2)


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH
BCH QUẬN 5 Quận 5, ngày 08 tháng 05 năm 2009

THANG ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ THI ĐUA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
KHU VỰC TRƯỜNG HỌC (KHỐI GIÁO VIÊN)
NĂM HỌC 2008 - 2009
Đơn vị :.......................................................................................................
TT NỘI DUNG Thang
điểm
Tự
đánh
giá
Diễn giải
(ngắn gọn,
minh họa bằng
số liệu, hoạt
động cụ thể)
A. CÔNG TÁC GIÁO DỤC 190

A.1. GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ – TƯ TƯỞNG 30
1. Tham gia các hoạt động cấp Quận:
- Tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố và ĐH
Đoàn toàn quốc.
- Tham gia các lớp học tập chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh.
10
2. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị diễn giải các
công việc
20
A.2. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC – LỐI SỐNG 30
3. Tham gia các hoạt động cấp Quận:
- Tham gia giới thiệu các gương điền hình trên wepsite QĐ5
- Bình chọn và giới thiệu gương điển hình đoàn viên giáo viên
giỏi; gương Thanh niên làm theo lời Bác
- Tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị
10
4. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị diễn giải các
công việc
20
A.3. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG, VỀ NGUỒN 30
5. Tham gia các hoạt động cấp Quận:
- Triển khai thực hiện cuộc vận động “Dân ta phải biết sử ta”,
đặc biệt là hoạt động tìm hiểu kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện
Biên Phủ, 50 năm xây dựng đường Trường Sơn (09/05/1959 –
09/05/2009). (Hành trình về nguồn; hội thi “viết cho niềm tự
hào”; tuyên truyền về CTTN cấp quận…
10
6. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị diễn giải các
công việc
20
1


MAÃU
A.4. GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 30
7. Tham gia các hoạt động cấp Quận:
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật:Luật Nghĩa vụ
Quân sự, An toàn giao thông, chống bạo lực trong học đường
10
8. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị diễn giải các
công việc
20
A.5 Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức
theo đặc thù đơn vị (không trùng với các phần báo cáo trên):
đơn vị diễn giải các công việc
10
A. 6. CUỘC VẬN ĐỘNG “TUỔI TRẺ VIỆT NAM HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO LỜI BÁC”
60
9. Tham gia các hoạt động cấp Quận:
- Hội thi viết “Người thật việc thật”; Học tập chuyên đề “Cần ,
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.
- Tham gia các đợt hoạt động: 26/3, 19/5....
20
10. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn.
- Có giải pháp cụ thể đẩy mạnh việc làm theo lời Bác
-Thực hiện kể chuyện về tấm gương của Bác trong buổi sinh
hoạt dưới cờ theo hình thức (1 tháng 1 lần)
30
11. Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức
theo đặc thù đơn vị (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị
diễn giải các công việc
10
B. HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO 270
B.1 PHONG TRÀO 3 XUNG KÍCH 100
B.1.1 Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường: 30
11. Tham gia các hoạt động, hội thi cấp Quận 10
12. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn. Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Mỗi cơ sở Đoàn có 1 công trình thanh niên nâng cao chất
lượng dạy và học
- Triển khai các phong trào dạy tốt, đổi mới phương pháp và
ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
- Tham gia xây dựng “Môi trường học thân thiện – học sinh tích
cực”
- Thực hiện phong trào thi đua “Mỗi đoàn viên tự thân vận
động – rèn luyện – phấn đấu”
20
B.1.2 Xung kích tình nguyện vì cộng đồng 30
13. Tham gia các hoạt động cấp Quận:
- Các đợt ra quân thực hiện chủ đề năm “Năm thực hiện nếp
sống văn minh đô thị”
10
14. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn. Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
20
2
- Có giải pháp cụ thể tham gia thực hiện chủ đề năm “Năm thực
hiện nếp sống văn minh đô thị”
- Duy trì các các hoạt động tình nguyện xã hội; chăm lo gia đình
chính sách.
- Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ tại địa phương năm
2008
B.1.3 Xung kích giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội 30
15. Tham gia các hoạt động, hội thi cấp Quận 10
- Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn đảm bảo các nội dung cụ thể:
- Tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên gặp gỡi cấp ủy Đảng, Ban
Giám hiệu nhà trường.
- Tuyên truyền phong trào chống bạo lực trong học đường, giao
tiếp, ứng xử văn minh trong học đường và tuyên truyền chống
nạn bạo hành ngược đãi trẻ em trong nhà trường và gia đình
20
B.1.4 Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức
theo đặc thù đơn vị (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị
diễn giải các công việc
10
B.2. PHONG TRÀO “4 ĐỒNG HÀNH” 170
B.2.1 Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ
học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ
30
17. Tham gia các hoạt động, hội thi cấp Quận 10
- Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn. Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Giải pháp phong trào “Cùng nhau phát triển”
- Tổ chức hội thi “Giáo án điện tử”
- Phong trào học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin,
trình độ ngoại ngữ
- Phong trào nâng cao chất lượng dạy và học
20
B.2.2 Đồng hành với thanh niên trong mưu sinh, lập nghiệp 30
19. Tham gia các hoạt động, hội thi cấp Quận 10
20. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn. Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Hoạt động phát huy sáng tạo của học sinh thông qua việc phối
hợp tổ chức các hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo’; “Tin học trẻ”
- Hoạt động hỗ trợ các CLB học thuật
- Hoạt động hướng nghiệp - Công tác chăm lo, trao học bổng
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên,
học sinh
20
B.2.3 Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể
chất và đời sống tinh thần
30
21. Tham gia các hoạt động, hội thi cấp Quận (các ngày hội
“Thanh niên khỏe; Mừng Đảng Mừng Xuân, các đêm hội văn
hóa văn nghệ…)
10
3
22. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn. Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Tổ chức họp mặt đoàn viên, động viên lẫn nhau trong các dịp
sinh nhật, cưới hỏi...tạo không khí gắn bó thân thiết
- Các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
20
B.2.4 Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực
hành xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
30
23. . Tham gia các hoạt động, hội thi cấp Quận 10
24. - Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn. Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Thực hiện phong trào xây dựng “Lớp học xanh – sạch – đẹp”
- Các giải pháp vận động đoàn viên thực hiện nếp sống văn
minh đô thị: nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ
hội; xây dựng xây dựng văn minh học đường; vận động đoàn
viên giáo viên không hút thuốc lá trước mặt học sinh, giảm hút
thuốc lá trong nhà trường
20
B.5 Phong trào ‘Vì đàn em” 40
23. . Tham gia các hoạt động cấp quận chăm lo về vật chất và tinh
thần cho thiếu nhi
10
- Tổ chức hoạt động tại cơ sở:
Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở
chương trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận
Đoàn. Đảm bảo các nội dung phải thực hiện theo phương châm:
*Đối với đoàn viên – giáo viên trường mầm non: “Mỗi giáo
viên là tấm gương sáng cho trẻ noi theo” (các hoạt động bữa
cơm nhân ái, chống suy dinh dưỡng, béo phò ở trẻ, các hoạt
động chăm lo cho thiếu nhi…)
* Đối với đoàn viên – giáo viên trường tiểu học, trung học cơ
sở: “Mỗi đoàn viên giáo viên là một Phụ trách Đội”, (hoạt
động hỗ trợ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động
trao học bỗng, chăm lo cho thiếu nhi…)
* Đối với đoàn viên – giáo viên trường trung học phổ thông:
“Mỗi Đoàn viên giáo viên là 1 trợ lý thanh niên Đoàn” (hướng
dẫn học sinh đẩy mạnh hoạt động của CLB- Đội- Nhóm học
thuật; tổ chức cho học sinh các hội thi sáng tạo hoặc sân chơi
biểu diễn khoa học kỹ thuật. hỗ trợ thành lập và hoạt động Câu
lạc bộ học thuật “Ong sáng tạo”; hỗ trợ hoạt động Đoàn học
sinh….).
30
B.6 Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức
theo đặc thù đơn vị (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị
diễn giải các công việc
10
C CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN 140
C.1. Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị 30
25. Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở chương
trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận Đoàn.
30
4
Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Có giải pháp sinh hoạt chủ điểm của chi đoàn.
- Kết quả học tập 6 bài lý luận chính trị, các chuyên đề tư tưởng
Hồ Chí Minh
- Triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đoàn đến đoàn viên.
C.2 Xây dựng Đoàn về tổ chức 110
C.2.1 Công tác đoàn viên 30
27. Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở chương
trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận Đoàn.
Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Quản lý đoàn viên chặt chẽ, chính xác.
- Thực hiện đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên, đảm bảo số
lượng, tiến độ.
- Thực hiện Sổ Rèn luyện đoàn viên.
- Công tác chấn chỉnh việc thất lạc hồ sơ đoàn viên.
- Thực hiện công tác trưởng thành Đoàn
- Kết quả kết nạp Đoàn viên mới
C.2.2 Công tác Chi đoàn. 30
29. Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở chương
trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận Đoàn.
Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Hoạt động Chi đoàn được đổi mới theo phương châm “Mỗi
tháng 1 nội dung trọng tâm – Mỗi tuần 1 công việc hiệu qủa
cho Đoàn”
- Công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn
C.2.3 Công tác cán bộ 30
31. Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở chương
trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận Đoàn.
Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Tham gia các lớp tập huấn cán bộ Đoàn
- Có chuẩn bị phương án quy hoạch, tạo nguồn.
- Tham gia hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi”
- Tham gia phụ trách, phát triển CLB đội nhóm học thuật, sở thích
40
32. Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức theo
đặc thù đơn vị (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị diễn
giải các công việc
5
C.3 Đoàn tham gia xây dựng Đảng 20
33. Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở chương
trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận Đoàn.
Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: đảm bảo quy trình, chất
lượng, định kỳ trao đổi quá trình phấn đấu của đoàn viên ưu tú.
- Tham gia sinh hoạt Nhóm Trung kiên
C.4 Công tác kiểm tra 20
35. Liệt kê kết quả các hoạt động diễn ra tại cơ sở trên cơ sở chương
trình công tác năm của đơn vị và theo chỉ đạo của Quận Đoàn.
Đảm bảo các nội dung phải thực hiện:
- Có kiểm tra các nội dung: thực hiện điều lệ, quy chế hoạt động
của BCH, các chỉ tiêu, công trình thanh niên, quản lý đoàn viên,
hoạt động của chi đoàn.
C.5 Các hoạt động sáng tạo, linh hoạt do cơ sở chủ động tổ chức theo
đặc thù đơn vị (không trùng với phần báo cáo trên): đơn vị diễn
giải các công việc
10
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×